Marijan Bilic

Report
Javno Privatno Partnerstvo u zdravstvu
Republike Srpske i BiH
ISKUSTVO PRIVATNOG OPERATERA U
PRUŽANJU SPECIJALIZOVANIH USLUGA
HEMODIJALIZE I RADIOTERAPIJE PO
“JPP”
MODELU
(JAVNO
PRIVATNO
PARTNERSTVO)
Marijan Bilić, Euromedic International
Beograd, 18.11.2010. godine
Euromedic International
 Euromedic International je panevropska kompanija sa centralom u Budimpešti.
 Dioničari Kompanije su:
- Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE)
- Ares Life Sciences (ALS)
- Montagu Private Equity LLP
 Primarni poslovni model Kompanije je zasnovan na javno-privatnom partnerstvu
(JPP) sa fondovima zdravstvenog osiguranja, javnim ustanovama i bolnicama:

Javno-privatno partnerstvo (JPP) - Euromedic investira u modernu opremu
posljednje generacije, a fondovi zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge koje
Euromedic izvrši.

Reputacija – Euromedic International je izgradio snažnu reputaciju u zdravstvu
pružajući vrhunske usluge po istim ili nižim cijenama koje se naplaćuju u
javnim zdravstvenim ustanovama.

Track record – Kompanija uspješno posluje u Evropi od 1991. godine.
Šta je Javno Privatno Partnerstvo?
 JPP je model funkcionisanja zdravstvenih ustanova, u okviru mreže zdravstvenih
ustanova, pod upravom privatnih kompanija.
 Ovaj vid saradnje podrazumijeva trougao koji čine pacijent, država i privatna
kompanija u kojem su svi učesnici zadovoljni.
Prednosti za pacijente
Prednosti za državu
Prednosti za Euromedic
Prednosti za pacijente
 Pacijenti imaju mogućnost pristupa vrhunskim medicinskim uslugama.
 Svi pacijenti, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja, dobijaju medicinsku uslugu
najvišeg nivoa u Centrima opremljenim najsavremenijom opremom; pacijent ništa ne
plaća “iz vlastitog džepa”, Fond snosi troškove za svoje osiguranike.
 Usluge se pružaju 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji.
 U Centrima se pružaju usluge za hitne slučajeve.
Prednosti za državu
 Država dobija medicinsku ustanovu opremljenu najsavremenijom opremom koja se
redovno zanavlja.
 Država ne snosi teret investicije - Euromedic gradi, oprema i vodi Centar.
 Cijena usluge je ista ili niža od cijena u javnim zdravstvenim ustanovama.
 Stvorena su dodatna radna mjesta za lokalne stručnjake iz domena medicine i
menadžmenta.
Prednosti za Euromedic

Euromedic posluje profitabilno zahvaljujući
odgovornom i korektnom odnosu Vlada i
fondova zdravstvenog osiguranja.

Euromedic stalno radi na reinvestiranju
profita u nove projekte čime održava status
dinamične kompanije u stalnoj ekspanziji.

Euromedic je sigurno i privlačno radno
okruženje koje okuplja hiljade medicinskih i
nemedicinskih stručnjaka u Evropi.
Javno Privatno Partnerstvo u Republici Srpskoj
 RS je započela sa primjenom ugovornog modela JPP u 2000. godini
 Javno Privatno Partnerstvo u RS se odnosi na saradnju između javnih/državnih
ustanova u RS i privatnih operatera čiji je cilj da:
FINANSIRAJU
IZGRADE/REKONSTRUIŠU
OBEZBJEDE MENADŽMENT
ODRŽAVAJU INFRASTRUKTURU
OBEZBJEĐUJU USLUGE
Javno Privatno Partnerstvo u Republici Srpskoj
Vlada RS je odlučila uspostaviti saradnju sa privatnim zdravstvenim ustanovama
2000. godine kako bi se:




Poboljšao kvalitet nacionalnog zdravstvenog sistema
Obezbjedile bolje medicinske usluge
Uspostavio samoodrživi zdravstveni sistem
Smanjili troškovi
Realizacija partnerstva
Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja (međunarodnog tendera),
pristupa se potpisivanju ugovora, a ugovorne strane su:
1.
VLADA REPUBLIKE SRPSKE – Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite
2.
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
3.
KLINIČKI CENTAR / OPŠTA BOLNICA
i
4.
EUROMEDIC INTERNATIONAL
Realizacija partnerstva
Pored investicije u rekonstrukciju/izgradnju centara, Euromedic takođe
obezbjeđuje sredstva za nabavku kompletne medicinske i nemedicinske
opreme.
Ugovorna cijena medicinskog tretmana je fiksna i uključuje kompletnu uslugu
koju obezbjeđuje Euromedic. U hemodijalizi se ugovara cijena jednog
tretmana hemodijalize, a u radioterapiji se ugovara cijena tretmana po
zračnom polju i aplikaciji.
Nakon započinjanja operativnog rada centara, Fond zdravstvenog osiguranja
mjesečno plaća usluge i to po ispostavljenoj fakturi za izvršene medicinske
tretmane u prethodnom mjesecu.
Realizacija partnerstva
Obaveze Euromedica (privatnog pružaoca usluga)












Izgraditi, opremiti, rukovoditi i upravljati medicinskim centrom za vrijeme trajanja
ugovora
Usvojiti nove tehnologije
Nabaviti, instalirati i pustiti u rad novu opremu za vršenje usluga
Povećati kapacitete u skladu sa budućim potrebama
Obezbijediti tehničku podršku za servisiranje opreme
Obučiti lokalno medicinsko osoblje za rad na opremi
Obučiti lokalni menadžment za rad i rukovođenje centrom
Redovno nabavljati potrošni materijal i lijekove
Zaposliti osoblje iz državnih centara u RS, prvenstveno osoblje iz onog državnog centra
koji se zatvara i prelazi u ruke privatnog operatera
Redovno izvršavati zakonske obaveze preme zaposlenima u skladu sa zakonima
Republike Srpske
Obezbijediti radnicima veće plate i sve ostale socijalne prinadležnosti u odnosu na one
koje su imali do prelaska na rad kod privatnog operatera
Redovno plaćati komunalne troškove centra
Realizacija partnerstva
Obaveze Ministarstva zdravlja,
Fonda i Kliničkog Centra/Bolnice (države):





PRAVNA KONTROLA
PROFESIONALNA KONTROLA
MEDICINSKI NADZOR
KONSULTACIJE
OBEZBJEĐENJE INFRASTRUKTURE
Specijalizovana usluga dijalize
OBEZBJEĐENJE SPECIJALIZOVANE
USLUGE HEMODIJALIZE U
EUROMEDICOVIM CENTRIMA ZA DIJALIZU
U REPUBLICI SRPSKOJ, BOSNI I HERCEGOVINI NA OSNOVU JPP MODELA
Specijalizovana usluga dijalize
 Svi centri za dijalizu su locirani u krugu bolnica/kliničkih
centara.
 Po završetku ugovora, svi centri se besplatno predaju
bolnicama na korišćenje.
 Ugovori su zaključeni u početku na 7 godina pa su produženi
za narednih 15 godina.
 U centrima radi ukupno 170 osoba, većinom medicinske struke.
Specijalizovana usluga dijalize
UKUPNA INVESTICIJA EUROMEDICA U OBJEKTE I OPREMU
JE IZNOSILA VIŠE OD 10 MILIONA EURA.
OBAVEZA EUROMEDICA JE DA ZANAVLJA MEDICINSKU
OPREMU SVAKIH 7 GODINA.
Specijalizovana usluga dijalize
EUROMEDICOVI CENTRI ZA DIJALIZU U BANJA LUCI,
BIJELJINI, LAKTAŠIMA, GRADIŠCI I ISTOČNOM SARAJEVU
OBEZBJEĐUJU TRETMANE HEMODIJALIZE ZA VIŠE OD 50%
UKUPNOG BROJA PACIJENATA U REPUBLICI SRPSKOJ I
ZNAČAJNO SUDJELUJU U ZBRINJAVANJU BUBREŽNIH
BOLESNIKA.
Specijalizovana usluga dijalize
Centar za dijalizu Banja Luka
Centar za dijalizu Banja Luka
Centar za dijalizu Bijeljina
Centar za dijalizu Bijeljina
Specijalizovana usluga dijalize
Centar za dijalizu Laktaši
Centar za dijalizu Laktaši
Centar za dijalizu Istočno Sarajevo
Centar za dijalizu Istočno Sarajevo
Specijalizovana usluga radioterapije
OBEZBJEĐENJE SPECIJALIZOVANE
USLUGE RADIOTERAPIJE U
EUROMEDICOVOM CENTRU ZA RADIOTERAPIJU
U REPUBLICI SRPSKOJ, BOSNI I HERCEGOVINI NA OSNOVU JPP MODELA
Specijalizovana usluga radioterapije
 Centar za radioterapiju je lociran u krugu Kliničkog centra Banja
Luka, fizički povezan sa klinikama Kliničkog centra Banja Luka.
 Po završetku ugovora, objekat i oprema se besplatno predaju
Kliničkom centru Banja Luka.
 Ugovori su zaključeni na period od 15 godina.
 U centru radi ukupno 26 osoba.
Specijalizovana usluga radioterapije
UKUPNA INVESTICIJA EUROMEDICA U OBJEKAT I OPREMU
JE IZNOSILA 15 MILIONA EURA.
OBAVEZA EUROMEDICA JE DA ZANAVLJA MEDICINSKU
OPREMU (EQUIPMENT UPGRADE) SVAKIH 7 GODINA.
Specijalizovana usluga radioterapije
EUROMEDICOV CENTAR ZA RADIOTERAPIJU U BANJA LUCI
OBEZBJEĐUJE TRETMANE TELETERAPIJE I BRAHITERAPIJE
ZA SVE ONKOLOŠKE PACIJENTE U REPUBLICI SRPSKOJ
KOJIMA JE ODREĐENA TERAPIJA ZRAČENJEM.
Specijalizovana usluga radioterapije
Centar za radioterapiju Banja Luka
Desetogodišnje iskustvo
 Efektivno partnerstvo sa Vladom
Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite
 Efektivno partnerstvo
Republike Srpske
sa Fondom
Republike
Srpske
i
zdravstvenog osiguranja
 Efektivno partnerstvo sa Kliničkim Centrom Banja Luka, Kliničkim
centrom Istočno Sarajevo, Opštom bolnicom Bijeljina i Gradiška,
Domom zdravlja Laktaši
Naučene lekcije
U posljednjih 10 godina operativnog rada Euromedica u RS i BiH,
Republika Srpska je dobila potvrdu prednosti JPP modela kroz
realizaciju i uspješan rad centara za dijalizu i centra za radioterapiju.
Euromedicov primjer služi kao osnova za primjenu JPP modela i u
drugim oblastima medicine, npr. u kardiohirurgiji, radiologiji i sl.
Uspješna primjena JPP modela u Republici Srpskoj je dobar primjer i
zemljama u okruženju (državama bivše Jugoslavije) jer se JPP model
potvrdio kao privlačan model za poboljšanje stanja zastarjelih i ratom
uništenih zdravstvenih sistema.

similar documents