ราก ลำต้น

Report
Plant Anatomy
Systems and Tissues
รากแก้ ว
รากแขนง
Roots
Monocots: fibrous root
system with no main
tap root.
Dicots: Main tap root,
with smaller side roots
branching off.
รากประเภทต่าง ๆ
รากที่ทา
หน้ าที่คา้ จุน
ลาต้ น
รากโกงกาง
รากประเภทต่าง ๆ
รากหายใจ
รากแสม
รากประเภทต่าง ๆ
รากสั งเคราะห์
แสง
รากกล้วยไม้
รากประเภทต่าง ๆ
รากสะสม
อาหาร
รากมันแกว
เนือ้ เยื่อเจริญส่ วนปลายราก
Roots
รากพืชใบเลีย้ งคู่
รากพืชใบเลีย้ งเดี่ยว
Roots
Dicot and Monocot
ใบแรกเกิด
กิ่ง
ใบ
ข้ อ
Stem
เนือ้ เยื่อเจริญปลาย
ยอด ปลายยอด
ดอก
ก้ าน
ลาต้ น
ใบ
ตา
ปล้ข้ าองง
Stems of monocot
Stems of dicot
Stems of dicot
ระบบเนือ้ เยือ่ ลาเลียงพืชใบเลีย้ งคู่และใบเลีย้ งเดี่ยว
ph
ph
xy
xy
Dicot stem section
Monocot stem section
ความแตกต่างของรากและลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ราก
ลาต้ น
ความแตกต่างของรากและลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่
ราก
ลาต้ น
ชนิดของลาต้น
ต้ นไม้ ใหญ่
ลาต้ นเหนือดิน
ไม้ พ่ มุ
ไม้ ล้มลกุ
ต้ นตั้งตรง
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นเหนือดิน
เลือ้ ยขนาน
กับดิน
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นเหนือดิน
ใช้ ลาต้ น
พันหลัก
ถั่วฝักยาว
เลือ้ ยขึน้ สูง
ชนิดของลาต้น
ต้ นตาลึง
ลาต้ นเหนือดิน
ใช้ ลาต้ น
เป็ นมือเกาะ
เลือ้ ยขึน้ สูง
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นเหนือดิน
ต้ นตาลึง
พลูด่าง
พริกไทย ต้ นพลู
ใช้ รากพัน
เลือ้ ยขึน้ สูง
ใช้รากพัน
พลู
พลูด่าง
ไม่ใช้รากพัน
ชะพลู
ชนิดของลาต้น
ต้ นตาลึง
ลาต้ นเหนือดิน
ลาต้ น
เปลีย่ นเป็ น
หนาม
เลือ้ ยขึน้ สูง
ชนิดของลาต้น
ต้ นตาลึง
ลาต้ นเหนือดิน
ผิวส่ วนนอกของ
ลาต้ นเปลีย่ นเป็ น
หนาม
เลือ้ ยขึน้ สูง
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นใต้ ดิน
ขิง
ขมิ ้น
แห้ วหมู
ข่า
Rhizome
แง่ งหรือเหง้ า
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นใต้ ดิน
มันฝรั่ง
Tuber
งอกจากปลายไรโซม
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นใต้ ดิน
หอมและ
กระเทียม
Bulb(บัลบ์ )
หัวกลีบ
ลาต้ นขนาดเล็กมีใบเกล็ด
ชนิดของลาต้น
ลาต้ นใต้ ดนิ
เผือก
Corm (คอร์ ม)
คล้ายหัวกลีบ
แต่ สะสมอาหารที่ลาต้ น

similar documents