BMH symposium F. Holweg opleidingscoordinator

Report
Hoe is de vraag vanuit het
werkveld opgepakt?
Frank Holweg
Opleidingscoördinator BMH
Agenda

Project bachelor medische hulpverlening HAN /
HU (2007-september 2010)

De opleiding

De start
Project bachelor medisch hulpverlening
Eerste prototype curriculum
1e deel onderzoek:
Vraag naar gemeenschappelijke competenties
Behoefte aan breed opgeleide bachelor
Klankbordgroep
Aanpassing prototype / leggen van accenten
2e deel onderzoek
Arbeidsmarktgegevens
Cross-over analyse
Definitief ontwerp Curriculumraamwerk
Conclusies marktonderzoek 2007
De nieuwe brede hbo-opleiding BMH lijkt relevant in het licht van de
bovenstaand geschetste ontwikkelingen en knelpunten in het
werkveld.
De meeste geraadpleegde informanten verwachten dat de BMH een
bijdrage kan leveren aan:
- de capaciteit van het opleidingsstelsel voor MH-functies in de acute
zorg en interventie;
- de aantrekkingskracht en toegankelijkheid van de opleiding tot MHfuncties in de acute zorg en interventie voor schoolverlaters en met
name ook voor mannen en allochtonen;
- de transparantie en flexibiliteit van het opleidingsstelsel voor MHfuncties in de acute zorg en interventie.
De door de benaderde informanten verwachte bijdragen van de BMH
aan het oplossen van bestaande knelpunten in het werkveld zijn reeds
een eerste aanwijzing voor de macrodoelmatigheid van de opleiding
MH.
Marktonderzoek 2009

Uit dit onderzoek blijkt dat de beroepstaken die centraal staan in de
BMH door de respondenten als zeer relevant beschouwd worden voor
de beroepspraktijk van ambulanceverpleegkundigen, SEHverpleegkundigen en anesthesiemedewerkers.

Iets meer dan de helft van de respondenten beschouwt de BMH als
een zinvolle tot zeer zinvolle aanvulling op het bestaande
opleidingenaanbod.

Een verbreding van de BMH met uitstroomdifferentiaties voor
operatieassistent, hartfunctielaborant, longfunctieassistent en
hartkatheterisatiemedewerker lijkt over voldoende draagvlak te
kunnen beschikken.
Cross-over analyse
Taken
Acute/zorg
Anesthesiemedewerker
Operatieassistent
Polikliniek /
Diagnostiek
1a Medische verrichtingen
+/++
+
-
+/++
1b Interpreteren  werkdiagnose .
+/++
-
-
-/+
1c Triage
++
-
-
-
2
Bewaken gezondheidstoestand
patiënt
++
+/++
-
-/+
3
Therapeutisch handelen
3a Zelfstandige interventies bij
levensbedreigende problemen.
++
+/++
+
-/+
3b Zelfstandig / assisteren bij
therapeutische behandelingen .
+
+
++
+
3c Medicatie toedienen.
++
+/++
-
-
1
Diagnostisch onderzoek
Cross-over analyse
Taken
4
Informeren en begeleiden van
patiënt en naasten
5
Plannen en coördineren van de
dienstverlening aan de patiënt
5a Coördineren zorg aan een patiënt.
5b Overleg over de verleende en te
verlenen zorg aan een patiënt.
6
Acute/zorg
Anesthesiemedewerker
Operatieassistent
Polikliniek /
Diagnostiek
+/++
+/++
-
+/++
+/++
+
-
+/++
+
-/+
+
-/+
-/+
+
+/++
+/++
+
Beheren patiëntenadministratie en
apparatuur
6a Bijhouden en beheren
patiëntenadministratie.
6b Beheer van apparatuur en
instrumentarium.
+/++
+/++
+/++
Project bachelor medisch hulpverlening
Verdere uitwerking definitief ontwerp curriculum
-
Stages
-
Algemeen deel
-
Curriculum raamwerk getoetst
-
Voorbereiden NVAO-accreditatie
-
Visitatie NVAO
-
Macrodoelmatigheidsonderzoek
-
Instroomanalyse (door Markès)
-
Vulling overig curriculum
De ‘marktpotentie’ van de BMH (Markès)

De opleiding kan zich in relatief grote
interesse verheugen.

De opleiding spreekt relatief veel mannen
aan.

De opleiding spreekt relatief veel allochtonen
aan.

De kracht van de opleiding zit in de unieke
positionering tussen hbo-verpleegkunde
(nadruk op care) en wo-geneeskunde (nadruk
op cure).
De ‘marktpotentie’ van de BMH (Markès)

Er is sprake van een duidelijke
groeimogelijkheid voor de betrokken
faculteiten gezondheidszorg.

De afstudeerrichting Acute hulpverlening
geniet duidelijk de voorkeur.

Al met al is een instroom van 150 studenten
in het eerste jaar haalbaar, mits de marketing
van de opleiding optimaal is.
Functieprofielen, opleidingsprofielen/ blauwdrukken,
studiehandleidingen en stage-/praktijkopdrachten bestaande functies

Opzet BMH
Globale opzet Bacheloropleiding Medische Hulpverlening
Gemeenschappelijke basis (common trunk)
Acute hulpverlening
Ambulancehulpverlener
Spoedeisende
hulpverlener
Interventiehulpverlening
Triagist
Diagnostische
hulpverlening
Anesthesiemedewerkerr
De opleiding

Brede basis

Medisch georiënteerd

Communicatie

Simulatie
Aan de slag
De start

6 mei positief besluit staatssecretaris OCenW

6 mei – 1 september

Gestart met 46 studenten (115 in Utrecht)

Nu (februari) 43 studenten
Vaardigheidstraining / Real-life simulatie
Cohort 2010 (28% jongens)
En verder...

Instroom 2011: 90 studenten

Centrale (gewogen) loting

Samenwerking inzake praktijkleren

Gastdocenten

Simulatie (inzet elektronische poppen)

E-learning modules

Evaluaties met de studenten

.............

similar documents