трафик на хора и рисково поведение

Report
ТРАФИК НА ХОРА И
РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ
СЕМИНАР – СЛИВЕН И ЯМБОЛ
ОКТОМВРИ, 2010 г.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА “ТРАФИКЪТ
НА ХОРА”
Това е съвременна форма на
робство, разпространяваща се с
особено големи размери по всички
части на земното кълбо,
осъществявана от организирани
криминални групировки и
свързана с предвижването на хора
през граница или в пределите на
една държава с цел експлоатация.
В чужбина жените са много поуязвими и незащитени и затова
най-често стават жертви на
трафик и робска експлоатация –
икономическа и сексуална
Определение за трафик на хора
според закона!
Трафикът на хора представлява набирането,
транспортирането, превеждането, укриването или
приемането на хора чрез използване на заплаха, сила
или други форми на принуда, похищение и измама или
чрез злоупотреба с власт или чрез даване и получаване
на суми или други облаги за постигане на контрол върху
друг човек с цел експлоатация – а именно проституция
или други форми на сексуална експлоатация,
принудителен труд или услуги, робство, практики
близки до робството или отнемане на органи.
Според Анекс 2 за предотвратяване и санкциониране на
трафика на хора и специално на жени и деца,
съпровождащ Конвенция на ООН срещу
транснационалната организирана престъпност, приета в
Палермо на 15 ноември 2000 г.
Какво представлява трафика на
хора?
набиране
път през
граница
експлоатация
трафикиране
измама
принуда
насилие
печалба
ВИДОВЕ ТРАФИК НА ХОРА
• Трафик на жени с
•
•
•
•
•
цел насилствена
проституция
Трафик на бебета
Трафик на хора с цел
трудова
експлоатация
Явлението “Бой –
ловър” – трафик на
хора чрез влюбване
Трафик на хора с цел
отнемане на човешки
органи
Трафик на хора с цел
отнемане на
яйцеклетки
Фактите
• Всяка година между 500
•
•
000 и 2 000 000 души в
света стават жертви на
трафик
Всяка минута един
човек бива трафикиран
175 000 от ежегодните
жертви на трафик
произхождат от Източна
Европа, Украйна,
Молдова, Русия
Трафикът на хора в света
страни на произход
страни на транзит
страни на крайна дестинация
България е:
• Страна на произход –
•
•
българки са трафикирани
в Гърция, Германия,
Холандия, Белгия,
Испания, Австрия,
Франция, Италия, Кипър,
Македония, Косово,
Полша и Чехия
Страна на транзит – за
жени от Украйна, Русия,
Молдова и Беларус
Страна на крайна
дестинация
КАК ТРАФИКАНТИТЕ ПРИМАМВАТ СВОИТЕ
ЖЕРТВИ И МЕХАНИЗМИТЕ НА ВЪВЛИЧАНЕ
Чрез фалшиви обещания за работа като:
сервитьорки , детегледачки, фото модели,
танцьорки, компаньонки друг вид работнички
много жени стават жертва на трафик, като биват
наемани на работа в чужбина от нелицензирани
посреднически агенции. Сключените за работа
договори най-често са фалшиви, а представителите
на наемащата фирма получават определена сума
пари от жертвата, за уреждане на всички документи
по пътуването.
В много случаи “приятели” и познати “наемат” хора
за работа в чужбина
В някой случаи трафикантите отвличат своите
жертви
КАКВО СЕ СЛУЧВА НАЙ – ЧЕСТО С
ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК
Жените станали жертва на трафик
биват продавани от трафикантите в
публични домове, стриптийз барове и
нощни клубове или биват карани да
проституират на улицата. С други думи
те се превръщат в секс робини.
Веднъж наети от техният
“собственик”, те са поставени в
икономическа зависимост като са
принудени да изплащат чрез работа
сумата, с която са купени. Дори когато
успеят да се откупят те продължават да
работят срещу минимално или отново
без заплащане
За да ги държи под контрол, трафикантите отнемат на момичетата
и жените документите за самоличност, не им позволяват да се
движат свободно, принуждават ги да вземат наркотици, често
прибягват до побой и насилие
КОЙ Е ЗАСТРАШЕН
Жени и девойки на възраст между
12-35 години, които желаят да пътуват
извън страната или да работят в
чужбина, са потенциално застрашени
да станат жертва на трафик!
РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ
“Най-големият риск в
живота е да не поемаш
риск”
Бил Гейтс
Какво е рисково поведение?
• Поведение застрашаващо самия
•
•
•
•
индивид или други хора
Поведение, което може да накара
човек да вземе “нездравословни”
решения и да “влезе” в ситуация на
риск
Поведение при което дадена личност
има лош самоконтрол
Поведение, свързано с рискови
ценности
Поведение при което е следствие на
лоша или ниска самооценка и др.
Търсене на причини
Биологични
модели
Социокултурални
модели
Психологични
модели
Логически нива на рисковото
поведение
Закон на пирамидата:
• изменение, станало на
по-ниско логическо ниво,
рядко засяга по-високите
нива
• промяна, станала на повисоко ниво, почти
винаги предизвиква
комплекс от изменения
на по-ниските нива
Среда
• време, място, общество, предмети,
обкръжение, външни фактори
• въпросът “Къде?”
Поведение
• действия, навици,
привички, модели
• въпросът “Какво?”
Способности
• умения, заучени модели, стратегии на
реагиране
• въпросът “Как?”
Ценности
• правила, принципи, убеждения
обобщения възгледи
• въпросът “Защо?”
Идентичност
• личностно
своеобразие,
съкровеният аз
• въпросът
“Кой?”
Кои са основните причини за
рисковото поведение при трафик?
• Дивиантни навици
• Свръхпротекцията на родители и близки
• Семейството – занижена заинтересованост на
•
•
•
•
•
•
родителите към децата
Липса на ясна личностна идентификация
Възрастовите особености – поколенчески
различия/юношите и младите хора/
Лошо образование/или липса на такова/
Възрастта, пола, етническата принадлежност,
културалните особености и окръжаващата среда
Ранна агресия, провали в ученето и отпадане от
училище
Груповият натиск
Фактори
 ускорена глобализация /строги
визови ограничения и
имиграционни законодателства;
 икономически трудности свързани
с прехода към пазарна
икономика;
 загуба на традиционни културни
ценности в процеса на преход;
 безсилни и недостатъчно активни
институции, които трябва да се
борят с трафика на хора
 действащи организирани
криминални групировки
Видове превенция
• Обща превенция – извършва се сред широките уязвими групи
на ниво училище, семейство, общност и обикновено е насочена
към повишаване на културата и разбирането на проблема,
развиване на базови лични и социални умения;
• Селективна превенция – извършва сред групи, които имат
конкретно рисково поведение, което може да бъде наблюдавано
и оценено като такова въз основа на набор от показатели –
например трудови мигранти, проституиращи, криминално
проявени групи, живеещи на улицата;
• Индикативна превенция – работи се с групи, които имат
също високи фактори на риск и са с конкретна проблематика –
например работата с жертви на трафик за недопускане на
повторно попадане в трафик е типичен пример за индикативна
превенция, развиване на програми за деца в институциите с
подготовката им за отговорен и независим самостоятелен живот
е друг пример в тази посока.
Програмите с цел превенция трябва да:
• се основават на добро познаване на спецификата на дадена група и на
•
•
•
•
•
факторите за уязвимост или за риск (напр.: проблемно поведение или
затруднения в учението, както и тези, които са потенциално отпадащи от
училище);
се изграждат така, че да подсилват “протективните фактори” (т. е.
факторите, които предпазват) и да намаляват “рисковите фактори” (т.е.
предразполагащите фактори);
се изграждат на основата на използването на интерактивни методи;
включват родителски компоненти, които да подкрепят наученото от
децата, като например факти за трафика на хора и начините за въвличане
и да създават възможности за семейни обсъждания относно екскурзии,
обучение и търсене на работа в чужбина (семейно фокусираните
превантивни усилия имат по-голямо въздействие, отколкото стратегиите,
фокусирани само върху родители или само върху деца);
се основават на т.н. цялостен или социално-екологичен подход, който
отчита спецификата на конкретната обкръжаваща среда, свързана с
проблема «трафик на хора» на ниво семейство, общност, квартал, град,
специфична суб-култура;
да бъдат съобразени с нивото на уязвимост или на риск за конкретната
"целева" група, толкова – колкото те са по-високи, толкова по-ранна и поинтензивна трябва да бъде интервенцията с цел превенция.
Специфика на целеполагането в
училищните програми
1. По отношение на наличието на рисково поведение у
децата:
• при деца, които нямат рисково поведение, целите
следва да са насочени към предотвратяване на
възникването на такова;
• при деца, които имат опит с определени рискови
поведния, целите следва да са насочени към
ограничаване или спирането им;
• при деца, които имат сериозно рисково поведение,
целите следва да са насочени към
ограничаване/спиране на влиянието на рисковите
фактори и насочване към услуги, в подкрепа на децата
и семействата.
Специфика на целеполагането в
училищните програми
2. По отношение на времето на възникване на дадено
рисково поведение, интервенциите трябва да
изпреварват във времето констатирането на дадено
рисково поведение.
3. По отношение на обхвата на интервенциите целите
трябва да са свързани с:
• предоставянето на услуги за свободното време на децата;
• предоставянето на услуги за подкрепа на адаптацията им
в училище;
• предоставяне на информация или развитие на умения;
• интегриране на теми в сферата на превенцията в
учебното съдържание по задължителните учебни
предмети.
Специфика на целеполагането в
училищните програми
4. По отношение насочеността на интервенциите
целите да са свързани с:
• развитие на личните и социалните умения на децата;
• с поставянето на децата в активна позиция и използване
на принципите на ученето, основано на опита и
преживяванията
• координиране постигането на цели в други направления
на работа или да са в синхрон с други програми,
прилагани в училището;
• утвърждаването на позитивен климат, сътрудничество и
общи ценности за цялата училищна общност –
повишаване на разбирането, развитие на взаимопомощ и
толерантност, предоставяне на допълнителни услуги за
учениците, съобразно техните нужди.
Насоки за превенция на
рисковото поведение при
трафик чрез умения за живот
•
•
•
•
•
•
Самоконтрол;
Емоционално усещане;
Комуникация;
Решаване на социални проблеми;
Подкрепа от страна на различни общности специално подпомагане на тълкуването и
разсъждението;
Работа с деца от различни етнически групи и
деца от институции
Насоки за превенция на рисковото
поведение при трафик чрез умения за
живот
• Взаимоотношения с връстници от други
•
•
•
•
•
•
не рискови групи;
Асертивност и самоуважение;
Усилване на способността за взимане
на нерискови решения;
Усилване на уменията за проучване и
оценка на рисковете от трафик;
Усилване на уменията за критично
мислене;
Способност за оказване на адекватна
съпротива при натиск от други хора за
взимане на “неразумни” решения
Умения за разпознаване на
манипулативното поведение
Въпроси за дискусия
• Кое от чутото НЕ
•
•
•
съвпада с вашите
възгледи относно
трафика на хора и
рисковото поведение?
Кое съвпада?
Кое ви изненада наймного?
Как трябва да изглежда
една добра програма за
превенция на рисково
поведение при трафик
на хора?

similar documents