Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH

Report
STANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U
BOSNI I HERCEGOVINI I FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE
Mostar, 30 ožujak 2012. godine
Begajeta Habota
Uvod
Cilj prezentacije je prikaz geološkog nasleđa
Bosne i Hercegovine do 1991. godine i stanja
geoloških istraživanja u Federaciji Bosne i
Hercegovine u periodu od 1991. godine do
danas.

“Projekcija dugoročnog razvoja geoloških
istraživanja u Bosni i Hercegovini od 1986. do
2000. godine” je poslednji urađen plansko razvojni
dokumet, kao osnove za usmjeravanje razvoja
geoloških istraživanja u BiH do 2000. godine.

Od 2000. godine do danas nije urađen niti jedan
sličan dokument kojim bi bila izvršena analiza
postojećeg stanja sa projekcijom mogućnosti
razvoja geoloških istraživanja u BiH.
Geološko nasleđe u Bosni i Hercegovini
Geološka proučavanja i istraživanja u BiH traju oko
170 godina.
 Različite istorijske okolnosti i razvoj BiH imale su
velik uticaj na razvoj geologije kao nauke na ovim
prostorima
 Geološka istraživanja od polovine 19.st. do danas
rezultirala su mnoga otkrića i saznanja o sastavu i
sklopu Zemljine kore, postojanju ležišta mineralnih
sirovina, ekonomske vrijednost istraženih ležišta i
suvremenim procesima rizika i zaštite životne
sredine.

Periodi u razvoju geološke nauke
u BiH i Federaciji BiH



Razvoj geološke nauke na prostoru BiH i
Federacije BiH može se prikazati kroz
karakteristične periode:
Geološka istraživanja u BiH
I period:
od 1839. – 1900. godine
II period:
od 1900. – 1945. godine
III period:
od 1945. – 1991. godine
Geološka istraživanja u Federaciji BiH
I period
od 1991. od 2005. godine
II periode
od 2005. do danas
Geološka istraživanja u BiH
I period od 1840. do 1900. godine
Francuski naučnik Ami Boué (1836) organizovao
je i vodio više istraživačkih ekspedicija po
zemljama Balkana, a jedno poglavlje svog djela
„LATURQUE D’ËUROPE“, Paris (1840), posvetio
je BiH.
 U perodu od 1878. do 1890. g. organizovano je
pregledno geološko kartiranje od strane afirmisanih
geologa Državnog Geološkog zavoda iz Beča i
Budimpešte.

Geološka istraživanja u BiH
II period : od 1901. do 1945. godine
Dolazak Fridrich Katzer-a na rad u Zemaljsku
vladu BiH 1898. g. usvojena je nova koncepcija
geoloških istraživanja u BiH.
 F. Katzer, osniva 1912. Geološki zavod u Sarajevu,
rukovodilac je paleontoloških i minerološkopetrografskih zbirki u Zemaljskom muzeju
Sarajevo, organizator i realizator izrade Geološke
karte BiH,1:200 000, autor 186 radova od kojih se
125 odnosi na terene BiH.
 Kacerovi saradnici T. Jakšić i M.Milojković preveli
su i priredili za štampu najveće Kacerovo djelo
Geologija Bosne i Hercegovine (1926).

Geološka istraživanja u BiH
II period : od 1901. do 1945. godine
U periodu od 1930. do kraja II svjetskog rata
geološka aktivnost je zamirala i očitovala se
uglavnom kroz naučne radove pojedinaca sa
Univerziteta u Beogradu i Zagrebu, i na početnim
radovima na pojedinim dijelovima geološke karte
1:100 000.
Geološka istraživanja u BiH
III period od 1946. do 1991. godina
Period od 1946.-1991. godine karakteriše intezivan razvoj
naučno istraživačke misli, realizacije velikih projekata i
osnivanje naučno- istraživačkih i obrazovnih institucija.
Naučno istraživačke i obrazovne institucije u BiH
 Od 1930 do 1946. g. nosilac istraživačke i naučne djelatnosti
bio je Zemaljski muzej u Sarajevu.
 Geološki zavod u Sarajevu ponovo je osnovan 1946. godine.
 Pri Rudarskom fakultetu u Tuzli 1973. g. osniva se Odsjek za
studije primjenjene geologije.
 Geološki zavod i „Geoistrage“ prerasta u jedinstveno
preduzeće „Geoinžinjering“. Ova institucija upošljavala je oko
70% visoko stručnih kadrova geološke struke iz BiH.

Geološka istraživanja u BiH
III period od 1946. do 1991. godina



Do 1990. godine stvorena je jaka institucionalna
osnova za razvoj geologije.
Pred kraj 80-ih godina u institutima i rudnicima
radilo je oko 300 geologa različitih stručnih
profila od čega je preko 20% imalo stepen
doktora i magistara geoloških nauka.
Oni su bili nosioci izrade Osnovne geološke karte,
istraživačkih projekata, specijalnih geoloških
karata, istraživanja geotektonske strukture BiH,
paleontologije, istraživanja ležišta energetskih,
met. i nemet. min. sirovina, podzemnih voda,
geotermalne energije, tla i stijena.
Geološko istraživanje u BiH
Naučno i stručno nasleđe III perioda u BiH
Osnovna geološka karta 1:100 000
(Geološki zavod Sarajevo)
 Izrada OGK povjerena je Geološkom zavodu
Sarajevo, stvarana u periodu od 1962.do 1990.
godine kao finalan produkt organizovanog rada
velikog broja geologa i geol.tehničara.
 Projekat je vođen u skladu sa Osnovnom
geološkom kartom SFRJ u razmjeri 1:100 000,
radne karte su rađene u razmjeri 1:25 000.
 Projekat je realizovan zahvaljujući sigurnim i
stabilnim izvorima finansiranja, dobro urađenom
uputstvu i dobro obučenom i motivisanom kadru.
Geološko istraživanje u BiH
Naučno i stručno nasleđe III perioda u BiH
Pregledna metalogenetska karta 1:200 000,
 Rađena od 1976-1983. godine.
 Sadrži
dragocjene podatke za izdvajanje
rudonosnih formacija i metalogenetsku rejonizaciju
BiH.
 Na karti i tumaču prikazana su 664 ležišta i pojave
sa širim metalogenetskim značenjem.
Geološko istraživanje u BiH
Planirani veliki projekti III perioda

Projekcijom
dugoročnog
razvoja
geoloških
istraživanja u BiH od 1986. do 2000. godine u
okviru makroprojekta „Geološke karte BiH“
planirano je da se finalizira rad na:
- Osnovnoj hidrogeološkoj karti 1:100 000;
- Inženjerskogeološkoj karti 1:100 000;
- Geološkoj karti 1:50 000;
- Paleogeografskoj karti 1:100 000;
- Mineralogenetskoj karti 1:50 000;
- Paleotektonskoj karti 1:200 000.

Ratna razaranja zaustavila su realizaciju ovih
makroprojekata.
Geološko istraživanje u BiH
Stručni radovi III perioda




III period kakakteriše i veliki broj objavljenih
stručnih radova.
Na inicijativu prof. M.Ramovića pokrenuto je
izdavanje časopisa Geološki glasnik čiji je
prvi broj štampan 1955. godine.
Do sada je objavljeno 37. redovnih Geoloških
glasnika i 32 posebna izdanja Geoloških
glasnika.
Objavljen je veliki broj radova koji predstavljaju
značajnu kariku u razvoju geološke nauke u
BiH, naročito, za proučavanja stanja i
mogućnosti mineralno sirovinskih resursa u
BiH.
Geološko istraživanje u BiH
Stručni radovi III perioda
Važan segment naučnog nasleđa geologije BiH su slijedeća
djela:
 Geologija BIH, (dr.S.Čičić i dr.J.Pamić);
Knjiga I-Paleozojske periode (1979)
Knjiga II- Mezozojske periode (1984),
Knjiga III- Kenozojske periode (1977),
Knjiga IV- Metalogenija i magmatizam
 Mineralne sirovine BIH, (dr.R.Milojević i R.Jovanović)
(1979)
Knjiga I – Ležišta uglja,
Knjiga II- Ležište nemetala,
Knjiga III- Ležišta obojenih metala,
Knjiga IV - Ležišta crnih metala,
Geološko istraživanje u BiH
Stručni radovi III perioda
 Minerali BiH (dr.F.Trubelja i dr. Lj.Barić)
Knjiga I - Silikati (1979)
Knjiga II - Nesilikati (1984)

Projekcija dugoročnog razvoja geoloških
istraživanja u BiH od 1986. do 2000. godine
(1986), dr.M.Atanacković, mr.S.Čeliković,
dr.S.Čičić, J.Papeš...)
Geološko istraživanje u BiH
Detaljna geološka istraživanja mineralnih sirovina






Period od 1962 do početka rata smatra se "velikim dobom
geoloških istraživanja" na prostoru Bosne i Hercegovine.
Detaljna geološka istraživanja programirale su i realizovale
radne organizacije i lokalne zajednice sa ciljem da se stvore
uslovi za izgradnju rudarskih, građevinskih, energetskih,
vodoprivrednih i drugih objekata.
Energetske mineralne sirovine
Razvoj energetskog sektora u BiH baziran je na rezervama
mrkog uglja i lignita.
Stepen istraženosti mrkog uglja i lignita na prostoru Bosne i
Hercegovine kretao se, u tom periodu, između 60 i 65%
Od 1986. - 1991. g.
intenzivirana su naftnogeološka
istraživanja na području Sjeverne Bosne i Dinarida.
Geološko istraživanje u BiH
Detaljna geološka istraživanja mineralnih sirovina
Metalične mineralne sirovine
 Istraživanja ležišta crnih i obojenih metala u ovom periodu
vršeno je u skladu sa planovima radnih organizacija.
 Stepen istraženosti metaličnih mineralnih sirovina kretao se
od 34 % za olovo i cink, živa 37%, antimon 40%, boksit 64 %,
željezo 82 % i mangan 86%
Nemetalične mineralne sirovine
 Gotovo sve u svijetu poznate nemetalične mineralne sirovine
registrovane su i na bh. prostoru.
 Međutim nije se puno uradilo na njihovom definisanju i u tom
pogledu je poznavanje NMS veoma varijabilno.
 Među neistraženim NMS su : dijatomit, feldspati, fluoriti,
fosfati, stijene za keramiku i staklo, talk i dr.
 Najveći broj istraženih ležišta NMS nalazi primjenu u
građevinarstvu, krečnjaci i dolomiti sa oko 100 ležišta i
nekolicina ležišta magmatskih stijena.
Geološko istraživanje u BiH
Zakonska regulativa III perioda
Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list SR BiH“
broj:35/79 i 15/90).
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i
prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i
podzemnih voda i o bilansu tih rezervi („Službeni list SFRJ
broj53/77, 24/86 i 17/90)







Provedbeni propisi :
Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i
vođenju evidencije o njima ("Službeni list SFRJ", br. 53/79);
Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji
("Službeni list SFRJ", br. 34/79);
Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih
plinova te o vođenju njihove evidencije ("Službeni list SFRJ", br. 80/87);
Pravilnik o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja
(„Službeni list R BiH broj:25/85)
Pravilnik o vođenju zbirke isprava i katastra istražnih prostora i
eksploatacijskih polja („službeni list SR BiH“ broj 24/78)
Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na
poslovima geoloških istraživanja („Službeni list SR BiH“ broj:12/81)
Stanje geoloških istraživanja u BiH
od 1991. godine


Ratni i period neposredno nakon rata zabilježen je
kao period zastoja u razvoju geološke nauke u BiH.
Složena politička situacija nakon obustave rata,
podjela BiH na entitete, nepostojanje zajedničkog
nacionalnog „sluha“ za razvoj geološke nauke, koji
bi rezultirao izradom zakonske regulative i
strategiju razvoja na državnom nivou, u mnogome
otežava planiranje fundamentalnih istraživanja,
realizaciju planiranih projekata izrade geoloških
karata BiH, kao i učešće BiH u značajnim
međunarodnim projektima.
Stanje geoloških istraživanja u BiH
od 1991. godine



Projekat izrade Osnovne inženjersko-geološke
karte Bosne i Hercegovine 1:100.000 i Osnovne
hidrogeološke karte Bosne i Hercegovine 1:100.
000 jedini je zajednički projekat na državnom nivou
koji je pokrenut je strane Ministarstva civilnih
poslova BiH u 2005. godini.
U toku 2006. godine urađeni su i revidovani
Programi za izradu OIGK i OHK.
Daljne aktivnosti na realizaciji ovog veoma
zanačajnog projekta za BiH obustavljene su, tako
da do izrade Uputstva OIGK i OHK nije nikad ni
došlo.
Stanje geoloških istraživanja u BiH
od 1991. godine
Udruženje geologa BiH




Zajedničkim radom geologa BiH 2004. godine
formirano je „Udruženje geologa BiH“.
Osnivačkoj skupštini je prisustvovalo je 62
geologa iz BiH.
Od osnivanja Udruženje je organizovalo
tri
savjetovanja
sa
međunarodnim
učešćem
2004.,2006. i 2008. godine
Od 2004. godine Udruženje geologa BiH je 166.
članica Internacionalne unije geoloških nauka
(IUGS).
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH

Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH može se
sagledati u dva perioda:
I period od 1991. do 2005. godine i
II period od 2005. godine do danas.
I period: 1991. godine do 2005. godine
Ratni period
 Geološka istraživanja na prostoru koje zahvata FBiH
svedena su na minimum.
 Veliku ulogu stručni geološki kadar
imao je u
obezbjeđenju dovoljnih količina uglja, alternativnih
izvora vodosnadbijevanja za mnoge gradove i sanacije
klizišta koja su aktivirana ratnim djelovanjem i
nekontrolisanom sječom rastinja.

Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zakonska regulativa

U ratnom periodu doneseni su slijedeći zakoni:
Zakon o geološkim istraživanjima („Sl.list R BiH“ broj:3/93 i 13/94)
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i
prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i
podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Sl. list RBiH", br. 8/93 i
13/94 ).
Nakon donošenja zakona donesena su slijedeća tri pravilnika:

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika
geološke struke ("Službeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94);

Pravilnik o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških
istraživanja ("Službeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94) i

Pravilnik o vođenju zbirke isprava i katastra istražnih prostora i
eksploatacijskih polja ("Službeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94).

Ostali pravilnici preuzeti su iz SFRJ.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Naučno istraživačka djelatnost u poslijeratnom
periodu



.
Razvoj geološke naučne i stručne misli u ovom periodu više
se ogledala u nastojanju pojedinaca uposlenih u stručnim i
naučnim institucijama da ponovo ožive i nastave sa razvojem
geološke djelatnosti.
U periodu nakon rata malobrojan kadar geološke struke
pokušavao je ukazati na značaj bogatog geološkog nasleđa i
ulogu geološke nauke u stvaranju stabilnih uslova za razvoj
uništene privrede, upravljanju mineralnim sirovinama,
gospodarenju zemljišta i podzemnih voda kao i u stvaranju
preduslova za uspješno funkcionisanju društva u cjelini.
Neriješen izvor finansiranja fundamentalnih i ostalih
istraživanja od interesa za federaciju i kantone izazvao je
zastoj u razvoju geoloških saznanja u ovom periodu.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Naučno istraživačka djelatnost u poslijeratnom
periodu
Projekti koji obilježavaju ovaj period:
Geološke karte Bosne i Hercegovine 1:300 000
(2003) (S.Čičić)
 Prva cjelovita karta BiH ove razmjere kojom su
obuhvaćeni svi važni podaci Osnovne geološke
karte 1:100 000 .
Seizmotektonska karta 1:200 000 (2004) Zavod za
geologiju
 Karta daje prikaz seizmotektonskih informacija za
prostor BiH, sa rasporedom izvora seizmičke
energije vezanih za seizmogene zone, blokove i
strukture, kao i njihov najveći mogući energetski
potencijal.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Geološka istraživanja minerlanih sirovina u
poslijeratnom periodu




Geološka istraživanja min.sir. ograničena su na detaljna
istraživanja za potrebe utvrđivanja količine i kvaliteta
nemetaličnih mineralnih sirovina finansirana su od strane
zainteresovanih privrednih društava.
Potražnja tehničkog građevinskog i ukrasnog kamena
rezultiralo je otvaranjem velikog broja kamenoloma bez
utvrđenog programa upravljanja od strane opštinskih i
kantonalnih organa uprave.
Stihijski pristup istraživanju NMS rezultirao je neravnomjerno i
nesvrsishodno raspoređena istražena ležišta u kojima u
potpunosti nije definisana mineralna sirovina i mogućnost
njenog plasmana.
Geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina
ograničena su na istraživanje uglja u aktivnim rudnicima, u
cilju obezbjeđenja sirovinske osnove za narednih sedam do
deset godina.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period 2005 do danas
Period od 2005. godine karakteriše znatan napredak u
shvatanju značaja geološke djelatnosti i razvoju ove naučne
dicipline na prostoru FBiH.
 Sistemski pristup izradi strateških projekata, strategiji razvoja
energetskog sektora i izradi prostorno planske dokumentacije
zahtjeva geološke podloge i geološka istraživanja u cilju
definisanja tla, stijena, količina i kvaliteta mineralnih sirovina.
Federalni zavod za geologiju, Sarajevo
 2005. godine Zavod za geologiju postaje Federalni zavod za
geologiju, kao samostalna upravna ustanova za stručnu,
analitičku i naučno istraživačku djelatnost za potrebe Federacije
BiH.
 Formiranjem Federalnog zavoda stečeni su uslovi za planiranje
geoloških istraživanja na prostoru Federacije BiH
kao i
budžetsko izdvajanje sredstava za finansiranje planiranih
projekata.

Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju

Od početka 2006. godine do danas Federalni zavod za
geologiju radi na slijedećim značajnim projektima:
Geološka karta Federacije BiH, 1:10 000. (GIS)
 Cilj ovog projekta je cjelovita ocjena geoloških
potencijala, prostora Federacije BiH, bitnih za
regionalno planiranje (prisustvo i perspektive u pogledu
istraživanja mineralnih sirovina i voda, inž.geološki i
hidrogeoloških faktora značajnih za prostorno
planiranje, povoljnost korištenja zemljišta za odredjene
svrhe sa geološkog gledišta i slično).
 Korisnici: federalni, kantonalni i lokalni organi vlasti,
rudnici, elektroprivrede, privredna društva, stručne i
naučne ustanove i ostali zainteresovani.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju
2. Katastar mineralnih sirovina Federacije BiH. (GIS)
Katastar čini važan segment monitoringa mineralno –
sirovinske baze Federacije BiH.
 Podaci sadržani u Katastru predstavljaju osnovu za
izradu stabilnog sistema upravljanja mineralnim
sirovinama, a u cilju definisanja mineralne politike i
strategije Federacije BiH.
 Nosilac je bitnih informacija o obilježjima ležišta i
registrovanih pojava mineralnih sirovina.
 Katastar u svakom trenutku obezbjeđuje čitav set
stručnih i drugih informacija o svakom ležištu ili
značajnijoj pojavi mineralnih sirovina koje postoje na
teritoriji F BiH.

Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju
3. Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda
FBiH (GIS)
 Sadrži podatke o osnovnim geološkim i hidrogeološkim
karakteristikama
ležišta
mineralnih,
termalnih
i
termomineralnih voda.
 Obrađeno je preko 400 katastarskih listova mineralnih,
termalnih i termomineralnih voda na području FBiH.
 U sklopu ovog projekta pripremljen je za štampanje
“Katalog pojava i objekata
mineralnih, termalnih i
termomineralnih voda”,
 Urađena je prva verzija “Karte mineralnih, termalnih i
termomineralnih voda 1:200 000 i veći dio tumača.
 Podaci Katastra su sastavni dio Informacionog sistema
voda (ISV).
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju
4. Katastar klizišta Federacije BiH (GIS).



Ukupno je obradjeno preko 350 klizišta.
Klizišta su sistematski klasificirana po kantonima,
općinama i svojim katastarskim brojevima.
Izrađene su Karte stabilnosti terena područja
Tuzlanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju
5. Hidrogeološka karta Tuzlanskog kantona
1:25 000.
6. Hidrogeološka karta Srednjobosanskog
kantona 1:25 000


Hidrogeološke karte su projekati namjenskih
regionalnih hidrogeoloških istraživanja od općeg
društvenog interesa.
Karte su izrađene u GIS-u sa potrebnim
atributnim tablicama
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju
Međunarodni projekti





Federalni zavod za geologiju, u proteklom periodu,
učestvovao je u realizaciji slijedećih međunarodnih projekata:
Geohemijska karta poljoprivrednog tla Evrope (realizacija je
u toku )-Učestvuju svi geološki zavodi Evrope.
Atlas mineralnih, termalnih i termomineralnih voda (završen).
Učestvuju svi geološki zavodi Evrope.
Biostratigrafsko istraživanje paleozojskih i mezozojskih
slojeva BiH s naglaskom na interval perm-trijas (realizacija je
u toku). Geološki zavod Slovenije i Federalni zavod za
geologiju.
“Harmonizacija karata seizmičkog hazarda za zemlje
Zapadnog Balkana” Nato Science for Peace Project No.
983054. ( Realizacija projekta u završnoj fazi.)
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
II period – Federalni zavod za geologiju

U GIS_u su pripremljeni svi raspoloživi podaci iz
oblasti geologije, hidrogeologije, inženjerske
geologije i mineralnih sirovina potrebni za izradu:
- „Prostornog plana Federacije “2008-2025“,
- Strategije upravljanja vodama Federacije BiH i
- Planova upravljanja vodom na području FBiH
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zakonska regulativa




Nedovoljno definisana nadležnost u zakonskim aktima
uzrokovala je neuređenost ove oblasti na prostoru Federacije.
Pojedini kantonalni organi uprave donijeli su zakone koji
uređuju ovu oblast na prostoru kantona, a koji su u koliziji sa
važećim Federalnim zakonom.
Ovako uređena oblast geoloških istraživanja u mnogome je
otežala geološku djelatnost u cjelini, različito tumačila pravo i
uslove u pristupu izrade geološke dokumentacije kao i
interpretaciju rezultata istraživanja.
Donošenje Zakona o koncesijama na nivou Federacije BiH
(2002) godine, i zakona na kantonalnim nivoima omogućilo
je pogrešnu percepciju potreba za geološkim istraživanjima i
otežalo jedinstveno zakonsko uređenje geoloških istraživanja
na prostoru Federacije BiH.
Ovakav pristup geološkim istraživanjima za posledicu danas
ima neuređenost u gospodarenju mineralnim sirovinama,
podlogama za prostorno uređenje, korištenju i zaštiti
podzemnih voda kao i zaštiti okoliša.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zakonska regulativa



Zakon o geološkim istraživanjima Federacije
BiH donesen je 2010. godine i objavljen u
(Sl.novine F BiH broj:9/10 i 14/10).
Zakonom su definisana i data rješenja za
jedinstven način i uslove izvođenja geoloških
istraživanja na području F BiH, sa postavljenim
uslovima, pravima i obavezama svih učesnika u
istraživačkoj djelatnosti.
Da bi se Zakon mogao provoditi na području F BiH
neophodno je donošenje novih provedbenih akata
koji će precizno i sveobuhvatno urediti geološka
istraživanja definisana Zakonom .
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zakonska regulativa








Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta
mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora.
Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih
voda i vođenju evidencije o njima.
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita zaposlenika
geološke struke.
Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih
mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima.
Pravilnik o sadržini, načinu izrade i reviziji programa i projekta
geoloških istraživanja i načinu izrade izvještaja o izvršenim
geološkim istraživanjima.
Pravilnik o sadržini, načinu izrade elaborata o izvršenim geološkim
istraživanjima i postupku vršenja revizije elaborata.
Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za vršenje geoloških
istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i
razmjene podataka za geološku bazu podataka, formiranje fonda
stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima i organizacije
geoinformacijskog sistema.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zaključak
U cilju uređenja geološke djelatnosti i stvaranja uslova za
suvremena geološka istraživanja na ovom prostoru
neophodno je poduzeti slijedeće koraka:
 Izvršiti usaglašavanje kantonalnih zakona koji uređuju
geološka istraživanja sa Zakonom o geološkom
istraživanju u FBiH,
 Pripremiti projekciju geoloških istraživanja za slijedećih
deset godina.
 Na nivou kantona/županija izraditi planove upravljanja
mineralnim sirovinama sa definisanim istraživanjima od
interesa za kantone/županije.
 Pripremiti program upravljanja mineralnim sirovinama F
BiH.
Stanje geoloških istraživanja u Federaciji BiH
Zaključak


Uspostaviti bližu saradnju kantonalnih/županijskih i
federalnih organa nadležnih za geološka
istraživanja.
Ispred kantona/županije formirati stručne savjete
za geološka istraživanja, koji će zajedno sa
Federalnim Ministarstvom i Federalnim zavodom
pripremati i predlagati istraživanja od interesa za
kanton/županiju i Federaciju.
Svaki učinjen korak za stvaranje
geološkog nasleđa budućim
generacijama je veliki korak.
Jedina pogrešna stvar je
ne učiniti ništa !!!
Zahvaljujem na pažnji !

similar documents