PowerPoint prezentacija

Report
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ravnice na karti.
Prirodni objekat.
Brežuljak, brdo, planina
Strana svijeta – desno na karti
Putevi, pruge, tuneli – objekti
Dio uzvišenja od podnožja do
vrha.
Bosna, Una,Vrbas, Drina
V
J
E
NAŠ UŽI ZAVIČAJ
KAKANJ
NAŠ ŠIRI ZAVIČAJ
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Z
E
L
E
N
P
L
A
N
I
N
A
U
Z
V
I
Š
E
NJ
I
S
T
O
K
Š
T
A
Č
K
I
S
T
R
A
N
A
R
I
J
E
K
A
A
A
OBILJEŽJA ZAVIČAJA
Svaki kraj ima svoje geografsko i
prirodno obilježje.
Geografska obilježja:
 gdje se kraj nalazi u kantonu,
odnosno državi
 reljef
 klima
ŠTA JE RELJEF?
Reljef je izgled nekog zemljišta.
KAKAV RELJEF MOŽE BITI?
Ravničarski,
brdsko-planinski
primorski
RAVNIČRSKI
BRDSKO-PLANINSKI
RELJEF
BOSNE I
HERCEGOVINE
Klima zavisi od reljefa.
S obzirom da je reljef naše domovine različit
možemo zaključiti da ni klima svugdje nije ista.
U našoj domovini razlikujemo tri pojasa klime:
NA SJEVERU
UMJERENOKONTINENTALNA
U CENTRALNOM DIJELU
KONTINENTALNOPLANINSKA
Veliki utjecaj na razvijenost nekog kraja ima
i njegov položaj (mjesto gdje se nalazi u
kantonu ili državi)
Mjesta kroz koja prolazi pruga i značajniji
putevi su razvijenija od onih kroz koja ne
prolaze.
Veliki gradovi se brže i lakše razvijaju nego
manji gradovi.
Gdje ljudi mogu da žive?
GRAD ILI SELO
Čime se bave ljudi koji žive na selu?
POLJOPRIVREDOM I STOČARSTVOM
Čime se bave ljudi koji žive u ravničarskim krajevima?
POLJOPRIVREDOM I STAJSKIM STOČARSTVOM
Čime se bave ljudi koji žive u brdovitim krajevima?
POLJOPRIVREDOM I NOMADSKIM STOČARSTVOM
Šta je razvijeno u primorskom kraju?
TURIZAM
POLJOPRIVREDOM I STAJSKIM
STOČARSTVOM
POLJOPRIVREDOM I NOMADSKIM
STOČARSTVOM
RAD PO GRUPAMA
I i IV grupa
Na karti BiH pronađi naš grad.
U kom dijelu Bosne i Hercegovine se nalazi grad
Kakanj?
Kojem kantonu pripada naš grad?
Pomoću kartografskih znakova odredi da li kroz
naš kraj prolazi pruga i značajniji putevi.
Po čemu je poznat naš grad?
Da li je u njemu razvijem turizam, industrija ili
poljoprivreda?
II i VI grupa
Na karti BiH pronađi naš grad.
Kakav je reljef našeg grada? Zašto je on takav?
Nabroj nekoliko sela koja pripadaju našoj općini.
Koja sela su smještena u ravnici ili na
brežuljcima?
Koja sela su smještena između brda?
Razmisli pa napiši čime se bave stanovnici koji
žive u selima oko grada Kaknja.
III i V grupa
Na geografskoj karti pronađi naš grad.
Na osnovu reljefa odredi kakva je klima u našem
širem zavičaju.
Pročitajte tekst koji ste dobili o karakteristikama
kontinentalno – planinske klime.
Šta mislite da li danas za naš širi zavičaj možemo
reći da preovladava takva klima?
Šta na osnovu toga zaključujemo?
ZAVRŠNI DIO
Tehnika – sažmi/spari/razmijeni
Učenici imaju zadatak da napišu u nekoliko
rečenica ono što smatraju da je najvažnije iz
lekcije koju smo obrađivali, a što su zapamtili.
Svoj sažetak razmjenjuju sa drugom u klupi i
upoređuju.
Učenici predaju listiće sa svojim sažetkom.

similar documents