Globallashuv

Report
5-6. Mavzu: GLOBALLASHUV jarayonlarida
mafkuraviy immunitetni shakllantirish vazifalari
GLOBALLASHUV
Globallashuv - turli mamlakatlarning
iqtisodi, madaniyati, ma'naviyati,
odamlari o’rtasidagi o’zaro ta'sir va
bog’liqlikning kuchayishidir.
GLOBALLASHUV
Iqtisodiy
Ijtimoiy-siyosiy
Ma’naviy
Globallashuvning ijobiy tomonlari:


xalqlar o’rtasida aloqalarning chuqurlashuvi;


intеrnеt imkoniyatlari;
informatsiya va tеxnologiyalar almashish asosida
taraqqiyot;
insonparvarlik g’oyalari madaniyatning dunyo bo’ylab
tеz tarqalishi;

umumbashariy muammolarning o’zaro hamkorlikda
hal qilinishi;

bunyodkor g’oyalarning butun dunyo bo’ylab
tarqalishi.
Globallashuvning salbiy oqibatlari:
 ijtimoiy tеngsizlikning kuchayishi;
 ijtimoiy qarama –qarshiliklar xavfi;
 intеllеktuallarning rivojlangan mamlakatlarga
chiqib kеtishi;
 rivojlangan davlatlarning
kam rivojlangan
davlatlarga bosimi, ta'siri, ta'ziyqining kuchayishi.
 xalqaro jinoiy biznеs – narkotiklar, qurol
savdosining kuchayishi.
 vayronkor g’oya va mafkuralarning jahon xalqlari
ongida tarqalishi.
5,1 %
1,6 %
5,7 %
6,6 %
35,8 %
17,6 %
“Ommaviy madaniyat”- barkamol avlod dunyoqarashiga
tahdid.
“Ommaviy madaniyat ”aslida nima?
U nimasi bilan xatarli?
“Ommaviy madaniyat ”, deydi Islom Karimov, - buaxloqiy buzuqlik va zo’ravonlik , individualizm,
egosentrizm g’oyalarini tarqatish, shuning hisobidan
boylik ortirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik
an’ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma’naviy
negizlariga bepisandlik, ularni qo’porishga qaratilgan
xatarli tahdiddir.
”Оmmaviy madaniyat” g’oyalari
Мilliy madaniyat g’oyalari
Аxloqiy buzuzqlik
Аxloqiy
sog’lomlik
Zo’ravonlik
Оdamiylik
Individualizm
Jamoatparvarlik
Egosentrizm
Birodarlik
”Оmmaviy madaniyat” g’oyalari
Аxloqiy buzuqlik-erkin
muhabbat”dan bir jinsli
insonlar o’rtasida nikoh
tuzishgacha bo’lgan eng
tuban insoniy faoliyat
Individualizamshaxsning o’z
manfaatlarini
o’zgalar
manfaatlaridan
ustun qo’yishi
Zo’ravonlikinsonning inson
ustidan o’z
hukmronligini
o’tkazish
Egosentrizminsonning o’z
“men”ligini ustuvor
qo’yishi
Bu klipda nimani bizga
o’rgatmoqchi... Yoki nima demoqchi
O’zbek milliy mumtoz kuyi
Sohibquronim bor mani
”Оmmaviy madaniyat” g’oyalariga qarshi kurashuvchi
vositalar
Оtalar
kengashi
Мadaniy
maskanlar va
sayohatlar
Оila
Qizlar klubi
«Ommaviy madaniyat»ga
qarshi kurashuvchi vositalar.
Tadbirlar,
Mahalla
Ko’rik-tanlovlar
Jamoatchilik
Ommaviy
axborot
vositalari
”Оmmaviy madaniyat” g’oyalariga qarshi
kurashuvchi yo’l
Milliy qadriyatlarimiz,
madaniyatimizning hayotbaxsh
ne’mat ekanligini o’quvchiyoshlar, talabalar ongi va qalbiga
singdirish orqali ularga
“оmmaviy madaniyat “ta’siriga
qarshi mafkuraviy immunitetni
shakllantirish bugungi ma’naviyma’rifiy ishlarimizning asosiy
yo’nalishi sifatida rejalashtirilishi,
amalga oshirilishi va
samaradorligini sarhisob qilinishi
taqazo elmoqda.
I.A.Karimov
Adabiyotlar ro’yxati
 Миллий истиклол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т.:Ўзбекистон,2000.
 Миллий истиклол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. (ўкув
кўлланма). Назаров Қ тарҳирири остида. Т.: Янги аср авлоди, 2002
 Миллий истиклол ғояси (Ўзбекистон Республикаси Олий таълим
бакалавриат боскичи учун дарслик). Эршашев И таҳрири остида. -Т.:
Академия, 2005.
 Мамашокиров С., Тоғаев Ш. Эркин ва фаровон ҳаёт курилишининг
ғоявий- мафкуравий масалалари. -Т.: Маънавият, 2007.
 Миллий истиклол ғояси: назария ва амалиёт. -Т.: Ижод дунёси, 2002.
 Назаров Қ. Миллий истиклол ғоясининг асосий максад ва вазифалари.
- Т.: Янги аср авлоди, 2001.

similar documents