เอกสารประกอบการบรรยาย

Report
Story Telling
เรือ
่ ง การบริหารการจัดการยาน
่
การคาดี
้ เดน
่
บานถวาย
หมูบ
างสรรค
้
่ านสร
้
้
์
โดย พาณิชยจั
์ งหวัดเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ ์ 2555
ณ ศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารโสมสวลี
์ บต
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
น้อมนายุทธศาสตร ์ พระราชทาน
เขาถึ
้ ง พัฒนา”
เป็ นเครือ
่ งมือในการทางาน
“เขาใจ
้
วัตถุประสงคการพั
ฒนายานการค
่
้า
์
พาณิชย ์
1. เพือ
่ ประชาสั มพันธย
้
่
้าบานถวายให
้
้เป็ นทีร่ จั
ู้ กยิง่ ขึน
์ านการค
กลุมเป
่ ้ าหมาย
และนักทองเที
ย
่ ว ทัง้ ในระดับจังหวัด และระดับประเท
่
2. เพือ
่ เพิม
่ พูนรายไดและโอกาสทางการตลาดให
้
้กับผู้ประกอบก
และชุมชนบานถวาย
้
3. เพือ
่ เตรียมความพรอมและขยายการค
้
้าสู่ตลาด GMS
4. เพือ
่ สรางภาพลั
กษณให
นยานการค
้
้
่
้าทีเ่ ป็ นจุดห
์ ้บานถวายเป็
ดานศิ
ลปะ และ
้
หัตถกรรมไม้ ทีม
่ ค
ี วามพรอมในเชิ
งพาณิชย ์ (Art &
้
Wooden Carft Destination )
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
ยานการค
า้ พาณิชย ์ บานถวาย
่
้
หมูบ
างสรรค
่ านสร
้
้
์ (Baan Tawai
Creative Village)
จัง หวัด เชีย งใหม่โดยคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ
การค้ าจัง หวัด เชีย งใหม่
ได้ คัด เลือ กให้ ย่านการค้ าพาณิช ย ์
บ้ าน
ถวาย
หมูบ
Creative Village)
่ ้านสร้างสรรค ์ ( Baan Tawai
เป็ น ยานการค
่
้าจังหวัดเชียงใหมที
่ ไ่ ด้รับการสนับสนุ นให้เป็ นยานการค
่
้า
จังหวัดเป็ นลาดับแรก
เนื่องจากมีความพร้อมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่
คือ แหลงธุ
่ รกิจการค้าของคนไทย
•ยานการค
่ ท
ี ง้ั การค้าปลีกและค้าส่ง
่
้าทีม
•ยานการค
่ ู้ประกอบการมีความพร้อม
่
้าทีผ
•ยานการค
าที
่ ้ประกอบการมี
ู
การรวมกลุมที
่
้ ผ
่ เ่ หนียวแน่น
•ยานการค
าที
จากทุกภาคส่วน
่
้ ไ่ ดรั
้ บการสนับสนุ นเป็ นอยางดี
่
การบริการขัน
้ พืน
้ ฐาน
•ป้ายแสดงเส้นทาง
สานักงานพาณิชยจั
•สถานทีจ
่ อดรถ
์ งหวัด
สรุปภาพรวมการทางานพัฒนายาน
่
การคาพาณิ
ชย ์
้
• สารวจความพรอมของผู
้
้ประกอบการและชุมชน
• รวมคิ
ดและออกแบบโลโกของชุ
มชน เพือ
่ การ
่
้
ประชาสั มพันธ ์
• รวมหารื
อกับชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
่
้
• รวมงานแผนในการจั
ดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
่
• จัดทาแผนโครงการเพือ
่ ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ
กระทรวง/จังหวัด
• จัดกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการและส
้
่ งเสริมการตลาด
• จัดทาสื่ อประชาสั มพันธเผยแพร
ภาพลั
กษณและ
่
์
์
กิจกรรมการตลาด
• ติดตามสอบถามและประเมินสถานการณการตลาด
์
• ติดตามสอบถามและรายงานยอดจาหน่ายรายเดือน
สานักงานพาณิชยจั
งหวัด
์
• วางแผนการดาเนินงานในระยะ/ปี ตอไป
่
การพัฒนาผู้ประกอบการ
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
พาณิชยบรรยาย
AEC
์
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สิ นค้าบานถวายที
ไ่ ดรั
้
้ บความนิยม
เฟอรนิ
์ เจอร ์
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
โคมไฟ
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานแกะสลัก
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานลงรักปิ ดทอง
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานแตงเครื
อ
่ งเงิน
่
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
• ตลาดในประเทศ
• ตลาดตางประเทศ
่
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
กิจกรรมตลาดในประเทศ
งานยานการค
่
้าพาณิชย ์ บ้านถวาย หมูบ
่ ้านสรางสรรค
้
์ ครัง้
ที่ ๑
ระหวางวั
๒๘ ธันวาคม 2553 - ๒ มกราคม
่ นที่
2554
บ้านถวาย
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานยานการค
่
้าพาณิชย ์ บ้านถวาย หมูบ
่ ้าน
สร้างสรรค ์ ครัง้ ที่ ๒
ระหวางวั
๒๔ ธันวาคม 2554 - ๒
่ นที่
มกราคม 2555
บ้านถวาย
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
การจัดกิจกรรมเชือ
่ มโยงตลาดจังหวัด
ชลบุร ี
ระหวางวั
่ นที่ 28 – 30 กรกฎาคม
2554 เมืองพัทยา
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งาน Thai - Asean Trade Fair ๒๐๑๑
ระหวางวั
่ นที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน
บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๕๔
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานเทศกาลเทีย
่ วเมืองไทย ๒๕๕๔ (Thailand Tourism
Festival ๒๐๑๑ : TTF)
ศูนยแสดงสิ
นค้าและการประชุมอิมแพ็ค มิถุนายน 2554
์
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
งานแสดงสิ นค้า TFIC Furniture outlet
ระหวางวั
๒๕๕๔ ศูนยแสดงสิ
นค้า
่ นที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน
์
และการประชุมอิมแพ็ค
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
การบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ช่อง 11
ราการมองเมืองเหนือ
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
การประกวดยานการค
่
้าดีเดน
่
ประจาปี 2554
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
รางวัลยานการค
ศ
่
้าดีเดนชนะเลิ
่
ประจาปี 2554
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
วิทยุชุมชนบานถวาย
้
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
การจัดทา DVD บ้านถวาย
4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญึป
่ ่ ุน)
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
การจัดทาแผนพั
่ บ / โปสการด
์
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
Key
Success Factor
ชุมชน
สามัคคี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
วัดถวาย
ย่านการค้าพาณิ ชย์
บ้านถวาย หมู่บา้ นสร้างสรรค์
ภูมิทศั น์
ท่องเที่ยว
หน่วยงาน
สนับสนุน
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
แผนพัฒนาชุมชน
1.เสริมสรางเอกลั
กษณ ์ / ตอยอดภู
มิ
้
่
ปัญญา
2. พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ /
ดีซายน์
3. พัฒนาช่องทางการตลาด
4. พัฒนาการทองเที
ย
่ ว ฒนาระยะ
่ แผนพั
ตอเนื
่ อง
่
1. จัดทาโครงการขอรับงบประมาณกระทรวงพาณิชยปี์
2555
2. จัดทาโครงการขอรับงบประมาณจังหวัด/กลุมจั
งหวัดปี
่
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด
2555 - 25556
สานักงานพาณิชยจั
์ งหวัด

similar documents