okul ve kurumlarda devir teslim işlemi 15/20

Report
MALTEPE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ
Cevdet ERGÜL
Şube Müdürü
Müdürler, taşınır malların korunmasından sorumlu
olduklarından, okulda mevcut eşya ve gereçleri, yerine
atanan okul/kurum müdürüne veya okul/kurum müdürü
henüz işe başlamamış ise devir kuruluna devir ve teslim
ederler. İşe yeni başlayan müdür, (15) gün içinde devir ve
teslim alma işlerini bitirir.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
2/20
TAŞINIR MAL
YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu
: 28/12/2006-2006/11545
Kararı
: 18.1.2007/26407
Resmî Gazete
Ek ve Değişiklikler:
1)
4/5/2010-2010/504
B.K.K. 19.6.2010/27616
2)
14/02/2012-012/2842 B.K.K. 22.03.2012/28241 RG
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
RG
3/20
MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre
aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.
f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak,
taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve
teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa
taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda
bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan
miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir.
Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir
nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında
saklanır.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
4/20
Devir işlemleri
MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri,
sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve
bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere
devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen
taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve
belgeleri aramak ve almak zorundadır.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
5/20
(2) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine
ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık,
tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen
taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki
taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile
yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir.
Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin
başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı,
en az üç kişiden oluşur.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
6/20
(3) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
düzenlenerek yapılır.
(4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve
servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar,
buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen
miktarlar esas alınarak sayılmak ve listedeki ilgili bölüm
imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
7/20
A M B A R
İL VE İLÇENİN
HARCAMA BİRİMİNİN
AMBARIN
MUHASEBE BİRİMİNİN
TAŞINIR
KODU
SIRA NO
D E V
İ
R
BAŞKAN
D E Vİ R
T E S L İ M
E
T
T UT A NA Ğ I
KODU
KODU
KODU
KODU
TAŞINIR ADI
V
VE
ADI
ADI
ADI
ADI
E S L
İ M
ÖLÇÜ
BİRİMİ
KAYITLAR
SAYIMDA
A GÖRE
BULUNAN
BULUNMA
MİKTAR
SI
K U R U L
ÜYE
ÜYE
SAYIM SONUCUNA GÖRE
FAZLA
NOKSAN MİKTAR
MİKTAR
U
TESLİM EDEN
TESLİM ALAN
Adı Soyadı:........................................
...............................
..............................................
........................................
........................................
Unvanı:..............................................
...............................
.............................................
........................................
........................................
İm zas ı:...............................................
....................................
...............................................
........................................
........................................
Tar ih: ...../......./.......
Tar ih: ...../......./.......
T.M.Y. Örnek No:11
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
8/20
Örnektir
MALTEPE ZEYTİNBURNU İLÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
DEVİR – TESLİM TUTANAĞIDIR
1. “Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim
tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış
belirtilen taşınırlar.
2. Kurum Mührü ve Mühür Beratı.
(Mühür veya Berat yoksa tutanakta belirtilir ve bu durum
1 ay içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
9/20
MÜHÜR VE MÜHÜR BERATI DEVİR – TESLİM TUTANAĞI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne ………………. kütük numarası ile kayıtlı,
………………………………………………………..… Müdürlüğüne ait Mühür, Beratıyla birlikte
teslim edilmiştir. ….. / 02 / 2014
Teslim Alan
Teslim Tarihi
Teslim Eden
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
10/20
3. Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan
tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, üye
kayıt defteri, banka hesap defteri, (01/02/2014 tarihli hesap
ekstresinde belirtilen ……...TL meblağ) , boş bağış makbuzları,
…………. yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz)
4. Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan
tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka
hesap defteri (01/02/2014 tarihli hesap ekstresinde belirtilen
…..TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
11/20
5. Spor kulübüne ait olan (Kaldırılmış olmasına rağmen
bazı yerlerde hesaplar olabilmekte) (saklanma süresi
içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar
defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),
fatura dosyası, banka hesap defteri, (01/02/2014 tarihli
hesap ekstresinde belirtilen …..…. TL meblağ) (evrak sayıları
belirtiniz)
6. Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar
(saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim
görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider
satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka hesap defteri,
(01/02/2014 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……... TL
meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
12/20
7. Varsa Etütlere ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm
evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), banka hesap
defteri, (01/02/2014 tarihli hesap ekstresinde belirtilen
…..…. TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
8. Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri,
öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları, diploma
defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma
sayısını belirtiniz)
9. Varsa Gizli Evraklarla ilgili olarak tutulan dosya (Kayıt
olduğu gelen-giden evrak defterleri ile birlikte)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
13/20
10. MEBBİS modülü için kullanılan şifre
11. E-okul modülü için kullanılan şifre
12. meb.k12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp)
için kullanılan şifre (okul web sayfası başka bir web sağlayıcı
üzerinden yayınlanıyorsa; ftp şifresi, varsa kullanıcı paneli
şifresi)
13. meb.k12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi
14. Dyned okul şifresi (varsa)
15. Okul/Kurumda kullanılan internet hattı kullanıcı adı ve
şifresi
16. Modem şifresi, varsa kablosuz ağ şifresi
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
14/20
17. SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım
amacını belirtiniz, varsa borç dökümanı alınız)
18. e-beyanname şifresi (varsa)
19. KBS için kullanılan kurum şifresi
20. Mesaj sistemi kurum şifresi (varsa)
21. Varsa KurumNet ile ilgili şifreler.
Yukarıda 21(yirmibir) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin
teslim-tesellümü 01/02/2014 tarihinde yapılmıştır.
İmza
Ad-Soyad
TESLİM EDEN
İmza
Ad-Soyad
TESLİM ALAN
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
15/20
Görevden ayrılanlar kendi üzerindeki zimmeti de
teslim etmelidirler
TMY Mad: 5 Fıkra(4)
Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından
başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz
konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim
yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
16/20
TMY Madde : 6 Fıkra (4)
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan
ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
17/20
Ayrıca Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yürüten veya daha önce yürütmüş
olanlar bu görevlerden ayrıldıklarında Mal Müdürlüğü ile irtibat
kurularak kesilmiş olan kefalet bedellerini geri alma işlemlerini
tamamlamalıdırlar.
Kaynak : Meb
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
18/20
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
19/20

similar documents