SOHU0022 p04

Report
รหัสวิชา SOHU0022
วิชา Information Literacy
ครั้ งที่ 4 สารสนเทศ แหล่งบริการ
สารสนเทศ และวัสดุบันทึก
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
เมื่อ นักศึกษาศึกษาหัวข้ อนีแ้ ล้ ว นักศึกษาจะ :
1. รู้ เข้ าใจ ความหมายของ ‘ข้ อมูล’
‘สารสนเทศ’ ‘ความรู้ ’ และ ‘ปัญญา’
2. รู้ เข้ าใจ แหล่ งบริการสารสนเทศ
3. รู้ เข้ าใจ วัสดุบันทึกสารสนเทศ
4. เข้าใจความหมายของการรูส้ ารสนเทศ
ข่ าวสาร
ข้ อเท็จจริง
สิ่ งที่มองเห็น
เรื่องเล่ าขาน
เหตุการณ์
ข้ อมูล
data
จินตนาการ
ความรู้
ทัศนคติ
ข้ อมูล มีการสื่ อสาร
ความคิด
บันทึก
เผยแพร่
ธรรมชาติของข้ อมูล
เกิดขึ้น
ตั้งอยููู่
ดับไป
- ช่ วงอายุ
- เชื่อถือได้ / อาจมีข้อผิดพลาด
- อาจมีอคติของผู้บอกเล่ า / ผู้สื่อสาร - ตีไข่ ใส่ สี
- อาจต้ องคานึงถึงเกียรติยศ ชื่อเสี ยงของบุคคล ประเทศชาติ
- ค่ านิยม
- แปล / ตีความผิดพลาด
- ไม่ สมบูรณ์ ในตัวเอง
กระบวนการเชิงระบบ
System Approach
input
process
output
ข้ อมูล
ประมวลผ
ล
ด้ วยคอมพิวเตอร์
ด้ วยการจัดหมวดหมู่
* แยกแยะ
สารสนเท
ศ
Information
สารนิเทศ
ข้ อสนเทศ
* วิเคราะห์
ข้ อนิเทศ
* สังเคราะห์
สนเทศ
* ทบทวน
ด้ วยสมอง
วินิจฉัย
ลักษณะของสารสนเทศ
ที่ดี
- ถูกต้ อง เชื่อถือได้
- ใช้ ตัดสิ นใจได้
- เนือ้ หากระชับ รอบด้ าน
- ถูกบันทึกไว้ อย่ างดี
- มีไว้ เพือ่ เผยแพร่ ใช้ ประโยชน์
สารสนเท
ศ
ประมวลผล
- ระบบการคิด
- วินิจฉัย
- ไตร่ ตรอง
ด้ วยเหตุผล
ความรู้
ผ้ ทู มี่ ีความร้ ู มักสามารถปฏิบัติตนให้
สอดคล้ องกับสภาวะที่เป็ นจริ ง
มีสัมพันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้ อม
ภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
ปัญญา
ใช้ ความรู้ อย่ างมีความสุ ข ก่ อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อนื่
ความรู้
การวินิจพิจารณา
ทบทวน
สั้ น ชัดเจน ใช้ ประโยชน์
ในการตัดสิ นใจ
สารสนเทศ
การประมวลผล
มากมาย
ข้ อมูล
ยังไม่ ผ่านการกลัน่ กรอง
วงจรของข้ อมูล - สารสนเทศ - ความรู้
ข้ อมูล
ความรู้
สารสนเทศ
ความร้ ู ในองค์ การ
1. Tacit Knowledge ความรู้ เฉพาะ
ตน เกิดจากการสั่ งสมตั้งแต่ เยาว์ วัย หรือ
เกิดความสนใจ อาจเกิดจากการได้ รับฟัง
ได้ ศึกษาด้ วยตนเอง หรือฝึ กฝนจนชานาญ
2. Explicit Knowledge
ความรู้ ขององค์ การทีถ่ ูกบันทึก
และสื่ อสารในระบบสั ญลักษณ์
(object-based) จับต้ องได้ เช่ น คู่มือ
สิ ทธิบัตร โปรแกรมสาเร็จรู ปต้ นแบบ
หรือเป็ น Rule-based เช่ น กฎเกณฑ์
ระเบียบปฏิบัติ
3. Cultural Knowledge
ความรู้
ที่เป็ นภาพลักษณ์ ขององค์กร และเป็ นสิ่ ง
ทีบ่ ่ งบอกให้ เห็นถึงธุรกิจหลักขององค์ กร
เกิดจากความเชื่อถือของสั งคม เช่ น
บริษัท ซีลอ็ กซ์ มีชื่อเสี ยงจากการทา
ธุรกิจเครื่องถ่ ายเอกสาร
แหล่ งบริ การสารสนเทศ
แบ่ งเป็ น 2 ประเภท
1. แหล่ งบริ การสารสนเทศ
มีหน้ าที่โดยตรงที่ต้องบริการ
ที่เป็ นทางการ
2. แหล่ งบริ การสารสนเทศ
ที่ไม่ เป็ นทางการ
ไม่ มีหน้ าที่ต้องบริการ
ผู้สอน
ศาสนา
พระสงฆ์
บรรณารัก
ษ์
ศิลปิ น
แห่ งชาติ
หน่ วย
ราชการสถานศึกษ
ครู อาจารย์
นักวิจยั
คน
แหล่ งบริการ
สารสนเทศ
ข้ าราชการ
ทีเ่ ป็ นทางการ
สถาน
ที่
พิพธิ ภัณฑ์ สถาน
แห่ งชาติ
ห้ องสมุด
ห้ องสมุด
ศูนย์ ข้อมูล
ศูนย์ แนะแหล่ ง
า วัด
พระบรม
มหา ราชวัง
โรงงาน
อุตสาหกรรม
พนักงานบริษัท
นักวิจัยอิสระ
คน
ผู้เฒ่ า, ประชาชน
ทัว่ ไป
แหล่งบริการ
สารสนเทศ
ทีไ่ ม่ เป็ นทางการ
สถานที่
บริษัทห้ างร้ าน
ศูนย์ หนังสื อ
(ขาย)
ตัดตอนนาเสนอเฉพาะห้ องสมุด
วัตถุประสงค์ ของห้ องสมุด
1. เพือ่ การศึกษา
2. เพือ่ ความสนใจใคร่ รู้
3. เพือ่ การวิจัย
4. เพือ่ นันทนาการ
5. เพือ่ จรรโลงใจ
ประเภทของห้ องสมดุ แบ่ งตามผู้ใช้
1. ห้ องสมุดโรงเรียน
5. ห้ องสมุดประชาชน
2. ห้ องสมุดวิทยาลัย + มหาวิทยาลัย6. หอสมุดแห่ งชาติ
3. ห้ องสมุดเฉพาะ
4. ห้ องสมุด
วัด
- หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
7. ห้ องสมุด
ส่ วนตัว
ศูนย์ ข้อมูล
ไม่ เสนอเนือ้ หา
เสนอเนือ้ หา
แต่ แนะแหล่ ง
ศูนย์ ข้อมูล
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องสมุดกับศูนย์ขอ้ มูล
รายการเปรียบเทียบ
ห้องสมุด
1. การบริการเนื้อหา
ทั ่วไป
2. บุคลากรที่ให้บริการ
บรรณารักษ์
ศูนย์ขอ้ มูล
เฉพาะวิชา
นักเอกสารสนเทศ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องสมุดกับศูนย์ขอ้ มูล
(ต่อ)
รายการเปรียบเทียบ ห้องสมุด
3. ลักษณะการเข้าถึง
4. ค่าบริการ
เข้าถึงตัวเล่ม
ฟรี - ค่อนข้างช้า
ศูนย์ขอ้ มูล
เข้าถึงเนื้อหา
แพง - เร็ว
ศูนย์ ข้อมูลทีเ่ สนอเนือ้ หา
เช่ น
ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่ งชาติ
เข้ าร่ วมระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS)
เสนอข้ อมูล - การเกษตร สั ตวศาสตร์ ประมง
อุตสาหกรรมการเกษตร
ศูนย์ พฒ
ั นาพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ศูนย์ ข้อมูลข้ าว
ศูนย์ ข้อมูลทีไ่ ม่ เสนอเนือ้ หา
เช่ น
ศูนย์ ข้อมูลไทยคดีศึกษา
คลิกที่ Information Center
ศูนย์ ข้อมูลทีน่ ักศึกษาทุกคนควร
รู้ จกั
ศูนย์ บริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี
หอสมุดแห่ งชาติ
พ.ร.บ.การพิมพ์
บรรณานุกรมแห่ งชาติ
รายชื่อหนังสือ
แห่ งชาติ
บรรณานกุ รมแห่ งชาติ
1. หนังสื อทุกเล่ มทีค่ นไทยเขียน
2. หนังสื อทุกเล่ มทีเ่ ขียนเกีย่ วกับไทย
3. หนังสื อทุกเล่ มทีต่ พี มิ พ์ ใน
ประเทศไทย
วัสดุบันทึกสารสนเทศ
(เน้ นเฉพาะใน
องสมดุ )
แบ่ งเป็ น 2ห้ประเภทใหญ่
- สิ่ งตีพมิ พ์
- สิ่ งไม่ ตีพมิ พ์
จุลสาร
จดหมาย
ข่ าว
หนังสื อพิม
พ์
กฤตภาค
สิ่ง
ตีพมิ พ์
สิ่ งพิมพ์ต่อเนื่
อง
หนังสื อชี้
ชวน
หนังสื
อ
ของจริง
แผนที่
หุ่นจาลอ
ง ลูกโลก
ไม่ ต้องใช้ อปุ กรณ์
สิ่ งไม่
ตีพมิ พ์
โสต
วัสดุ
แถบ
บันทึกเสี ยง
ต้ องใช้
อุปกรณ์
อปุ กรณ์
ไฟฟ้ า
ทัศน
โสตทัศนวัส
วัสดุ
ดุ
สไลด์
วีดทิ ศั น์
ฟิ ล์มสตริป ภาพยนต
ร์
อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
CD-ROM
DVD
ฯลฯ
แบบฝึ กหัด
ครั้งที่ 6
คาสั่ ง ให้ นักศึกษาเลือกทาเพียง 1 ข้ อ ( 2 คะแนน)
1. จงสารวจ
www.ecommerce.or.th
2. จงสารวจwww.tiac.or.th
3. จงสารวจwww.9engineer.com
อธิบายให้ ชัดเจนว่า website ที่ท่านสารวจเสนอข้ อมูลอะไรบ้ าง

similar documents