presentatie strategische personeelsbeleid Masterclass

Report
Strategisch
personeelsbeleid
30 augustus 2012
Masterclass In voor Zorg / BTN
Blok 6
Programma
1. Ontwikkelingen in sector
2. Wat vinden professionals belangrijk
3. Knelpunten bespreken
- Wat betekent de inrichting van kleine teams voor
de samenstelling?
- Hoe weet ik mijn medewerker langdurig aan de
organisatie te binden?
Vraag 1
Wat zijn belangrijke onderwerpen die volgens u
terug moeten komen in een strategisch
arbeidsmarktbeleid?
Ontwikkelingen sector
465.000 werklozen (mrt 2012, 5,9% beroepsbevolking)
Ontwikkelingen arbeidsmarkt:
• Flexibilisering
• Meer buitenlandse toetreders
• Diversificatie
• Vergrijzing en ontgroening
• Meer herintreders
• Groei dienstverlening
Ontwikkelingen politiek
•
•
•
•
•
•
•
Regelarme instellingen
Resultaatsbekostiging AWBZ
Rol gemeenten  overheveling AWBZ
Uitvoering voor eigen verzekerden
Scheiden wonen/zorg
Extramuralisering
Veranderende rollen (CIZ, zorgkantoren, gemeenten, keten.
Etc.)
• Convenant ouderenzorg (nu weer opgezegd)
Geprognotiseerde vraag
Beroepsbevolking en zorgvraag
‘Uitval’ medewerkers in de
zorg
Redenen waarom verpleegkundigen en
verzorgenden de zorg verlaten:
• Behoefte aan ander werk (25%)
• Onvoldoende loopbaanperspectief (19%)
• Onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden
(18%)
Analyse werkvermogen
• Werkvermogen vrouwen neemt vanaf 40 jaar sneller af dan bij
mannen
• Werkvermogen VMBO, MBO en HBO neemt vanaf 40 jaar sneller
af dan andere opleidingsniveaus
• Werkvermogen neemt vanaf 40 jaar bij lichamelijk werk sneller af
dan bij geestelijk werk of combinatie
• Werkvermogen van medewerkers met vast dienstverband neemt
vanaf 40 jaar sneller af dan bij andere vormen
Bij vrouwen vanaf 40 jaar met een opleidingsniveau VMBO, MBO en
HBO met lichamelijk werk en een vast dienstverband neemt de
inzetbaarheid het snelste af en is het risico op uitval het grootst
Strategische visie arbeidsmarkt
Een strategische visie op de arbeidsmarkt kan niet zonder een geïntegreerd beleid dat zich
richt op:
 Het binden van medewerkers
 Het ‘slimmer’ inzetten van medewerkers
 Het vinden van nieuwe medewerkers
Vinden
Slimmer
inzetten
Doel:
In .... juiste
hoeveelheid
gekwalificeerd
personeel om
aan cliëntvraag
te kunnen
voldoen
Binden
Wat moeten we weten?
Weten we:
•Hoe het cliëntenbestand zich ontwikkeld?
•Hoe de zorgvraag zich ontwikkeld?
•Wat de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve productie moet zijn?
•Hoe het huidige medewerkersbestand is en zich ontwikkeld (zowel
kwalitatief als kwantitatief)?
•Wat de benodigde capaciteit is nu, over 3, 5 en 10 jaar?
•Welke ‘gaps’ zijn er en wanneer?
Hoe kun je gap oplossen
•
•
•
Huidige medewerkers behouden?
Productiviteit verhogen slimmer inzetten capaciteit?
Hoeveel capaciteit moet ik van de arbeidsmarkt halen en wanneer?
Zorgvisie
(Arbeidsmarkt)beleid
Cliënten
Arbeidsmarkt
Organisatie
Medewerkers
Vinden van personeel
•
•
•
•
•
•
Marktonderzoek in de regio: wat is de stand van zaken en verwachte
toekomstige situatie in mijn omgeving
Concurrentiepositie op arbeidsmarkt inzichtelijk maken
Inzichtelijk maken wat voorwaarden zijn om in de zorg te gaan werken
(wat maakt zorg voor bepaalde doelgroepen interessant)
Samenwerking gemeenten (Wwnv) en UWV (WW)
Samenwerking met werkgevers in regio (outplacement  doelgroepen)
Visie/beleid, uitgangspunten en voorwaarden op:
 Herintreders
 Flexibilisering
 ZZP’ers en andere vormen flexwerk
 Buitenlandse toetreders (EU)
Vinden van personeel (2)
•
•
•
•
Arbeidscommunicatie (geïntegreerde aanpak/beleid):
 Inzet van social media (Amerpoort)
 Huidig personeel en cliënten inzetten als ambassadeurs
 Promoten van de zorg als werkgever  focus op
doelgroepen
Opleidings/trainingsbeleid en model optimaliseren (eventueel
samen met partners zoals ROC of STOC)
Optimaliseren van werving en selectieproces met de sollicitant als
uitgangspunt
Mogelijk willen huidige medewerkers meer werken?
Binden van personeel
•
•
•
•
•
•
•
•
Meten van medewerkerstevredenheid, zodat de juiste verbeteracties
kunnen worden bepaald
Duurzame inzetbaarheid - Levensfase beleid - Gezondheidsbeleid
Meten van werkvermogen (WAI)
Loopbaanontwikkeling
‘Medewerkervolgsysteem’: plannen, volgen, beoordelen
Talentenmanagement
Bieden van opleiding, eventueel in samenwerking met een
opleidingsinstituut zoals ROC of STOC
Voeren van exitgesprekken
Slimmer inzetten
• Zorg op afstand
• Flexibiliteit in de regio, gezamenlijk
werkgeverschap
• App (zorgaanbieders kunnen via deze
app hun eigen medewerkers benaderen
om als flexibele kracht te werken)
• (strategische) Personeelsplanning
Vraag 2
Wie van u heeft dit nu al zo
georganiseerd?
• Zo nee, waarom niet?
• Zo ja, wat zijn uw ervaringen?
Vraag 3
Wat betekent dit voor de keuze om met
kleine teams te werken?
Afronding
Conclusie & vervolgafspraken

similar documents