Pobierz

Report
Konta umożliwiają każdemu użytkownikowi komputera personalizację
swojego środowiska pracy, czyli stosowanie własnych ustawień pulpitu,
Eksploratora Windows i przeglądarki internetowej - ulubionych witryn i
historii. Zmiany tych ustawień nie wpływają na środowiska pozostałych
użytkowników. Konta umożliwiają również kontrolę dostępu do plików
(wraz z systemem NTFS) i zasobów sieciowych, dzięki czemu każdy
użytkownik może łatwo i bezpiecznie przechowywać i korzystać z
plików niedostępnych dla innych. Dlatego każda osoba regularnie
używająca komputera powinna posiadać na nim swoje konto - ułatwi to
korzystanie z systemu zarówno sobie jak i pozostałym użytkownikom.
Rodzaje kont
Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy:
·
lokalne konta użytkowników
·
domenowe konta użytkowników
·
konta wbudowane
Pierwszą okazję do stworzenia kont mamy już pod koniec instalacji
systemu Windows XP. Instalator wyświetla okno dialogowe, gdzie
możemy podać nazwy użytkowników, dla których automatycznie
zostaną utworzone profile. Warto stworzyć dodatkowe konto z
ograniczeniami, nawet gdy sami zamierzamy korzystać z
komputera, aby uniknąć ciągłego używania wbudowanego konta
Administratora.
Po zakończeniu instalacji systemu, zarządzanie nimi jest możliwe na
kilka sposobów. Można je realizować przy wykorzystaniu:
·
apletu Konta użytkowników
·
konsoli MMC Zarządzanie komputerem
·
wiersza poleceń
Sposoby te różnią się możliwościami, celem zastosowania i stopniem trudności
użycia.
• Dla początkujących osób zalecamy wykorzystanie apletu Konta
użytkowników. Oferuje on łatwy i przejrzysty graficzny interfejs do
wykonywania prostych czynności, kosztem braku dostępu do pełnej konfiguracji
kont.
• Kolejnym sposobem na zarządzanie użytkownikami jest wykorzystanie konsoli
MMC Zarządzanie komputerem. Oferuje ona dostęp do większej ilości ustawień
niż aplet Konta użytkowników lecz okupione jest to mniejszą przejrzystością
interfejsu dla początkującego użytkownika.
• Ostatnim sposobem zarządzania użytkownikami jest korzystanie z wiersza
poleceń, który opisze właśnie w tej prezentacji!
Aby z jego poziomu utworzyć nowe konto, należy być zalogowanym na koncie z
uprawnieniami administratorskimi.
Korzystanie z tekstowego interfejsu wiersza poleceń umożliwia automatyzację
zarządzania użytkownikami. Możemy również wykorzystywać pliki wsadowe. Jest to
szczególnie przydatne, gdy pewne działania wymagają powtórzenia na wielu
komputerach.
net accounts
Aktualizuje bazę danych kont użytkowników i modyfikuje wymagania dotyczące haseł i logowania
dla wszystkich kont.
net localgroup
Dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy lokalne. Polecenie net localgroup użyte bez parametrów
powoduje wyświetlenie nazwy serwera i nazw grup lokalnych na danym komputerze.
net send
Wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych w sieci.
net user
Dodaje lub modyfikuje konta użytkowników albo wyświetla informacje o koncie użytkownika.
Jak widać, wiersz poleceń umożliwia najszybsze i najbardziej rozbudowane zarządzanie kontami,
poza tym przy wykorzystaniu plików wsadowych może zostać użyty do automatyzacji operacji na
kontach użytkowników na wielu komputerach.
Zacznijmy więc od początku - utworzymy konto dla
jednego użytkownika.
(Przy tworzeniu wielu użytkowników zrobimy plik wsadowy , który opisze w
dalszej części)
Używając polecenia Net User w wierszu poleceń wpisujemy
net user xxxxx /add
( w miejsce xxxxx wpisujemy nazwę użytkownika np. zuzanka
jak widać w przykładzie poniżej)
Za pomocą pliku wsadowego
utworzymy wiele kont na raz!
Przykład - plik o nazwie
uzytkownicy.bat
Ustalone hasło - Aby od razu nadać hasło takiej treści jaką sobie wymyśliliśmy
wpisujemy:
* - System poprosi o wpisanie hasła, dobra opcja kiedy my tworzymy konto a
użytkownik sam wpisuje sobie kod.
Oto przykład utworzenia tego samego konta wraz z pełną nazwą oraz 8 znakowym
hasłem które system sam wygeneruje, oczywiście potem możemy je zmienić w panelu
sterowania na takie jakie sami chcemy.
W wierszu poleceń wpisujemy: secpol.msc.
Otwiera nam się okno „Zasady zabezpieczeń lokalnych”
Mamy do dyspozycji listę następujących zasad :
 Wymuszaj tworzenie historii haseł. Windows tworzy listę dotychczasowych haseł (maksymalnie
24), dzięki której może kontrolować, aby użytkownik nie zmieniał hasła na takie, które juz
wcześniej stosował. Jeśli korzystamy z tej funkcji powinniśmy też ustawić minimalny okres
ważności hasła. W ten sposób nie pozwolimy na to, aby użytkownik mógł zmieniać sobie
wielokrotnie hasło, a następnie znowu podać takie, jakie miał dotychczas.
 Maksymalny okres ważności hasła. Ustawiamy tu okres ważności konta (maksymalnie 999 dni).
Aby dla wybranego konta wyłączyć tą funkcję, należy w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne
otworzyć właściwości konta i zaznaczyć Hasło nigdy nie wygasa.
 Minimalny okres ważności konta. Czyli liczba dni (maksymalnie 999), po upływie których hasło
może być zmienione.
 Minimalna długość hasła. Maksymalnie 14 znaków. Zmiana tego ustawienia nie wpływa na
dotychczasowe hasła.
 Hasła muszą spełniać wymagania co do złożoności. Włączenie zasady oznacza: hasła muszą
mieć przynajmniej 6 znaków, muszą zawierać małe, duże litery, cyfry i symbole, nie mogą zawierać
części nazwiska ani nazwy użytkownika. Zmiana nie wpływa na dotychczasowe hasła.
 Zapisz hasła dla wszystkich użytkowników w domenie, korzystając z szyfrowania
odwracalnego. Włączenie powoduje zapisywanie haseł otwartym tekstem, a nie w postaci
zaszyfrowanej. Stosuje się to bardzo rzadko, jedynie w celu uzyskania kompatybilności ze starszymi
aplikacjami.
"Zasady konta" można również zmienić z wiersza poleceń używając komendy:
net accounts z przełącznikami:
• FORCELOGOFF:{minuty | NO}] - czas po jakim użytkownik zostanie wylogowany
• MINPWLEN:długość - minimalna długość hasła (liczba znaków)
• MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED} - maksymalny okres ważności hasła (liczba
sekund)
• MINPWAGE:dni - minimalny okres ważności hasła (liczba dni)
• UNIQUEPW:liczba - wymusza tworzenie historii haseł (liczna haseł w historii)
• DOMAIN - zmiany tyczą domeny
Składnia wygląda np. tak: net accounts /MAXPWAGE:90 , czyli ustawia maksymalny
okres ważności hasła na 90 dni (czas podany w dniach).
Użytkownik nie może zmienić hasła - opcja przydatna dla kont które nie posiadają hasła
(np. często konto Gość).
Odpowiednia komenda : net user użytkownik /PASSWORDCHG:<YES | NO> .
Dodatkowo możemy ustawić tylko z linki komend czy dla danego konta jest w ogóle
wymagane hasło, domyślna wartość to hasło jest wymagane.
Odpowiednia komenda : net user użytkownik /PASSWORDREQ:<YES | NO>
Za pomocą polecenia Net Localgroup tworzymy grupy użytkowników, ponieważ jest
ich wiele poniżej przykład pliku wsadowego.
START / Uruchom / cmd.exe
Za pomocą pliku wsadowego:
START / Uruchom / cmd.exe
Za pomocą pliku wsadowego:
Do zmiany
uprawnień czyli list
kontroli dostępu ACL
plików z linii poleceń
czyli w konsoli służy
polecenie cacls.
Przeczytajmy pomoc
do tego polecenia,
którą pokazałam
obok.
Kolejny przykład:
Przydzielamy użytkownikowi zuzanka2 pełny dostęp do katalogu np. d: \wazne
oraz użytkownikowi zuzanka4 brak dostępu do katalogu e:\ baza
* Katalogi są w dyskach d i e ponieważ stworzyłam je tylko na potrzebę prezentacji
Poniżej przykład:
• użytkownikowi zuzanka3 nadamy uprawnienia administratorskie czyli pełnej kontroli
więc przypiszmy go do grupy administratorzy
Przykład opisze na jednym koncie użytkownika zuzanka2
Dezaktywacja
Aktywacja
Ustawimy dni oraz godziny logowania dla użytkownika zuzanka4
Ostatnim przykładem jest usunięcie wszystkich użytkowników których stworzyliśmy.

similar documents