Dr ghiasvand - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Report
‫مکملهای ورزشی‬
‫دکتر رضا غیاثوند‬
‫عضو هیئت علمی دانشگاه‬
‫علوم پزشکی اصفهان‬
‫مقدمه‬
‫مکمل (‪)dietary supplement‬‬
‫چیست؟‬
‫• مکمل غذایی به موادی گفته می شود که معموال با هدف‬
‫بهبود عملکرد یا جبران کمبود برخی از مواد مغذی توسط‬
‫پزشک یا متخصص تغذیه ورزشی تجویز می شود‪.‬‬
‫• به طور کلی‪ ،‬شواهد علمی کافی به نفع مصرف این مواد‬
‫وجود ندارد در حالیکه اکثر افراد انتظار مشاهده تغییراتی‬
‫غیر معمول را از انها دارند‪.‬‬
‫• این مواد معموال در مقادیری بیش از نیاز روزانه‬
‫ورزشکار تجویز می شوند و هدف از تجویز آنها تقویت‬
‫عملکرد ورزشکار به واسطه آثار شبه دارویی آنها است‪.‬‬
‫عوارض‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برخی از عوارض متعدد اشاره شده در متون علمی شامل موارد زیر‬
‫است ‪:‬‬
‫اختالالت گوارشی‬
‫اختالالت کلیوی‬
‫افزایش وزن ناخواسته‬
‫عفونت های گوناگون‬
‫گرفتگی های عضالنی‬
‫تداخل با جذب مواد غذایی مفید در دستگاه گوارش‬
‫به هم زدن وضعیت تعادل آب در بدن‬
‫ائوزینوفیلی‬
‫مرگهای ناگهانی در جریان ورزش و دهها مورد دیگر‬
‫دوپینگ غیر عمدی و مصرف مکمل ها‬
‫• موارد نسبتا زیادی از موارد ابتال به این نوع دوپینگ‬
‫گزارش شده است‪:‬‬
‫• به طور مثال‪:‬‬
‫• ورزشکار نروژی که با مصرف مکمل کراتین نتیجه‬
‫آزمایش دوپینگ وی به علت وجود ناندرولون مثبت اعالم‬
‫شد (گزارش کمیته بین المللی المپیک ‪ ،IOC‬بازیهای‬
‫المپیک سیدنی ‪.)2000‬‬
‫دالئل احتمالی مثبت شدن غیر عمدی آزمایش دوپینگ بر اثر‬
‫مصرف مکمل ها‬
‫• نام ماده ممنوعه در مواد سازنده مکمل توسط‬
‫کارخانه سازنده ذکر شده باشد اما ورزشکار از‬
‫ممنوع بودن مصرف آن ماده بی اطالع است‪.‬‬
‫• مکمل محتوی ماده ممنوعه است‪ ،‬ولی کارخانه‬
‫سازنده به آن اشاره ای نکرده است که این عمل یا‬
‫عمدی بوده است یا به طور غیر عمدی با تولید‬
‫فراورده های فرعی طی فرایند تولید صورت گرفته‬
‫است‪.‬‬
‫موارد احتیاط‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ورزشکاران باید در مصرف مکمل ها احتیاط الزم را‬
‫بنمایند‪.‬‬
‫مکمل های غذایی موادی تصویب شده توسط ‪ FDA‬نیستند‬
‫بنابراین‪ ،‬تضمینی در مورد کارایی و خلوص آنها وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫اینکه ادعا می شود مواد سازنده یک مکمل طبیعی است‬
‫همیشه به معنای ایمن بودن آن نیست‪.‬‬
‫در صورت لزوم از مکمل های تایید شده داخلی (ترجیحا)‬
‫یا خارجی استفاده کنید (مثل ال ‪ -‬کارنیتین ساخت داخل)‪.‬‬
Three Questions
Is it effective?
Is it safe?
Is it legal?
‫دسته بندی مکملها بر اساس خواص ادعا شده‬
‫• روشهای گوناگونی برای دسته بندی مکمل های‬
‫غذایی و مواد غذایی نیروزا وجود دارد‪ .‬برخی‬
‫از صاحب نظران بر اساس نوع فعالیت‬
‫ورزشی‪ ،‬دسته بندی را ارائه داده اند به عنوان‬
‫مثال ‪:‬‬
‫• مکملهای قدرتی‬
‫• مکملهای استقامتی‬
‫اما به طور کلی دسته بندیهایی زیر ارائه شده اند‬
‫• مکمل هایی که بر متابولیسم انرژی تاثیر دارند‪:‬‬
‫• کراتین‬
‫• ال کارنیتین‬
‫• بیکربنات سدیم‬
‫• کافئین‬
‫مکمل هایی که احتماال بر ترکیب بدن تاثیر می‬
‫گذارند‬
‫• پروتئین و اسیدهای آمینه‬
‫• پیکولینات کروم‬
‫• بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات‬
‫(‪)BMH‬‬
‫• کیتوزان‬
‫مکمل هایی که احتماال باعث حفظ سالمت عمومی‬
‫ورزشکار می شوند‬
‫• ویتامینها‬
‫• مواد معدنی‬
‫• آنتی اکسیدانها‬
‫• گلوتامین‬
‫• آرژینین‬
‫پس به طور کلی سه دسته از مکمل های غذایی‬
‫مورد تائید قرار دارند‬
‫• آنهایی که بر متابولیسم انرژی تاثیر می‬
‫گذارند‪.‬‬
‫• آنهایی که ممکن است باعث پرورش عضله‬
‫وتوده بدون چربی شوند‪.‬‬
‫• آنهایی که می توانند بر سالمت عمومی‬
‫تاثیر گذار باشند‪.‬‬
‫اثر بخشی مکمل های غذایی‬
‫• ورزشکاران همیشه در جستجوی آن دسته از مکل های غذایی هستند که موجب‬
‫برتری آنها در رقابت های ورزشی شود ولی در عمل چنین معجونی وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫ماده نیروزا‬
‫آنتی اکسیدانها‬
‫بیکربنات سدیم‬
‫اسیدهای آمینه شاخه دار‬
‫کافئین‬
‫کارنیتین‬
‫کراتین‬
‫گلوتامین‬
‫فایده رسانی‬
‫شاید‬
‫در بعضی موارد‬
‫احتماال خیر‬
‫گاهی‬
‫خیر‬
‫بله‬
‫احتماال‬
‫مصرف چشم بسته ممنوع‬
‫• اگرچه بیشتر مکمل های موجود در بازار فاقد آثار ادعا شده هستند‪ ،‬با‬
‫این حال‪ ،‬بسیاری از ورزشکاران در گزینش مکمل مورد نیاز خود‬
‫راه را به خطار می روند و به جز عوارض جانبی‪ ،‬دچار افت عملکرد‬
‫هم می شوند‪.‬‬
‫• محتوای بسیاری از این نوع محصوالت مخلوطی از موادی است که‬
‫گاهی خواص متضاد دارند‪ .‬برای گریز از این نوع خطا باید حتما‬
‫مطالب برچسب‪ ،‬بویژه در بخشی از آن که به مواد سازنده مکمل‬
‫اشاره می کند‪ ،‬مطالعه کرد‪.‬‬
‫• معموال به این بخش " ‪ "supplement facts‬یا حقایق مکمل گفته‬
‫می شود‪.‬‬
‫(هر چند گاهی پیش می آید مطلبی مغایر با حقیقت هم در در آن بیان‬
‫شود)‪.‬‬
‫مکمل ها و عملکرد ورزشی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مهمترین دغدغه بسیاری از ورزشکارن بهبود عملکرد ورزشی است ‪.‬‬
‫اگرچه از نظر قانونی مصرف بسیاری از مکمل ها منع نشده‪ ،‬ولی باید به‬
‫موارد احتیاطی توجه کرد‪.‬‬
‫ورزشکاری که از مکمل های غذایی استفاده می کند غالبا مقادیر بیش از‬
‫حد آن را مصرف می کند‪ .‬البته دانستن مقدار و زمان بندی مصرف مکمل‬
‫ها و شرایط خاص ورزشی برای به حداکثر رساندن آثار این مکمل ها‬
‫ضروری است‪.‬‬
‫بر اساس نتایج تحقیقات‪ ،‬اکثر ورزشکاران از مکمل های متعدد استفاده می‬
‫کنند‪ .‬البته شیوع کلی وانواع مکمل های مورد استفاده برحسب نوع ورزش‪،‬‬
‫جنسیت ورزشکار و سطح مسابقات فرق می کند‪.‬‬
‫در تحقیقی که توسط ‪ Burk‬صورت گرفت مشاهده شد که ‪ 100‬درصد وزنه‬
‫برداران از بعضی از انواع مکمل های غذایی استفاده می کردند‪.‬‬
‫کراتین مونوهیدرات (‪)Creatine‬‬
‫• کراتین به شکل فسفو کراتین (‪ )PC‬نقش مهمی در متابولیسم‬
‫انرژی دارد‪.‬‬
‫• تخلیه ذخایر ‪ PC‬توانایی انجام فعالیت ورزشی خیلی شدید‬
‫را کاهش می دهد‪.‬‬
‫• تعداد زیادی از ورزشکاران از کراتین استفاده می کنند‪ .‬این‬
‫واقعیت که فروش کراتین در سال ‪ 1997‬تنها در ایاالت‬
‫متحده بیش از ‪ 300000‬کیلوگرم بوده است خود موید این‬
‫ادعاست‪.‬‬
‫• آنچه کراتین را از سایر مواد نیروزا متمایز می کند این‬
‫است که ظاهرا این مکمل در بهبود عملکرد ورزشی‬
‫موثر است و از آن مهمتر‪ ،‬مصرف آن از سوی مراجع‬
‫قانونگذار ورزشی ممنوع نیست و ظاهرا عوارض‬
‫جانبی جدی ندارد‪.‬‬
‫• مکمل یاری با کراتین‪ ،‬غلظت کراتین عضالت را تقریبا‬
‫تا ‪ 20‬درصد افزایش می دهد‪.‬‬
‫• با این حال‪ ،‬حد اشباعی برای کراتین در عضالت وجود‬
‫دارد ومکمل یاری بیشتر باعث افزایش این مقادیر نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫دوره مصرف کراتین‬
‫• بهترین روش جهت افزایش و حفظ‬
‫کراتین ذخیره در عضالت شروع یک‬
‫دوره پنج روزه بارگیری (‪)loading‬‬
‫کراتین و سپس دوره حفظ‬
‫(‪ )maintenance‬آن و در نهایت‬
‫دوره شستشو (‪ )wash out‬می باشد‪.‬‬
‫بارگیری‬
‫• به طور کلی‪ ،‬یک دوره مکمل یاری با‬
‫کراتین شامل تقریبا یک دوز بارگیری ‪20‬‬
‫گرم در روز به مدت ‪ 5‬روز است‪.‬‬
‫• این میزان کراتین را باید در چهار وعده‬
‫‪ 5‬گرمی با فواصل زمانی ‪ 4‬ساعت در‬
‫طول روز مصرف نمود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در دوره بارگیری به هیچ وجه میزان مصرف‬
‫روزانه کراتین نباید بیش از ‪ 0/3‬گرم به ازای هر‬
‫کیلوگرم وزن بدن باشد‪.‬‬
‫این دوره برای تمام ورزشکاران ضروری نیست‪.‬‬
‫افراد سالمند بهتر است این دوره را نداشته باشند‪.‬‬
‫افرادیکه سابقه خانوادگی بیماریهای کلیوی و‬
‫کبدی را دارند نیز بهتر است این دوره را سپری‬
‫نکنند‪.‬‬
‫• هنگامی که دوره ‪ 5‬روزه بارگیری کامل‬
‫شد‪ ،‬عضالت اشباع شده اند و احتمال‬
‫افزایش بیشتر وجود ندارد‪ .‬بنابراین حفظ‬
‫آن عامل مهمی است‪.‬‬
‫نگهداری‬
‫• روش صحیح مصرف کراتین در دوره نگهداری بر‬
‫اساس وزن بدن می باشد‪ ،‬در این صورت روزانه باید‬
‫‪ 0/03‬گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف‬
‫کرد‪.‬‬
‫• دوره نگهداری نباید بیش از یک ماه به طول بیانجامد‪.‬‬
‫• در صورت مصرف بیشتر کراتین تبدیل به کراتینین‬
‫می شود و باعث ایجاد استرس روی کلیه ها و کبد‬
‫(سیستمهای دتوکسیفیکاسیون) می گردد‪.‬‬
‫جدول‬
‫شستشو‬
‫• این دوره زمانی به بدن فرصت می دهد تا‬
‫از آسیبهای احتمالی که توسط مقادیر غیر‬
‫نرمال کراتین به بدن وارد می شود اجتناب‬
‫شود و بدن دوره باز توانی را پشت سر‬
‫بگذارد‪.‬‬
‫• زمان این دوره حداقل یک ماه می باشد‪.‬‬
‫مصرف کراتین در دو دوران متفاوت صورت می گیرد‪.‬‬
‫الف‪ :‬دوران بدنسازی‬
‫دوران بدنسازي شامل دو دوره است‪:‬‬
‫‪ )1‬دوره بارگیری‪ :‬این دوره به مدت ‪ 5-7‬روز بوده و طی‬
‫آن روزانه ‪ 20‬گرم کراتین بر حسب جنس و وزن ( ‪ 4‬وعده‬
‫در روز و در هر بار‪ 5‬گرم) مصرف می شود‪ .‬بهتر است‬
‫یک وعده به طور ناشتا‪ ،‬یك وعده حدود دو ساعت قبل از‬
‫تمرین‪ ،‬یك وعده نیم ساعت پس از تمرین و یك وعده قبل از‬
‫خواب باشد‪.‬‬
‫‪ )2‬دوره نگهدارنده‪ :‬در این دوره ‪ 21‬روزه فرد روزانه ‪2‬‬
‫تا ‪ 5‬گرم از این مکمل مصرف می نماید‪ .‬بهتر است نیمی‬
‫از آن را ‪ 5/0-2‬ساعت قبل از تمرین و نیم دیگر را ‪1 – 2‬‬
‫ساعت پس از تمرین مصرف نمایید‪.‬‬
‫این دوره ها ‪ 3‬بار تكرار مي شود و سپس یك ماه متوقف‬
‫مي گردد‪.‬‬
‫ب‪:‬دوران مسابقات‬
‫به منظور افزایش کارایی عضالت‪ ،‬پیشگیری از خستگی‬
‫زودرس و افزایش سرعت و قدرت ‪ 2-5‬گرم ‪ 5/1-2‬ساعت‬
‫پیش از مسابقه مصرف شود‪.‬‬
‫مصرف کربوهیدرات با این مکمل کفایت اثر آن را افزایش‬
‫می دهد‪ .‬بنابراین مصرف کربوهیدرات از منابع غذایی یا به‬
‫صورت مکمل نظیر محصوالت ‪Carbo Mass‬همراه با‬
‫کراتین توصیه می شود‪.‬‬
‫• نکات ‪:‬افراد زير ‪ 18‬سال‪ ،‬ساملندان‪ ،‬افراد مبتال به بيماريهای مزمن و نيز مصرف‬
‫کنندگان داروهای بدون نسخه‪ ،‬قبل از مصرف اين فرآورده با پزشک خود‬
‫مشورت نمايند‪.‬‬
‫‪ .2‬مصرف طوالنی مدت اين محصول و به مقدار زیاد (بیش از ميزان های توصیه‬
‫شده) ممکن است به بروز عوارض کليوی منجر شود‪.‬‬
‫‪ .3‬اين مکمل برای دوران بارداری و شيردهی توصيه نمی شود‪.‬‬
‫‪ .4‬مصرف اين مکمل به علت احتباس آب در ماهيچه موجب افزايش وزن‪ ،‬در‬
‫حد محدود مي شود‪ .‬بنابراين نبايد از اين محصول فقط به عنوان افزايش وزن‬
‫استفاده كرد‪.‬‬
‫‪ .5‬اين مكمل بايد با معده خالي مصرف شود‪.‬‬
‫‪ .6‬مصرف نوشيدني هاي شيرين مانند مكمل هاي كربومس يا آبميوه هاي شيرين‬
‫مي تواند سرعت جذب و كارايي كراتين را افزايش مي دهد‪ .‬اين مكمل با قهوه‪،‬‬
‫چاي يا آبميوه هاي ترش و اسيدي مصرف نشود‪.‬‬
‫کراتین اتیل استر‬
‫ویزگیها و موارد مصرف ‪:‬‬
‫‪ %100‬کراتین اتیل استر به شکل کپسول‬
‫های ‪ 525‬میلی گرمی‬
‫تنها شکل کراتین محلول در آب با قدرت‬
‫جذب بسیار باال‬
‫افزایش قدرت و استقامت بدن‬
‫تشدید عضله سازی‬
‫روش مصرف ‪:‬‬
‫روزانه ‪ 4‬کپسول را میتوان در دو وعده‬
‫مصرف کرد ‪ .‬دو کپسول نیم ساعت قبل از‬
‫تمرین و دو کپسول بعد از تمرین ‪.‬‬
‫دوره مصرف ‪ 75‬روز است و سپس یک ماه‬
‫توقف دارد ‪.‬‬
‫سوپر کراتین‬
‫مزایا مصرف‬
‫افزایش قدرت و حجم عضالت ورزشکاران‬
‫تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از تحلیل عضالت به‬
‫دلیل وجود گلوتامین‬
‫افزایش رشد و افزایش حجم توده عضالنی در اثر‬
‫افزایش ترشح هورمون رشد به دلیل وجود متیونین و‬
‫آرژنین‬
‫خاصیت سم زدایی و آنتی اکسیدانی‪ ،‬کاهش خستگی و‬
‫افزایش نفوذ کراتین در سلولهای عضالنی و تحریك‬
‫ترشح هورمون انسولین به دلیل دارا بودن تورین و‬
‫آلفالیپوئیک اسید‪.‬‬
‫تسریع التیام بافت ها و بهبود زخم ها‪ ،‬تحریک ترشح‬
‫هورمون رشد‪ ،‬بهبود عملکرد قلب و خونرسانی بهتر‬
‫به اندام ها توسط آرژنین‪.‬‬
‫آلفالیپوئیك اسید موجود در این محصول نقش هاي‬
‫متفاوتي در بدن ایفا مي كند‪.‬‬
‫مصرف کراتین و عملکرد ورزشی‬
‫• آن دسته از ورزشکارانی که برای انجام فعالیت ورزشی‬
‫خود به ‪ PC‬به عنوان یک منبع انرژی متکی می باشند‬
‫(برای مثال ورزشکاران پرورش اندام‪ ،‬وزنه برداران‬
‫قدرتی‪ ،‬دونده های سرعت و ‪ )...‬سود بیشتری از مصرف‬
‫مکمل کراتین می برند‪.‬‬
‫• بیشتر مطالعاتی که تاثیر مصرف مکمل کراتین بر عملکرد‬
‫قدرتی را سنجیده اند‪ ،‬فواید نیروزایی فراوان آن را خاطر‬
‫نشان کرده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی تحقیقات نیز آثار انرژی‬
‫زایی چشمگیری را گزارش نکرده اند‪.‬‬
‫مصرف مکمل کراتین و تغییرات وزن بدن‬
‫• به طور کلی‪ ،‬مصرف طوالنی مدت مکمل‬
‫کراتین با افزایش وزن بدن همراه است که به‬
‫نظر می رسد این افزایش در درجه اول با توده‬
‫بدون چربی مرتبط باشد‪.‬‬
‫• هرچند به نظر می رسد که افزایش وزن بدن تا‬
‫حدودی نیز به افزایش آب کل بدن ارتباط دارد‪.‬‬
‫عوارض جانبی مصرف کراتین‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تاثیر جانبی ناخواسته مکمل کراتین‪ ،‬افزایش وزن است‪.‬‬
‫با توجه به نوع مصرف مکمل کراتین‪ ،‬گزارشهای زیادی از‬
‫اختالالت معدی روده ای‪ ،‬قلبی عروقی و عضالنی وجود دارد‪.‬‬
‫خوردن کراتین فراوان با کرامپهای عضالنی همراه بوده است‪.‬‬
‫نگرانی عمده دیگری که در خصوص مصرف مکمل کراتین‬
‫مطرح شده فشار زیادی است که بر اثر محتوی نیتروژن زیاد‬
‫کراتین به کلیه ها وارد می شود‪.‬‬
‫به طور کلی‪ ،‬آثار جانبی عمده ای که ناشی از مصرف مکمل‬
‫کراتین باشد گزارش نشده است‪.‬‬
‫پروتئین و اسیدهای آمینه‬
‫• شواهد قانع کننده ای مبنی بر ضرورت استفاده از‬
‫مکمل های پروتئینی برای ورزشکاران وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫• اکثر تحقیقات نشان می دهند حتی با افزایش سطح‬
‫فعالیت‪ ،‬میزان نیاز پروتئینی حدود ‪ 1/2‬تا ‪1/7‬‬
‫گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن است‪ ،‬با این‬
‫حال‪ ،‬بسیاری از ورزشکاران مقادیر زیادی‬
‫غذاهای حاوی پروتئین و مکمل های گران قیمت‬
‫پروتئینی مصرف می کنند که در بعضی ورزشها‬
‫حدود ‪ 400‬گرم پروتئین در روز دیده شده است‪.‬‬
‫• در رژیم غذایی بدنسازان دریافت پروتئین به بیش از ‪20‬‬
‫درصد کل انرژی مصرفی و گاهی به ‪ 40‬درصد هم می‬
‫رسد‪.‬‬
‫• فروش پودرهای ”پروتئین کامل“ بخش اعظمی از فروش‬
‫مکمل های تغذیه ای را تشکیل می دهد‪ ،‬اما مصرف‬
‫تعدادی از اسیدهای آمینه هم رایج شده است‪.‬‬
‫• گزارش شده است که آرژینین و اورنیتین باعث تحریک‬
‫ترشحات هورمون رشد شده و در صورتی که در یک دوره‬
‫تمرین قدرتی تجویز شوند باعث افزایش توده بدون چربی‬
‫می شوند‪.‬‬
‫گلوتامین‬
‫• گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه موجود درخون و‬
‫مخزن آمینو اسیدی (‪ )aa pool‬است که برای‬
‫عملکرد بهینه سیستم ایمنی و سنتز پروتئین ضروری‬
‫است‪.‬‬
‫• نشان داده شده است در ورزشکاران دچار بیش‬
‫تمرینی در مقایسه با ورزشکارانی که دچار بیش‬
‫تمرینی نبودند‪ ،‬کاهش ‪ 10‬درصدی گلوتامین پالسما‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫مکمل های حجم دهنده‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شكالت پروتئين بار‬
‫توضیحات ‪:‬ويژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي ‪ % 30‬پروتئين از مخلوط پروتئين هاي ‪whey‬و شير و‬
‫• حاوي پودر خرما‬
‫• داراي ‪ 12‬نوع ويتامين‬
‫• مناسب براي جلوگيري از تحليل عضالت‬
‫• موثر در جبران ذخاير پروتئين و كربوهيدرات پس از ورزش‬
‫روش مصرف‪:‬‬
‫از اين محصول مي توان براي جلوگيري از تحليل عضالت و ترميم بافت هاي عضالني و تامين بخش ي از‬
‫نيازهاي پروتئيني بدن استفاده نمود‪ .‬بنابراين مي توان آن را تا نيم ساعت پس از پايان تمرين مصرف نمود تا‬
‫تخليه ذخاير گليكوژني را جبران نموده و به ترميم و بازسازي عضالت كمك نمايد‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي ‪ % 44‬پروتئین شامل مخلوطي از انواع‬
‫پروتئین هاي شیر و ‪whey‬‬
‫•داراي ‪ 5‬گرم اسید آمینه ال‪ -‬گلوتامین در هر وعده‬
‫مصرفي‬
‫• تامین كننده ‪ 100‬نیاز روزانه از ‪ 12‬نوع ویتامین‬
‫مختلف در هر وعده مصرفي‬
‫• مناسب براي افزایش حجم عضالت و پیشگیري از‬
‫تحلیل عضالني پس از ورزش‬
‫• موثر در به تاخیر انداختن خستگي و تسریع بازتواني‬
‫عضالت پس از تمرین‬
‫• تقویت كننده سیستم ایمني بدن و افزایش مقاومت در‬
‫برابر ابتال به بیماري ها‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫میزان ‪ 5‬پیمانه (‪ 175‬گرم) پودر را در ‪ 540‬میلي‬
‫لیتر (تقریبا ‪ 5/2‬لیوان) آب یا شیر حل نمایید و ترجیحا‬
‫در چند وعده مصرف كنید‪.‬‬
‫براي گرفتن بهترین نتیجه در افزایش وزن و حجم‬
‫عضالت و جلوگیري از خستگي و تحلیل عضالني‪ ،‬در‬
‫روزهاي تمرین ‪ 2-3‬پیمانه را تا ‪ 3‬ساعت پیش از‬
‫تمرین و ‪ 2-3‬پیمانه را تا یك ساعت پس از تمرین میل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• حاوي ‪ % 42‬پروتئین شامل مخلوطي از پرونئین هاي‬
‫‪whey‬و شیر‬
‫• داراي ‪ 12‬نوع ویتامین تامین كننده ‪ % 100‬نیاز بدن‬
‫• مناسب براي افزایش وزن و حجم در دوره ابتدایي‬
‫بدنسازي‬
‫• مناسب براي جلوگیري از تحلیل عضالني‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫مقدار مصرف ‪ 1-5‬پیمانه (حدود ‪ 32 -160‬گرم) در روز‬
‫است‪ .‬هر پیمانه پودر را در یك لیوان آب یا شیر ریخته و‬
‫هم بزنید تا كامالً حل شود‪.‬‬
‫براي حصول بهترین نتیجه در رشد عضالت‪ ،‬در روزهاي‬
‫تمرین ‪ 1-2‬پیمانه تا ‪ 3‬ساعت قبل از تمرین و ‪ 1-3‬پیمانه‬
‫پس از تمرین مصرف نمایید‪.‬‬
‫در روزهاي غیر تمرین ‪ 1-2‬پیمانه بعد از صبحانه و ‪1-2‬‬
‫پیمانه پس از شام مصرف نمایید‪ .‬هر پیمانه ‪ 32‬گرمي حدود‬
‫‪ 125‬كالري انرژي تامین مي كند و شما مي توانید میزان‬
‫مصرف را با شدت فعالیت خود تنظیم كنید‪.‬‬
‫در روزهاي غیر تمرین مي توانید این نوشیدني را بعد از‬
‫صبحانه و ناهار و شام و قبل از خواب میل نمایید‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي ‪ % 55‬پروتئین شامل مخلوطي از پروتئین هاي‬
‫شیر و ‪whey‬‬
‫•داراي ‪ 12‬نوع ویتامین كه تامین كننده بیش از ‪% 50‬‬
‫نیاز روزانه است‬
‫• مناسب براي اواخر دوره حجم گیري‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫تعداد ‪ 3‬پیمانه (‪ 93‬گرم) از پودر را در ‪ 250‬میلي لیتر‬
‫آب‪ ،‬شیر یا آبمیوه كامال حل كنید و ترجیحا در چند وعده‬
‫به صورت خنك بنوشید‪ .‬براي آن كه در افزایش وزن و‬
‫حجم عضالني بهترین نتیجه را بگیرید‪ ،‬در روزهاي‬
‫تمرین نوشیدني تهیه شده را ‪ 1-2‬ساعت پیش از تمرین‬
‫میل كنید و پس از پایان تمرین تا یك ساعت بعد مصرف‬
‫نمایید‪.‬‬
‫مزایاي مصرف‬
‫داراي ‪ % 22‬پروتئین از مخلوط پروتئین هاي ‪whey‬و‬
‫شیر‬
‫حاوي مجموعه آنزیمي براي كمك به هضم و جذب هرچه‬
‫بهتر پروتئین ها‬
‫داراي ‪ 12‬نوع ویتامین براي تامین ‪ % 100‬نیاز روزانه‬
‫كمك به افزایش وزن بدن و حجم عضالت در مراحل ابتدایي‬
‫بدنسازي‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫مقدار یك وعده مصرفي یعني ‪ 6‬پیمانه (‪ 222‬گرم) پودر را‬
‫در ‪ 550‬میلي لیتر آب‪ ،‬شیر یا آبمیوه حل كرده و نوشیدني‬
‫آماده شده را خنك بنوشید‪ .‬حداقل یك لیوان آب اضافي پس از‬
‫مصرف هر لیوان نوشیدني میل نمایید‪.‬‬
‫بهتر است میزان یك وعده مصرفي را به چند قسمت تقسیم‬
‫كرده و در طول روز میل نمایید‪.‬‬
‫در روزهاي تمرین مي توانید نوشیدني آماده شده را ‪3‬‬
‫ساعت قبل از تمرین و نیم ساعت بعد از تمرین میل كنید‪.‬‬
‫در روزهاي غیر تمرین مي توانید این نوشیدني را بعد از‬
‫صبحانه و ناهار و شام و قبل از خواب میل نمایید‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• حاوي ‪ % 44‬پروتئین از مجموع پروتئین هاي ‪whey‬و‬
‫آلبومین سفیده تخم مرغ و شیر‬
‫• داراي ‪ 12‬نوع ویتامین براي تامین ‪ % 100‬نیاز روزانه‬
‫• مكمل ایده آل براي دوره افزایش وزن و حجم عضالت در‬
‫دوره ابتدایي بدنسازي‬
‫• مناسب براي جلوگیري از تحلیل عضالت پس از ورزش‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫تعداد ‪ 5‬پیمانه (‪ 155‬گرم) از پودر را در ‪ 500‬میلي لیتر‬
‫(نیم لیتر) آب‪ ،‬شیر یا آبمیوه كامال حل كنید و ترجیحا در‬
‫چند وعده به صورت خنك بنوشید‪.‬‬
‫براي آن كه در افزایش وزن و حجم عضالني بهترین نتیجه‬
‫را بگیرید‪ ،‬در روزهاي تمرین نوشیدني تهیه شده را ‪1-2‬‬
‫ساعت پیش از تمرین میل كنید و پس از پایان تمرین تا یك‬
‫ساعت بعد مصرف نمایید‪.‬‬
‫مکمل های پروتئین باال‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي ‪ % 77‬پروتئین ‪whey‬‬
‫•افزایش حجم عضالت بدون افزایش توده چربي‬
‫• مناسب مراحل پایاني بدنسازي‬
‫• قابل استفاده ورزشكاران قدرتي – سرعتي در دوره تخلیه‬
‫ذخایر گلیكوژني‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫یك پیمانه از محصول (‪ 4/28‬گرم) را در ‪ 170‬میلي لیتر‬
‫آب یا شیر حل كرده و كامال هم بزنید‪ .‬سپس آن را خنك میل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ورزشكار مي تواند برحسب وزن خود ‪ 1-2‬پیمانه در روز‬
‫از این محصول مصرف نماید‪ .‬این مقدار را مي تواند در دو‬
‫وعده یكي ‪ 3‬ساعت قبل از تمرین و یكي نیم ساعت بعد از‬
‫آن میل نماید‪.‬‬
‫به ورزشكاران پرورش اندام توصیه مي شود در یك ماه‬
‫آخر دوره بدنسازي تا سه روز قبل از مسابقه و ورزشكاران‬
‫قدرتي – سرعتي در دو هفته پایاني دوره بدنسازي تا دو‬
‫هفته قبل ا ز مسابقه از این محصول استفاده نمایند‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• حاوي ‪ % 92‬پروتئین خالص ‪whey‬‬
‫•پر پروتئین ترین محصول موجود در بازار‬
‫• تقریبا فاقد كربوهیدرات‬
‫• داراي مجموعه آنزیمي براي كمك به هضم بهتر و‬
‫سریعتر پروتئین‬
‫• افزایش حجم عضالت بدون افزایش توده چربي‬
‫• قابل استفاده ورزشكاران قدرتي – سرعتي در دوره‬
‫تخلیه ذخایر گلیكوژني‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫یك پیمانه (‪ 24‬گرم) پودر را در نیم لیتر آب خنك حل‬
‫كرده و بالفاصله میل نمایید‪ .‬این نوشیدني را بهتر‬
‫است یك ساعت بعد از تمرین مصرف كنید‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي بیش ‪ % 83‬پروتئین ‪whey‬‬
‫•حاوي ‪ 5‬گرم گلوتامین در هر وعده مصرفي‬
‫• افزایش حجم عضالت بدون افزایش توده چربي‬
‫• موثر در بازتواني عضالت و به تاخیر انداختن خستگي‬
‫• مناسب مراحل پایاني بدنسازي‬
‫• قابل استفاده ورزشكاران قدرتي – سرعتي در دوره تخلیه‬
‫ذخایر گلیكوژني‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫میزان دو پیمانه (‪ 52‬گرم) پودر را در نیم لیتر آب یا شیر‬
‫حل كرده و خنك بنوشید‪.‬‬
‫هر پیمانه از محصول را مي توان در یك پر آب یا شیر حل‬
‫كرده و یك وعده تا ‪ 3‬ساعت قبل از تمرین و یك وعده تا نیم‬
‫ساعت پس از تمرین مصرف نمود‪ .‬الزم به ذكر است كه‬
‫مصرف این مكمل از ‪ 3‬ساعت قبل از تمرین یا مسابقه‬
‫مجاز نمي باشد‪.‬‬
‫به ورزشكاران پرورش اندام توصیه مي شود در یك ماه‬
‫آخر دوره بدنسازي تا سه روز قبل از مسابقه و ورزشكاران‬
‫قدرتي – سرعتي در دو هفته پایاني دوره بدنسازي تا دو‬
‫هفته قبل ا ز مسابقه از این محصول استفاده نمایند‪.‬‬
‫مکمل های انرژی زا‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• ‪ % 15‬پروتئین و پودر خرما‬
‫• ‪ 85‬میلي گرم كافئین‬
‫• ‪ 1000‬میلي گرم ال – آرژنین‬
‫• حاوي عصاره ریشه گیاه جینسنگ‬
‫• مجموعه كاملي شامل ‪ 11‬نوع ویتامین ها و ‪ 9‬نوع امالح‬
‫مختلف‬
‫• تامین انرژي مورد نیاز در ورزش هاي استقامتي مانند‬
‫كوهنوردي و دوچرخه سواري‬
‫• افزایش تمركز و هوشیاري‬
‫• به تاخیر انداختن خستگي‬
‫روش مصرف‪:‬‬
‫انرژي بار براي همه ورزشكاران قابل مصرف است و مي‬
‫توانند آن را نیم تا یك ساعت پیش از شروع تمرین و یا تا‬
‫نیم ساعت پس از پایان تمرین مصرف نمایند‪ .‬ورزشكاراني‬
‫كه به فعالیت هاي استقامتي و طوالني مدت مثل كوهنوردي‬
‫و دوچرخه سواري مشغول هستند مي توانند این محصول را‬
‫در حین ورزش هم مصرف نمایند‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• هر قرص ‪ 1000‬میلي گرمي شامل مجموعه‬
‫اسیدهاي آمینه شاخه دار‪:‬‬
‫ ال‪ -‬لوسین‬‫ ال‪ -‬ایزولوسین‬‫ ال‪ -‬والین‬‫• تامین انرژي در ورزش هاي استقامتي‬
‫• كمك به عضله سازي و پیشگیري از تحلیل‬
‫عضالني‬
‫روش مصرف‪:‬‬
‫ورزشكاران به منظور جلوگیري از تجزیه پروتئین ها‬
‫در عضالت روزانه سه عدد قرص را یك ساعت قبل‬
‫از تمرین و سه عدد قرص را نیم ساعت بعد از تمرین‬
‫مصرف نمایند‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• حاوي نسبت ایده آلي از قندهاي ساده گلوكز و‬
‫فروكتوز و كربوهیدرات هاي پیچیده‬
‫• تامین انرژي مورد نیاز بدن‬
‫• جلوگیري از افت قند خون هنگام مسابقه و‬
‫تمرین‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬‬
‫سه پیمانه (‪ 75‬گرم) از پودر را به آرامي در یك‬
‫لیتر آب حل نمایید‪ .‬نوشیدني حاصل را كه تقریبا‬
‫داراي ‪ % 7‬كربوهیدرات است مي توان به‬
‫صورت خنك تا نیم ساعت قبل از شروع مسابقه‬
‫یا تمرین نوشید‪ .‬همچنین مي توان این شربت را‬
‫در طول مدت برگزاري مسابقه و یا در فاصله‬
‫استراحت هر مسابقه مصرف نمود‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• داراي قند ساده گلوكز و كربوهیدرات پیچیده‬
‫حاصل از تجزیه نشاسته‬
‫• تامین انرژي موردنیاز هنگام تمرین‬
‫• مناسب براي دوره بارگیري گلیكوژني‬
‫• جایگزین كننده گلیكوژن بعد از مسابقه‬
‫روش تهیه و مصرف‪:‬سه پیمانه (‪ 75‬گرم) از‬
‫پودر را به آرامي در یك لیتر آب حل نمایید و‬
‫خنك بنوشید‪.‬‬
‫شربت تهیه شده داراي ‪ % 7‬كربوهیدرات است‬
‫كه مي توان آن را در طول مدت تمرین‪،‬‬
‫بالفاصله بعد از تمرین و پس از پایان مسابقه به‬
‫منظور بازسازي ذخایر گلیكوژني مصرف نمود‪.‬‬
‫می توان به نقش آن در تقویت سیستم ایمنی بدن‪ ،‬بهبود زخم‬
‫ها و تسریع التیام بافت ها اشاره کرد‪ .‬این ویژگی برای‬
‫ورزشکاران قابل توجه است‪ .‬زیرا آنها به طور پیوسته در‬
‫معرض آسیب دیدگی و ابتال به بیماریهای عفونی قرار‬
‫دارند‪.‬‬
‫نقش دیگر آرژنین شرکت در سنتز اکسید نیتریک در بدن‬
‫است‪ .‬اکسید نیتریک سبب گشادی عروق شده و این امر‬
‫خونرسانی به اندام هایی را که در جریان فعالیت ورزشی‬
‫درگیر هستند‪ ،‬تسیل نموده و در نتیجه می تواند کارایی‬
‫ورزشکار را به ویژه در فعالیت های هوازی افزایش دهد‪.‬‬
‫اسیدآمینه آرژنین باعث تحریک ترشح هورمون رشد می‬
‫شود‪.‬‬
‫نحوه مصرف‬
‫مقدار مصرف این مکمل با توجه به هدف مورد نظر برای‬
‫ورزشکاران متفاوت است و بر حسب سن‪ ،‬جنس‪ ،‬قد و وزن‬
‫ورزشكار بین ‪ 4-10‬گرم در روزخواهد بود‪ .‬هر یك عدد‬
‫قرص آرژنین ‪ 1‬گرم مي باشد‪.‬‬
‫اگر هدف از مصرف آرژنین كمك به حذف آمونیوم از‬
‫عضالت باشد‪ ،‬روش صحیح مصرف یك تا دو ساعت قبل‬
‫از ورزش و تمرین و نیم تا یك ساعت بعد از ورزش است‪.‬‬
‫اگر هدف افزایش ترشح هورمون رشد باشد‪ ،‬دوز توصیه‬
‫شده توسط متخصص تغذیه یا پزشک باید بعد از شام ویا قبل‬
‫از خواب مصرف شود‪.‬‬
‫مزایاي مصرف‬
‫تاخیردر ایجاد خستگی ورزشکاران از‬
‫طریق کمک به حذف آمونیوم‪.‬‬
‫آنابولیسم پروتئین ها و کمک به عضله سازی‬
‫پیشگیری از تحلیل عضالت پس از مسابقه‬
‫کمک به بازسازی و ذخیره سازی گلیکوژن‬
‫عضالت‬
‫نحوه مصرف‬
‫یك قاشق مربا خوري (حدود ‪ 5‬گرم ) از‬
‫پودر را در‪ 150‬میلی لیترآب و یا آب میوه‬
‫شیرین بطور کامل حل نموده و این مخلوط‬
‫را در دو یا سه وعده در طی روز میل‬
‫نمایید‪ .‬بهترین زمان مصرف پس از تمرین یا‬
‫قبل از خواب می باشد‪.‬‬
‫ویژگي ها و موارد مصرف‪:‬‬
‫• ‪ % 100‬مخلوط پروتئین هاي ‪whey‬‬
‫•كمك به عضله سازي و افزایش حجم‬
‫عضالت‬
‫• پیشگیري از تحلیل عضالني پس از‬
‫مسابقه‬
‫روش مصرف‪:‬‬
‫روزي سه بار و هر بار سه عدد قرص‬
‫(در مجموع ‪ 9‬عدد قرص) را همراه آب‬
‫یا آبمیوه مصرف نمایید‪ .‬براي حصول‬
‫نتیجه بهتر آمینو وي را بین وعده هاي‬
‫غذایي‪ ،‬بالفاصله بعد از ورزش و یا قبل‬
‫از خواب مصرف كنید‪.‬‬
‫پیکولینات کروم‬
‫• کروم یک عنصر کمیاب است که آثار انسولین را تقویت می‬
‫کند‪ .‬به دلیل آثار سازنده انسولین‪ ،‬ممکن است چنین انتظار‬
‫برود که تشکیل اسید امینه در پروتئین عضالت افزایش یافته و‬
‫توان انجام تمرینات افزایش یابد‪.‬‬
‫• کروم را به عنوان یک مکمل‪ ،‬ورزشکاران قدرتی مصرف می‬
‫کنند که به شکل مزدوج با اسید پیکولینیک عرضه می گردد‪.‬‬
‫• گزارش شده است افزودن مکمل های پیکولینات کروم به رژیم‬
‫غذایی باعث تقویت توان انجام تمرینات قدرتی و افزایش توده‬
‫بدون چربی بدن می شود‪.‬‬
#5-Vanadyl Sulfate
What is it?
o Vanadium = Trace Mineral
o Role Not Defined
o Goats and Rats
o Facilitate Glucose Uptake
o Diabetes Management
o Capsule: 7 – 15 mg
o Food Source: shellfish, parsley, mushrooms, dill
seed, and wine.
o Banned: None
#5-Vanadyl Sulfate
CLAIMS
 Reduces Need for Insulin
 Creates Pumped Appearance
 Increases Muscle Mass
 Increases Muscular Strength
#5-Vanadyl Sulfate
SIDE EFFECTS/SAFETY
 Potential Toxicity
 Diarrhea
 Green tongue
 Gastrointestinal Disturbances
 Muscle Cramps
‫بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (‪)HMB‬‬
‫‪Beta-hydroxy beta-methylbutyrate‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫یکی از متابولیتهای لوسین است که مقدار اندکی از آن درغذاها‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫تحقیقات اندکی درمورد آثار تجویز ‪ HMB‬در انسانها وجود‬
‫دارد پس در مصرف آن جانب احتیاط را باید رعایت کرد‪.‬‬
‫نتایج دو مطالعه که در آنها آزمودنی ها روزانه ‪ 1/5‬تا ‪ 3‬گرم‬
‫‪ HMB‬را به مدت ‪ 3‬تا ‪7‬هفته مصرف کردند‪ ،‬در مقایسه با‬
‫گروه شاهد‪ ،‬قدرت و توده بدون چربی بیشتری کسب کردند‪.‬‬
‫میزان مصرف پیشنهادی‪ :‬حدود ‪ 3‬گرم در روز باعث افزایش‬
‫قدرت و ساخت عضله می شود‪.‬‬
‫فسفا تیدیل سرین (‪)PS‬‬
‫• یکی از فسفولیپیدهای بدن است که جز ضروری‬
‫ساختمان غشاء سلولی و نگهدارنده آن می باشد‪.‬‬
‫• اخیرا به دلیل اینکه این ماده احتماال می تواند‬
‫بخشی از آثار منفی تمرینات شدید را خنثی نماید و‬
‫باعث تاخیر در بروز خستگی می شود به عنوان‬
‫یک مکمل ورزشی توجه بیشتری را به خود جلب‬
‫کرده است‪ ،‬هر چند بیشتر به دلیل تقویت حافظه‬
‫شهرت دارد‪.‬‬
‫• همچنین نشان داده شده است که این مکمل سطوح هورمون‬
‫کورتیزول که تجزیه پروتئین را برای تولید انرژی تسریع‬
‫می بخشد‪ ،‬کاهش می دهد‪ ،‬کاهش کورتیزول باعث می شود‬
‫ورزشکاران استفاده بسشتری از هر جلسه تمرین ببرند و‬
‫نیز استفاده بدن از مکملها نیز بهبود می یابد‪.‬‬
‫• میزان مصرف پیشنهادی روزانه برای ورزشکاران حدود‬
‫‪ 400‬تا ‪ 800‬میلی گرم می باشد‪.‬‬
‫• در فروشگاههای مکمل نمونه ای از فسفا تیدیل سرین بنام‬
‫کورتیزتات عرضه می گردد‪.‬‬
‫ال– کارنیتین‬
‫• ال‪ -‬کارنیتین ترکیبی است که عمدتا انتقال‬
‫اسیدهای چرب با زنجیره طوالنی به‬
‫میتوکندری را جهت اکسیداسیون در مسیر تولید‬
‫انرژی تسهیل می کند‪ .‬بنابراین تصور می شود‬
‫افزایش دسترسی سلول به کارنیتین استفاده از‬
‫چربی را به عنوان سوبسترای انرژی افزایش‬
‫دهد‪.‬‬
‫• ال‪ -‬کارنیتین در بدن انسان تولید می شود و‬
‫در صورتی که خورده شود تقریبا بی ضرر‬
‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬در اکثر افراد تمرین کرده‬
‫سالم‪ ،‬مصرف مکمل منجر به افزایش سطح‬
‫ال‪ -‬کارنیتین عضله نمی شود‪.‬‬
‫• پس استفاده از این مکمل احتماال در‬
‫ورزشهای هوازی‪-‬استقامتی می تواند موثر‬
‫باشد‪.‬‬
‫بی کربنات سدیم ( ‪،)Sodium bicarbonate‬‬
‫‪ NaHCO3‬یا جوش شیرین‬
‫• بی کربنات سدیم‪ ،‬یک نمک آلکالین (قلیایی) است و‬
‫عملکرد عمده آن کنترل تعادل اسید – باز در خون و مایع‬
‫برون سلولی است‪ .‬نقش آن خنثی کردن اسید الکتیکی است‬
‫که به هنگام ورزش شدید تولید می شود‪.‬‬
‫• در بسیاری از مطالعات میزان ‪ 0/3‬گرم بی کربنات سدیم‬
‫به ازای هر کیلو گرم وزن بدن‪ ،‬یک تا ‪ 3‬ساعت قبل از‬
‫فعالیت ورزشی با شدت بیشینه و کوتاه مدت به کار گرفته‬
‫شد (ورزشهای غیر هوازی)‪.‬‬
#7-Tribulus Terrestris
What is it?
o Increase Concentrations of Testosterone
o No Standard Recommendation
o Used with Other Supplements
o Capsules
o Banned: None
#7-Tribulus Terrestris
CLAIMS
 Increases Testosterone
 Better Sex Life
 Bigger Muscles
#7-Tribulus Terrestris
SIDE EFFECTS/SAFETY
 Safety and Efficacy Data Needed
 No Known Harmful Interactions
 Upset Stomach
 Animals--Staggers (Weakness of limbs)
#9-Ephedrine
Ma Huang and Ephedra
What is it?
o Herb from China
o Nasal Decongestant—CNS Stimulant
o Theory
o Tablets, Capsules, Teas: 5 – 75 mg
o Food Source: None
o Banned: IOC and NCAA
#9-Ephedrine
Ma Huang and Ephedra
CLAIMS
 Speeds Metabolism for Weight Loss
 Improve Athletic Performance
 Help for Asthma
 Nasal Decongestant
 Fast Acting Energy
 Herbal Ecstasy
#9-Ephedrine
Ma Haung and Ephedra
SIDE EFFECTS/SAFETY









Increased BP
Heart Rate Irregularities
Insomnia
Nervousness
Tremors
Headaches
Heart Attacks
Strokes
Death
 Improve Athletic
Performance?
 Weight Loss Safety?
 Doping Concerns
 Drug-Like Effect
 BANNED
‫کافئین‬
‫• کافئین مشهورترین محرکی است که به طور‬
‫مکرر در سطح جهان مصرف می شود‪ .‬بدون‬
‫شک‪ ،‬قهوه وچای مهم ترین منبع مصرف‬
‫کافئین روزانه ما را تشکیل می دهد‪.‬‬
‫• کافئین عمدتا توسط شرکت کنندگان در‬
‫ورزشهای استقامتی مصرف می شود زیرا یکی‬
‫از ویژگیهای آن کاهش خستگی است‪.‬‬
‫• همچنین کافئین روی سیستم عصبی مرکزی اثر‬
‫تحریک کننده دارد و ممکن است با تحریک سیستم‬
‫عصبی حرکتی‪ ،‬عملکرد را افزایش دهد‪.‬‬
‫• برای بدست آوردن حداکثر تاثیر مثبت کافئین بر‬
‫عملکرد‪ ،‬باید حدود ‪ 1‬تا ‪ 1/5‬ساعت قبل از زمان‬
‫ورزش آن را مصرف کرد‪.‬‬
‫• میزان کافئین موجود در چای و قهوه بطور متوسط‬
‫‪ 10-50‬میلی گرم و ‪ 100-150‬میلی گرم به ازای‬
‫هر لیوان می باشد‪.‬‬
‫آثار جانبی کافئین‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مصرف کافئین‪ ،‬به ویژه میزان زیاد (بیشتر از ‪4‬‬
‫میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) ممکن‬
‫است آثار جانبی به دنبال داشته باشد‪.‬‬
‫افزایش ضربان قلب‪ ،‬فشار خون و تعداد تنفس‬
‫بی خوابی و کمبود استراحت‬
‫برانگیختگی باال که منجر به تصمیم گیری غلط می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪www.wada-ama.org‬‬
‫هورمون رشد انسانی‬
‫• سالهای زیادی است که برای درمان کوتاه قدی حاصل از کم‬
‫کاری غده هیپوفیز از هورمون رشد (‪ )GH‬استفاده می شود‪.‬‬
‫• آثار ارگوژنیک پیشنهاد شده برای هورمون رشد ‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تحریک ساخت اسید نوکلئیک و پروتئین در عضله اسکلتی‬
‫تحریک رشد استخوانی به شرطی که صفحه رشد استخوانها هنوز‬
‫بسته نشده باشد‪.‬‬
‫افزایش تجزیه چربیها که باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد و کاهش‬
‫چربی بدن می شود‪.‬‬
‫افزایش میزان گلوکز خون‬
‫افزایش سرعت ترمیم‪ ،‬بعد از آسیب های استخوانی – عضالنی‬
‫خطرات مصرف هورمون رشد‬
‫– استفاده از هورمون رشد پس از بسته شدن صفحات رشد می‬
‫تواند باعث آکرومگالی شود‪.‬‬
‫– متداول ترین علت مرگ‬
‫مصرف کنند گان هورمون رشد‪،‬‬
‫آسیب عضله قلبی‬
‫(کاردیومیوپاتی) است‪.‬‬
‫– عدم تحمل گلوکز و دیابت‬
‫– بیماری پرفشاری خون‬
‫– ‪ ،IOC‬در سال ‪ 1988‬استفاده از آن را غیر مجاز اعالم کرد‪.‬‬
‫انسولین‬
‫• به دلیل آنکه باعث هیپوگلیسمی (کاهش قند‬
‫خون) شدید در ورزشکاران می شود‪،‬‬
‫آسیب مغزی را به دنبال می آورد‪.‬‬
‫• در سال ‪ IOC 1988‬انسولین را نیز غیر‬
‫مجاز اعالم کرد‪.‬‬
‫استروئیدهای آنابولیک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تصور می شود استروئید های آنابولیک‪ ،‬گسترده ترین عامل‬
‫نیروزای مورد استفاده ای هستند که باعث افزایش قدرت‬
‫عضالت می شوند‪.‬‬
‫این ترکیبات از مشتقات سنتزی هورمون جنسی مردانه یعنی‬
‫تستوسترون به شمار می روند‪.‬‬
‫اعمال اصلی آنابولیکی تستوسترون عبارت از تحریک‬
‫سنتزپروتئین که منجر به افزایش اندازه عضله‪ ،‬وزن بدن و‬
‫قدرت می شود‪ .‬ویژگیهای آندروژنیکی آن عبارتند از‪ :‬افزایش‬
‫صفات اصلی جنسی مردانه‪.‬‬
‫بسیاری از مواد نیروزا‪ ،‬پیش سازهای تستوسترون هستند (مثل‬
‫‪. )androstenedione‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تغییرات فیزیولوژیکی که تستوسترون ایجاد می کند باعث شده‬
‫تا یکی از داروهای برگزیده ورزشکاران قدرتی (عالقمند به‬
‫افزایش توده عضله) باشد‪.‬‬
‫مصرف آندروژن برون زا حتی در مقادیر فیزیولوژیک (برابر‬
‫با مقادیر تولید توسط منابع درون زا مثل بیضه ها) باعث می‬
‫شود تا از طریق یک مکانیسم فیدبک منفی‪ ،‬تولید آندروژنها در‬
‫بدن متوقف شود‪.‬‬
‫چنین مقدار مصرفی‪ ،‬جایگزین مقدار تستوسترونی می شود که‬
‫در بدن تولید می گردد‪.‬‬
‫بسیاری از مصرف کنندگان‪ ،‬این داروها را در قالب یک‬
‫الگوی چرخه ای استفاده می کنند‪( ،‬چند هفته مصرف و یک‬
‫دوره استراحت) به این دلیل که احتماال آثار جانبی منفی آن را‬
‫کاهش دهند‪.‬‬
‫تاثیر استروئیدهای آنابولیک بر افزایش قدرت و‬
‫اندازه عضالت‬
‫• بیشتر مطالعاتی که اثر آندروژن را در ورزشکاران‬
‫قدرتی با تجربه بررسی کرده اند‪ ،‬افزایش معنی دار‬
‫قدرت و وزن بدن را گزارش کرده اند‪.‬‬
‫• زمانی که ورزشکاران یک رژیم استروئید آنابولیکی‬
‫را شروع می کنند‪ ،‬در مقایسه با ورزشکارنی که‬
‫آندروژن دریافت نکرده اند‪ ،‬افزایش قدرت ممکن‬
‫است ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر بیشتر باشد‪.‬‬
‫• زمانی که آنابولیک استروئیدها در مقادیر‬
‫دارویی مصرف می شوند‪ ،‬سنتز پروتئین‬
‫افزایش می یابد‪ .‬این افزایش احتماال منجر به‬
‫افزایش در وزن بدن و وزن بدون چربی‬
‫(عضله) بدن (‪ )LBM‬می شود‪.‬‬
‫• علیرغم برخی تناقضات‪ ،‬به طور کلی تحقیقات‬
‫نشان می دهند که ترکیب تمرینهای قدرتی‪-‬‬
‫مقاومتی با مصرف آنابولیک استروئید و یک‬
‫رژیم غذایی مکفی‪ ،‬توده بدون چربی بدن را‬
‫افزایش می دهد‪.‬‬
‫مکانیسمهای اصلی مسئول افزایش قدرت عبارتند‬
‫از‪:‬‬
‫• افزایش سنتز پروتئین‬
‫• مهار آثار کاتابولیکی تمرینهای شدید (افزایش‬
‫نسبت تستوسترون به کورتیزول ‪)tes/cor‬‬
‫• نسبت باالتر تستوسترون به کورتیزول‪ ،‬شاخصی‬
‫از آنابولیسم بیشتری است که ممکن است به‬
‫ورزشکاران این توانایی را بدهد که شدت تمرین‬
‫را در سطح باالتر حفظ کنند‪.‬‬
‫پیش سازهای تستوسترون‬
‫( ‪ Androstenedione‬و‬
‫‪)dehydroepiandrosterone‬‬
‫• از مواد نیروزای بسیار معروفی که امروزه‬
‫استفاده می شوند‪ ،‬پیش سازهای تستوسترون‬
‫هستند‪.‬‬
‫• در مقایسه با ‪ ،DHEA‬اندروستندیون تقریبا سه‬
‫برابر بیشتر تستوسترون را زیاد کرد‪.‬‬
‫ این پیش سازهای‬،‫• در حال حاضر‬
‫تستوسترونی از سوی بیشتر سازمانهای‬
NFL ، NCAA ،IOC ‫حرفه ای مثل‬
.‫غیر مجاز اعالم شده اند‬
National Collegiate Athletic Association •
National Football League •
International Olympic Committee •
‫انواع استروئیدهای آنابولیک‬
‫• استروئیدهای آنابولیک موجود در ایران عبارتند از‪:‬‬
‫• اتیل استرنول ( ‪Ethylestrenol (Maxibolin,‬‬
‫)‪،)Orabolin‬‬
‫• ناندرولون (‪Nandrolone (19-‬‬
‫)‪،)nortestosterone‬‬
‫• اکسی متولون ()‪،)Oxymetholone (Anadrol‬‬
‫• تستوسترون (‪ )testosterone‬و‬
‫متیل تستوسترون ()‪)methyltestosterone (android‬‬
‫آثار جانبی مصرف استروئیدهای آنابولیک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کاهش ‪HDL‬‬
‫افزایش کلسترول (‪)hypercholesterolemia‬‬
‫افزایش فشار خون (‪)hypertension‬‬
‫ژینکوماستی (‪)gynecomastia‬‬
‫کوچک شدن بیضه ها (‪)testicular atrophy‬‬
‫کاهش تعداد اسپرمها (‪)hypospermia‬‬
‫افزایش خطر تومورهای کبدی و بیضه ها و آسیب کبدی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تاسی با الگوی مردانه‬
‫رویش مو در صورت (در زنان)‬
‫کلفت شدن صدا (در زنان)‬
‫آکنه‬
‫روان پریشی های دوره ای‬
‫افزایش روحیه تهاجمی (ستیزه جویی)‬
‫افزایش خطر ایدز بر اثر استفاده از سرنگهای‬
‫مشترک‬
‫از حسن توجه‬
‫شما‬
‫سپاسگزارم‬

similar documents