เทคนิคการเก็บเด็ก

Report
เทคนิคการฝึ กเด็กให้ สงบ
เทคนิคการฝึ กเด็กให้ สงบ
การเตรี ยมเด็กให้สงบหรื อการเก็บเด็ก
หมายถึง การทาให้เด็กสงบลงโดยการดึง
ความสนใจของเด็กในขณะที่กาลังคุยหรื อ
เล่นกันอย่างไม่เป็ นระเบียบมาสู่ กิจกรรมที่
ครู ตอ้ งการ และยังเป็ นการเปลี่ยนอิริยาบถ
และทาให้เด็กสนุกสนานด้วย การเก็บเด็กมี
จุดประสงค์ คือ
1. เพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจใน
การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิที่จะทากิจกรรม
ต่อไป
3. เพื่อให้เด็กผ่อนคลายความตึงเครี ยด
4. เพื่อทบทวนความจา
 การเตรียมเด็กให้ สงบ ครูสามารถจัดกิจกรรมเร้ า
ความสนใจของเด็กก่ อนเรียน เรียนรู้สิ่งได้ หลายวิธี
1. การใช้คาคล้องจองประกอบการเล่นนิ้วมือ
Finger play
2. การใช้เพลง เพลงที่นามาร้องให้เด็กหันมา
สนใจแล้วร้องตามนั้น จะต้องมีทานองสนุกสนานกับ
วัยของเด็กและเป็ นเพลงที่อาจทาท่าทางประกอบได้
 บทบาทของครูในการฝึ กเด็กให้ สงบ
1. ศึกษาคาคล้องจอง เพลงให้เข้าใจ
2. อ่านหรื อร้องให้คล่อง จาให้ได้
3. พูดให้เด็กฟังก่อน 1 – 2 เที่ยว
4. ครู กล่าวทีละวรรคแล้วให้เด็กพูดตาม
5. ครู สอนท่าทางและเด็กพูด / ทาตามช้าๆ
จนได้เอง
 ประโยชน์ ทเี่ ด็กจะได้ รับ
1. สนุกกับภาษา
2. พัฒนาการใช้ภาษา
3. ฝึ กความจา
4. ฝึ กการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
5. สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เครี ยด
การเล่นนิว้ มือ
(Finger play)
 1 ใบไม้ 
ใบไม้ 5 ใบ สี สวยใส เต้นระบาอยู่
รอบต้นไม้ใหญ่
ลมพายุพดั ผ่านเมืองมา ใบไม้กร็ ่ วง 1
ใบ....... 2 ใบ....... 3 ใบ....... 4 ใบ
....... 5 ใบ.......
 2 ต้ นแอ็บเปิ้ ล 
บนต้นแอ็ปเปิ้ ลสูงใหญ่
แอ็ปเปิ้ ล 2 ผล ยิม้ ให้ฉนั
ฉันเขย่าต้นพลัน แล้วฉัน…ก็กินมัน…
เข้าไป อ้ า.......อร่ อยจัง
 3 เปิ ดประตู – ปิ ดประตู 
เปิ ดประตู ปิ ดประตู เปิ ดประตู ..........เข้ าไปใน
บ้ าน ปิ ดประตู
เปิ ดประตู ปิ ดประตู เปิ ดประตู ..........เข้ าไปใน
บ้ าน ปิ ดประตู
เปิ ดประตู.........ออกจากบ้ านปิ ดประตู วิง่ .........
เปิ ดประตู.........ออกจากบ้ านปิ ดประตู วิง่ .........
 4 เปิ ดปิ ด– เปิ ดปิ ด 
เปิ ด – ปิ ด เปิ ด – ปิ ด ทาเสี ยงน้อยน้อยนิดให้ดงั
เปาะ แปะ
เปิ ด – ปิ ด เปิ ด – ปิ ด ทาเสี ยงนิด ๆ วางลงบนตัก
(ส่ วนต่าง ๆ)
นิ้วน้อย น้อย ของคนขยัน (เก่ง ดี น่ารัก) ใครหนอ
จะช่วยกัน.....หนูค่ะ ,ผมครับ.....
 5 นกกระจิบ 
จิ๊ป จิ๊ป จิ๊ป จิ๊ป เกาะ..................ผม
(ส่ วนของร่ างกาย)
 6 กา – แบ 
กาแบ กาแบ แล้วก็ ตบ ตบ ตบ
กาแบ กาแบ แล้วก็ ชก ชก ชก
กาแบ กาแบ แล้วหัวเราะ ฮ่า ฮ่า
 7 ลูกบอล 
ลูกบอลเล็กๆ ลูกบอลใหญ่ๆ เราโยน
ไปให้ไกล รับไว้ดีดี
 8 รถไฟ 
รถไฟ แล่นบนสะพาน แล่นไปนาน นาน
ฉึ กฉัก ฉึ กฉัก ปู๊ นๆ
 9 นี่คอื บ้ าน 
นี่คือบ้าน นี่คือหลังคานี่คือประตู นี่ คือหน้าต่าง เปิ ด
ประตูออกมาเห็น......(เด็ก ตัวเล็ก ๆ)วิง่ ๆๆๆไป
 10 นี่คอื 
นี่คือ มีด และส้อมของคุณแม่
นี่คือ โต๊ะ ทางานของคุณพ่อ
นี่คือ กระจกส่ องหน้า ของพี่สาว
นี่คือ เปล ของน้องเล็ก ลา ล้า ลา
ล่า ลา ลา ล่าลาล่าลา
 11 นกกระจิบ นกกระจอก นกกระจาบ 
นี่คือ นกกระจิบ จิ๊บ ๆ จิ๊บ ๆ
นี่คือ นกกระจอก จ้อก ๆ จ้อก ๆ
นี่คือ นกกระจาบ จ๊าบ ๆ จ๊าบ ๆ
บินมา…นกกระจิบ จิ๊บ ๆๆๆ
บินมานกกระจอก จ๊อก ๆๆๆ
บินมานกกระจาบ จ๊าบ ๆๆๆ
 12 นี่คอื 
ตบมือ … ครั้ง แล้วแตะศรี ษะ … ครั้ง (นับเบาๆ)
ตบมือ … ครั้ง แล้วแตะบ่า … ครั้ง (นับเบาๆ )
ตบมือ … ครั้ง แล้วแตะขา … ครั้ง (นับเบาๆ )
 13 นิ้วชี้ 
นิ้วชี้คนดีอยูไ่ หน
ชูให้คุณครู .....ดูหน่อย
แล้ววางบนปากน้อย ๆ คอยฟังคุณครู ......ให้ดี
 14 ปิ ด 
ปิ ดหูซา้ ยขวา ปิ ดตาสองข้าง
ปิ ดปากเสี ยบ้าง แล้วนัง่ สมาธิ
 15 อบอ่ นุ ในใจฉัน 
อบอุ่น ในใจฉัน
วิง่ ไปในทุ่งสวย
มี.........มาเล่นด้วย
ลมระรวย พัดเย็นใจ
 16 กระต่ ายกับเต่ า 
กระต่ายน้อยน้อย หูยาวน่ารัก
มันชอบกินผัก ที่ในทุ่งนา
เจ้าเต่าต้วมเตี้ยม
ก็เดินเข้ามา
กระต่ายน้อยคอยท่า ยืน่ ผักให้กิน
 17 บาน – หุบ 
ดอกไม้แสนสวย บาน บาน หุบ หุบ
หุบ หุบ บาน บาน
ผีเสื้ อแสนงาม บินมาไว ไว
ดอกไม้แสนสวย ชูกลีบไหว ไหว
เพลินตา เพลินใจ ดอกไม้แสนงาม
 18 สัตว์ ป่าร่ าเริง 
ช้ างใหญ่ เดินเล่นไปมา
ลิงน้ อยกระโดดดีใจ
ฝูงอีกาบินมาเร็วไว
พากันไปร้ องราทาเพลง
 19 เดิน – วิ่ง 
เดิน เดิน วิง่ วิง่ เดิน เดิน
เพลิดเพลิน เดินเดิน วิง่ วิง่
หกล้ม หกลุก หนูแสนสนุก
ลุก ลุก เดิน เดิน วิง่ วิง่
ขอให้ ทุกคน
รักหนูจริง ๆ
แม้ หนูจะวิง่
หกล้ม หกลุก
 20 ไข่ 10 ฟอง 
ไข่ 10 ฟอง กองอยูบ่ นโต๊ะ
แตกดังโพล๊ะ เหลือไข่ 9 ฟอง
ไข่ 9 ฟอง กองอยูบ่ นโต๊ะ
แตกดังโพล๊ะ เหลือไข่ 8 ฟอง
ไข่…
เพลง (Sing song)
 1 เพลง กา – แบ 
กา กา กา กา
ตบ ตบ ตบ ตบ
กา กา กา กา
ตบ ตบ ตบ ตบ
แบ แบ แบ แบ
กา กา แบ
แบ แบ แบ แบ
แล้วก็ปิดตา …
 2 เพลง กระซิบ 
กระซิบ กระซิบอย่ าให้ เสี ยงดัง
ควรระวังผู้อนื่ หนวกหู
พวกเด็กๆ ต้ องเกรงใจครู
คุณหนู หนู…อย่ าทาเสี ยงดัง
 3 เพลง นิ้วมือ 
โป้ ง ชี้ กลาง นาง ก้ อย
ก้ อย นาง กลาง ชี้ โป้ง นาง ก้ อย
ก้อย นาง ก้ อย นาง กลาง ชี้
ก้ อย นาง ก้ อย นาง กลาง ชี้
 4 เพลง กกไข่ 
ลา ล้ า ลา ลา หล่ า ลา ลา ล้ า ลา หล่ า ลา
ไข่ กาลังจะแตกออกมา
ก๊ อก ก๊ อก ก๊ อก ก๊ อก ก๊ อก ก้ อก กอก
กกอีกที… ซู่…ดูลูกเจี๊ยบ
หลัน่ ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา
เดี๋ยว เดียวออกบิน
คุ้ยเขีย่ วหากิน ตามประสาไก่ เอย
 5 เพลง ยกมือ 
ยกมือข้ างขวา ยก ยก ยกมือข้ างซ้ าย ยก ยก
เรามาสนุกเฮฮา (ซ้า)
ยกมือข้ างขวา
ยกมือข้ างซ้ าย ยก ยก
(เปลีย่ นมือ เป็ น ไหล่ เท้ า สะโพก)
 6 เพลง นั่งตรง 
นั่งตัวตรง ตรง นั่งตัวตรง ตรง
ตรงไหมคะ(ซ้า) ตรงแล้วค่ ะ(ซ้า)
 7 เพลงแม่ ไก่ออกไข่ 
แม่ ไก่ ออกไข่ วนั ละฟอง
ไข่ วนั ละฟองไข่ วนั ละฟอง
แม่ ไก่ ออกไข่ ทุกวัน …วัน ได้ ไข่ …ฟอง
 8 เพลง ตา หู จมูก 
ตา หู จมูก จับให้ ถูก จับ จมูก ตา หู
จับใหม่ จับให้ ฉันดู (ซ้า)
จับ จมูก ตา หู จับหู ตา จมูก
 10 กา – แบ 
แบมือแล้ วกา แบมือแล้ วกา ตบให้ ดัง เปาะแปะ
แบมือแล้ วกา แบมือแล้ วกา วางบน....นั่นแหละ
ไต่ …เต้ าตามกัน ไต่ …เต้ าตามกัน
ไต่ ให้ ถึงตรงคาง หนูน้อยเอย
อ้ าปากก็เห็นฟัน
จงอย่ าเอานิว้ เข้ าปาก
11เพลงออกกาลัง
ออกกาลังด้ วยการร้ องราทาเพลง
ให้ คลืน้ เครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
เราร้ องกันไป ไม่ มีหม่ นหมองฤทัย
แล้ วเราเพลินใจด้ วยกันร้ องราทาเพลง
12.เพลงเสียงฝน
เสียงฝน หล่ นจากฟากฟ้ า
สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้า)
พวกเราอย่ าออกไปไหน
เปี ยกฝนไปจะเป็ นหวัดเอย
13.เพลงสะอาด
ไหนดูเล็บมือ นี่ไงล่ ะ ๆ
แหมสะอาดดีนี่เธอ ขอบคุณค่ ะ ๆ
ไหนลองดูฟัน ๆ นี่ไงล่ ะ ๆ
แหมสะอาดดีนี่เธอ ขอบคุณค่ ะ ๆ
14.เพลงอย่ าทิง้
อย่ าทิง้ อย่ าทิง้ อย่ าทิง้
ทิง้ แล้ วจะสกปรก
ถ้ าเราเห็นมันรก
ต้ องเก็บ ๆ ๆ
15.เพลงสาวชาววัง
สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแป้ งบาหยันๆ
คนนั้นเป็ นของใครกัน ๆ
ถ้ าเป็ นของฉั น ๆรั กตายเลย
16.เพลงดุกด๋ ุย
ดุกดุ๋ย ๆ แมลงสาบออกหากินขนม
อมลูกอมเสี ยจนแก้ มตุ่ย
ควายตัวเมียออกลูกมาเป็ นตัวเมียๆ
อยู่มาไม่ นานมีลกู มีหลานก็เป็ นตัวเมีย
17.เพลงลูกแพะ
เตาะแตะ เตาะแตะ เตาะแตะ
ลูกแพะเดินโซเซมา
เดินโซซัดโซเซ
ทาท่ าโฉเก เตาะแตะ เตาะแตะ
18.เพลงยินดีทพี่ บกัน
วันนีย้ ินดีที่เราได้ มาพบกัน (ซา้ )
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่ วมสนุก
ปลดเปลือ้ งความทุกข์ ให้ มนั สิ ้นไป มาเถิดมา
เรามาร่ วมจิ ต ช่วยกันคิ ดให้การศึกษาเจริ ญ
19.เพลงวิหคเหินลม
แสนสุ ขสมนัง่ ชมวิหก อยากเป็ นนกเหลือเกิน
นกหนอนกเจ้าหกเจ้าเหิ ร ทั้งวันนกเจ้าคงเพลิน
โผบินละลิ่วลอยลม แม้เป็ นนกได้ดงั่ ใจปรารถนา
ฉันคงเริ งร่ าลอยลม แม้เป็ นนกได้ดงั่ ใจจินตนา
ฉันคงเริ งร่ าลอยลม ขอเพียงเชยชมทัง่ น้องนภา
จนสุ ดขอบฟ้ า สุ ขาวดี ฉิ มพลีวมิ านเมืองฟ้ า
ค่าคืนจะทนฝื นบิน เหิ นไปทัง่ ถิ่นที่มนั มีดารา
อยากจะรู ้เป็ นนักเป็ นหนา ดาราพริ บตาอยูใ่ ย
ยัว่ เย้ากระเซ้าหรื อไร หรื อดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน
20.ยวนยาเหล
ยวนยาเหล ยวนยาเหล่
หัวใจว้ าเหว่ ไม่ ร้ ูจะเห ไปหาใคร
จะซื้อเปลญวนที่ด้ายหย่ อน ๆ
จะซื้อเปลญวนทีด่ ้ ายหย่ อน ๆ
จะเอา(ชื่อลกู ) นอนไกวเช้ า ไกวเย็น
21.เพลงรีบไปโรงเรียน
หนูหนูเด็กๆทั้งหลาย
อย่ านอนตื่นสายเป็ นเด็กเกียจคร้ าน
ตื่นเช้ าจะได้ เบิกบาน สดชื่ นสาราญสมองแจ่ มใส
อาบนา้ ล้ างหน้ าสี ฟัน รี บเร่ งเร็ วพลันแต่ งตัวทันใด
รั บประทานอาหารเร็ วไว เสร็ จแล้ วก็รีบไปโรงเรี ยน.
22.เพลงจันทร์ เจ้ า
จันทร์ เอ๋ ยจันทร์ เจ้ าขอข้ าวขอแกง
ขอแหวนทองแดงผกู มือน้ องข้ า
ขอช้ างขอม้ าให้ น้องข้ าขี่
ขอเก้าอี้ให้ น้องข้ านั่ง
ขอเตียงตั้งให้ น้องข้ านอน
ขอละครให้ น้องข้ าดู
ขอยายชูเลีย้ งน้ องข้ าเถิด
ขอยายเกิดเลีย้ งตัวข้ าเอง
23.เพลงแมงมุม
แมงมุมลายตัวนั้น
ฉั นเห็นมันสงสารเหลือทน
วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ ส่องแสง ฝนแห้ งเหื อดไปลับตา
มันรี บไต่ ขึน้ ฟ้ า หั นหลังมาทาตาลุกวาววาว
24. Are you sleeping
Are you sleeping?
Are you sleeping?
Brother’s Jhone?
Brother’s Jhone?
Morning bell are ringing.
Morning bell are ringing.
Ding ding dong ding ding dong.
25. หนูมาลี
หนูมาลีมีลกู แมวเหมียว
ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว
หนูมาลีมีลกู แมวเหมียว ขนมันคล้ ายสาลี
26.พระอาทิตย์
โผล่ มาจากขอบฟ้ า เค้ ามาในยามเช้ า
ส่ องแสงให้ เรา อบอ่ นุ สบาย
เค้ าลอยข้ ามเราไป จมหายไปในยามเย็น
พร่ ุงนี้เราก็จะเห็น เค้ าโผล่ อีกที…ทีเ่ ดิม
พระอาทิตย์ ยิม้ แฉ่ ง แก้ มแด๊ ง…แดง
แต่ งตัว ทาแป้ งโผล่ มา ยามเช้ าตร่ ู ~~ ฮ๊ ู ฮู ~~
พระอาทิตย์ ยิม้ แฉ่ ง แก้ มแด๊ ง…แดง
แต่ งตัว ทาแป้ งโผล่ มา ส่ งยิม้ ให้ คณ
ุ หนู
ยิม้ น้ อยยิม้ ใหญ่
27.เต่ า
เต่ า เต่ า เต่ า เต่ านั้นมีสี่ขา
สี่ตีนเดินมา มันทาหัว
ผลบุ ผลบุ โผล่ โผล่
มันทาหัว
ผลบุ ผลบุ โผล่ โผล่
28.ปูดา
จับปูดา ขยาปูนา
จับปมู ้ า คว้ าปทู ะเล
สนกุ จริ งเลย ชะเลยนอนเปล
จะโอละเห่ นอนเปลหลับไป
29.ตาดูหูฟัง
เรามีตาไว้ ดู
เรามีหูไว้ ฟัง
เวลาใครสอนใครสั่ง
ต้ องตั้งใจฟัง ต้ องตั้งใจดู
30. เพลง อึง่ อ่ าง
อึ่งอ่ างมันนั่งข้ างโอ่ ง
มันนั่งหลังโก่ งจะคอยกินมด
เด็กเอ๋ ยเจ้ าอย่ าพูดปด เด็กเอ๋ ยเจ้ าอย่ าพูดปด
จะกลายเป็ นมดอาหารอึ่งอ่ าง
31. เพลง แตงโม
แตงโมผลใหญ่ ใหญ่
เกิดขึ้นได้ จากเม็ดแตงเม็ดเล็ก
จาไว้ นะพวกเด็ก เด็ก
จาไว้ นะพวกเด็ก เด็ก
เม็ดแตงเม็ดเล็ก
กลายเป็ นแตงผลใหญ่
31.เด็กดี
เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้ องมีหน้ าที่ 10 อย่ างด้ วยกัน(ซ้า)
หนึ่ง…นับถือศาสนา
สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม…เชื่อพ่อแม่ ครูอาจารย์
สี่ …วาจานั้นต้ องสุ ภาพอ่อนหวาน
ห้ า…ยึดมั่นกตัญญู
หก…เป็ นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด…ต้ องศึกษาให้ เชี่ยวชาญ ต้ องมานะบากบั่น ไม่ เกียจไม่ คร้ าน
แปด…รู้จักออมประหยัด
เก้า…ต้ องซื่อสั ตย์ ตลอดกาล นา้ ใจนักกีฬากล้าหาญ ให้ เหมาะกับกาล สมัย
ชาติพฒ
ั นา
สิ บ…บาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพฒ
ั นา จะเป็ นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ
32.ระบาชาวเกาะ
ราระบาชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ
สายน้าหลัง่ ไหล สายน้าหลัง่ ไหล
กระทบหาดทรายดังครื่ นครื่ น
กระทบหาดทรายดังครื่ นครื่ น
33.หนอนน้ อย
ต้ วมๆเตี้ยมๆ ออกมาจากไข่
เจ้ าหนอนตัวใหญ่ ลกู ใครกันหนอ
กระดึบ กระดึบไป
กระดึบ กระดึบไป
กระดึบ กระดึบไป บนใบไม้ อ่อน(ซ้า)
น่ ารั กจงุ เบย
34.ดื่มนม
ดืม่ ดืม่ ดืม่ เรามาดืม่ ดืม่ นมกันเถอะ
ดืม่ แล้ ว อย่ าทาเลอะเทอะ
ดืม่ แล้ ว อย่ าทาเลอะเทอะ
ดืม่ นมเยอะเยอะ ร่ างกายแข็งแรง เย้ ๆ( ซ้า)
35.ช้ าง
ช้ างๆๆ น้ องเคยเห็นช้ างรึ เปล่ า
ช้ างมันตัวโตไม่ เบา
จมูกยาวๆเรี ยกว่ างวง
มีเขี้ยวใต้ งวงเรี ยกว่ างา
มีหูมีตา หางยาว
36.กามือ
กามือขึน้ แล้ วหมุน ๆ ชูมือขึน้ โบกไปมา
กามือขึน้ แล้ วหมนุ ๆ ชูมือขึน้ โบกไปมา
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล่
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล่
ชูมือขึน้ หมุนไปรอบตัว
37.อาบนา้
อาบน้าแล้ วสบายตัว
สบายหัวหนูหมั่นสระผม
ตัดเล็บที่มันแหลมคม(ซ้า)
ปากหอมน่ าชมเพราะหนูแปรงฟัน….
38.ทะเล
โอ้ ทะเลแสนงาม ฟ้ าสีครามสดใส
มองเห็นเรื อใบ แล่ นอย่ ใู นทะเล
หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหม่ ูปลา
ก้ งุ หอยนานา อย่ ใู นท้ องทะเล
39.โรงเรียน
โรงเรี ยนของเราน่ าอย่ ู
คณ
ุ ครูใจดีทุกคน
เด็ก ๆ ก็ไม่ ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรี ยน
ชอบมา ชอบมาโรงเรี ยน(ซ้า)
40.ไก่
ไก่ ย่างถูกเผา ไก่ ย่างถูกเผา
มันจะถูกไม้ เสียบ..โอ๊ ย
มันจะถูกไม้ เสียบ..โอ๊ ย
เสียบตูดซ้ าย เสียตูดขวา
ร้ อนจริ งๆ ร้ อนจริ งๆ ร้ อนจริ งๆ
41.กระต่ าย
กระต่ ายขาว มีหูยาวเรี ยว
หางสั้นนิดเดียว ตาแดงแวววาว
กระโดดเล่ นกลางแสงจันทร์ สกาว
อย่ ตู ามราวป่ าช่ างน่ ารั ก เอย
42.เป็ ด
ก้ าบ ก้ าบ ก้ าบ
เป็ ดอาบน้าในคลอง
ตาก็จ้องแลมอง
เพราะในคลองมีหอย ปู ปลา
43.มด
มดตัวน้ อยตัวนิด
มดตัวน้ อยตัวนิด
มดมีฤทธิ์น่าดู ย้ ฮู ู
มาไวไวกันหน่ อย
มาเร็ วเร็ วกันหน่ อย
ย้ ฮู ู ย้ ฮู ู
ย้ ู วววว ฮ้ ู
44.อย่ าทิง้
อย่ าทิง้ ขยะนะเออ ลกู เป็ ดเค้ าเจอเดีย๋ วเค้ าดุเอา
อย่ าทิง้ ขยะนะเรา ลกู เป็ ดเห็นเข้ าบ่ นกัน พึมพัม
ก๊าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ
ก๊าบ ก้าบ ก๊าบ ก้าบ ก้าบ
45. เพลงกบ
อบ อ้ บ อ้ บ อ้ บ เสียงกบฟังแต่ ไกล
ไปไปเราไป โดดไปให้ เหมือนดังกบ
โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ
เมื่อฝนตก มันร้ องอ้ บ อบ
อ้ บ อบ อบ อบ ไปทั่วท้ องนา
46.พรวนดิน
พรวนดินกันเสียให้ หมด
จะปลกู ข้ าวโพด สาลี (ซ้า)
โอ้ แม่ นวลดารา จะไม่ รีบมาเร็ วรี่
ข้ าวโพดสาลี (ซ้า) ป่ านชะนี้จะโรยรา(ซ้า)
47.นกกระจิบ
โน้ นนกบินมาลิบลิบ
นกกระจิบ 1 2 3 4 5
อีกฝูง…บินล่ องลอยมา 6 7 8 9 10 ตัว
48. เพลงฝน
ซ่ า ซ่ า ซ่ า ฝนตกลงมากระเด็นเป็ นฝอย
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหน่ อย
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหน่ อย
เปี ยกฝนเพียงเล็กน้ อย
จะเป็ นหวัดเอย
ฮัดเช้ ย ฮัดเช้ ย ฮัดเช้ ย
49. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ
เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครั บ/สวัสดีค่ะ
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครั บ/ขอโทษค่ ะ
เมื่อจากกันยกมือไหว้ สวัสดี สวัสดีครั บ/สวัสดีค่ะ
เมื่อใครมีจิตไมตรี ขอขอบคณ
ุ ขอบคณ
ุ ครั บ/ขอบคณ
ุ ค่ ะ
50. เพลงเข้ าแถว
เข้ าแถว เข้ าแถว อย่ าล้าแนวยืนเรี ยงกัน
อย่ ามั่วแชร์ เชือน
เดินตามเพือ่ นให้ ทัน
ระวังจะเดินชนกัน
เข้ าแถวเร็ วพลันว่ องไว
51. เพลงกินผักผลไม้
กินผักผลไม้ ทาให้ แข็งแรง
แก้ มก็แดงน่ ารั กหนักหนา
เป็ ดไก่ ไข่ นมเนื้อหมปู ปู ลา
กินแล้ วแกล้ วกล้ าเติบโตว่ องไว
52. เพลงเก็บของ
เก็บ เก็บ เก็บ
มาช่ วยกันเก็บของที
เร็ วคนดี
เก็บของเข้ าที่กนั เถิด
53. เพลงจิง้ จก
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก
จิ้งจกมันมีสี่ขา
อย่ ขู ้ างฝาและบนเพดาน
กินแมลงเป็ นอาหาร
โรงเรี ยน บ้ าน ทีอ่ ย่ อู าศัย
ตัวเล็กกว่ าต๊ ุกแก คอยชะแง้ ร้องทัก ใครๆ
ออกลูกมาเป็ นไข่
แอบเอาไว้ ไม่ ให้ ใครมอง
จ๊ ุ จ๊ ุ จ๊ ุ จ๊ ุ
54. เพลงเต่ ากับกระต่ าย
เต่ าตัวลายเดินย้ ายโคลงเคลง
กระต่ ายฮัมเพลงเดินสวนทางมา
ให้ นึกขาขันเจ้ าเต่ าท้ องนาเชื่องช้ าดัง่ กับปลิง
มันจึงเปรยแกมเย้ ยท้ าทาย
แข่ งความไวกันไหมเจ้ าปลิง
เจ้ านั่นชักช้ าน่ าเบื่อเสี ยจริงต่ อให้ วงิ่ ไปก่ อน
เพราะทะนงในตัวเกินไป
จึงหลงเอนกายพิงไม้ พกั ผ่ อน
สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระต่ ายเจ้ าจึงนอนหลับปุ๋ ยเย็นใจ
กระต่ ายทะนงลุ่มหลงลืมตน ตืน่ มาจนอาทิตย์ ลาไป
รีบลุกผลุนผลันดั้นด้ นพฤกษ์ ไพร แต่ ช้าไปแล้ วสิ
55. เพลงรีบไปโรงเรียน
หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอย่ านอนตืน่ สายเป็ นเด็กเกียจคร้ าน
ตื่นเช้ าจะได้ เบิกบาน สดชื่นสาราญสมองแจ่ มใส
อาบนา้ ล้างหน้ าสี ฟัน รีบเร่ งเร็วพลันแต่ งตัวทันใด
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแล้วก็รีบไปโรงเรียน
56. เพลงพบกันใหม่
พบกันใหม่ พบกันใหม่ จากกันไป ขวัญใจกลับมา
โอ่ ละเฮ ลันลันลา หนึ่งสัปดาห์ เราหยดุ สองวัน
เสาร์ อาทิตย์ ฉันคิดถึงเธอ
ฉันนอนละเมอหัวใจไหวหวั่น
จากกันไปเมื่อไหร่ จะพบกัน(ซ้า)
พอถึงวันจันทร์ เราก็พบกันใหม่
57. เพลงแมลงเกาะจมูก
มีแมลงตัวหนึ่ง
บินมาเกาะ
จมูกกระต่ าย(ซา้ )
มันจึ งปั๊ ด มันจึ งปั ด
แมลงก็บินหนีไป
59. เพลงยักคิ้ว
ยักคิว้ ยักเอว ยักไหล่
ตาชม้ ายยิม้ ไปยิม้ มา…
ชิ กกาบุ่ม ชิ กกาบุม ลันลา (ซา้ )
จี บซ้ าย จี บขวา ลอยหน้ าราวง……
60.คนมีปัญญา
คนมีปัญญา สร้ างบ้ านไว้ บนศิลา(ซ้า)
เมือ่ มีลม พายุพดั มา บ้ านของเขา ก็ยงั คงอยู่ฮ่าๆ
คนโง่ สร้ างบ้ าน สร้ างบ้ านไว้ บนหาดทราย(ซ้า)
เมือ่ มีลม พายุพดั มา บ้ านของเขาก็ พังทลายโครมๆ
61.นกเขา
นกเขาบินข้ ามเขา
ไม่ ใช่ ของเรา อย่ าไปแลมอง
ตัวเมียตีปีกพั่บ พั่บ(ซา้ )
ตัวผู้ขานรั บ จุ๊กกรู้ จุ๊กกรู
62.แตงโม
แตงโมผลใหญ่ ๆ เก็บเอาไว้ อยู่ในตู้เย็น
ใครๆเค้ าผ่ านมาเห็น
ใครๆเค้ าผ่ านมาเห็น
เปิ ดตู้เย็นกินนา้ แตงโม…เฮ้
63.แมว
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
รู ปร่ าง ประเปรียว เป็ นหนักหนา
ร้ องเรียก เหมียวเหมียว ประเดีย๋ วก็มา
เคล้าแข้ ง เคล้าขา น่ าเอ็นดู
รู้ จกั เอารัก เข้ าต่ อตั้ง
คา่ คา่ ซ้านั่ง ระวังหนู
ควรนับว่ ามัน กตัญญู
พอดู อย่ างไว้ ใส่ ใจเอย……
64.มดแดง
มดแดง กัดแข้ งกัดขา
กัดเสื ้อ กัดผ้ า ตุ๊งแฉ่ ง ตุ๊งแฉ่ ง
65.ฝน
ฝนตกจั๊กๆมือซ้ ายถือปลา
มือขวาถือผัก
พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา
66.หนึ่งสั ปดาห์
เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตย์ ลบั เริ่ มสีแดง
วันจันทร์ นั้นเปลีย่ นแปลง เป็ นสีเหลืองเรื่ อเรื องตา
วันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทที ่ า
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส
วันพฤหัสบดีประสานสีแสด(ส้ ม)วิไล
วันศุกร์ ฟ้าอาไพ
วันเสาร์ สีม่วงเด่ นดวงเอย
67.นี่
นี่คอื ผม นี่คอื หน้ าผาก
นี่คอื ปาก นี่คอื ลกู ตา
ยืน่ ออกมาเค้ าเรี ยกว่ าแขน
อันแบน แบนเค้ าเรี ยกสะโพก
เอาไว้ โยก แซมบ้ า…แซมบ้ า
68.เป่ า
น้าปลา ตราหัวสิงห์ จับผ้ หู ญิงมาทรมาน
จับผ้ ชู ายมาทรยศ จับแม่ มดมาดึงสะดือ
จับกิง้ กือ มาทาก๋ วยเตี๋ยว
จับแมวเหมียวมาเต้ นระบา
จับแมวดามาเป่ ายิง้ ฉุบ
69.รถไฟ
ขึ้นรถไฟจะไปโคราช
ตดดังป๊ าดถึงราชบุรี
ตดอีกทีถึงบริ ษทั
บริ ษทั ป้ า ๆ เป๋ อ
ขอเสนอนิยายเรื่ องสั้น
ป้ ากับป่ ู ก้ อู ีจ้ ู
ป้ าไม่ อย่ ู ป่ ไปเที
ู ย่ ว
ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกันเย้
70.เป่ ายิง้ ฉุบ
ยา หย่ า ย่ า คุณยายซักผ้ า
คุณตาสระผม ยาอมโบตัน
ยาสี ฟันคอลเกต สบู่วิเศษ
ปั๊ กเป่ า ยิง้ ฉุบ
71.นกเอี้ยง
นกเอีย้ งเอ๋ ย
มาเลีย้ งควายเฒ่ า
ควายกินข้ าว
นกเอีย้ งหั วโต
72.จิงโจ้
จิ งโจ้ มาโล้ สาเภา
หมาไล่ เห่ า จิ งโจ้ ตกใจ
หมาไล่ ไปจิ งโจ้ วิ่งหนี
จิ งโจ้ เจอผี จิ งโจ้ สิ้นใจแวะๆ

similar documents