Politikat energjitike të MEI-së

Report
Ti japim energji
ENERGJISË RINOVUESHME
Politikat energjetike te MEI.
MND. Gjergji Simaku
Drejtor
Drejtoria e Burimeve Energjetike të Rinovueshme dhe Efiçencës së
Energjisë
Adresa: Blvd "Dëshmoret e Kombit", 1001 Tiranë-Shqipëri
Cel: +355682021939
E-mail: [email protected]
Politika e energjise
Strategji e Energjise 2014-2020; 2030
Ligj i Ri i sektorit te energjise elektrike
Model i Ri tregu
Amendments on RES Law 138/2013
Ligj i ri per Efiçencen e energjise
Ligji per Performancen e Energjise ne Banesa
17 akte sekondare ( 12 EE 5 BRE )
(Janar-Shtator 2014)
Statusi 33% - të rinovueshme
 Shqipëria vëndi ku mbi 95% e energjisë elektrike
dhe 23% e totalit të burimeve primare sigurohen
nga energjia hidrike.
 fakti që vendi mbështetet në energjinë hidrike e
bën atë vulnerabël ndaj ndryshimeve të kushteve
hidrologjike, kjo gjë ka zvogëluar ndjeshëm
sigurinë e furnizimit me energji elektrike.
 rreth 10% e Totalit të Burimeve Primare të
Energjisë në vend - përfshirë importet - sigurohet
nga biomasa, veçanërisht nga drutë e zjarrit.
Përgjegjësia e MEI

MEI është përgjegjëse për vlerësimin dhe shqyrtimin e kërkesave:
− Për ndërtimin e hidrocentraleve (koncesione)
− dhe për autorizimet për llojet e tjera të teknologjive për prodhimin e
energjisë nga BRE-të, si era, biomasa, sistemi fotovoltaik etj.

Misioni i MEI është promovimi i BRE nëpërmjet:
−
−
−
−
−
Përgatitjes dhe rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Energjisë;
Hartimit të kuadrit ligjor të nevojshëm per BRE;
Parashikimit të kërkesës për burime të ndryshme BRE;
Nxitjes së investimeve private, vendase ose të huaja;
Zhvillimit të reformave të tregut në sektorin e energjisë për të arritur
objektivat kombëtare të BRE
OBJEKTIVI KOMBETAR PËR BRE-TË NË
EUROPË
Qëllimi kryesor i Direktivës së BE-së për energjinë e
rinovueshme (Direktiva 2009/28/EC) është caktimi i
objektivave detyruese për përdorimin e BRE.
Direktiva përcakton një objektiv të përgjithshëm prej
20% për BE-në dhe objektiva individuale për Shtetet
Anëtare deri ne vitin 2020.
Brenda objektivit të përgjithshëm për BRE-të, ekziston
një detyrimi specifik: 10% e energjisë që përdoret në
sektorin e transportit te jetë nga BRE-të.
OBJEKTIVI KOMBETAR PËR BRE-TË NË
SHQIPËRI
 Duke përdorur metodën e Direktivës 2009/28/EC janë llogaritur
objektivat për Shqipërinë raportuar në qershor 2010:
Treguesit e
BRE-ve
2005
KFBE,
ktoe
Përqindja e
BRE-ve
2005
Parashikimi;
2020 KFBE,
ktoe
Përqindja për
2020
Shqipëria
2,054
29.3%
3,308
1.4%
36 %
Objektivi i
BRE
51%
Treguesit e
BRE-ve
Shqipëria
2009
KFBE, ktoe
1,491.40
Përqindja e
BRE-ve
Rritja e
tarifës
Parashikimi;
2020
2009
fikse
KFBE, ktoe
Përqindja e
mbetur; Pjesa për
2020
41.26%
5.5%
2338.16
3.24%
Objektivi
për 2020
për 2020
Konkluzioni përfundimtar është: objektivi maksimal final për
BRE-të për Shqipërinë do të jetë 38%. Kjo përqindje do të
shërbejë si objektivi kombëtar për BRE-të për vitin 2020.
Konsumi i energjisë i parashikuar për periudhën
2010-2020
 Konsumi final primar i energjisë brenda fushës së zbatimit të
Direktivës për efiçencën e përdorimit të energjisë dhe shërbimet
e energjisë (ESD) në Shqipëri në vitin 2010 është 1879,36 ktoe.
−
−
−
−
−
Industria me 16,56%
Transporti me 36,80%
Banesat me 27,71%
Sektori i shërbimeve me 14,34%
Bujqësia me 4,59%
 Objektivat treguese për energjitë e rinovueshme
 Sipas Direktivës 2009/28/EC, Palëve kontraktore në
traktatin e KE-së u kërkohet që vendosin objektivat e
tyre treguese për pjesën e BRE në vitin 2020 për
sektorët e mëposhtëm:
 ngrohja dhe ftohja;
 energjia elektrike, dhe
 transporti.
dokumenti i PKVBRE: vetevleresim & gjetje
2013 Konsumi kombetar-potencialet sipas sektoreve,
(2013/1845 ktoe – 21.4TWh ne TOTAL)
[electriciteti si prodhim vendas 4.2TWh; 7.34TWh konsum]

similar documents