ธรณีวิทยาน่ารู้ ร่น ๓๒ กระบี่

Report
ธรณีวิทยาน่าร ้ ู
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เพื่อ
พัฒนาองค์ความร ้ ู
ด้านธรณีวิทยา ฯ
รนุ่ ที่ ๓๒
จังหวัดกระบี่
โดย สันต์ อัศวพัชระ
สานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
โดย สันต์ อัศวพัชระ
สานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรด้ ู า้ นธรณีวิทยา ฯ รนุ่ ที่ ๓๒
จังหวัดกระบี่
ธรณีวิทยา
•
•
•
•
ธรณีวิทยา คืออะไร
ธรณีวิทยา ทาไมต้องร ้ ู
ธรณีวิทยา เรียนรอ้ ู ย่างไร
ธรณีวิทยา เพื่อใคร
นิยาม
ธรณีวิทยา
“ธรณีวิทยา” ภาษาอังกฤษว่า Geology
มาจากภาษากรีกว่า Geos ซึ่งแปลว่าโลก
และ Logi หรือ Logus ซึ่งหมายถึง
地質
วิทยาศาสตร์
地質
ดาวยม
ดาวศุกร์ ดาวอังคาร
ดาวพุธ
โลก
ดาวมฤตยู
ดาวเสาร์
ดาวพฤหัส
ดาวเกตุ
地
-โลกกลมจริง ๆ (นะ)
-โลกคล้ายฟองนา้
Plato and Aristotle (384-322 BC)
Nicholas Steno
(1638-1986)
ธรรมดาต้องอยูใ่ นแนวราบ
อยู่ล่างแก่กว่าอยู่บน
Doctrine of horizontality and super position
Uniformitarianism
James Hutton (1726-1797)
ปัจจุบันเป็นก ุญแจไขไปสูอ่ ดีต
Continental drift
ทวีปเคลื่อนที่
เหมือนปลาว่ายในนา้
(Alfred Wegner 1880-1930)
ค.ศ. 1959,1962 เสนอสมมุติฐาน
การเคลื่อนที่ของแผ่นมหาสมุทร
Seafloor Spreading
Harry
Hammond
Hess
U.S.Navy
geologist
วงแหวนไฟ (ring of fire) ที่อยูร่ ายล้อมขอบมหาสมุทรแปซิ ฟิก โดยจุดสี แดงเป็ นจุดที่เกิด
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อย ๆ (จาก http://www.crystalinks.com/rof.html)
ธรณีวิทยาคืออะไร?
ธรณีวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่า ด้ว ยโลก
คื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สสารต่ า งๆที่
เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ
และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
นัน้ ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลก
เรือ่ ยมา
ส่วนประกอบของโลก
ธรณีวิทยาคืออะไร?
ธรณีวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่า ด้ว ยโลก
คื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สสารต่ า งๆที่
เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ
และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
นัน้ ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลก
เรือ่ ยมา
แร่และหิน
ธรณีวิทยาคืออะไร?
ธรณีวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่า ด้ว ยโลก
คื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สสารต่ า งๆที่
เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ
และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
นัน้ ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลก
เรือ่ ยมา
วัฏจักรของหิน
ธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ห ม า ย ถึ ง วิ ช า
ที่ ว่ า ด้ ว ยโลก คื อ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับสสารต่างๆที่ เป็น
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ทาต่อสสาร
ต่ า งๆ และผลที่ เ กิ ด จาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร นั้ น ๆ
ต ล อ ด จ น สิ่ ง มี ชี วิ ต
ทัง้ หลายในโลก นับตัง้ แต่
ปฐมกาลของโลกเรือ่ ยมา
ธรณีวิทยา
หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยโลก คือศึกษาเกี่ยวกับสสารต่างๆที่เป็นส่ว นประกอบของ
โลก กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการนั้น ๆ ตลอดจน
สิ่งมีชีวิตทัง้ หลายในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลกเรือ่ ยมา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
• แหล่งภูมสิ ณ
ั ฐาน
• แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาคืออะไร?
ธรณีวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่า ด้ว ยโลก
คื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สสารต่ า งๆที่
เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ
และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
นัน้ ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลก
เรือ่ ยมา
ธรณีวิทยาคืออะไร?
ธรณีวิทยา
หมายถึ ง วิ ช าที่ ว่า ด้ว ยโลก
คื อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สสารต่ า งๆที่
เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ล ก
กระบวนการที่ ท าต่ อ สสารต่ า งๆ
และผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
นัน้ ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ในโลก นับตัง้ แต่ปฐมกาลของโลก
เรือ่ ยมา
อาย ุทางธรณีและวิวฒ
ั นาการสิ่งมีชีวิต
ตารางธรณีกาล
ธรณีวิทยาคืออะไร ?
ธรณีวิทยาก็คือ
ดิน - น้า –ไฟ- ลม
ธรณีวิทยาคืออะไร ?
ธรณีวิทยาก็คือ
อนิจจัง - ตถตา
ธรณีวิทยา
•
•
•
•
ธรณีวิทยา คืออะไร
ธรณีวิทยา ทาไมต้องร ้ ู
ธรณีวิทยา เพื่อใคร
ธรณีวิทยา เรียนรูอ้ ย่างไร
• ทาไมต้องร ้ ู ธรณีวิทยา
๑.ความกลัว
๒.ความอยากรู้ อยากเห็น
๓.อยากอยู่ดมี สี ุ ข
๔.ถูกบังคับให้ เรียน/รู้
๕. ฯลฯ
ปัจจุบนั เป็นก ุญแจไขไปสูอ่ ดีต
ส ุขใดไหนเท่า เราเข้าใจโลก
ธรณีวิทยา
•
•
•
•
ธรณีวิทยา คืออะไร
ธรณีวิทยา ทาไมต้องร ้ ู
ธรณีวิทยา เรียนรอ้ ู ย่างไร
ธรณีวิทยา เพื่อใคร
หัวใจนักปราชญ์
เราจะทาอย่ างไร
ส ุ จิ ปุ ลิ
ลาดับประสบการณ์
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลา
เราจะทาอย่างไร
อย่าเอาแต่คลา ต้องลงมือทาด้วย
ธรณีวิทยาเพื่อใคร
ธรณีวิทยาไร้พรมแดน
GEOLOGY BEYONDS
FRONTIER
รู ปแผ่ นฝ้ าเพดาน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเผยแพร่ความรด้ ู า้ นธรณีวิทยาฯ จังหวัดนครพนม รนุ่ ที่ ๓๐ วันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
(กระดานชนวน : Slate)
Solar Cell
Ni-Cd
Silinium & Zercon
Capacitor
Ta,Cb
ยิปซัม : CaSO4 .2H2O : เกลือจืด
น้าเต้าห ้ ู เต้าฮวย เต้าห ้ ู
หลอด เต้าหแ้ ู ท่ง เบียร์
ยิปซัมแล้งน้า : CaSO4 . : Anhydride
ดอกสยาม
-น่ ารัก
-น่ าทะนุถนอม
-น่ าหวงแหน
อันการงานคือค่ าของมนุษย์
ของมีเกียรติสูงสุ ดอย่ าสงสั ย
ถ้ าสนุกด้ วยการงานเบิกบานใจ
ไม่ เท่ าไรรู้ ธรรมฉ่าซึ้งจริง
ขอบคุณมากครับ

similar documents