Slide 1

Report
Broj društava na tržištu BiH u 2012.
Život
Neživot
Kompozitna
Reosiguranje
Ukupno
1
13
10
1
25
Osiguranje
Osiguranje i
reosiguranje
Reosiguranje
Ukupno
BiH
23
1
1
25
FBiH
13
-
1
14
RS
10
1
-
11
 Na cjelokupnom tržištu BiH je registrovano 299 agenata i 13 brokera u
osiguranju
Tržište osiguranja u BiH
Entitet
društava
Broj podružnica
u drugom entitetu
 Lagana
integracija
tržišta osiguranja Bosne
i Hercegovine
FBiH
9
RS
5
Filijale društava u drugom Entitetu
 Premija društava za osiguranje putem podružnica u drugom entitetu značajno se
povećava
Federacija Bosne i Hercegovine
Društva za osiguranje iz FBiH sa filijalama
registrovanim u RS u 2009. godini
Društva za osiguranje iz FBiH sa filijalama
registrovanim u RS u 2012. godini
8%
19%
Premija u
filijalama
Premija u
filijalama
Ukupna premija u
Entitetu
Ukupna premija u
Entitetu
81%
92%
Republika Srpska
Društva za osiguranje iz RS sa filijalama
registrovanim u FBiH u 2009. godini
Društva za osiguranje iz RS sa filijalama
registrovanim u FBiH u 2012. godini
4%
0.28%
99.72%
Premija u
filijalama
Premija u
filijalama
Ukupna premija u
Entitetu
Ukupna premija u
Entitetu
96%
Tržište osiguranja u BiH
Dijelovi sektora finansijskih
usluga
(finansijske institucije)
2009
Aktiva
Udio
2010
Aktiva
Udio
2011
Aktiva
Udio
Index Index
rasta rasta
aktive aktive
0/09 11/10
(u EUR mln)
(%)
(u EUR mln)
(%)
(u EUR mln)
(%)
10.535
82,07
10.457
84,34
10.713
84,71
99,26
102,45
Investicioni fondovi
452
3,52
459
3,7
409
3,23
101,47
88,98
Društva za osiguranje i reosiguranje
477
3,72
479
3,86
552
4,37
100,32
115,38
Mikrokreditne organizacije
556
4,33
438
3,53
385
3,04
78,75
87,97
Lizing društva
817
6,36
567
4,57
587
4,65
69,34
103,7
12.838
100
12.399
100
12.646
100
96,58
102,00
Banke
Ukupno za sektor
Banke
2011.
Investicioni fondovi
Društva za osiguranje i
reosiguranje
2010.
Mikrokreditne organizacije
Lizing društva
2009.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Premija osiguranja u BiH
u EUR 000
Godina
Život
Neživot
Ukupno
2010.
38.114
203.220
241.334
2011.
40.934
208.634
249.568
2012.
44.053
214.221
258.274
Rast 2012/2011
7,62%
2,68%
3,49%
Učešće životnog i neživotnog osiguranja
17,06%
Životno
osiguranje
Neživotno
osiguranje
82,94%
Učešće vrsta osiguranja u
ukupnoj premiji u BiH
Osiguranje od nesreće
3%
17%
7%
1%
Zdravstveno osiguranje
11%
6%
Osiguranje motornih vozila KASKO
Osiguranje imovine od
požara i prirodnih sila
6%
Ostale štete na imovini
Osiguranje od
autoodgovornosti
49%
Životna osiguranja
Ostalo
Ukupno isplaćene štete
2011.
Prijavljene
štete
Riješene štete
Broj
Broj
Vrijednost
(u eurima)
BiH
116.363
94.281
94.912.421
FBiH
95.993
76.263
RS
20.370
18.018
2012.
%
Riješenih
šteta
Prijavljene
štete
Riješene štete
%
Riješenih
šteta
Broj
Broj
Vrijednost
(u eurima)
81,02
119.442
96.929
96.235.243
81,15
73.718.956
79,45
98.141
78.782
74.612.786
80,27
21.193.465
88,45
21.301
18.147
21.622.457
85,19
Reosiguranje u BiH
 Ukupna premija reosiguranja iznosi 27,5 miliona EUR u 2012. godini
 Neživot: 26,6 miliona EUR
 Život: 880 hiljada EUR
Struktura premije reosiguranja
Struktura premije
reosiguranja
3%
42%
Životno osiguranje
Pasivan posao
Neživotno
osiguranje
Samopridržaj
58%
97%
Vodećih 10 društava u BiH Ukupno
Redni
broj
Društvo
Premija
u EUR 000
Tržišni udio u %
1.
Sarajevo osiguranje d.d.
33.005
12,78
2.
Bosna-sunce osiguranje d.d.
22.482
8,71
3.
Euroherc osiguranje d.d.
21.474
8,32
4.
Uniqa osiguranje d.d.
21.324
8,26
5.
Croatia osiguranje d.d.
18.612
7,21
6.
Triglav osiguranje d.d.
16.676
6,46
7.
Jahorina osiguranje a.d.
15.729
6,09
8.
VGT osiguranje d.d.
12.518
4,85
9.
Merkur BH osiguranje d.d.
11.564
4,48
10.
Grawe osiguranje d.d.
11.688
4,53
Vodećih 10 društava u BiH Neživot
Redni
broj
Društvo
Premija
u EUR 000
Tržišni udio u %
1.
Sarajevo osiguranje d.d.
31.413
14,67
2.
Euroherc osiguranje d.d.
21.474
10,03
3.
Bosna-sunce osiguranje d.d.
21.196
9,90
4.
Croatia osiguranje d.d.
15.689
7,32
5.
Jahorina osiguranje a.d.
15.332
7,16
6.
Triglav osiguranje d.d.
14.381
6,71
7.
VGT osiguranje d.d.
12.518
5,84
8.
Uniqa osiguranje d.d.
11.765
5,49
9.
Dunav osiguranje a.d.
8.980
4,19
10.
Bobar osiguranje a.d.
7.611
3,55
Vodećih 10 društava u BiH - Život
Redni
broj
Društvo
1.
Merkur BH osiguranje d.d.
2.
Premija
u EUR 000
Tržišni udio u %
11.176
25,37
Uniqa osiguranje d.d.
9.559
21,70
3.
Grawe osiguranje d.d.
9.238
20,97
4.
Grawe osiguranje a.d.
5.243
11,90
5.
Croatia osiguranje d.d.
2.923
6,64
6.
Triglav osiguranje d.d.
2.295
5,21
7.
Sarajevo osiguranje d.d.
1.592
3,61
8.
Bosna-sunce osiguranje d.d.
1.286
2,92
9.
Jahorina osiguranje a.d.
397
0,90
10.
Dunav osiguranje a.d.
269
0,61
Projekat Svjetske banke
 „Liberalizacija tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovornosti“ projekat Svjetske banke
 Osnovni ciljevi projekta su:
 pružiti pomoć entitetskim agencijama za nadzor osiguranja u
eventualnoj liberalizaciji tržišta osiguranja u BiH
 razviti regulatorni okvir i tehničke alate neophodne za aktuarski
izračun premija i tehničkih rezervi obaveznog osiguranja od
autodgovornosti i
 osigurati da je predloženi regulatorni okvir za MTPL tržište osiguranja
u skladu s EU zakonodavstvom, a u skladu sa obavezama koje
proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom
unijom.
 Predviđeni period trajanja projekta je januar 2013. - septembar 2014.
godine.
Bitni događaji na tržištu BiH
1
Projekt
„Liberalizacija
autoodgovornosti“
tržišta
2
U Federaciji BiH u parlamentarnoj proceduri našao se novi Zakon o
obaveznim osiguranjima u saobraćaju
3
Ministarstvo finansija FBiH je pripremilo prednacrt Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju i
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti
za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od
odgovornosti kao i inicijalni tekst Zakona o osiguranju FBiH
4
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nalazi se u
parlamentarnoj proceduri Zastupničkog doma Parlamenta FBiH
5
U RS također su pokrenute aktivnosti oko izrade Zakona o obaveznom
osiguranju od autoodgovornosti i Zakona o društvima za osiguranje
6
I u FBiH i u RS postoji namjera da se radi na izmjenama Zakona o
posredovanju u osiguranju
7
Jednom društvu za osiguranje u FBiH oduzeta je dozvola za rad
obaveznog
osiguranja
od
Hvala na pažnji

similar documents