Click

Report
ยุงที่สาคัญในทางการแพทย์ มี 4 สกุล
1. สกุลยุงลาย (Genus Aedes)
2. สกุลยุงราคาญ (Genus Culex)
3. สกุลยุงก้ นปล่ อง (Genus Anopheles)
4. สกุลยุงเสือหรือยุงฟิ ลาเรีย (Genus Mansonia)
ยุงลาย
ยุงราคาญ
ยุงก้ นปล่ อง
ยุงเสือ
ยุงลาย
ยุงก้ นปล่ อง
ยุงเสือ
ยุงราคาญ
ความร้ ู ท่ วั ไปเกี่ยวกับยุง
ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์
(Holometabolous)
คือ มีระยะไข่ ลูกนา้ ตัวโม่ ง และตัวเต็ม
วัย
โดยแต่ ละขัน้ ตอนการเจริญเติบโตจะมี
รูปร่ าง
ลักษณะทั่วไป
ส่วนอก
ส่วนท้อง
ส่วนหัว
ลักษณะทั่วไป
Culicinae
ช่ วยให้ แยกเพศของยุงได้
ง่ าย
ตัวผู้
ตัวเมีย
Anophelinae
ส่ วนหัว
ลักษณะทั่วไปของ
ปาก
ปากของยุงตัวเมียไว้ สาหรับแทงดูด
เลือด
ปากของยุงตัวผู้ใช้ แทงดูดกินเลือด
ไม่ ได้ แต่ ใช้ ดดู นา้ หวานได้ ส่ วนหัว
ลักษณะการดูดเลือดของยุง
ยุงจะปล่ อยนา้ ลายที่มีสารป้องกัน
เลือดแข็งตัวเพื่อช่ วยให้ ดูดเลือดได้
ง่ ายและนานพอจนอิ่ม
เส้นโลหิตฝอย
ปากของเพศ
เมียมีลักษณะ
คล้ ายเข็มฉีด
ยา (styles)
• ปี ก 2 คู่
(ปี กคู่หน้ าใช้ บนิ ปี กคู่หลังใช้ ทรงตัว)
• ขา 3 คู่
ส่ วนอก
• ปล้ องท้ อง 10 ปล้ อง
• ปลายท้ องปล้ องที่ 8
ของเพศเมีย มีอวัยวะ
สืบพันธุ์ 1 คู่
ส่ วน
ลักษณะโครงสร้ างภายในของยุง
ความรู้ เกีเ้ กีย่ ย่ วกัวกับบยุงยุลาย
งลาย
ความรู
- ยุงลายตัวเมียจะผสมพันธุ์เพียงครัง้ เดียวสามารถวางไข่ ได้ ตลอด
ชีวิต ครัง้ ละ 40-100 ฟอง
- ออกหากกินไม่ ไกล จากแหล่ งเพาะพันธุ์ โดยทั่วไปมักบินไปไม่
เกิน 50 เมตร
- ส่ วนใหญ่ ยุงลายบ้ านชอบกัดคนในบ้ าน ส่ วนยุงลายสวนชอบ
กัดคนนอกบ้ าน
- ยุงลายชุกชุมมากในฤดูฝนช่ วงหลังฝนตกเพราะอุณหภูมิ และ
ความชืน้
พอเหมาะแก่ การแพร่ พนั ธุ์
วงจรชีวิตของยุงลาย
ไข่ ยุงลาย
4-5 วัน
ลูกน้า
1-2 วัน
ตัวโม่ ง
7-10 วัน
ยุงลา
ยตัวผู้ 7 วัน
ตัวเมีย 30 - 45 วัน
1-2 วัน
สีวิกา แสงธาราทิพย์
สานักงานควบคุมโรคไข้ เลือดออก
ความรูเ้ กีย่ วกับยุงพาหะนาโรคไข้เลือดออดอดก
ยุงลายบ้ าน Aedes aegypti เป็ นพาหะนาโรค 98 %
ยุงลายสวน Aedes albopictus เป็ นพาหะนาโรค 2 %
พฤติกรรมขอดงยุงลาย
ยุงลายตัวผู ้
กินน้ าหวานอดย่างเอียว
ยุงลายตัวเมีย
กินน้ าหวานและเลือดอ
น้ าหวาน
แหล่งพลังงาน
เลือดอ
โปรตีนในเลือดอ
พัฒนาไข่
การวางไข่ขอดงยุงลาย
ผิวนำ้ จ้ ะ
ไข่ยุงลาย
ยุงลายชอบวางไข่ ท่ ใี ด
4.6 เมตร
1.2 %
3.0 เมตร
0.9 %
1.2 เมตร
67.8 %
0 เมตร
30.1%
ลูกนา้
ยุงก้ นปล่ อง
ลูกนา้ ยุงราคาญ
แหล่งเกำะพักของ
ยุงลำย
1. ยุงลำยเกำะเสื้อผ้ ำทีห่ ้ อยแขวน
ร้ อยละ 66.5
3. ยุงลำยเกำะข้ ำงฝำ
ร้ อยละ 2.5
2. ยุงลำยเกำะมุ้ง เชือกมุ้ง
ตำมเครื่องเรือน โคมไฟ
ร้ อยละ 31
สี วกิ ำ แสงธำรำทิพย์ สำนักโรคติดต่ อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร. 0-2965-9609 e-mail: [email protected]
ยุงลำยชอบวำงไข่ ในภำชนะเก็บนำ้ ที่เป็ นน้ำนิ่งและนำ้ ใส
นำ้ จืดและสะอำด
ยุงลำยชอบ
นำ้ สกปรก
ก็วำงไข่ ได้
แต่ ยุงลำยไม่ ชอบ
นำ้ โสโครก
นำ้ ครำ นำ้ เน่ ำเสี ย
ท่ อระบำยนำ้
มาตรการในการควบคุมยุงลาย
แบ่ งออกเป็ น
การป้อดงกันโรคล่วงหน้าและการควบคุมการระบาอ
กำรป้องกันโรคล่ วงหน้ ำ
เน้ นกำรกำจัดลูกนำ้ ยุงลำย
กำรควบคุมกำรระบำด
ต้ องกำจัดทั้งตัวยุงลำย
และลูกนำ้ ยุงลำย
วิธีการกาจัอลูกน้ า
ทางกายภาพ
- การปิ อปากภาชนะเก็บน้ า
- การเปลีย่ นน้ าทุก 7 วัน
- การเก็บทาลายเศษวัสอุที่ไม่
ใช้แล้ว
- การกลบ ถม หรือดระบายน้ า
- การใช้ขนั อักลูกน้ า
- การขัอล้างภาชนะ
ทางชีวภาพ
. ศัตรูธรรมชาติ
- ปลาหางนกยูง
- ปลากัด
- ปลาสอด
- ปลาหัวตะกั่ว
- ปลาตะเพียน
- ตัวอ่ อนแมลงปอ
. ผลิตภัณฑ์ จากพืช
- การใช้ ผล
มะกรู ด
ทางเคมี
- ใช้ทรายกาจัอลูกน้ า
- การใช่เกลือดแกง /
น้ าส้มสายชู/ผงซักฟอดก
-การใช้สารยับยั้งการ
เจริญเติบโต
-Bti
การป้อดงกันกาจัอลูกน้ ายุงลายทางกายภาพ
อำจปิ ดปำกโอ่ง
ด้ วยผ้ ำมุ้ง
หรือตำข่ ำย
ไนล่อนชนิดถี่
ต้ องปิ ดฝำ
ให้ มิดชิด
จึงจะป้องกัน
ยุงลำยเข้ ำไป
วำงไข่
การกาจัอลูกน้ ายุงลายทางกายภาพ
ควรเปลีย่ นนำ้ ทุก 7 วัน
และขัดล้ ำงผิวด้ ำนในด้ วย
เพือ่ กำจัดไข่ ทตี่ ดิ อยู่
หรือปลูกด้ วยดิน แทนกำรแช่ ในนำ้
ปลาหางนกยูง
การกาจัอลูกน้ ายุงลายทางชีวภาพ
ลูกนำ้ ยุงยักษ์
มวนกิง่ ไม้ นำ้
มวนกรรเชียง
แมลงเหนี่ยง
ไรนำ้ จืด
ตัวอ่อนแมลงปอ
การกาจัอลูกน้ ายุงลายทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ ชนิด 1% ใช้ ในอัตรำ
1 กรัมต่ อนำ้ 10 ลิตร หรือ
20 กรัมต่ อนำ้ 200 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ชนิด 2 % ใช้ ในอัตรำ
0.5 กรัมต่ อนำ้ 10 ลิตร หรือ
10 กรัมต่ อนำ้ 200 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ กำจัดลูกนำ้ มีควำมเป็ นพิษต่ อคนน้ อย
นำ้ หนักตัว 4 กิโลกรัม
ต้องบริ โภคทรายกาจัดลูกน้ าชนิด 1%
จานวน 3.4 กิโลกรัม จึงจะเสี ยชีวติ
เนื่องจากพิษของสารเคมี
ต้องบริ โภคทรายกาจัดลูกน้ าชนิด 1%
จานวน 10.3 กิโลกรัม จึงจะเสี ยชีวติ
เนื่องจากพิษของสารเคมี
นำ้ หนักตัว 12 กิโลกรัม
ต้องบริ โภคทรายกาจัดลูกน้ าชนิด 1%
จานวน 21.5 กิโลกรัม จึงจะเสี ยชีวติ ต้องบริ โภคทรายกาจัดลูกน้ าชนิด 1%
เนื่องจากพิษของสารเคมี
จานวน 43 กิโลกรัม จึงจะเสี ยชีวติ
เนื่องจากพิษของสารเคมี
นำ้ หนักตัว 25 กิโลกรัม
นำ้ หนักตัว 50 กิโลกรัม
แหล่ งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
แหล่ งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
แหล่ งเพาะพันธุ์นอกบ้ าน
แหล่ งเพาะพันธุ์นอกบ้ าน
แหล่ งเพาะพันธุ์นอกบ้ าน
ความรู้ เรื่ องชี วนิสัยของยุงลายทาให้ ตระหนักว่ า ไม่
ควรควบคุมยุงลายโดยการพ่นสารเคมี ซึ่งมีฤทธิ์ตกค้ างไป
ตามท่ อระบายน้า แต่ ควรเน้ นไปที่แหล่ งเกาะพัก ดังกล่ าว
ซึ่ ง อยู่ ภ ายในบ้ าน และควรพ่ น ในเวลากลางวัน ซึ่ งเป็ น
เวลาที่ ยุ ง ลายออกหากิ น ในการก าจั ด ลู ก น้ า ยุ ง ลายก็
เช่ นเดียวกัน คงจะไม่ มีใครมุ่ งความสนใจไปที่แหล่ งน้า
สกปรก หรือท่ อระบายน้าอีกต่ อไป
แต่ เมือ่ มีผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก
เกิดขึน้ ในชุมชน
กำรควบคุมกำรระบำด
ต้ องกำจัดทั้งตัวยุงลำย และลูกนำ้ ยุงลำย
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน จั ด ว่ า มี
ความสาคัญมากที่สุด จากประสบการณ์ ในอดี ตที่
ผ่ า นมาของอาจารย์ ห ลายๆ ท่า นปรากฏว่า การ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกโดยหน่วยงานสาธารณสุ ข
ทุกระดับเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลสาเร็ จ
ได้ หรื ออาจเกิดผลเพียงชั่วระยะเวลาสัน้ ๆ ดั งนัน้
เจ้ าของบ้ านแต่ ละบ้ านควรมั่นดูแลกาจัดลูกนา้
ยุงลายภายในบ้ านของตนเอง

similar documents