EREMU ESKALAR BATEN GRADIENTEA Eremu eskalar baten

Report
EREMUEN
DIFERENTZIAKETA I:
EREMU ESKALAR
BATEN GRADIENTEA
Eremu eskalar baten deribatu direkzionala

f

f
(
r
)  f ( x, y, z )
Kontsidera dezagun eremu eskalar bat:


Bedi r ' puntua r puntutik gertu dagoen beste puntu

bat. Eman dezagun
 arteko distantzia “”
 bi puntuen

r'
dela eta r -tik r ' -ra iristeko t bektore unitarioaren
direkzion mugitu behar garela. Hau da:

t

r

 
r '  r  t

Orduan “f” eremu eskalarraren deribatua r
hurrengo erara definitzen da:
lim
1
  0


 f (r ' )  f (r ) 
lim
puntuan
1
  0

t bektorearen direkzioan



 f (r  t )  f (r )
Eremu eskalar baten gradientearen definizioa

f

f
(
r
)  f ( x, y, z )
Bedi eremu eskalar bat:

Eremu eskalar horren gradientea grad f ( r ) hurrengo erara definitzen den
eremu bektorial bat da :


t . grad f ( r ) 
lim
1
  0



 f (r  t )  f (r )


Hau da, f-ren gradientea r puntuan eta t bektore unitario
baten arteko

 biderkaketa
eskalarra, f eremu eskalarraren deribatu direkzionala r puntuan t bektorearen
diekzioan ematen digu
Eremu eskalar baten diferentziala gradientearen


funtziopean
t dl  d l


Bedi r '
puntua r infinitesimalki puntutik gertu
dagoen beste puntu bat. Eman dezagun bi
 puntuen
r ' -tik r arteko distantzia
diferentzial
“dl”
dela
eta

ra iristeko t bektore unitarioaren direkzion mugitu
behar garela. Hau da:


 

r '  r  t dl  r  d l


Orduan, f-ren diferentziala r puntuan t -ren direksioan

hurrengo erara difinitzen da:


df  f ( r  d l )  f ( r )


r'

r

Gradientearen definizioa gogoratuaz:

t . grad f 
lim
1
  0


 f (r  t ) 

 

1
 f ( r  t dl )  f ( r ) 
f (r ) 
dl



df  f ( r  d l )  f ( r )



 

1
 f ( r  t dl )  f ( r ) 
t . grad f 
dl

 

d l . grad f   f ( r  t dl )  f ( r ) 

df  grad f .d l
Gradientea koordenatu kartesiarretan

, f (r ) eremu eskalarren gradientea. Koordenatu kartesiarretan idatziaz:



grad f  grad f x u x  grad f y u y  grad f z u z
Bedi
grad f







t
Bedi,
bektore unitarioa:




t  t1 u x  t 2 u y  t 3 u z

Bedi, r
posizio bektoreaz definitutako puntua:




r  xu x  yu y  zu z


Orduan, f eremu eskalarraren deribatu direkzionala r puntuan t bektorearen diekzioan :
lim
1
  0



 f (r  t )  f (r ) 
lim
1
  0
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 
f ( x, y, z )
lim
1
  0



 f (r  t )  f (r ) 
lim
1
  0
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 
f ( x, y, z )
Taylor-en garapena erabiliaz:
f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 )  f ( x , y , z ) 
f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 )  f ( x , y , z ) 
1

lim
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 
1
  0
f
x
f
x
 t1 
 t1 
f ( x, y, z ) 
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 
f
x
f
y
f
y
t2 
t2 
t1 
f ( x, y, z ) 
f
y
f
x
f
z
f
z
 t 3  o ( )
2
 t 3  o ( )
t2 
t1 
f
y
2
f
z
t 3  o ( )
t2 
f
z
t3


Orduan, f eremu eskalarraren deribatu direkzionala r puntuan t bektorearen direkzioan :
lim
1
  0
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 
f ( x, y, z ) 
f
x
t1 
Bestalde, gradientearen definizioaz:

t . grad f 

lim
1
  0




 f (r  t )  f (r )


grad f  grad f x u x  grad f



u y  grad f
y


u
z z




t  t1 u x  t 2 u y  t 3 u z


t . grad f  grad f
 t  grad f  t  grad f  t
x 1
y 2
z 3
f
y
t2 
f
z
t3

t . grad f 
lim
1
  0
lim
1
  0



 f (r  t )  f (r )
 f ( x   t1 , y   t 2 , z   t 3 ) 


t . grad f  grad f
f ( x, y, z ) 
f
x
t1 
f
y
 t  grad f  t  grad f  t
x 1
y 2
z 3
f 
f 
f 
grad f 
ux 
uy 
uz
x
y
z
t2 
f
z
t3
Laburtuaz, f-eremu eskalar bakoitzarekin erlazionatuta, gradientea deitzen den eremu
bektorial bat definitu daiteke. Bere esanahia hurrengoa da: puntu bakoitzean
gradientearen eta bektore unitario baten arteko biderkaketa eskalarra, puntu horretan
bektore unitarioaren direkzioarekiko funtzioaren deribatu direkzionalaren berdina da.
Koordenatu kartesiarretan, f-ren gradientea hurrengo erara kalkulatzen da:
f 
f 
f 
grad f 
ux 
uy 
uz
x
y
z
Nabla eragilea 
Nabla eragilea hurrengo erara definitzen da:
 
 
 
 
x
y
z
ux 
u y
uz
Nabla eragilea erabiliaz, gradientea hurrengo erara idatz daiteke:
f 
f 
f 
grad f   f 
ux 
uy 
uz
x
y
z
Gradientearen esanahia



Bedi grad f , f (r ) eremu eskalarren gradientea. Kalkula dezagun, r puntuan, f (r ) eremu

eskalarren deribatua t
bektore unitarioaren direkzioan. Definizioz, deribatu hori hurrengo
erara kalkula diateke:

t . grad f
grad f
q

t


t . grad f  t grad f cos q  grad f cos q
Argi dago, deribatu direkzional maximoa puntu batean lortuko dugula aurreko espresioko
kosinua bat denean, hau da q angelua zero denean. Beste era batera esanda, deribatu maximoa
lortzen dugu deribatua gradientearen direkzioan (eta norantzan) zehar kalkulatzen dugunean.
Gainera, deribatu direkzional maximo honen balioa gradientearen modulua da.
1) “f” eremu eskalar baten gradientearen norantza puntu
batean, “f”-ren deribatu direkzional maximoaren direkzioa
ematen digu puntu horretan.
2) “f” eremu eskalar baten gradientearen modulua puntu
batean, “f”-ren deribatu direkzional maximoaren balioa
ematen digu puntu horretan.
Eremu eskalar baten sestra gainazalak eta bere
gradientearen eremu lerroak
Gogora dezagun, “f” eremu eskalar bat grafikoki bere sestra-gainazalen bidez adieraz
daitekela.
Ikusi genuen bezela, sestra gainazalak lortzen ditugu funtzioaren (eremu eskalarraren)
balio berdina duten ESPAZIOKO puntuak elkartuaz: f (x, y ,z ) = C

Kontsidera ditzagun orain f-funtzioaren sestra-gainazal berdinean dauden bi puntu r eta

r ' . Orduan:


f (r ' )  f (r )  0
Bi puntu hoien arteko distantzia oso txikia (infinitesimala) bada:

 
r ' r  d l

Non d l

sestra gainazalarekiko tangentea den r puntuan.

 
r ' r  d l





0  f ( r ' )  f ( r )  f ( r  d l )  f ( r )  df
Bestalde, ikusi genuen:

df  grad f .d l  grad f dl cos q
q izanik gradientea eta sestra gainazalarekiko bektore tangentea osatzen duten angelua
Beraz, biderkaketa eskalar hori zero izan dadin, beharrezkoa da f-ren gradientea f-ren
sestra gainazalekiko normala izatea. Beste hitzetan, f-ren gradientearen eremu lerroak fren sestra gainazalekiko normalak dira.
Eremu eskalar baten sestra gainazalak
Aurreko eremu eskalarraren gradientearen eremu lerroak
Eremu eskalar baten sestra gainazalak eta bere gradientearen eremu lerroak grafika berdinean
Grafika honek informazio asko ematen digu. Batetik, sestra gainazalek eremu eskalarraren
balioei buruzko informazioa ematen digute.
Bestalde, eremu lerroak, gradientearen direkzioari buruzko informazioa emten digute.
Azkenik, gogora dezagun, gradientearen moduloa handiagoa izango dela eremu eskalarra
azkarren aldatzen den espazioko puntutan (gogoratu, gradientearen moduloa deribatu
direkzional maximoa puntu bakoitzean ematen digula). Orduan, sestra gainazal batetik
bestera pasatzerakoan funtzioaren balioen aldaketa konstante mantentzen badugu,
gradientearen moduloa handiagoa den lekuetan sestra gainazalak gertuago egongo dira.
Ondorioz, grafika honek, eremu bektorial baten moduloari buruzko informazioa ematen digu
baita ere.
Eremu gradiente baten propietate nagusia
Suposa dezagun:

F  grad U
Non “U” eremu eskalar bat den.
Kalkula dezagun:

 
F .d l
L AB
L
A
B

 
F .d l 
L AB

L AB

grad U .d l 

B
dU  U ( B )  U ( A )
A
Eremu gradiente baten lerro integralak ez du ibilbidearen dependentziarik,
bakarrik hasierako eta bukaerako puntuen funtzioa da.
Orain, har dezagun lehengo eremu gradiente berdina eta kalkula dezagun integrala A-tik
B-ra bi bide desberdin jarraituaz.
Lehen ikusi dugunez, eremu gradiente
batentzat:
A

L
L AB

C

 
F .d l 
L AB

 
F .d l 
C BA

 
F .d l
C AB
Gainera eremu bektorial baten lerro
integralaren propietate bat erabiliaz:
B
Gainera:
 
F .d l 
 
 
F .d l    F . d l
C AB

C BA
 
F .d l
Eta aurreko berdintzak erabiliaz:
 
 
 F .d l   F .d l 
L AB

 
F .d l 
C AB
 
 F .d l 
L AB
 
 F .d l  0
L AB


grad U .d l  0
C
Eremu eskalar baten gradientea den eremu bektorial baten lerro
integrala zero da edozein kurba itzian zehar.
Gero ikusiko dugun arrazoiarengatik, eremu hauei irrotazionalak deitzen zaie.

similar documents