Skien kommune

Report
Tverrfaglig samarbeid
Skien kommune
Det gode
livsløpet –
spesielt for
barn og unge
Læring og
mestring
for alle barn og
ungdommer
OPPDRAGET
Læring og mestring for alle barn og ungdommer
Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære
barnehagene og skolene. De barn og unge som
trenger ekstra bistand, skal få dette så langt det er
mulig inn i den ordinære barnehage- og
skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i
oppvekstområdet viktige bistandsytere.
Hovedmålet
90% av alle ungdommer i Skien
kommune har fullført videregående
opplæring på normert tid i 2023
Hovedutfordringen
I Telemark fylke er det i dag 30% av
ungdommene som ikke fullfører
videregående opplæring på normert tid.
Samhandling på all-arenaene
Enhetene i Oppvekst skal sammen jobbe for
å hjelpe barn og unge gjennom skole og
utdanningsløp på en god måte
Strategier 2013-2023
Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier:
1.
2.
3.
4.
Arbeide aktivt med verdier og ledelse
Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer
Samarbeide aktivt og lyttende
Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide
med spesielt fokus på sårbare familier
Oppvekst skal ha ledere som …
•
•
•
•
•
er tydelige på et positivt barnesyn
er tydelige voksne
er tydelige på krav og forventninger
er støttende og oppmuntrende
veileder ved behov
BARNESYN/
VERDISYN
Alle ansatte i Oppvekst i Skien har
tro på at barn/unge kan mestre
egen læring og personlig vekst
individuelt og i samspill med andre.
Det oppnås ved at voksne legger til
rette for barnas rett til:
•
Medbestemmelse
•
God omsorg
•
God helse
•
God utdanning
•
Særskilt vern og støtte
•
Vern mot overgrep
•
Fullverdige liv
-
-
Arbeide aktivt med
verdier og ledelse
Samarbeide aktivt og
lyttende
-
Etablere gode
samarbeidsarenaer
Klare målsettinger for
foreldreinvolvering og
medvirkning både
kommunalt og på den
enkelte enhet
Gode og sømløse
overganger (flyt i
informasjon og tiltak)
Hindre oppfølgingsbrudd
Være helhetlige
opplærings- og
utdanningsarenaer
Fremme helse og
levekår hos barn, unge
og gravide med spesielt
fokus på sårbare
familier
- 0-toleranse mot omsorgssvikt
- styrke samarbeid og
samhandling for de som
jobber med målgruppa
- Lett tilgjengelig informasjon
og oversikt over
hjelpetilbudene våre
- Helhetlig og samordnet
tjenestetilbud
Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)
 Oppfølging av
veilederen «Fra
bekymring til
handling» (IS-1742)
 Modellen
oversettes og skal
tilpasses norske
forhold
 Skien en nasjonal
nøkkelkommune for
pilotering av BTImodellen
www.tidligintervensjon.no
Handlingsveileder Skien kommune
Lokal innsats
fortsetter eller
avsluttes
Saken slutter
Nei
Nei
Ja
Ja
Grunn til
bekymring?
Skal andre
involveres i
innsatsen?
Del bekymringen
med kollega/team
og leder
Logg opprettes og
egen innsats blir
iverksatt og
vurdert
Konkretisering
Koordinert innsats
blir iverksatt
Koordinerende møte
Inviter foresatte til
koordinerende møte
Møte lokal enhet
og foresatte
Tiltak/henleggelse
Nei
Nei
Observasjon
Nivå 0
Skal det sendes
bekymringsmeldin
g?
Nivå 1
Skal det sendes
bekymringsmelding
?
Undersøkelse
Ja
Ja
Nivå 2
Nivå 3
Handlingsveileder Skien kommune
Nivå 0
Saken slutter
Nei
Ja
Grunn til
bekymring?
Del bekymringen
med kollega/team
og leder
Konkretisering
Observasjon
Nivå 0
Bruk enhetens ressurspersoner til å drøfte
om det er grunn til videre bekymring eller
ikke.
Bruk ev. Tjenestebeskrivelsen om det
er behov for å drøfte saken anonymt med
andre tjenester. Om ja blir den som er
nærmest oppmerksomheten stafettholder
– dette vurderes på enheten. (Eks:
primærkontakt, kontaktlærer,
miljøterapeut, skolehelsetjenesten,
rådgiver, sosiallærer,….)
Saken drøftes med
kollegaer/team/overordnet. Bruk
Bekymringsskalaen for barn/unge i
vurderingen
Bekymringen/oppmerksomheten
konkretiseres i Observasjonsskjema.
Samtal med barnet og de foresatte
(saksavhengig), se samtalemaler.
Ansatte får en oppmerksomhet/bekymring
(Egen oppmerksomhet/henvendelser fra
andre/ev. henleggelsessak fra
Barnevernet)
som bør tas tak i. Bruk gjerne «Barn og
unges signaler» , Veileder og
handlingsplan (med maler) knyttet til
Vold i nære relasjoner og andre
tilgjengelige verktøy.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TPO-team (Tilpasset opplæringsteam)
Den enkelte skoles sammensatte team for
drøfting av elevsaker.
Teamet består av skolens ledelse,
ressurslærere, miljøterapeut, skolens
helsesøster, barnevernet (min. 2 møter pr.
halvår). Foresatte og ev. kontaktlærer inviteres
inn i saker om enkeltelever (se
handlingsveileder -BTI) Kontaktlærer
Elever og foresatte
Målgruppe
Skolenes personale
Den enkelte skoles organ for nivå 2
saker i BTImodellen
Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker
ved klassegjennomgang.
Gi veiledning til skolens personale med
det generelle arbeidet i klassen
Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker
om enkeltelever.
Gi veiledning til skolens personale i å gi
Hva kan vi tilby
hjelp til elever med spesielle behov
Drøfte situasjon og muligheter for tiltak
og løsninger både ved klassemiljøtiltak
og i enkeltsaker.
Gi veiledning om dette for utprøving før
eventuell oppmelding til PPT
Være pådriver i arbeidet med å utvikle
kompetanse i systemforståelse og
tverrfaglighet i personalet.
Hvem er vi
Kontakt
Hjemmeside
Administrasjonen ved den enkelte skole
http://www.skole.skien.no/
Tjenestebeskrivelse

similar documents