Øbro Fri Skolereform til hjemmesiden

Report
Øbro Fri Skolereform
2014
Af Mads Aarø og Erik Fischer
Vision
Kreativitet som drivkraft i den inspirerende
faglige undervisning.
Processen og indsamling af viden
Koncepter
Ikke - viden
Viden
Relationer
Den røde tråd
Tydelig profil
”Kreativitet som drivkraft i den faglige inspirerende undervisning”
Den nye folkeskolereform
Undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse af viden,
innovation, entreprenørskab og kreativitet.
Bestyrelsens ønsker
•Flere fagopdelte timer.
•Fokus på motion og bevægelse
•Fastholdelse af vores lejrskolestruktur
Ønsker fra Workshops
•Mere videndeling, inspiration.
•Tænke på alternative måder/metoder
•Fagteams/teamsamarbejde
•Arbejde i forløb/projektorienteret
• Dialogen på skolen skal have mere fokus på indhold • Mere struktur/planlægning/information
Undervisningsministeriets krav om evaluering
•Tilsynsførende
•Selvevaluering
•Elevevaluering
Vision: Kreativitet som drivkraft
i den inspirerende faglige
undervisning.
Værdi: ØFS´s medarbejdere, børn
og forældre har et fælles ansvar
for læring, nærvær, glæde,
tryghed og omsorg.
Delmål: ØFS´s medarbejdere skal
have plads til og have mulighed
for udvikling.
Mission: ØFS skaber grundlag for, at
den enkelte kan mestre livets faglige
og sociale udfordringer.
Læringsgrundlag
Øbro Fri Skolereform
- Hvad har vi fokus på?
- Hvilke koncepter arbejder vi med?
FOKUS PÅ NYE UNDERVISNINGSTILTAG
• FLERE FAGOPDELTE LEKTIONER
• SEMESTER OPDELT UNDERVISNING FOR INDSKOLING OG MELLEMTRINNET
• UDSKOLINGSLINJER
• MERE PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING
• MÅL OG EVALUERING
• MULIGHED FOR FLERE TURDAGE
• DELTAGELSE I KONKURRENCER
• MERE UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING BASERET PÅ MOTION OG BEVÆGELSE.
Øbro modellen
Der evalueres efter hvert forløb med udgangspunkt i Øbro Modellen.
Obligatoriske linjer i udskolingen på
Øbro Fri Skole
Form og formål med linjerne i udskolingen på Øbro Fri Skole
Generelt om formen
Der udbydes tre linjefag for 7., 8. og 9.klasse:
• Hver Elev skal vælge to af de tre linjer i løbet af 7. og 8. klasse.
• Hver linje strækker sig over et skoleår, hvorefter der vælges en ny linje for det næste
skoleår.
• 9. klasse vil der det første halve år være tale om en specialeperiode, der munder ud i
fremlæggelse af teori, produkt og praksisanvendelse i december måned.
Formål med linjerne
Formålet med linjerne er at skabe tid til fordybelse, hvori den enkelte elev på sit niveau får
skabt et sammenhæng mellem teori, historik og praksis i et samfundsmæssigt perspektiv,
og dermed opnår en forståelse af ”Hvad-kan-jeg-bruge-det- til” ud fra kreative, innovative
og entreprenørskabende processer.
Der evalueres efter hvert forløb med udgangspunkt i Øbro Modellen.
Hvilke linjer udbyder vi så?
På denne linje kommer du til at fordybe dig i arkitektur og
design.
Du får mulighed for at udfordre dig selv både på det
personlige og det faglige plan og deltage i konkurrencer.
Har du lysten og motivationen til at prøve noget nyt? Er du fuld af gode idéer? Har du mod på
at fordybe dig i skabende processer?
Inden for arkitektur og design kommer du til at arbejde med arkitektur, rumligt arbejde,
landskab, installation, foto, plakat, reklame, formidling, kultur og æstetik.
Inden for design arbejder vi fx med produktudvikling, tekstildesign, møbeldesign m.m.. Vi
arbejder bevidst med beslutningsprocessen, hvor en idé føres ud i livet og giver et resultat.
Der vil blive arrangeret ture ud af huset, så du kan lade dig inspirere af folk, der lever af deres
kreativitet.
Efter hvert semester vil der blive en fremlæggelse med efterfølgende evaluering af dit
produkt/projekt.
På Science Linjen skal du undervises i et fag der hedder
”Science”.
I science indgår fagene fysik/kemi, biologi, geografi og
matematik, og du vil komme til at arbejde med emner, der
handler om disse.
Du vil komme til at arbejde med projekter og spændende kemiforsøg, deltage i konkurrencer,
programmere robotter og komme på besøg virksomheder.
Et emne i science kan fx være ”Teknologi & design”, hvor opgaven kan være ”byg
en bæredygtig badeby”. Den skal præsenteres fx som model, film eller på anden
spændende måde du er med til at udvikle.
Hvorfor skal du vælge Science Linjen?
•Du er vild med naturvidenskab, matematik og IT
•Du er nysgerrig og kan lide at eksperimentere og skabe nyt
•Du er god til at fordybe dig
Livsoplysningslinjen er en alsidig linje, hvor filosofi og
identitet og du er i centrum.
Yderligere beskrivelse er under udarbejdelse
Lektions oversigt på Øbro Fri Skole
Klasse
Lektioner+
Hævet fag
BH
1.kl
Nuværende
lektionstal
21
22
4
3
25
1xdansk, 1xmus 25
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
23
24
23
23
2
1
2
3
6.kl
22
5
7.kl
8.kl
9.kl
29
31
30
2
2
3
2xdansk
1xdansk
2xdansk
1xdansk,
1xtysk, 1xliv
1xmat,
1xdansk,1xtysk,
2xliv
2xlinjefag
2xlinjefag
2xlinjefag,
1xidræt
2xBilledskole
Valgfag for: 1., 2.,
3., 4.kl.
Valgfag for: 1., 2.,
3., 4.kl.
Valgfag for:
7. kl.
8., 9.kl
2xKor
2xmus,
2xBilledkunst,
I alt
25
25
25
26
27
32
33
34
SFO´en og skolereformen
Da vi har hævet timetallet i grundskolen til 25 lektioner, vil det sige at børnene i bh.kl til og med
3.kl, først kommer i sfo kl. 13.30
I forhold til i år, er det 9 timer mindre SFO tid for børnene. Samtidig bliver de fleste børn hentet
inden kl.16.00, hvorfor behovet for 5 personaler i det tidsrum ikke er til stede. Det vil sige at der
bliver en del SFO personale timer ”tilovers”.
Vi forestiller os at 4 personer fra SFO møder ind kl. 11.00, hvor de indgår i bh.kl til og med 3.kl.
som støtteundervisere, enten med faglig eller socialpædagogisk støtte. Herefter tager 3 af dem
parkvagten, og efter returnering varetager de endnu en lektion, i en af de før nævnte klasser.
Herved opfyldes behovet for støtteundervisning, især den socialpædagogiske, samt en naturlig
overgang fra skole til SFO, hvor personalet kan ”arbejde” videre med eventuelle konflikter.
Lærerne får herved 3 kvarter til samarbejde, hvor alle er til stede.
LektieCafé
LektieCafé:
Det vurderes ud fra hver semesterevaluering, hvilke elever der har haft svært ved at tilegne
sig viden ud fra læringsmålene. De elever der har haft det svært, eller hvor det vurderes, at
de har brug for et boost, skal i samråd med forældrene indgå i en obligatorisk LektieCafé
ordning.
Der vil yderligere blive tilbudt frivillig LektieCafé for skolens øvrige elever, såfremt det
skemamæssigt er muligt.
Arbejdstiden?
Arbejdstid 2014/2015
Bruttotid.
5 ugers ferie
•Søgne helligdage
I alt
Arbejdstid
1938,80
185,00
66,60
1687,20
Timer:
Nettoarbejdstid:
1687,20
Nettoarbejdstid fordelt på 42 uger: 40,20 timer/uge. 8,03 timer/dag.
Arbejdsopgaver der skal løses i løbet af året:
•Undervisning. Som udgangspunkt 25 lektioner pr. uge.
750,00
Tilbage til øvrige opgaver:
937,00
Forberedelse/efterbehandling, klasselærerfunktion, tests, evaluering, faglig ajourføring,
kurser, udvikling af nye tiltag, specialundervisning, ressourceteam, div. udvalg, teammøder,
TR arbejde, Arbejdsmiljørepræsentant, mentor, eksamensforberedelse, censor, retning af
eksamensopgaver, fag ansvarlig i 14 fag.
Afskaffes:
Aftenmøder, forældres mulighed for at kontakte lærerne om aftenen.

similar documents