HETEDIK KÖNYV - Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence közjegyző

Report
HETEDIK KÖNYV
ÖRÖKLÉSI JOG
Öröklés
• Az öröklési igény nem évül el. KIVÉTEL:
•
•
végrendelet megtámadás [7:37.§ (4) bek.]
Kötelesrész iránti igény [7:76. §]
Kiesés az öröklésből
• Kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót – v.ö. Ptk. 600. § b) (nem
jogképes szervezet, termőföld?)
• A közös balesetben vagy más hasonló közös veszélyhelyzetben elhunyt
személyek az egymás után történő öröklés tekintetében a halál beálltának
sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők.
Öröklési jog felépítése
• felcserélődött a végintézkedésre és a törvényes öröklésre vonatkozó
szabályozás
Végintézkedés
• Továbbra is biztosított a végintézkedési szabadság
• Végrendelet: az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést
tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék [ua.
mint PK 85. számú állásfoglalás]
Végrendelet fajtái
• Közvégrendelet
• VÁLTOZÁS:
•
•
kizárólag közjegyző előtt (bíróság már nem)
Konzulnak sincs okirat-szerkesztési hatásköre
Végrendelet fajtái
• Írásbeli magánvégrendelet
• VÁLTOZÁS:
•
•
•
•
•
Keltezés helye már nem kell
Több különálló lapból álló holográf végrendeletnek NEM kell minden lapját aláírni
Tanú személye (részlegesen úgy korlátozott cselekvőképes, hogy tanú NEM lehet (?))
Tanúk együttes jelenlétében ismeri el magáénak az aláírását
Közreműködő definíciója: a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és
minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi
befolyásolására nyújt lehetőséget (a lóti-futi ?).
Végrendelet fajtái
• Jogi személynek rendelt juttatás ! BH 1996.152
• VÁLTOZÁS:
•
Nem lehet tanú a jogi személy tagja [és a részvényes örökös?], vezető
tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja és munkavállalója. Ilyen személy
közreműködése a végrendelet megalkotásában a jogi személynek rendelt juttatást
érvénytelenné teszi.
Végrendelet fajtái
• Szóbeli végrendelet
• VÁLTOZÁS:
•
•
az életet veszélyeztető helyzet nem teszi lehetővé írásbeli magánvégrendelet tételét
[v.ö. 634. §]
jelnyelv
Végrendelet fajtái
• Közös végrendelet – főszabály szerint továbbra is érvénytelen
• VÁLTOZÁS:
•
•
Házastársaknak az életközösség [BH.1976.450] fennállása alatt készített, ugyanabba
az okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, ha… KIVÉVE: gyermek születik
Érvénytelen a közös végrendeletbe foglalt rendelkezés egyoldalú visszavonása, ha azt
a végrendelet kizárta, vagy arra a másik végrendelkező értesítése nélkül került sor
Végrendelet fajtái
• Közjegyzőnél letett végrendelet
•
Visszavétellel hatályát veszti
Örökösnevezés
• VÁLTOZÁS:
• Utóörökös nevezés (ehhez szükséges „előörökös” nevezés is!)
•
•
ha az előörökös a házastárs [Ptk. 7:28. § (3) bek.], DE: a házastárs visszterhes
rendelkezési jogát és a szokásos mértékű ajándéknál nem nagyobb értékre vonatkozó
ingyenes adományozási jogát nem érinti.
ha az előörökös leszármazó a hagyaték megnyílásakor nem rendelkezik
végrendelkezési képességgel, és meghal anélkül, hogy ezt a képességét megszerezte
volna
Meghagyás
• VÁLTOZÁS:
•
•
Van követelésre jogosult [v.ö. 642. § (1) – senki nem követelhet]
Ha nincs senki feljogosítva, akkor a végrendeleti végrehajtó, hagyatékban részesülő
személyek
Öröklési szerződés
• VÁLTOZÁS
•
Harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében
Törvényes öröklés
•
•
•
Házastárs öröklése leszármazó mellett (közösen lakott lakáson haszonélvezet);
megváltási igény időbeli korlát nélkül!
Házastárs öröklése szülő mellett (közösen lakott lakás állagát, DE: 7:69. § (1))
Kötelesrész
•
•
•
Kitagadási okok: 7:78. § f) , g) és (3) bek.
Alapja: két éven belül megnyílt öröklés esetén az öröklési, tartási, életjáradéki, gondozási
szerződéssel elidegenített vagyon értéke
Mértéke: örökrész 1/3-a
Hatálybalépés
2013. évi CLXXVII. törvény [Ptké]
• Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. öröklési jogot szabályozó
rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után megnyílt öröklésre kell
alkalmazni.
• Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. végintézkedésre vonatkozó
rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után kelt végintézkedésre kell
alkalmazni
Speciális rendelkezések
• a végrendelet érvényességét a keltének idején hatályos szabályok szerint
kell elbírálni, KIVÉVE: A Ptk. hatálybalépése előtt kelt végrendelet
érvényességét a Ptk. szabályai szerint kell elbírálni, ha a végrendelet a Ptk.
szerint érvényes lenne és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt
meg.
• A Ptk. utóöröklésre vonatkozó rendelkezését a Ptk. hatálybalépése előtt
kelt végrendeletre is alkalmazni kell, feltéve, hogy az öröklés a Ptk.
hatálybalépése után nyílt meg.
• Ha az öröklés a Ptk. hatálybalépése előtt nyílt meg, a végrendelet
megtámadásának elévülésére a Ptk.-ban előírt ötéves határidőt a Ptk.
hatálybalépésétől kell számítani.
Speciális rendelkezések
• A Ptk. szóbeli végrendelkezés feltételeire és szóbeli végrendelet hatályára
vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után tett szóbeli
végrendelet esetén kell alkalmazni.
• A Ptk. kitagadási okokra vonatkozó rendelkezéseit az örökhagyó Ptk.
hatálybalépése után tett kitagadó nyilatkozatára kell alkalmazni.
• Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a
kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence közjegyző
www.akozjegyzo.hu

similar documents