ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่สลิดหลวง ช่องทางท่าข้ามบ้านหนองบัว ช่องทางท่า

Report
โอกาสและความท้ าทายของการเฝ้ าระวังและ
ควบคุมโรคแนวชายแดนและกลุ่มแรงงานข้ ามชาติ
ภายใต้ บริบทขององค์ กรระหว่ างประเทศ
อารีย์ ม่ วงสุขเจริญ
สานักงานองค์ การอนามัยโลกประจาประเทศไทย
กรอบการนาเสนอ
• บริบทชายแดนและแรงงานต่ างด้ าวที่มีความท้ าทายต่ อการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคชายแดนและแรงงานต่ างด้ าว
• โอกาสในการการสร้ างความเข้ มแข็งในการเฝ้าระวังและควบคุม
โรคชายแดนและแรงงานต่ างด้ าว ในบริบทขององค์ กรระหว่ าง
ประเทศ
– Global approaches
– Local approaches
• ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา
บริบทและความท้ าทาย
• ประชากรเป้าหมายมากถึง 23 ล้ านคนหรือ มากกว่ าหนึ่งในสาม
ของประเทศและมีอาณาเขตรอยต่ อชายแดนที่ยาวและช่ องทาง
เข้ า-ออกที่ยากแก่ การจัดการอย่ างเป็ นระบบ
• มีความหลากหลายทัง้ ในมิติ ชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ
ภาษา และการดารงชีวิต พืน้ ที่บางส่ วนเป็ นป่ าเขา เข้ าถีงยาก
หรือเป็ นที่ท่ เี สี่ยงภัยจากความไม่ สงบ
ช่องทางท่าข้ามบ้านท่าสองยาง
คร. 339
DKBA
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ สลิดหลวง
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านหนองบัว
KNU1 22
ช่ องทางท่ าข้ ามสบห้ วยแม่ อุสุ
DKBA
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ ต้าน
28DKBA
ช่ องทางท่ าข้ ามห้ วยแม่ ต้าน
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามสบห้ วยลึก
คร. 338
ช่ องทางท่ าข้ ามห้ วยปางยาง
KNU1 24
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ หละ
DKBA
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ ออกผารู
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านห้ วยปลากอง
ช่ องทางท่ าข้ ามผู้ใหญ่ ปุ่ม
DKBA
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามห้ วยแม่ ระมาด
DKBA
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวังผา
97
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวังแก้ ว
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวังตะเคียน
DKBA
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านท่ าอาจ
KNU1 DKBA
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านริมเมย
รปภ.
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านห้ วยม่ วง
284 KNU1
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านไร่ ดอนชัย
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านนา้ ดั้น
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ กุ
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านตะเปอพู
KNU1
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านแม่ โกนเกน
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวะครึโคะ
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านช่ องแคบ
KNU1
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านหมืน่ ฤาชัย
KNU1
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านมอเกอร์ ไทย
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวาเลย์ ใต้
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านวาเลย์
อ.ท่ าสองยาง
อ.แม่ ระมาด
MAE SOT
TAK
อ.พบพระ
อ.อุ้มผาง
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านมะโอ๊ ะโค๊ ะ
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านเปิ่ งเคลิง่
ช่ องทางท่ าข้ ามบ้ านเลตองคุ
KPF
32
4
บริบทและความท้ าทาย
• ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ พัฒนามาเป็ นศูนย์ กลางการ
ย้ ายถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขาดแคลน
แรงงานทักษะฝี มือน้ อยจึงต้ องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้ านในการช่ วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Source: Mekong Migration Network
บริบทและความท้ าทาย
• ปั จจุบันประเทศไทยเป็ นที่พานักของผู้ย้ายถิ่นมากว่ า 3.5 ล้ านคน
จากประเทศพม่ าถือเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ ท่ สี ุดประมาณ 2.3 ล้ านคน
ซึ่งเป็ นไปได้ ว่าช่ องว่ างการขาดแคลนแรงงานจะขยายไปเป็ น
5.36 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2568 (IOM, 2013)
Distribution of Migrant workers
in BKK 2011
Source: PATH
บริบทและความท้ าทาย
• นโยบายด้ านการบริหารจัดการแรงงาน ความความมั่นและด้ าน
สาธารณสุขยังไม่ ประสานไปในทางเดียวกัน ซึ่งไม่ เอือ้ ต่ อการ
จัดการทางด้ านสาธารณสุขอย่ างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหา
และจัดการงบประมาณ กาลังคนทางด้ านสาธารณสุขและความ
ครอบคลุมของบริการและการเข้ าถึงบริการของแรงงานต่ างด้ าว
บริบทและความท้ าทาย
• ความไม่ เท่ าเทียมในระบบ
บริการสุขภาพ รวมทัง้
สมรรถนะในการเฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกันโรคของ
ประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ าน
• สถานะทางสุขภาพของ
แรงงานและผู้ย้ายถิ่นข้ าม
แดนก่ อนการเดินทางหรือ
ย้ ายถิ่นมาพานักหรือทางาน
ในประเทศไทย
Country
2012 2011
2010
Thailand
63
29
65
Myanmar
19
7
4
Laos
130
0
34
Cambodia
3
Malaysia
0
0
3
Indonesia
1,192
806
432
Viet Nam
12
13
6
Diphtheria Reported Case in SEA Countries
Source: WHO Updated 13 July 2013
Globalization โลกาภิวฒ
ั น์
• Globalizations creates
challenges for
infectious disease policy
but force states to
cooperate
• International
cooperation has
become critical in
controlling of infectious
disease
• โลกาภิวัฒน์ ก่อให้ เกิดข้ อท้ า
ทายต่ อนโยบายในการต่ อสู้
กับโรคติดเชือ้ แต่ อีกทางหนึ่ง
ก็เป็ นการบังคับให้ นานา
ประเทศต้ องร่ วมมือกัน
• ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
มีความสาคัญเพิ่มขึน้ ในการ
ควบคุมโรคติดเชือ้
21st Century
• Trade regime
– Volume
– Speed
• Human rights regime
• Access regime
• ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
ในการควบคุมโรคยิ่งมี
ความสาคัญเพิ่มขึน้
• กฏหมายระหว่ างประเทศใน
การควบคุมโรคยังคงเป็ นสิ่ง
สาคัญแต่ มีความท้ าทาย
มากยิ่งขึน้
• หน่ วยงานที่ไม่ ใช่ องค์ กรของ
รัฐมีบทบาทและความสาคัญ
เพิ่มขึน้
Global threats : International Health Security 1980 - 2007
Opportunity
In today’s world, diseases
travel fast and no single
country can protect itself on
its own.
Acknowledging this, the 193 WHO Member
States unanimously adopted a new version of
the International Health Regulations (IHR).
WHO is the directing and
coordinating authority for
health within the United
Nations
เจตนนารมณ์ และขอบเขต
กฏอนามัยระหว่ างประเทศ
• ป้องกัน คุ้มครอง ควบคุม
และตอบโต้ ทางด้ าน
สาธารณสุขต่ อการ
แพร่ กระจายของโรคติดต่ อ
และภัยสุขภาพระหว่ าง
ประเทศด้ วยวิธีการที่
เหมาะสมกับภาวะเสี่ยง
หลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไม่
จาเป็ นต่ อการการจราจรและ
การค้ าระหว่ างประเทศ
International Health Regulations
กฏอนามัยระหว่ างประเทศ
• States notify other countries about outbreaks
of special diseases in their territories and
maintain adequate public health capabilities
at points of disease exit and entry
• Disease-prevention measures restricting
international trade and travel be based on
scientific evidence and public health
principles
----Twin goals---
Decision Instrument
• A single case: polio (wild type
virus), smallpox, human influenza
new subtype), SARS
• Diseases to use the algorithm:
Cholera, Plague-ไข้ เหลือง, Yellow
Fever, Viral haemorragic fevers
(Ebola, Lassa, Marburg), West Nile
Fever, Méningococcal disease.
• Any event of potential of PHEIC
ภาวะฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุขระหว่ างประเทศ
National Capacity
• The best way to prevent international spread
of diseases is to detect public health threats
early and implement effective measures when
the problem is at local level
National Capacity is very
important!!!!
IHR contributed to States’ Actions
• Build/improve capacity of member states on
national surveillance systems to meet
minimum requirements;
• Ability to identify “public health emergency of
international concerns” (PHEIC)
• Advocate that industrialized countries to fund
surveillance improvements in unindustrialized
countries
Global Alert and Response Network
International public health
security is based on strong
national public health
infrastructure connected to a
global alert and response
system.
GOARN is a technical global
partnership (+120 countries),
coordinate by WHO
Non-state actors
• Roles of non-state organizations on global
health governance become increasingly
important (e.g. Global Fund, GAVI, BMGF,
MSF)
• บทบาทขององค์ กรที่ไม่ ใช่ องค์ กรของรัฐได้ เพิ่มความสาคัญอย่ าง
เป็ นลาดับในการบริหารจัดการสุขภาพโลก องค์ กรเหล่ านีไ้ ด้ มี
ส่ วนสร้ างความเข้ มแข็งของงานสาธารณสุขในหลายมิติ
ครอบคลุมโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญหลายโรค ซึ่งรวมถึงการเข้ าถึง
วัคซีน ยา และบริการทางด้ านสาธารณสุข
Growing Regional Networks
• Mekong Basin Diseases Surveillance
• ASEAN + 3
• Bilateral collaboration (framework) (National
and local levels)
Local approaches
การสร้ างเครือข่ าย
23
23
การรวบรวมและใช้ ข้อมูลในการวางแผน
www.maesot-hospital.com/datacenter_who/
24
รู ปแบบการทางานของภาคีเครือข่ ายสร้ างเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค อ.แม่ สอด จ.ตาก
ผูส้ ู งอา
ยุ
(ปู่ ย่าตายาย )
บทบาท
หน้าที่ของ
ชมรม
ผูส้ ู งอายุ
ระบบสุ ขภาพภาค
การมี
ส่ วน
ร่ วม
เยาวชน
( ลูก หลาน )
บทบาท
หน้าที่
เยาวชน
ประชาชน
( ประชาชนเป็ น
ศู นย์ กลาง)
- ระดับอาเภอ / ตาบล
- ระดับชุมชน / หมู่บ้าน
- ละแวก – ครอบครัว
- ระดับบุคคล
กระบวนการ
บูรณา
การ
บทบาท
หน้าที่อ
สม.
อสม.และ
อสต.
( พ่อ แม่ )
26
27
Cross Border SRRT Training
Joint meeting
ข้ อเสนอเพือ่ พิจารณา
Regional/ภายนอก
Thailand/ภายใน
• Regional Health
Systems
Strengthening
including disease
control
• Universal Health
Care Coverage
• Coherent policies
(labor, security and
health)
• Scaling up local
model e.g. Bilateral
Health
Collaborations, TakMae Sot model
Reaching ultimate goals
• Live saved
• Trust
maintained/built
• No travel and
trade restrictions
• No political and
social turmoil
Photo credit to Mae Sot hospital
Thank you very much

similar documents