Obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

Report
Obravnavanje mladoletnih
storilcev kaznivih dejanj
Primerjalnopravni vidik
• Prvo sodišče za mladoletnike v Chicagu 1899
• V Evropi: posebna sodišča – oddelki rednih sodišč:
–
–
–
–
–
–
–
–
Nizozemska - 1905,
Anglija, Nemčija, Slovenija - 1908,
Portugalska 1911,
Belgija, Francija, Madžarska – 1912,
Avstrija – 1919,
Češkoslovaška – 1931,
Italija 1934,
Švica 1942
• Različen razvoj obravnavanja mladoletnikov v Evropi in v
ZDA
DRUŽBENI KONTEKST, V KATEREM SE RAZVIJA
MLADOLETNIŠKO KAZENSKO PRAVO
- globalizacija in vpliv neo-konservativnega ekonomskega
modela,
- slabitev države in spreminjanje sistema socialnega
varstva,
- staranje populacije,
- naraščanje socialno-ekonomske ranljivosti mladih,
- dramatiziranje teme mladoletniške delinkvence,
- kriminaliziranje deviantnega vedenja mladih pod
vplivom neo-konservativnega gibanja,
- vpliv mednarodnih dokumentov
TIPOLOGIJE EVROPSKIH SISTEMOV
Winterdyk (2002):
•
•
•
•
•
•
welfare model: z namenom pomagati mladoletnikom in jih rehabilitirati, se mlad
izrekajo vzgojni ukrepi oz druge intervencije – sankcionirano ni le delinkventno
vedenje, ampak tudi vrste deviantnega vedenja – Belgija, Bolgarija, Poljska
justice model: poudarjene so procesne pravice, sankcije so določene, zagotovljena
je sorazmernost s težo dejanja, pravniki imajo odločilno vlogo (in ne uslužbenci
socialnega varstva) – Italija, Skandinavske države
participatory model: neformalizirani postopki, minimalne intervencije, vzgojitelji in
različne agencije v skupnosti imajo odločilno vlogo – Škotska,
modified justice model: odgovornost in zaščita družbe odraža legalističen pristop,
zmanjšana odgovornost in upoštevanje posebnih potreb mladoletnika odraža
zaščitniški pristop – Nizozemska, Nemčija
»crime control« model: poudarek je na kazenskih obtožbah in predstavlja najbolj
represiven odnos do mlad, zelo podoben obravnavanju polnoletnih storilcev –(
ZDA) Madžarska
corporatist model: zanj je značilen multidisciplinaren pristop – sodelovanje
različnih institucij – Anglija (Youth Offending Team je sestavljen iz soc delavca,
probation officer, policista in vzgojitelja, ki primer obravnavajo skupaj in skupaj
poiščejo najustreznejši način obravnavanja mlad)
RAZLIČNI TIPI KODIFIKACIJ IN ORGANOV ZA
ODLOČANJE
• posebni zakoni za obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj:
Avstrija, Belgija, Anglija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Švica, Srbija,
BIH, Hrvaška...
– posebni zakoni praviloma pomenijo tudi posebne organe za odločanje (sodišča
za mladoletnike)
• obravnavanje mladoletnikov je urejeno v splošni kazenski zakonodaji –
Litva, Slovenija, Nizozemska, Romunija, Rusija
– praviloma so na sodiščih za polnoletne specializirani sodniki za mladoletnike
• posebni zakoni zajemajo le posamičen vidik obravnavanja mladoletnikov
– Estoniji
trend: sprejemanje posebnih zakonov, da se poudari in ohrani drugačen
pristop k obravnavanju mladoeltnih storilcev v primerjavi s polnoletnimi
OBLIKE VEDENJA, KI JIH OBRAVNAVAJO SODIŠČA ZA
MLADOLETNIKE
Države se razlikujejo glede vprašanja, katera ravnanja
so tista, ki jih obravnava sodišče in lahko mladoletniku
zanje izreče sankcijo
• kazniva dejanja (prekrški)
• statusni delikti
• anti-socialno vedenje
• »slabo starševstvo«
STATUSNI DELIKTI
• dejanja, ki so kazniva le, če jih izvršijo mladoletniki
• tipični statusni delikti: neopravičeno izostanje iz šole, bežanje od
doma, uživanje alkoholnih pijač
• Bolgarija, Anglija, Estonija, Finska, Poljska, Škotska
• Mednarodni dokumenti o statusnih deliktih:
– Riyadh Guidelines (Nr. 56): »In order to prevent further stigmatization,
vitimization and criminalization of young persons, legislation should be
enacted to ensure that any conduct not considered an offence or not
penalized if commited by an adult is not considered an offence and
not penalized if committed by by young person.«
– Beijing Rules (Rule 3.1): »The relevant provisions of the Rules shall be
applied not only to juvenile offenders but also to juveniles who may be
proceeded against for any specific behaviour that would not be
punishable if committed by an adult.«
ANTI-SOCIALNO VEDENJE (anti-social behaviour)
Anti- Social Behaviour Orders (ASBO), Anglija/Wales, 1999
• ASBO je civilen ukrep (manj zahtevni dokazni standardi),
izreče se ga lahko vsakemu nad 10 let, ki se anti-socialno
vede, kar je opredeljeno kot »behaviour that caused or was
likely to cause harassment, alarm or distress to one or more
persons not of the same household«.
• kršitev ASBO je kaznivo dejanje in zanj se lahko izreče
zaporna kazen do 24 mesecev
• ASBO: Škotska 2004, Irska 2006
trend: preko kriminalizacije antisocialnega vedenja zmanjšati
mladoletniško kriminaliteto
“SLABO STARŠEVSTVO” KOT KAZNIVO DEJANJE
Anglija, Škotska, Irska, Belgija, Grčija:
• starši se morajo udeležiti posebnega treninga,
nespoštovanje tega ukrepa pomeni kaznivo dejanje ali
• starši morajo nadzorovati otroka, če otrok ponovno
izvrši kaznivo dejanje, so kaznovani tudi starši
trend: poleg krepitve odgovornosti mladoletnikov se
krepi tudi odgovornost staršev za pomanjkljivo vzgojo,
zaradi katere mladoletniki izvršujejo kazniva dejanja
STAROST ZA KAZENSKO ODGOVORNOST
• Mednarodni dokumenti ne določajo starostne meje
za kazensko odgovornost
• UN Committee on the Rights of the Child (2007):
minimalna starost za kazensko odgovornost, ki je
nižja od 12 let, ni sprejemljiva
• European Court of Human Rights priporoča, da se
sprejme enotna minimalna starost za kazensko
odgovornost in ne, da je znotraj posamičnega
sistema več starostnih meja (meja za vzgojne ukrepe,
meja za zaporno kazen)
STAROST ZA KAZENSKO ODGOVORNOST
• 8 let – Škotska
• 10 let - Anglija, Severna Irska, Švica (pred letom 2007 je bila starostna
meja 7 let)
• 12 let – Irska, Nizozemska, Turčija
• 13 let – Grčija, Francija
• 14, 15 let – večina evropskih držav
• 16 let – Litva, Rusija, Ukrajina
• 17 let – Poljska
• 18 let – Belgija
TRANSFER MLADOLETNIKOV V SISTEM ZA
OBRAVNAVANJE POLNOLETNIH STORILCEV
• predstavlja omejitev pristojnosti mladoletniškega sodstva in nižanje
starostne meje za uporabo sistema obravnavanja za polnoletne storilce
• Medtem ko uporaba posebne zakonodaje za mladoletnike izhaja iz njihove
starosti (stopnje zrelosti), je transfer odvisen praviloma od teže dejanja,
kar je v nasprotju z izhodiščem posebnega obravnavanja maldoletnikov
• UN Committee on the Rights of the Child (2007) je priporočil, da se ukinejo
zakonske možnosti za prenos pristojnosti za obravnavanje mladoletnikov,
ki še niso dopolnili 18 let
• Belgija, Nizozemska, Anglija, Srbija, Nemčija, Ciper, Severna Irska
trend: pogostejše obravnavanje mladoletnikov v sistemu za polnoletne
storilce kaznivih dejanj
SKUPNE ZNAČILNOSTI TRENDOV RAZVOJA
OBRAVNAVANJA MLADOLETNIKOV
• zaostrovanje obravnavanja – mladoletni storilci kaznivih
dejanj so dojeti kot socialni problem, kot nevarnost za
družbo
• poudarjanje odgovornosti mladoletnikov - opazni so
premiki v treh smereh:
– Prenos odgovornosti iz družbe na mladoletnega storilca, ki je
pojmovan kot bolj odgovoren za svoje prestopniško vedenje
– Navdušenje nad alternativnimi sankcijami (pogosto povezanimi s
sklepanjem različnih dogovorov), ki poudarjajo »samoodgovornost« mladoletnika
– Spremembe v smeri večjega pomena mladoletnikove
odgovornosti se kažejo tudi s prenosom odgovornosti na
mladoletnikovo družino in lokalno skupnost
• države se osredotočajo na problem upravljanja
(public management) z mladoletniško
deviantnostjo – prenašanje nalog / odgovornosti
na druge organe, zaradi česar narašča
nadzorovanje mladih
• sistem mladoletniškega sodstva se vedno bolj
usmerja na tujce (Italija, Francija)
• krepitev idej restorativne pravičnosti

similar documents