7.RBS - Príprava a vzelávanie pri riadení bezp. systémov

Report
7. Príprava a vzdelávanie pri
riadení bezpečnostných
systémov
Riadenie firemnej kultúry v bezpečnostnom
systéme.
Firemná kultúra vzniká a rozvíja sa spolu
so vznikom firmy. Aj bezpečnostné firmy majú
svoju firemnú kultúru, ktorá sa formovala
tak, ako sa formovala podstata ich
podnikateľskej činnosti v súčasných neustále
dynamicky meniacich sa podmienkach
trhového hospodárstva a prudkého nárastu
najmä majetkovej a násilnej kriminality.
Pitrov model siedmych vnútorných činiteľov
firemnej kultúry:
1. schopnosti zamestnancov
2. štýl vedenia zamestnancov
3. úroveň spolupráce medzi jednotlivými
zložkami
4. štruktúra organizačných väzieb
5. systémy
6. stratégia
7. vzdelávanie
Je zrejmé, že všetky vnútorné determinanty,
ktoré tvoria model siedmych vnútorných
činiteľov firemnej kultúry je možné
prostredníctvom vzdelávania zámerne
ovplyvňovať. Na úrovni a kvalite väčšiny z nich
sa podpisuje manažment. Je možné tvrdiť, že
každé vzdelávanie zamestnancov, ale
najmä manažérov, významne vplýva na
rozvoj silnej firemnej kultúry. Ďalšie
vzdelávanie zamestnancov je integrálnou
súčasťou systému personálnej práce v
organizácii. Vzdelávanie v podniku musíme
chápať ako dlhodobú investíciu.
Coaching – koučing – je to dlhodobá
inštruktáž pod vedením skúseného
zamestnanca rešpektujúceho osobitosti
školenia.
Mentoring – je pôsob koučingu, v ktorom si
účastník sám vyberá svojho poradcu.
Counseling – ďalšia forma koučingu, ide o
rovnoprávne konzultovanie a vzájomné
ovplyvňovanie medzi poradcom a
účastníkom školenia.
Lietajúci tím – je pracovná skupina ktorá
pozná komplexné problémy podniku,
ako celok sa premiestňuje, na mieste rieši
problémy vyskytujúce sa v rôznych častiach
firmy.
V záujme kvalitného poskytovania
bezpečnostných služieb je nutné, aby
prevádzkovateľ zabezpečoval
zdokonaľovanie alebo ďalšiu odbornú
prípravu pracovníkov svojej bezpečnostnej
služby.
V zákone o súkromnej bezpečnosti je však
táto povinnosť stanovená len v prípade
ochrany objektov osobitnej dôležitosti,
kde patria strategické objekty obrannej
infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo
zničenie by obmedzilo zabezpečenie obrany
štátu. Podrobnejšiu kategorizáciu týchto
objektov ustanovuje Vyhláška MO SR č. 353
Z. z. Pri príprave osôb, určených na ochranu
týchto objektov, musí prevádzkovateľ
zabezpečiť odbornú prípravu v rozsahu
najmenej 4. hodín za mesiac. Obsahom
prípravy musí byť :
1. praktický výcvik taktiky a techniky
vykonávania zásahov,
2. teória taktiky a techniky vykonávania
zásahov.
Systém ďalšieho vzdelávania vo firme,
poskytujúcej bezpečnostné služby, môžeme
definovať ako cyklický – kontinuálny proces
pozostávajúci zo štyroch nasledujúcich fáz :
1. analýza a identifikácia vzdelávacích
potrieb
2. definovanie cieľov, plánovanie a
projektovanie vzdelávania
3. realizácia
4. hodnotenie
Ak by sme definovali vzdelávacie potreby,
ďalším krokom bude vypracovanie stratégie
– koncepcie vzdelávanie. Ide vlastne o
určenie vzdelávacích priorít.
Vzdelávanie na pracovnom mieste je tou
formou vzdelávanie, prostredníctvom ktorej
sa trénujú praktické zručnosti, aplikujú sa
teoretické vedomosti a upevňujú sa pracovné
návyky. V súvislosti s formovaním predstáv
a prístupov zamestnancov sa môže uplatniť
najmä :
1. učenie napodobňovaním prostredníctvom
vzorov
2. koučing
3. riadené vzdelávanie
Externé podnikové vzdelávanie prebieha
vo vzdelávacích inštitúciách, alebo iných
podnikoch. Jeho výhodou je prehľad
externých lektorov o situácii v iných firmách.
Výber foriem vzdelávacích aktivít závisí
odcieľa, ktorý má byť dosiahnutý, od počtu
zamestnancov, ktorých sa to týka a od
možnosti firmy, poskytujúcej služby v oblasti
súkromnej bezpečnosti.
Pre sféru súkromných bezpečnostných
služieb odporúčame využívať bohatú škálu
vzdelávacích aktivít, diferencovaných podľa
subjektu vzdelávania na :
1. vzdelávanie aktivity pre manažérov
2. vzdelávanie aktivity pre výkonný personál
Pritom by mali byť dodržané najmä tieto
zásady:
a / rozmanitosť zdokonaľovacej prípravy
b / získanie zručnosti na zvládanie konfliktov
c / zvládnutie techniky
d / opakovaná príprava.
Každý rozvoj ľudského potenciálu, ktorý
smeruje ku kvalite a je v súlade s podnikovými
i osobnými cieľmi zamestnancov, je aj
prostriedkom k zlepšovaniu kultúry firmy, k
zvýšeniu jej konkurencieschopnosti a
prosperity.
Bezpečnostné vzdelávanie, jeho história a
súčasnosť.
Samotný pojem bezpečnosť bol v
predchádzajúcom spoločenskom systéme
chápaný ako medzinárodná bezpečnosť,
bezpečnosť štátnych hraníc, bezpečnosť
práce a pod. Z toho pochádzalo aj
pomenovanie polície s názvom „ Verejná
bezpečnosť – VB“. Bezpečnosť riešil úzky
okruh vybraných osôb a úlohy vychádzali z
politického smerovania štátu.
Zákon č. 379/1997 Z. z. o SBS navodil
presné pravidlá, ktoré zvýraznili význam
súkromnej bezpečnosti, pričom na druhej
strane dostali presné pravidlá a spojitosť s
policajným zborom.
Dôležitú úlohu zohráva aj skutočnosť
možnosti držania služobných zbraní,
informačných a komunikačných technológií a
legalizovaných prístupov do niektorých
systémov Policajného zboru.
Bezpečnostné vedy so svojím vedeckým
skúmaním dôsledne formujú potrebu vytvárať
podmienky pre vedecké zdôvodnenie javov
a súvislosti v týchto oblastiach :
a / ekonomika a jej bezpečnosť
b / bezpečnosť informačných a
komunikačných technológií
c / bezpečnosť v doprave a dopravnej
štruktúre
d / bezpečnosť v kontexte environmentálne
chápaného sveta
e / bezpečnosť v riadení procesov vo
vzájomných bezpečnostných súvislostiach

similar documents