Презентација

Report
1
NOVA VAROŠ
OPŠTINA POTENCIJALA
__________________________________________________________________________________________________________________
Karađorđeva 32
+381 33 62 140
[email protected]
REPUBLIKA SRBIJA
31320
Nova
Varoš
+381
33
62
142
www.novavaros.rs
2
OPŠTINA NOVA VAROŠ
PROFIL OPŠTINE - lokacija
o
o
o
o
Površina 524km2
Nadmorska visina 436 – 1.626 m
Brdsko-planinski karakter reljefa
Umereno-kontinentalna klima sa izraženim
uticajem mediternske klime
o Jugo-zapadna Srbija
• Put M 21 Beograd–Jadransko more
• Tromeđa SR, CG i BiH – tržište od 12.5 miliona
potrošača
o
•
•
•
•
Udaljenost do aerodroma:
Beograd - 260km
Sarajevo - 200km
Podgorica - 195km
Užice/Ponikve (u izgradnji) - 84km
3
PROFIL OPŠTINE - demografija
• 16.758 stanovnika
• 12 seoskih mesnih zajednica
• 32 naselja
• Grad – 50%
2700
st/km2
• Sela – 50%
35 st/km2
• Srbi 90,1%
• Bošnjaci 5,1%
• Muslimani
2,5%
• Ostali 2,3%
• Kontignet od 15 do 64 god. - 68%
• Visoko obrazovanih - 5,4%
4
PROFIL OPŠTINE - privreda
o 75 privatnih malih i srednjih preduzeća:
• Trgovina
• Prerađivačka industrija (mleko, voće i povrće,
drvo, guma i plastika...)
• Mašinska industrija
• Proizvodnja obuće
• Farmaceutska industrija
o 450 radnji
o 3080 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava
o 77 registrovanih turističkih domaćinstava
o 2.735 zaposlenih (jun 2012.)
o 2.526 nezaposlenih
o Prosečna bruto zarada je 88% od republičkog
proseka
o Tržište u radijusu od 200km je oko 600.000
potrošača
5
STRATEGIJA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA 2010. – 2020.
VIZIJA I CILJEVI RAZVOJA
„2020. godine Nova Varoš sa planinom Zlatar će biti prepoznatljiva na turističkoj mapi
Srbije sa proizvodnjom zdrave hrane, sportsko-zdravstvenim turizmom, razvijenim malim i
srednjim preduzećima zasnovanim na održivom razvoju, sa ljudskim resursima i
eksploatacijom prirodnih resursa sa postojećim hidropotencijalom u okviru visokih
ekoloških standarda”
ZAŠTITA ŽIVOTONE
SREDINE
RAZVOJ ZAJEDNICE
RAZVOJ TURIZMA
RAZVOJ MSP
RURALNI RAZVOJ
6
ZAŠTO INVESTIRATI U SRBIJU
o Najniža poreska stopa na dobit u Evropi – 10%
o Status države kandidata za EU
o CEFTA ugovor na snazi
o SSP u procesu ratifikacije država članica EU
o Novi sporazumi o slobodnoj trgovoni (Rusija, Turska, Belorusija, Ukrajina)
o Bezvizni režim za državljane Srbije na snazi
o Vešta i produktivna radna snaga sa bogatim iskustvom u upravljanju i
proizvodnji dostupna po konkurentskim cenama
o Prosečna bruto zarada u R. Srbiji u avgustu 2012. je 508EUR
7
INVESTIRAJTE U NOVU VAROŠ
 Bogati prirodni resursi: šume, voda, obradivo zemljište
pogodno za organsku proizvodnju...
 Turistički potencijali: Vazdušna banja Zlatar, SRP Uvac, letnji i
zimski sportsko-rekreativni turizam, ruralni turizam...
 Komparativna cena radne snage (drvoprerada, tekstil,
mašinstvo, prerada plastičnih masa) u odnosu na prosek
Srbije
 Prosečna bruto zarada u Novoj Varoši u avgustu 2012. je bila
448EUR
 Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj
 Bogato kulturno-istorijsko nasleđe
8
INVESTIRAJTE U NOVU VAROŠ
 Komunalne takse 99% niže u prvoj godini poslovanja
 Vreme za dobijanje građevinske dozvole: maksimum 60 dana
 ProstornI plan opštine Nova Varoš – 2011.
 Plan generalne regulacije jedinice lokalne-samouprave Nova Varoš –
2012.
 Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Nova Varoš 2010-2020.
 Nova Varoš je uspešan partner u Programima i Projektima koje
finasiraju EU i USAID- formirana Kancelarija za lokalni ekonomski
razvoj
 Povoljna poslovna klima, efikasna Uprava
za dobijanje saglasnosti i podršku
dolazećim investicijama
o
9
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
Regionalna sanitarna deponija “Banjica” za opštine Nova Varoš, Priboj,
Prijepolje i Sjenica
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Novoj Varoši
Reciklažni centar
Kogenerativno postojenje za proizvodnju toplotne i električne energije
Dani ZLATARA – ZLATARFEST – promocija turističkih i privrednih potencijala
Zlatarski sir - Proizvodnja sireva po EU standardima, standardizacija
domaćinstava
Izgradnja pontonske plaže na jezeru “Kokin Brod”
Regionalne obuke za pisanje projekata u EU formatu
Omladinski kulturni centar
10
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA „BANJICA”
• Regionalna sanitarna deponija “Banjica” za opštine Nova
Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica
• Lokacija na teriotoriji opštine Nova Varoš, magistralni put
Nova Varoš-Priboj, zaseok Čelice
• U fazi osnivanje zajedničko preduzeće sa sve 4 opštine koje će
se finansirati delom iz budžeta opština, a delom od sredstava
nadležnih ministarstava, fondova EU
• Završena I faza izgradnje – formirano telo deponije.
Preprojektovanje za završetak izgradnje – do kraja avgusta
2013. – procena potrebnih investicija
• Potrebne investicije za: postavljanje zaštitnih vodootpornih
slojeva, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, pristupni
putevi, laboratorija i upravne zgrade – procena vrednosti
radova za završetak izgradnje biće poznata od septembra
2013.
11
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih kanalizacionih voda za žitelje Nove
Varoši i turističke zone Zlatar
• Opština Nova Varoš je u saradnji sa donatorima izradila:
1. Studiju opravdanosti i idejni projekat gradskog kolektora
2. Idejne projekte za uključivanje otpadnih voda nekih prigradskih naselja i
turističke zone Zlatar u centralni gradski kolektor
3. Analiza otpadnih voda u ruralnim sredinama sa preporukama za njihov
tretman na mestu nastanka
12
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
RECIKLAŽNI CENTAR NOVA VAROŠ
• Prvi reciklažni centar u Zlatiborskom regionu, otvoren u junu
2013.godine – u fazi je probnog rada. Posluje u sastavu
JKP„3.septembar ”
• Prerada reciklabilnog otpada – PET, papir, karton, AL, metal i
staklo i prodaja poznatim kupcima
• Kompletna oprema obezbeđena preko programa EU Progres i
Clean – vrednost opreme 100.000eura.
• Kapacitet linije za primarnu separaciju ( PET, karton, papir, Al) je 23t/smeni. Kapacite radne snage 6-9 radnika/smeni
• Reciklabilne sirovine prikupljaće se u namenskim kontejnerima na
više lokacija u gradu i selima - dosadašnja investicija u nabavku 68
kontejnera iznosi 16.500eura ( obezbeđena programom Clean)
13
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
RECIKLAŽNI CENTAR NOVA VAROŠ
• Svrha: smanjenje broja smetilišta ( veoma značajno u Rezervatu prirode Uvac i
vazdušnoj banji Zlatar), smanjenje troškova prevoza smeća, produžavanje života
sanitarnoj deponiji Banjica, izvor sopstvenih prihoda centra, društvena odgovornost
zajednice i podizanje nivo svesti o prednostima reciklaže.
• Donacija ambasade Japana vredna 94.000eura – 1 kamion i 20 kontejnera
• Potrebne investicije: za završetak radova na adaptaciji objekta ( 30.000Eura),
pokrivanje troškova kampanje sa ciljem promovisanja i edikacije lokalnog stanovništva
(20.000Eura)
14
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
KOGENERATIVNO POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I
ELEKTRIČNE ENERGIJE
• Opština Nova Varoš je izrazila interes za izgradnju budućeg kogenerativnog postojenja
koje će pružati usluge proizvodnje toplotne energije namenjene grejanju žitelja Nove
Varoši i turističke zone Zlatar, kao i kogenerativnog postrojenja koje će istovremeno
proizvoditi i električnu energiju
• Ideja projekta – zamena postojećeg sistema grejanja na tečno gorivo (mazut) sa
grejanjem na biomasu
• Projektovani kapacitet toplotne energije 10MW, a električne 3MW
• Studija izvodljivosti će sačiniti presek potrebnih i raspoloživih količina biomase po
klasama
• Projektna ideja sa kojom je Opština Nova Varoš konkurisala u okviru projekta „Javno-privatno
partnerstvo kao razvojni potencijal", koji sprovodi NALED a finansira USAID Projekat održivog
lokalnog razvoja – kogenerativno postrojenje na biomasu, izabrana u 8 najboljih projektnih ideja
15
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
•Opštinska manifestacija sa ciljem
promovisanja privrednih i turističkih
potencijala Zlatara – organizovana po
prvi put u julu 2013.godine
• IDEJA - Promocija kulturnih vrednosti
područja i očuvanje tradicije, kao i
promocija potencijala lokalne
privrede, u skladu sa strateškim
opredeljenjem građana i savremenim
trendovima na evropskom i svetskom
nivou
Festivalski dani obuhvatili su:
17. Zlatarsku sirijadu
7. Zlatarska regata
3. Sabor tradicionalnog pevanja izvika
8.Izložbu Zlatne ruke Zlatara
5. Takmičenje u sportskom i šaranskom
ribolovu
16
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
Očigledni rezultati organizovanja Zlatarfesta su
mnogostruki:
Procena broja posetilaca od 10.000 do 13.000
press cliping štampanih i elektronskih medija – preko 120
objava u toku jula 2013
 Popunjenost smeštajnih kapaciteta - jedina opština u
turističkoj regiji Zapadna Srbija gde je povećan broj
noćenja u julu mesecu za 43% u odnosu na jul 2012.
Poseta potencijalnih investitora
Promocija Zlatarskog sira
Povećan promet u trgovinsko -ugostiteljskim objektima i
u uslužnom sektoru za 60%, u odnosu na prethodni
mesec
Pozitivne reakcije sugrađana i posetilaca ZLATARFESTA
17
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
ZLATARSKI SIR – BREND SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
• POSEBAN I IZUZETAN – Zlatarski sir je ušao u
porodicu nacionalnih brendova, proizvoda
zaštićenog geografskog porekla od juna
2013.godine – projekat iznela lokalna
samouprava uz podršku domaćih proizvođača (
oko 300 domaćinstava), vlade Švajcarske i
organizacije SEDEEV
• SPECIFIČNOST PODNEBLJA: Zlatarski sir
vekovima na tradicionalan način spravljaju
planinke iz seoskih domaćinstva podno Zlatara i
koji zbog livada i trava koje rastu na brdima preko
1.200 metara visine ima specifičan ukus i kvalitet.
U dobar sir slije se sva priroda okoline u kojoj se
pravi. Voda, vazduh, vetrovi, trava i aromatično
bilje daju mu prirodni pečat kvaliteta po kome se
prepoznaje i zato se čuvenim sirevima dobro zna
geografsko poreklo.
18
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
ZLATARSKI SIR – BREND SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
Opis proizvoda: Tradicionalni proizvod Zlatarskog kraja je
punomasni sir sa minimum 50% mlečne masti, mlečno bele
do belo žute boje, pravilne kriške debljine od 1 do 2 cm.
Presek kriške ima zbijenu strukturu sa malim šupljinama ili
je bez šupljina. Ima miris na mleko sa blagim miros
fermentacije bez mirisa na kiselo. Zlatarski sir obeležava
jasno izražen prijatan ukus fermentisanog sira, slan je i bez
prisustva gorčine. Pri žvakanju oseća se prijatna aroma koja
dugo traje i kremasta struktura sira koja se topi.
Područje proizvodnje: Zlatarskog sira smešteno je između reka Uvca, Veljušnice, Kladnice,
Mileševke i Zlošnice i sastoji se od staništa bogatih vodama i velikom pejzažnom i
19
biološkom raznovrsnošću.
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
ZLATARSKI SIR – BREND SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
Strategija brendiranja: Poreklo prehrambenih proizvoda je
od velikog značaja za označavanje višeg kvaliteta na tržištu
jer oznake porekla garantuju da specifičnost i kvalitet
proizvoda nastaju u spoju prirodnih resursa (klime,
zemljišta, vazduha, vode, hrane) i tradicije, znanja i veština
koje se prenose generacijama.
Sada kada je zlatarski sir konačno zaštićen, javlja se potreba
za definisanjem jasne strategije nacionalnog brendiranja
koja će podržati standardizaciju kvaliteta zlatarskog sira,
svuda, a pogotovu u seoskim područjima Novovaroške
opštine, gde plasman određenih proizvoda i tradicionalnih
jela, može postati ključni izvor prihoda ovdašnjih
poljoprivrednika.
20
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
ZLATARSKA HELJDA – POREKLO I GARANCIJA ZDRAVE HRANE
• Tradicionalna pseudocerealija koja se gaji na obroncima Zlatara već više od 5 vekova
• Ideja je da opština Nova Varoš podstakne proširivanje plantaža heljde jer je istraživanje
tržišta pokazalo da postoji velika tražnja za ovom vrstom proizvoda od heljdinog brašna do
palete drugih proizvoda od heljde na nivou bezglutenske ali i glutenske ishrane, ali i nekih
neprehrambenih proizvoda kao što su jastuci, dušeci, decije igračke, asesoari, itd
• Potencijal primarne proizvodnje oko 150t osušenog heljdinog zrna godišnje
• U svrhu prerade opština ima u vlasništvu objekat ukupne površine 650m² ( korisne 450m²),
koji je opština spremna da preda potencijalnom investitoru na višegodišnji zakup za ovu ili
sličnu vrstu proizvodnje
• Biznis plan dostupan investitorima od septembra 2013.godine
21
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
ZLATARSKA HELJDA – POREKLO I GARANCIJA ZDRAVE HRANE
22
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
IZGRADNJA PONTONSKE PLAŽE KOKIN BROD – ZLATARSKO JEZERO
• Projektovana površina pontonske plaže je 500m²
• Ukupna vrednost investicije u izgradnju pontonske
plaže procenjena je na 87.500eura
• Do sada je postavljeno 300m² - čija vrednost iznosi
52.500eura.
• 140m² obezbeđeno je iz donacije švajcarske agencije
za razvoj – SDC, a preostalih 160m² iz sopstvenih
sredstava Opštine
• Pontonske kocke ( elementi za pontonsku plažu)
napravljene od duvane plastične mase, u lokalnoj
fabrici Plastika AD
23
PROJEKTNI PLANOVI RAZVOJA NOVE VAROŠI
OMLADINSKI KULTURNI CENTAR KANCELARIJE ZA MLADE
• NAMENA CENTRA - edukativnog karaktera za mlade, kao i za specifične društvene
grupe – osobe ometene u razvoju, deca sa posebnim potrebama, samohrani
roditelji i slično
• SADRŽAJ - sekcija lepog govora, novinarska sekcija, kao i muzička, likovna. Takođe,
različiti kursevi stranih jezika, računara, multimedija i fotografije. Savetovalište za
decu i mlade ( prevencija bolesti zavisnosti, bezbednost, štetni uticaji). Edukacija
na temu profesionalne orjentacije. Omladinsko pozorište i atelje.
• Projekat u fazi realizacije – oprema i prostor su obezbeđeni
• Lokacija - prostor obezbeđen u hotelskom kompleksu Panorama
24
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI






Obnovljivi izvori energije
Flaširanje vode i vodosnadbevanje sa Ćurčića vrela
Turizam
Poljoprivreda
Drvoprerađivačka industrija
Prerada plastičnih masa i gume
25
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Hidro potencijali:
• Mini hidro centrale – Predviđena je izgradnja 20 malih hidroelektrana, od
kojih je opština Nova Varoš nadležna za izdavanje 6 dozvola za izgradnju.
Izgradnja prve 2 mini HE je počela na reci Bistrici - HE Crkvine i HE Rečica
proizvodiće godišnje oko 11 miliona KWH električne energije, a ukupna
vrednost investicije je oko 3,25miliona eura
• Reverzibilne hidro elektrane - reverzibilna HE Bistrica je jedan od
najznačajnijih projekata u novoj strategiji razvoja energetike u Srbiji. U čitavom
regionu jugoistočne Evrope postoji deficit ovakve energije, a sama realizacija
je veoma povoljna jer je procena za izgradnju ove reverzibilne HE od oko
700MW iznosila preko 600 miliona evra.
26
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
o Solarna energija – Nova Varoš ima preko 2000 sunčanih sati godišnje što
je iznad republičkog proseka
o Biomasa – Nova Varoš je među najšumovitijim opštinama u Srbiji,
22400ha što predstavlja bogat i reprezentativan potencijal za korišćenje
biomase i drvnoprerađivačke industrije
27
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
VODOSNADBEVANJE I MOGUĆNOST
FLAŠIRANJA VODE – Čurčića vrelo
o Teritorija opštine Nova Varoš odlikuje se značajnim vodnim potencijalom. Na
osnovu dosadašnjih hidrogeoloških istraživanja kao najperspektivnije vrelo izdvaja
se Ćurčića vrelo koje se nalazi u selu Gornje Trudovo, MZ Božetića
o Kapacitet za vodosnadbevanje 25l/sec
o Studija izdvodljivosti Projekta vodosnadbevanje sa Ćurčića vrela završena
o Potrebne investicije za realizaciju projekta vodosnadbevanja, a moguće je pristupiti
podizanju kapaciteta za flaširanje i plasman kvalitetne i pitke planinske vode na
domaće i ino tržište
28
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
TURIZAM
o
Izuzetno povoljna klima, očuvana priroda i životna sredina, tradicija i gostoprimstvo,
predstavljaju dobru osnovu i mogućnost za razvoj planinskog, jezerskog, lovno-ribolovnog,
kulturno-istorijskog, sportskog, zdravstvenog, ruralnog i manifestacionog turizma
o
Vazdušna banja Zlatar – za rehabilitaciju respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja
o
Ski staza Briježđa – unapređenje sadržaja skijališta sa sistemom veštačkog osnežavanja
o
Specijalni rezervat prirode Uvac – simbol rezervata Beloglavi sup, najveća kolonija na Balkanu
o
Izuzetni speološki objekti od kojih se izdvajaju Ledena i Ušačka pećina
o
Zlatarska jezera – na 10tak km od Nove Varoši 4 bisera – Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko jezero
na reci Uvcu i Potpećko jezero na reci Lim
o
Smeštajni kapaciteti 1600 kreveta, od toga je 800 u hotelskom smeštaju ( hoteli Panorama,
Zlatnik, Vila Jelena) i oko 800 kreveta u privatnom smeštaju ( etno-eko ruralni turizam – seoska
domaćinstva i etno selo Vraneša)
29
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
TURIZAM
Mogućnosti investiranja:
o Turistička zona Zlatar – 228,1 ha, sa pratećom
infrastrukturom dostupna investitorima za izgradnju
turističkih sadržaja
o Sportski kompleks Nova Varoš
o Ski staza Briježđa – unapređenje sadržaja skijališta sa
sistemom veštačkog osnežavanja
o Ruralni turizam – etno, eko sadržaji
o Zdravstveni turizam – RH Centar Zlatar
30
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
POLJOPRIVREDA
Opština Nova Varoš je izradila Program mera podrške poljoprivredi za 2013.godinu, čiji je
osnovni cilj obezbeđenje sredstava za podršku razvoju poljoprivrede i sela
Ratarstvo – najznačajnije ratarske kulture osim heljde, su ovas i ječam, kao i u novije vreme
spelta.
Povrtarstvo – najrazvijenija je proizvodnja korenasto-krtolastog povrća, gde premašujemo
republički prosek – očekivani prinosi se kreću oko 15t/ha
Voćarstvo – oblast poljoprivredne proizvodnje u koju treba ulagati u narednim godinama,
naročito u podizanju plantaža jagodastog voća čiji je otkup i plasman zagararantovan
 Šumski plodovi – u opštini Nova Varoš postoje izvanredni uslovi za otkup i preradu šumskih
plodova ( šumska jagoda, borovnica, kupina), pečurke ( vrganj, lisičarka, rudnjača) i lekovitog
bilja ( matičnjak, hajdučka trava, iva, majčina dušica, kantarion, podbelj, jagorčevina,slez,
glog,..)
31
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
POLJOPRIVREDA
Stočarstvo – ekonomski najznačajniji sektor je govedarstvo, odnosno
proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda, a pre svega tradicionalnog zlatarskog
sira.
 Ovčarstvo i kozarstvo – Opština je prepoznala potencijale za razvoj ovh
grana stočarstva, s obzirom na ponudu i potražnju na tržištu mesnih
proizvoda. Opština je spremna da pomogne podizanje ove proizvodnje
putem kreditne podrške za nabavku rasnih grla.
Osim tog vida podrške, Opština je spremna da podrži podizanje farmi i
klanica, kao i formiranje poljoprivrednih zadruga.
32
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
POLJOPRIVREDA
ORGANSKA PROIZVODNJA – postoje veoma povoljni agroekološki uslovi
za razvoj i podsticanje organske proizvodnje
 Opštinsko odeljenje za lokalni ekonomski razvoj prepoznalo je i ovu šansu
u razvoju sela i poljoprivrede, pa je zajedno sa opštinama Priboj i Prijepolje
ušlo u program Škola organske proizvodnje. Kroz ovu obuku koja će trajati
godinu dana i obuhvatiti sve sektore poljoprivrede proći će svi
zainteresovani poljoprivredni proizvođači.
 Žiri novinara, privrednika i naučnih radnika je na ovogodišnjem NS Sajmu
poljoprivrede dodelio je Plaketu opštini Nova Varoš Agorbiz lider 2013 za afirmaciju organske proizvodnje i
očuvanje autohtonih sorti
33
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
IZUZETNI POTENCIJALI ZA:
POLJOPRIVREDA
o
Zlatarski sir i mlečni proizvodi - izgradnju preradnih
kapaciteta za proizvodnju i preradu mleka i mesa (farme,
mlekare, klanice...)
o
Organsku proizvodnju – potencijal oko 10.000ha
o
Jagodasto voće - podizanje plantaža i preradnih kapaciteta
o
Šumski plodovi i lekovito bilje – mogućnosti otkupa, kao i
podizanja preradnih i otkupnih kapaciteta
o
Žitarice i korenasto-krtolasto povrće – podizanje plantaža,
preradnih i otkupnih kapaciteta
34
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
POLJOPRIVREDA
IZUZETNI POTENCIJALI ZA:
o
Pčelarstvo – livadski i šumski, med i drugi pčelinji
proizvodi
o
Uzgoj ribe – na potocima i u jezerima
35
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
DRVOPRERADA
o 22.400ha pod šumom
o oko 100 pilana za primarnu preradu drveta
o veliki broj obučenih radnika u sektoru drvoprerade
MOGUĆNOSTI ZA INVESTIRANJE U FINALNU PRERADU MASIVA,
PROIZVODNJU NAMEŠTAJA I SL.
36
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
DRVOPRERADA
Fabrika za proizvodnju nameštaja "INOVA“
•Privatizovana 2007. godine
•Lokacija: Kokin Brod, neposredno pored Magistralnog pura M-21
•Ukupna površina fabrike (pod krovom): 30.000 m²
•U krugu fabrike nalaze se: proizvodna hala, trafostanica, sušara za drvo, kotlarnica,
portirnica, rezervoar za vodu, skladište za lakove i sl.
•U fabrci se nalazi i deo mašina i opreme za izradu nameštaja.
•Mogućnost kupovine fabrike - cena ~ 40 €/m
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
PRERADA PLASTIČNIH MASA I GUME
o Tradicija i obučena radna snaga za proizvodnju plastičnih masa i gume
o Obezbeđeno tržište
MOGUĆNOST ULAGANJA U POSTOJEĆA PREDUZEĆA U OVOM SEKTORU U SMISLU
PROŠIRENJA ASORTIMANA I OBIMA PROIZVODNJE
38
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
Fabrika obuće "Obuća-Zlatar"
•Privatizovana 2008. godine
•Lokacija: Nova Varoš, Magistralni put 44 (neposredno uz Magistralni put M-21)
•Ukupna površina fabrike: 7.700 m²
•U krugu fabrike nalaze se: pristupne saobraćajnice, pomoćne prostorije i sl.
•U fabrici se nalazi deo mašina i opreme za proizvodnju obuće.
•Mogućnost kupovine fabrike - cena ~ 40 €/m²
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
TEKSTILNA INDUSTRIJA
•Fabrika trikotaže "Sloboda"
•Privatizovana 2008. godine
•Lokacija: Nova Varoš, neposredno pored Magistralnog pura M-21
•Ukupna površina fabrike (pod krovom): 3.500 m²
•U krugu fabrike nalaze se dva proizvodna pogona: "Pletiona" za izradu pletiva i "Dorada" pogon
za šivenje i finalizaciju proizvoda
•U fabrci se nalazi i deo mašina i opreme za izradu tekstilnih predmeta od trikotaže.
•Mogućnost kupovine fabrike - cena ~ 40 €/m²
OBLASTI ZA INVESTIRANJE U NOVOJ VAROŠI
LOKACIJE ZA INVESTIRANJE
Lokacija
BRANOŠEVAC
1
INDISTRIJSK
A ZONA 1
INDISTRIJSKA
ZONA 2
CENTAR
VOĆNJAK
ZLATAR
Površina
2ha 20ari
3ara
6ari
15ari
38ara
82ari
Vlasništvo
Namena
Opština Nova Varoš
Komercijlane delatnosti (proizvodnja, trgovina, usluge, administrativne
delatnosti...)
Turističke
komercijalne
delatnosti
Vodič za investitore dostupan je na www.novavaros.rs
41
Opština Nova Varoš
Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj
avgust 2013.godine
42

similar documents