Ispitivanje javnog mnjenja o korupciji u Srbiji

Report
Ispitivanje javnog mnjenja o korupciji u Srbiji
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas, Jun 2012.
TNS Medium Gallup
Izveštaj pripremljen za UNDP Srbija
Uvod
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) pruža podršku Vladi
Srbije i civilnom društvu u unapređenju upravljanja, odgovornosti i
transparentnosti, kao i u borbi protiv korupcije, kroz nadgledanje i
praćenje percepcije i učestalosti korupcije sa stanovišta običnog i
prosečnog građanina.
TNS Medium Gallup je sproveo inicijalno ispitivanje javnog mnjenja
o korupciji u oktobru 2009, drugi talas u martu 2010, treći talas u
Ispitivanje javnog
mnjenja o korupciji
u Srbiji
Percepcija korupcije
na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
oktobru 2010. i četrvrti talas u novembru 2011. godine. U ovom
izveštaju će biti predstavljeni rezultati petog talasa ispitivanja,
obavljenog u junu 2012.
TNS Medium Gallup
Izveštaj
Izveštaj
pripremljen
pripremljen
zaza
UNDP
UNDP
Srbija
Srbija, Jun 2012
Glavni cilj ispitivanja je istraživanje percepcije građana Srbije o
nivou korupcije u Srbiji, kao i njihovo iskustvo sa korupcijom.
2
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Sadržaj
Peti talas, Jun 2012.
Slajd
Generalni kontekst
Iskustvo sa korupcijom
5
9
Percepcija i shvatanja o korupciji
12
Mere u borbi protiv korupcije
20
Agencije za borbu protiv korupcije
26
Izbori i korupcija
28
Ispitivanje javnog
mnjenja o korupciji
u Srbiji
Percepcija korupcije
na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
TNS Medium Gallup
Izveštaj
Izveštaj
pripremljen
pripremljen
zaza
UNDP
UNDP
Srbija
Srbija, Jun 2012
3
Metodologija
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
TIP ISTRAŽIVANJA
Ad hoc kvantitativno terensko istraživanje
METOD/TEHNIKA
Direktan intervju, licem u lice, tehnika Papir i olovka
UZORAK
Više-etapni slučajni uzorak
Srbija, Populacija punoletnih građana Srbije (18+)
Ukupna veličina uzorka N = 600
Poduzorak za Beograd N = 132
TERITORIJA
Srbija, urbana i ruralna naselja
UPITNIK
Strukturisani upitnik, trajanja do 30 min, standardna pitanja u svim
talasima, neka specifična pitanja dodata u određenim talasima
PONDERISANJE
Prema obrazovanju i uzrastu
PERIOD
15 – 25. juna 2012.
CEO UZORAK
Inicijalno
istraživanje
Oktobar 2009.
N= 1014
ispitanika
Drugi talas
Mart 2010.
Treći talas
Oktobar 2010.
N= 601
ispitanika
N= 600
ispitanika
Četvrti talas
Novembar
2011.
N= 604
ispitanika
Peti talas
Jun 2012.
N= 600
ispitanika
4
Generalni kontekst
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
5
Srbija – pogrešan ili pravi smer
Preovlađuju negativna očekivanja
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Uopšteno gledano, da li mislite da stvari u Srbiji
idu u pravom ili u pogrešnom smeru?
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
Generalni utisak građani Srbije što se
tiče pravca kretanja zemlje je
pesimističan, naročito u poslednja dva
talasa ispitivanja.
25%
19%
U pravom smeru
22%
Više od 70% građana smatra da
Srbija ide u pogrešnom smeru, dok
samo 16% misli da ide u pozitivnom
pravcu.
14%
16%
65%
67%
U pogrešnom smeru
62%
73%
71%
10%
14%
Ne znam/Bez odgovora
16%
12%
13%
6
Finansijska situacija
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Jun 2012 – Najlošija slika do sada
Kako biste ocenili svoju sadašnju materijalnu
situaciju? Da li biste rekli da je ona...
Izuzetno dobra
Podnošljiva
Loša
Nepodnošljiva
Okt-09
Mar-10
11%
10%
Okt-10
14%
Nov-11
12%
Jun-12
9%
Prilično dobra
37%
37%
Ne znam/bez odgovora
38%
38%
39%
34%
35%
31%
45%
45%
11% 1%
13%
1%
10% 3%
6% 1%
14%
U junu 2012, skoro 60% građana
opisuje svoju finansijsku situaciju
kao lošu ili neizdrživu.
Najmanji broj ljudi je izjavilo da živi
prilično dobro ili dobro od kad se
radi ispitivanje.
1%
7
Najvažniji socijalni problemi
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Nezaposlenost, siromaštvo i korupcija
Peti talas, Jun 2012.
Koji je po Vašem mišljenju najvažniji društveni,
ekonomski ili politički problem u Srbiji danas?
29%
35%
32%
Nezaposlenost
23%
21%
23%
21%
23%
Siromaštvo
Korupcija
Niske plate
Nedostatak mogućnosti za mlade ljude
Kriminal i bezbednost
Penzije
Zdravstvo
Kosovo
Loš obrazovni sistem
Slabost i neefikasnost institucija
Odnosi sa Evropom i EU
41%
40%
11%
8%
7%
12%
9%
7%
9%
10%
7%
9%
7%
8%
9%
5%
5%
9%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
4%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
1%
2%
3%
2%
2%
1%
3%
1%
3%
1%
1%
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Nezaposlenost je najčešće
spominjana u svim talasima
ispitivanja, a naročito u
poslednja dva talasa, što
ukazuje da je ekonomija glavni
problem.
Korupcija je ponovo rangirana
kao treća.
Jun-12
8
Iskustvo sa korupcijom
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
9
Iskustvo sa korupcijom
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Indirektna iskustva (preko drugih) su uvek češća
INDIREKTNO ISKUSTVO: Ukoliko vam je
poznato, da li je neko vama blizak (rođak
ili bliski prijatelj) u poslednja tri meseca dao
mito u bilo kom obliku (poklon ili novac)?
DIREKTNO ISKUSTVO: A da li ste vi u
protekla tri meseca dali nekom mito u
bilo kom obliku (poklon ili novac)?
% odgovora “Da”
% odgovora “Da“
39%
38%
33%
34%
35%
15%
16%
14%
13%
11%
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
U junu 2012. 35% ispitanika navodi da je neko iz
njihovog najbližeg socijalnog okruženja (rođaci ili
bliski prijatelji) dao mito u prethodna tri meseca.
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
Direktna uključenost u korupciju je na sličnom
nivou kao i u prethodnim talasima ispitivanja
(u proseku 14%). U junu 2012, 14% građana
navodi da su dali mito (pokloni ili novac), a
među njima je većina (74%) koji su to učinili
jednom, dok su ostali to učinili više puta u
poslednja tri meseca.
10
Kome se daje mito
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Raspodela je uvek slična, lekari se češće pominju u junu
2012.
ISPITANICI KOJI SU DALI MITO: Kome ste dali mito? VIŠESTRUKI ODGOVOR
Okt-09
Svi podaci u %
50
54 57
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
61
44
23
19
26 26
18
12 10 13
19
9
6 4 3 3 7
5 3
4 6
1
5 6 5 7 6
5 6 3 4 4
2
2
7
3 5 1
13 11
3 3
U najvećem broju slučajeva mito je dato lekarima (61%), zatim policajcima (18%) i državnim službenicima
(9%). Doktori se češće spominju nego u novembru 2011.
Prosečna vrednost mita je 103 eura – manje od svih dosadašnjih talasa istraživanja, što ukazuje na težu
finansijsku situaciju i ograničenja.
Oni koji su dali mito su ga najčešće sami ponudili, kako bi izbegli problem sa vlastima ili da bi dobili uslugu
(73%), dok 33% građana navodi da im je mito traženo.
11
Percepcija i shvatanja o korupciji
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
12
Nivo korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Negativni stavovi preovlađuju
U kojoj meri se nivo korupcije
promenio u proteklih godinu dana?
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Veoma se povećao
Malo se povećao
Ostao je isti
Malo se smanjio
Veoma se smanjio
Ne znam / Bez odgovora
19%
22%
25%
10%
20%
23%
40%
38%
47%
Da
Da lili očekujete
očekujete da
da će
će se
se nivo
nivo korupcije
korupcije
uu narednoj
narednoj godini
godini promeniti?
promeniti? Nivo
Nivo
korupcije
korupcije će
će se...
se...
Veoma povećati
Ostaće isti
Malo povećati
Malo smanjiti
Oct - 09
14%
18%
41%
Okt
09
Mar --10
14%
18%
19%
41%
45%
16%
9%
12% 10%
14%
19%
8% 17%
45%
43%
12% 10%
17%
14%
8%
43%
17%
Veoma smanjiti
16%
9%
Ne znam / Bez odgovora
11% 8%
7% 9%
12% 8%
Mar -10
Oct-10
Okt-10
Nov-11
23%
25%
35%
10% 7%
Nov-11
Nov-11
Jun-12
24%
24%
35%
8% 9%
Jun-12
17%
16%
16%
19%
21%
21%
21%
38%
38%
36%
13%
13%
12%
14%
11%
11%
9%
13
Shvatanje i prisutnost korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Korupcija se najviše povezuje sa izbornim kampanjama,
školstvom i zdravstvom
Ukoliko nešto smatrate korupcijom, u kojoj meri mislite da je
prisutna?
Skala od 1 - 4, % odgovora “U velikoj meri"
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
56%
66%
62%
61%
60%
Finansiranje nečije izborne kampanje, očekujući
posebne povlastice u slučaju pobede
55%
58%
58%
56%
55%
Davanje poklona ili novca profesorima ili medicinskom
osoblju
53%
62%
60%
59%
55%
Preusmeravanje državnog budžeta na svoje izborne
jedinice
53%
61%
58%
56%
54%
Sukob interesa (promocija političkih partija ili poslovnih
grupa korišćenjem državnog položaja)
48%
Korišćenje javne pozicije za dobijanje poklona i novca
56%
54%
53%
51%
58%
58%
56%
52%
Korišćenje javne pozicije za pomoć prijateljima i
rođacima (npr. zapošljavanje, davanje dozvola)
38%
Podela poklona tokom izborne kampanje
62%
46%
44%
46%
44%
14
Stavovi i uverenja o korupciji
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Uobičajena pojava na svim nivoima
% odgovora „Uglavnom se slažem" i „U potpunosti se slažem" sa
tvrdnjama.
Skala od 1 – 4
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
87%
89%
83%
88%
90%
Korupcija je uobičajena u našoj zemlji
57%
59%
58%
57%
62%
Osoba koja daje mito je podjednako odgovorna kao i
osoba koja ga prima
Elita ne brine mnogo za korupciju na nižem nivou, jer
ne utiče na njih. Samo obični ljudi nose teret korupcije
u svakodnevnom životu.
76%
87%
81%
80%
85%
59%
54%
59%
52%
55%
Smanjivanje korupcije je odgovornost samih građana
Korupcija je očekivana u izvesnoj meri
Korupcija je prihvatljiva na izvesnim nivoima
48%
60%
59%
56%
59%
35%
32%
32%
28%
40%
Građani su praktično navikli na korupciju, što je suprotno razumnom očekivanju nulte
tolerancije – 90% se slaže da je korupcija uobičajena praksa u Srbiji. U poređenju sa
prethodnim talasima, očekivanje (i prihvatanje) da korupcija postoji i da će postojati na
svim nivoima je još češće.
15
Stavovi i uverenja o korupciji
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Veoma negativnija percepcija političara i pravosudnih
organa
Peti talas, Jun 2012.
% odgovora „Uglavnom se slažem" i „U potpunosti se slažem" sa
tvrdnjama.
Skala od 1 – 4
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
81%
87%
84%
83%
Političari nemaju stvarnu volju da se bore protiv
korupcije, jer mnogi od njih imaju koristi od nje
87%
79%
81%
80%
83%
Sudstvo ima važnu ulogu, ali je previše
korumpirano da bi se bavilo slučajevima korupcije
87%
62%
59%
62%
56%
Samo policija (uz posebno data ovlašćenja) može
da se istražuje široko rasprostranjenu korupciju
68%
Policija je previše korumpirana da bi istraživala
slučajeve korupcije
60%
72%
74%
72%
74%
70%
Pošto postojeća Vlada/političari nije/nisu u stanju
da spreče korupciju, trebalo bi je/ih smeniti
82%
87%
52%
Set nedavno donetih zakona o korupciji neće
funkcionisati
61%
53%
56%
NVO su isuviše slabe (ili nemaju kapacitet) za borbu
protiv korupcije. Samo državne institucije mogu da
pomognu u borbi protiv korupcije.
NVO imaju značajnu ulogu u borbi protiv korupcije
70%
71%
69%
67%
69%
66%
63%
73%
37%
32%
36%
45%
42%
16
Stavovi i uverenja o korupciji
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
(Kontradiktorna) uverenja su sve jača
% odgovora „Uglavnom se slažem" i „U potpunosti se
slažem" sa sledećim tvrdnjama.
Skala od 1 – 4
Okt-09
Mar-10
Jedini način da se savlada obimna
birokratija je da se plati mito
Okt-10
Nov-11
Jun-12
57%
55%
48%
52%
62%
60%
62%
55%
55%
56%
Ponekad davanje mita pomaže da se
prevaziđu nepravedni propisi
Zbog malih plata, za većinu zaposlenih u
javnom sektoru, uzimanje mita je jedini
način preživljavanja
Postoji određena vrsta
„razumevanja“ za zaposlene u
javnom sektoru – 41%
ispitanika smatra da je mito
jedini način da oni prežive zbog
niskih plata.
37%
42%
40%
37%
41%
74%
76%
72%
73%
82%
Što su strožije kazne za korupciju – to će
službenici bolje raditi
Mlađi državni službenici su više
korumpirani
Dominantano je uverenje da su
stroge kazne najbolja mera za
smanjenje korupcije u javnoj
administraciji (82%).
55%
59%
55%
56%
57%
Administrativni radnici u opštinama su
uglavnom korumpirani
Porastao je procenat onih koji
veruje da je plaćanje mita jedini
način da se savlada preobimna
birokratija (62%).
37%
33%
35%
37%
45%
17
Stavovi i uverenja o korupciji
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Korist za velike kompanije
% odgovora „Uglavnom se slažem„ i „U potpunosti se slažem"
sa sledećim izjavama.
Skala od 1 – 4
Okt-09
Mar-10
Mala i srednja preduzeća su najviše
pogođena korupcijom
Velika preduzeća žele da Vlada bude
korumpirana, jer imaju koristi od toga
Okt-10
Nov-11
Jun-12
56%
56%
56%
52%
54%
75%
77%
75%
74%
75%
Preovladava mišljenje da su velike kompanije važna karika u lancu korupcije. Više od 70% građana
smatra da je u interesu velikih kompanija da imaju korumpiranu vladu, kako bi realizovali sopstvene
interese. Iako ne tako učestalo, mala i srednja preduzeća se vide kao sektor na koji korupcija ima
veoma negativan uticaj.
18
Percepcija stepena korupcije po sektorima
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Političke partije i zdravstvo su konstantno na prva dva mesta
U porastu - Vlada, gradska administracija, obrazovanje, banke i Predsednik
U kojoj meri smatrate da su navedne institucije korumpirane u našoj zemlji?
Skala od 1 – 5; % odgovora " Veoma su korumpirane“ i “Prilično su korumpirane“
Političke partije
76%
Zdravstvo
78%
Vlada
61%
Sudije
Grad/administracija
62%
Policija
65%
Advokati/Pravnici
66%
Obrazovanje
Mediji
Primena programa međunarodne pomoći i donacije
Banke, finansijski sektor
Poreska uprava
Predsednik
Katastar
Poslovni/privatni sektor
Opštinska uprava - usluge izdavanja izvoda i dozvola (izvod iz…
NVO
Komunalne službe (za telefon, struju, vodu)
Vojska
Verska tela
65%
55%
47%
55%
53%
44%
39%
33%
36%
55%
40%
38%
38%
23% 23% 27% 25%
25%
41%
40%
35%
28% 22% 28%
36%
36%
49%
Okt-09
47%
45%
46%
37%
51%
50%
50%
45%
62%
55%
52%
49%
37%
64%
55%
54%
43%
44%
63%
52%
45%
37%
40%
63%
54%
48%
51%
37%
50%
65%
64%
67%
53%
51%
43%
57%
67%
66%
63%
55%
68%
56%
35%
63%
52%
65%
48%
39%
64%
63%
60%
55%
69%
67%
67%
62%
74%
69%
67%
68%
66%
72%
77%
76%
74%
63%
70%
65%
Carina
74%
73%
66%
70%
Tužioci
Parlament/zakonodavstvo
80%
70%
Mar-10
45%
49%
42%
45%
Okt-10
42%
36%
Nov-11
32%
30%
Jun-12
19
Mere u borbi protiv korupcije
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
20
Lideri u borbi protiv korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Policija i vlada su dva najvažnija lidera u borbi protiv
korupcije
Peti talas, Jun 2012.
Ko bi trebalo da predvodi suzbijanje korupcije?
VIŠESTRUKI ODGOVOR
Jun-12
Policija
47%
Vlada
46%
Pravosuđe
24%
Agencija za borbu protiv korupcije
13%
Građani (pokreti)
11%
Specijalne elitne jedinice
Predsednik
Parlament
Državna revizorska institucija
Zaštitnik građana
7%
4%
Prema mišljenju građana
Srbije, policija (47%) i
Vlada (46%) treba da
predvode borbu protiv
korupcije. Sudstvo se
pominje kao treće, a
Agenciju za borbu protiv
korupcije kao četvrtu navodi
13% građana.
3%
3%
2%
Poverenik za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka o ličnosti
1%
NVO-i
1%
Agencija za borbu protiv korupcije,
Zaštitnik građana,
Državna revizorska institucija i
Poverenik za informacije
od javnogznačaja i zaštitu podataka o
ličnosti su uvršteni kao odgovori u
junu 2012.
21
Prepreke u borbu protiv korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Neadekvatna kontrola javnih službi se doživljava kao
najveća prepreka
Peti talas, Jun 2012.
Prema vašem mišljenju, koji faktori najviše ometaju
suzbijanje korupcije? VIŠESTRUKI ODGOVOR
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
Neadekvatna kontrola državnih službi
38%
45%
49%
47%
53%
Uobičajena praksa da se problemi rešavaju
korišćenjem veza mimo zakona
31%
Rasprostranjena korupcija u organima nadležnim za
praćenje korupcije
37%
32%
38%
40%
40%
35%
27%
30%
32%
25%
Odsustvo volje kod političkih lidera da kontrolišu
korupciju
33%
26%
25%
25%
29%
Nesavršeno zakonodavstvo ili sankcije protiv korupcije
(blage kazne i sl.)
25%
23%
20%
20%
20%
Pasivnost građana
21%
16%
13%
14%
17%
Neznanje građana ili nedovoljno znanje njihovih prava
14%
Nedovoljan broj mesta za prijavu korupcije
37%
39%
38%
Neadekvatan nadzor javnih službi
smatra glavnim činiocem koji
ometa borbu protiv korupcije (u
svim talasima, i naročito u junu
2012.).
Uobičajena praksa da se problemi
rešavaju pomoću veza mimo
zakona i rasprostranjenost
korupcije u organima nadležnim za
praćenje korupcije se takođe češće
pominju.
8%
9%
3%
11%
7%
Ne znam/bez odgovora
1%
1%
1%
2%
1%
22
Ukoliko je mito direktno tražen
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Većina ne bi platila mito, ali i prijave o korupciji su
veoma retke
Peti talas, Jun 2012.
Ukoliko bi ste se našli u situaciji da vam državni
ili privatni službenik direktno traži mito, šta
biste uradili ? VIŠESTRUKI ODGOVOR
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
37%
33%
33%
33%
Ne bih platio
33%
30%
30%
29%
Potražio bih nekoga ko može da mi
pomogne bez plaćanja mita
26%
20%
18%
15%
Platio/la bih ukoliko bi imao/la novac
24%
37%
Svaki treći ispitanik ne bi platio
mito kada bi mu bio tražen. Za
17% ispitanika je nedostatak
novca jedina barijera u plaćanju
mita – oni bi platili ukoliko bi
mogli. Oko 11% ispitanika bi
ostalo pasivno i sačekalo da se
situacija promeni.
17%
14%
11%
10%
10%
Prijavio/la bi upravi
11%
9%
8%
8%
10%
Ništa ne bih učinio/la, samo bih sačekao/la
da se situacija promeni
11%
16%
15%
13%
13%
Prijavio/la bih organima za sprovođenje
zakona
Prijavio/la bih novinarima
11%
9%
5%
6%
8%
Postupci poput prijavljivanja
korupcije su jako retki: 11%
ispitanika bi traženje mita prijavilo
organima za sprovođenje zakona,
11% upravnim organima i 7%
izjavljuje da bi prijavilo
novinarima.
7%
Drugo
0%
0%
3%
2%
2%
23
Mere za suzbijanje korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Stroge kaznene mere se smatraju najefekasnijim
Peti talas, Jun 2012.
U kojoj meri bi po vašem mišljenju sledeće aktivnosti
bile efikasne u sprečavanju korupcije?
Skala od 1 - 4, % odgovora “U velikoj meri”
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
Stroge kaznene mere
58%
75%
70%
66%
71%
52%
50%
Jačanje javne svesti o korupciji
40%
46%
47%
54%
52%
45%
48%
Jačanje kontrole države nad javnom administracijom
47%
Poboljšanje zakonskih mera (novi antikorupcijski zakon,
prihvatanje međunarodnih konvencija i sl.)
42%
49%
44%
45%
41%
36%
41%
Jačanje kontrole civilnog (nevladinog) sektora nad
javnom administracijom
43%
35%
37%
32%
38%
Transparentnost u donošenju administrativnih odluka
40%
Povećanje plata službenika u javnom sektoru
54%
49%
22%
25%
21%
30%
Verovanje u visoku efikasnost
strogih kaznenih mera kao
najefikasnijeg sredstva za
sprečavanje korupcije je u
porastu u odnosu na prethodni
talas istraživanja (66% u
novembru 2011. prema 71% u
junu 2012.). Ispitanici češće
veruju da bi podizanje javne
svesti i jačanje državne kontrole
nad javnom administracijom
smanjilo nivo korupcije (obe po
47%).
21%
24
Informisanje o korupciji
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Mediji, prijatelji i rođaci su najčešći izvori informacija
Peti talas, Jun 2012.
Na koji način dobijate informacije o korupciji?
Okt-09
Mar-10
Okt-10
Nov-11
Jun-12
63%
68%
63%
61%
65%
Iz medija
40%
39%
40%
Od prijatelja/rođaka
48%
48%
47%
44%
42%
41%
Čujem
26%
25%
21%
20%
28%
Iz ličnog iskustva
Ne znam / Bez odgovora
47%
1%
1%
1%
0%
25
Agencija za borbu protiv
korupcije
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
26
Agencija za borbu protiv korupcije
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Poznatost Agencije se povećala, ali je percepcija
doprinosa ostala nepromenjena
Da li ste čuli za Agenciju za
borbu protiv korupcije?
Prepoznatljivost Agencije za borbu protiv korupcije
je na najvišem nivou od svih talasa – 75% građana
je čulo za Agenciju za borbu protiv korupcije.
Mar -10
U poređenju sa prethodnim talasom, postoji porast
procenta građana koji smatraju da Agencija uopšte
ne doprinosi ili malo doprinosi suzbijanju korupcije,
dok se procenat neodlučnih smanjio.
Okt-10
Nov-11
Jun-12
60%
65%
63%
Da
75%
38%
34%
37%
Ne
25%
U kojoj meri, po vašem mišljenju, ovaj
organ doprinosi suzbijanju korupcije u
Srbiji?
Uopšte ne
Mar -10
Malo
20%
Okt-10
14%
Nov-11
13%
Jun-12
20%
Delimično
29%
32%
Znatno
15% 2%
33%
3%
22%
38%
2%
1%
0%
Ne znam / Bez odgovora
24%
36%
Ne znam/ Bez
odgovora
28%
2%
19%
27%
3%
20%
27
Izbori i korupcija
Percepcija korupcije na nivou domaćinstva
Peti talas - Jun 2012.
28
Izbori i mito
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
Jednom od pet građana je ponuđeno mito za glas
Parlamentarni, predsednički i lokalni izbori u Srbiji su
održani maja 2012. Da li vam je neko ponudio
mito (npr. novac, poklon, uslugu, posao)
kako biste glasali za odredjenu političku
partiju na ovim izborima?
Ne znam/ Bez
odgovora
2%
Ne
80%
Da
18%
A da li je neko ponudio mito (npr.
novac, poklon, uslugu, posao) vašim
rodjacima ili bliskim prijateljima kako
bi glasali za odredjenu političku partiju
na ovim izborima?
Ne znam/
Bez
odgovora
11%
Da
22%
Ne
67%
Jedan od svakih pet (18%) građana kaže da mu je ponuđeno mito da bi glasao i 22% zna da su
njegovi rođaci ili bliski prijatelji imali slična iskustva u periodu parlamentarnih, predsedničkih i
lokalnih izbora u Srbiji u maju 2012.
29
Kapacitet za kontrolu finansiranja
političkih partija tokom izbora
Po vašem mišljenju, u kojoj meri su
na upravo održanim izborima u Srbiji
bili prisutni:
Skala od 1 - 4, % odgovora ‘U velikoj meri’ i “Srednje”
Pritisci na gradjane da
glasaju na odredjeni način
57%
Prinuđivanje javnih
preduzeća i ustanova da
finansiraju političke…
56%
Nejednaka zastupljenost
političkih stranaka u
medijima
55%
Reketiranje vlasnika privatnih
preduzeća da finansiraju
političke kampanje
Kradja glasova
52%
Ispitivanje javnog mnenja o korupciji,
Peti talas, Jun 2012.
U kojoj meri smatrate da će Agencija za
borbu protiv korupcije uspeti da
kontroliše finansiranje političkih stranaka
i izbornih kampanja u Srbiji?
Uopšte ne
Malo
Delimično
Znatno
Ne znam / Bez odgovora
Jun-12
24%
39%
16% 4%
17%
45%
Većina građana veruje da su skoro sve vrste korupcije bile prisutne znatno ili delimično
tokom izbora u maju 2012.
Kapacitet Agencije za borbu protiv korupcije da kontroliše finansiranje političkih partija i
izbora se najčešće ocenjuje kao mali ili umeren.
30
Hvala vam!
TNS Medium Gallup
www.tnsmediumgallup.co.rs
[email protected]
+381 11 3613 220
+381 11 3613 230
Srbija, Beograd, Savski Trg 9
TNS Medium Gallup
Deo TNS, WPP/Kantar Group i WIN/GIA

similar documents