MJERITELJSKA INFRASTRUKTURA Vernes Merdan

Report
MJERITELJSKA INFRASTRUKTURA
Vernes Merdan
Historijat
Najstariji etanol bio je etanol za dužinu u doba Starog Egipta
Etanol je bio napravljen od crnog granita
Mjerna jedinica je bila kubit
Mjeriteljska infrastruktura u BiH
Zavod za mjeriteljstvo i standardizaciju RS
Imenovane mjeriteljske laboratorije
Tijela za ocjenu usklađenosti mjernih instrumenata
Institut za mjeriteljstvo BiH (IM BIH)
Zavod za mjeriteljstvo Federacije BiH
INSTITUCIJE ZA
MJERITELJSTVO U BIH
Institut za mjeriteljstvo BiH
Entitetske institucije za mjeriteljstvo:
-Zavod za mjeriteljstvo FBIH
-Zavod za metrologiju RS
IMBIH
ZADACI
-Ostvaruje etalonsku bazu u BiH
-Osigurava sljedivost državnih etalona prema međunarodnim etalonima
-Propisuje mjeriteljske zahtjeve
-Donosi odluke o proglašenju državnih etalona
-Uspostavlja distribuirani mjeriteljski sistem
-Predlaže prioritete
ORGANIZACIJA IMBIH
-Sektor za naučno mjeriteljstvo
-Sektor za industrijsko mjeriteljstvo
-Sektor za zakonsko mjeriteljstvo
ZAKONSKA METROLOGIJA
Zakonska metrologija se bavi zakonski reguliranjem područja
mjerenja uključujuči izradu
pravnih propisa, kako bi se postigla potrebna tačnost mjerenja I
garancija sigurnosti.
Kategorije mjeriteljstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U EU-u mjeriteljstvo se dijeli na tri kategorije s različitim razinama složenosti i
točnosti:
1. Znanstveno mjeriteljstvo bavi se organizacijom i razvojem mjernih etalona i
njihovim
održavanjem (najviša razina).
2. Industrijsko mjeriteljstvo treba osigurati prikladno funkcioniranje mjerila koja se
upotrebljavaju u industriji i u procesima proizvodnje i ispitivanja, koja osiguravaju
kakvoću života građana i za potrebe akademskog istraživanja..
3. Zakonsko mjeriteljstvo se bavi točnošću mjerenja gdje ona utječu na razvidnost
gospodarskih transakcija, posebno kada postoji zahtjev za ovjeravanje mjerila..
Ne postoji međunarodno prihvaćena denicija temeljnog mjeriteljstva, ali ona
označuje
najvišu razinu točnosti u danome području. Temeljno se mjeriteljstvo može, prema
tomu,
opisati kao najviša grana znanstvenog mjeriteljstva.
Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na
mjerila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mjerila koja se nadziru u EU-u
U Europi se usklađivanje zakonski nadziranih mjerila trenutačno temelji na Direktivi
71/316/EEC, koja sadrži horizontalne zahtjeve za sve kategorije mjerila, te na drugim
direktivama koje pokrivaju pojedinačne kategorije mjerila, a koje se objavljuju od 1971.
godine. Države članice koje su podložne ovim direktivama nisu morale povući postojeće
nacionalno zakonodavstvo. Mjerila koja su dobila odobrenja tipa EC (ne odnosi se na
sva mjerila) i prvu ovjeru EC, mogu se staviti na tržište i primjenjivati u svim državama
članicama bez daljnjih ispitivanja i odobravanja tipa.
Zbog povijesnih razloga, područje zakonskog mjeriteljstva nije isto u svim državama.
Stupanjem na snagu Direktive za neautomatske vage (NAWI) 1. siječnja 1993. godine
i Direktive za mjerila (Measurement Instruments Directive, MID) 30. listopada 2006.
godine, većina postojećih direktiva koje se odnose na mjerila je povučena.
EU direktiva za neautomatske vage (NAWI)
Direktiva NAWI 90/384/EEC (koja je izmijenjena Direktivom 93/68/EEC) uklanja
tehničke zapreke trgovini, čime se stvara ‘jedinstveno’ tržište i uređuje uporaba mjerila
od trgovačkih do industrijskih vaga za komercijalnu, zakonsku i medicinsku primjenu.
Dogovor o metru
• Sredinom 19. stoljeća, posebno tijekom Prve
svjetske izložbe, postala je veoma očita
• potreba za univerzalnim desetičnim metričkim
sustavom. Godine 1875. u Parizu je
• održana diplomatska konferencija o metru na
kojoj je 17 vlada potpisalo ugovor, tzv.
• „Dogovor o metru“. Potpisnici su odlučili
stvoriti i financirati znanstvenu i trajnu
• ustanovu
• Međunarodni dogovor uspostavljen je 1875.
godine, a 2008. godine imao
• je 51 državu članicu.
Zakonsko mjeriteljstvo-WELMEC
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapadnoeuropska suradnja u zakonskom mjeriteljstvu (WELMEC) osnovana je memoradnumom o
razumijevanju 1990. godine, koji je potpisalo 15 država članica .
EU-a i 3 države članice EFTE u svezi s pripremom i stupanjem na snagu direktiva novoga pristupa. Taj
je naziv 1995. godine promijenjen u Europska suradnja u zakonskom mjeriteljstvu (European cooperation in legal metrology), ali je zadržana kratica WELMEC.
Od tada WELMEC prihvaća u pridruženo članstvo zemlje koje imaju potpisane sporazume s
Europskom unijom. Članovi WELMEC-a su nacionalna tijela za zakonsko mjeriteljstvo u zemljama
članicama EU-a i EFTE, dok su nacionalna tijela za zakonsko mjeriteljstvo u onim zemljama koje su u
prijelaznoj fazi prema članstvu u EU-u pridružen članovi. U 2008. godini WELMEC je imao 33 članice
i 3 pridružene članice.
Ciljevi su WELMEC-a:
razvoj međusobnoga povjerenja između tijela zakonskog mjeriteljstva
u Europi
usklađivanje djelatnosti u zakonskome mjeriteljstvu
brža razmjena podataka između zainteresiranih tijela.

similar documents