Prezentace ArcelorMittal Ostrava (formát pptx, velikost 9557 kB)

Report
Ing. Petr Baranek, ArcelorMittal Ostrava, 28. 8. 2012
Dlouhodobě snižujeme objem našich emisí
45000
39715
40000
79
35000
32155
84
Coking Plant
64
28936
30000
8
Sinter Plant
Blast Furnaces
[t/rok]
Steel Shop
25000
Rolling Mills and Others
20000
434
14 161
15000
9 443
10000
3 155
5000
1 824
2 062
1 929
1 540
1 086
1 110
669
2000
2004
2007
2008
2009
2010
2011
0
1978
1983
1988
1993
1994
1997
[rok]
1
Do projektů na ochranu životního prostředí
jsme v období 2003 – 2011 investovali 3,7
miliardy Kč
Projekty na ochranu životního prostředí 2003 - 2011
Celkem 2003 - 2011:
3687 mil Kč
71,1 2%
mil. Kč
6% 228,2
mil. Kč
19%
695,9
mil. Kč
73%
2691,8
mil. Kč
Ochrana ovzduší
Ochrana vod
Nakládání s odpady
Ostatní projekty s dopadem na ŽP
Do ekologie budeme investovat i nadále,
letos jsme zahájili projekty za 733 mil. Kč
Odsíření Koksovny: 211 mil. Kč
• projekt na snížení sulfanu v surovém
koksárenském plynu
• rozsah prací:
• další zařízení pro optimalizaci
procesu odsíření – lepší
zpracování surového
koksárenského plynu
• limit sulfanu v čistém koksárenském
plynu:
• 500 mg/m3 → 300 mg/m3
realizace: 2012 - 2014
3
Do ekologie budeme investovat i nadále,
letos jsme zahájili projekty za 733 mil. Kč
Odsíření Energetiky: 532 mil. Kč
• projekt zaměřený na snížení emisí
• rozsah prací:
• odsíření kotlů K8 - K11
• snížení emisí do ovzduší:
• SO2: 1700 mg/Nm3 → 200 mg/Nm3
4 000 t/rok → max. 2 000 t/rok
• prach: 50 mg/Nm3 → max. 30 mg/Nm3
realizace: 2012 - 2014
4
Na všech provozech dodržujeme
přísnější limity, než udává
legislativa
Emise TZL (tun za rok 2011)
Limit dle legislativy
Strop dle IP
Hodnota dle BAT
Skutečné emise
2620
1541
1086
876
660
642
560
470 497
256
188
124 84
Koksovna
519
Vysoké pece +
aglomerace
282
371
141 148
79
Ocelárna
AMO celkem
AMEO
94
Aglomerace odprašujeme elektrostatickými i textilními filtry
6
Vysoké pece odprašujeme elektrostatickými i textilními filtry
7
Na ocelárně funguje primární i sekundární odprášení
8
Na koksovně používáme technologii v souladu s BAT
9
Plníme Akční plán na vysokých pecích
Snížení
koncentrace
emisí TZL ze
spékacích pásů
na 20 až 50
mg/m3
Snížení ročních
emisí TZL z
Aglomerace
Sever a Jih na
max. 450 t/r
Snížení emisí v
době smogu
Pravidelný úklid
komunikací
Snížení emisí TZL
z chladících pásů
a tg. uzlů
P
P
P
P
P
Modernizace ESP
a výstavba
tkaninových filtrů
Modernizace ESP
a výstavba
tkaninových filtrů
Podpis Deklarace
porozumění s
KÚMSK zavazující
k regulaci již v
době vyhlášení
signálu
„Upozornění“
Pravidelný úklid
stanovených
komunikací byl
zaveden od roku
2010
Modernizace ESP
odprašujících tg
uzly, zpracování
studie
proveditelnosti pro
snížení emisí
chladicích pásů
Snížení emisí TZL
o cca 50 %
(viz. sl. 2) SO2 o
500 t/rok.
Snížení emisí TZL
o cca 400 t/rok
Dle počtu
nepříznivých
situací v roce
Snížení fugitivních
emisí prachu
Snížení emisí TZL
o 40 % (tg. uzly)
Plníme Akční plán na ocelárně
Snížení emisí TZL z haly ocelárny
Pravidelný úklid komunikací
P
P
Modernizace a intenzifikace odsávání haly ocelárny
Pravidelný úklid stanovených komunikací byl
zaveden od roku 2010
Snížení doby vypouštění emisí otevřenou střechou z
2393,78 hod (2008) na 53,33 hod (2011), tj. o 98 %
Snížení fugitivních emisí prachu
Plníme Akční plán na koksovně
Snížení emisí z
hasících věží
Snížení počtu
operací na
koksovací a
strojní straně
komor
Snížení průsaků
do topného
sytému
Snížení celkových
emisí TZL pod 320
t/rok
Pravidelný úklid
komunikací
P
P
P
P
P
Pravidelnou
údržbou a
rekonstrukcí HV1
dosažena hodnota
emisí TZL pod 50
g/tcks na HV1 i
HV6
Trvalým
odstavením bloku
C VKB11 byl
snížen počet
operací na
koksovně o 20 %
Zaveden a
uplatňován systém
oprav v souladu s
Dobrovolnou
dohodou
uzavřenou s MŽP
Splněno, emisní
strop pro koksovnu
je 295 t/r
Pravidelný úklid
stanovených
komunikací byl
zaveden od roku
2010
Snížení emisí TZL
o 50 %
Snížení emisí TZL
o 25 t/r, SO2 o 40
t/r, Nox 60 t/r.
ostatních o 20 %
Snížení fugitivních
emisí prachu
Snížení emisí TZL
(viz. sl.9)
Snížení fugitivních
emisí prachu
AMEO plní Akční plán
Realizace opatření na
dosažení emisního stropu
4000 t/rok pro SO2
Realizace opatření na
dosažení emisního stropu
3585 t/rok pro NOx
Realizace opatření na
dosažení emisního stropu 140
t/rok pro TZL
P
P
P
Spalování nízkosirného uhlí
Realizace primárních opatření
Modernizace filtračního zařízení
O 1209 t/rok
O 365 t/rok
O 35 t/rok
Emise B(a)P z koksoven vs. emise B(a)P
z rodinných domků
Emise B(a)P
7,5 g/r
Ing. Jiří Horák, PhD.
37,3g/r
ČHMÚ
Emise B(a)P
15,1g/r
Ing. Jiří Horák, PhD.
8,5 g/r
ČHMÚ
Roční produkce B(a)P
3 532 RD
200
150
50
kg
0
ČHMÚ
151
2 261 RD
60,6
100
Ing. J.
Horák
3.8
Koksovna
AMO
Emise B(a)P z koksoven vs. emise B(a)P
z rodinných domků
Rodinné domky
16 až 40 koksoven
Náklady na snížení 1 tuny TZL v tis. Kč
– efektivita investic do průmyslu a lokálních topenišť
1600
1334
1400
1200
1000
800
458
600
400
200
52
115
239
0
Nový kotel na
Nový kotel na
hnědé uhlí (byt) hnědé uhlí (dům)
Související
Ocelárny
Snížení prašnosti
provozy s
kyslíkové a
na vápenných
hutnictvím železa elektroocelárny
provozech a
tavení nerostných
surovin
Zdroj: VŠE, Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., Ekonomické zhodnocení opatření
ke zlepšení kvality ovzduší v MSK. Konference v Hustopečích 8. - 10. 11. 2011
Přestože dlouhodobě snižujeme emise,
ovzduší se nelepší
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Imise v Radvanicích 70
60
50
40
30
20
Emise AMO
10
0
1997 2000 2004 2007 2008 2009 2010 2011
[rok]
[μg/m3]
[t/rok]
Vývoj emisí prachu společnosti ArcelorMittal Ostrava a imisních
koncentrací prachu PM10 v obci Radvanice a Bartovice
v letech 1997 – 2011
Děkuji za pozornost
June 2008
18
18

similar documents