prezentaciju - Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne

Report
HKIŠDT - Program stručnog usavršavanja 2014.
Domagoj Troha, EU project manager
Hrvatske šume d.o.o.
• Investicijska je politika EU kojom se promiče i
podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i
njihovih regija.
• Već neko vrijeme predstavlja
najznačajniju politiku EU.
drugu
financijski
• Podupire
nastajanje
novih
radnih
mjesta,
konkurentnost, gospodarski rast, unaprjeđenje
kvalitete života te održivi razvoj u regijama EU.
• Kohezijska politika smatra se sinonimom regionalnoj
politici EU.
ZAŠTO?
• Smanjivanje razlika u razvijenosti
• Promoviranje stabilnog i održivog razvoja EU
KAKO?
• Usmjeravanje dodatnih sredstava onima koji ih
najviše trebaju - pomoću niza mjera/financijskih
instrumenata pokušava smanjiti razlike u razini
razvoja između europskih regija
• Financiranje višegodišnjih razvojnih programa
• Razvoj partnerstva između socio-ekonomskih
aktera
• Osnovni cilj: ujednačeni razvoj unutar EU te
jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne
kohezije
• Catching up: stope rasta slabije razvijenih
regija trebale bi dostići stope rasta
nadprosječno razvijenih regija, ali pri tome
se ne smije ograničavati rast vodećih regija
(konvergencija)
• Najrazvijenija područja: uži London,
Luxemburg, Bruxelles i Hamburg
• Najslabije razvijena područja: sjeverozapadna
Bugarska, Moldavija u Rumunjskoj,
Potkarpatsko i Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj.
• (Common Agricultural Policy - CAP) jedna je od
najstarijih i najsloženijih politika EU kojom se uređuje
jedinstveno
tržište
poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda,
osigurava
dohodak
poljoprivrednih
proizvođača te se rješavaju strukturna pitanja u
poljoprivredi i ruralnim područjima.
• Djeluje kroz dva stupa:
I. STUP - Europski poljoprivredni garancijski fond
(izravna plaćanja i tržišne intervencije)
II. STUP - Europski poljoprivredni fond za ruralni
razvoj
• Financijski najizdašnija politika EU na koju otpada
gotovo 50% ukupnog proračuna.
INSTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE
STRUKTURNI FONDOVI
KOHEZIJSKI
FOND
EUROPSKI
FOND ZA
REGIONALNI
RAZVOJ
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI
FOND ZA RURALNI RAZVOJ
EUROPSKI
SOCIJALNI
FOND
FOND ZA POMORSTVO I
RIBARSTVO
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
EUROPSKA
INVESTICIJSKA
BANKA
• IPA I - podrška tranziciji i izgradnji institucija
• IPA II - prekogranična suradnja između zemalja
kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja ili
članica EU te unutar okvira interregionalnih
programa
• IPA III - regionalni razvoj, priprema zemlje za
provedbu Kohezijske politike, pogotovo za
korištenje sredstava iz Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda
• IPA IV - ljudski potencijali, priprema zemlje za
provođenje Kohezijske politike u okviru
Europskog socijalnog fonda
• IPA V - ruralni razvoj (IPARD), priprema zemlje
za provođenje Zajedničke poljoprivredne politike
te za upotrebu sredstava iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
• IPA CBC HUN-CRO
Nature No. 1 (552.028 EUR)
• IPA CBC SI-HR
BioHeatLocal (235.779 EUR)
DRVARNICA (231.189 EUR)
•
LIFE - Program namijenjen aktivnostima u području zaštite
okoliša i zaštite prirode. Cilj LIFE-a je doprinijeti razvoju i
provedbi politike zaštite okoliša EU (Natura 2000, šumski
požari, očuvanje ugroženih vrsta i dr.)
•
HORIZON 2020 - novi Program EU za istraživanje i inovacije
za razdoblje 2014.-2020. („Znanost u i za društvo”)
Prioritet „Društveni izazovi“ sastoji se od sedam društvenih
izazova, odnosno, strateških prioriteta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo,
istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
Sigurna, čista i učinkovita energija
Pametni, zeleni i integrirani promet
Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
Uključiva inovativna i promišljena društva
Sigurna društva
• Podrazumijeva da sve intervencije koje se financiraju
u okviru Kohezijske politike moraju biti:
1) strateški osmišljene
2) utemeljene na nacionalnim razvojnim prioritetima i
zajedničkim europskim strategijama za određena
područja
• Zemlje članice EU dužne su izraditi “krovni” strateški
dokument i posebne operativne programe kojima se
utvrđuju područja ulaganja
Proces pripreme programskih dokumenata kojim se
država članica priprema te stvara preduvjete za
korištenje sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog
fonda za sedmogodišnje razdoblje.
Proces kojim se definiraju:
- vizija razvoja i prioriteti
- razvojni ciljevi
- područja ulaganja
- strateški dokumenti
- koncentracija sredstava
GLAVNI CILJEVI
1. Zapošljavanje - 75% populacije u dobi između 20 i
64 godine trebalo bi biti zaposleno.
2. Inovacije - 3% BDP-a EU treba investirati u
istraživanje i razvoj.
3. Klimatske promjene - treba ispuniti klimatskoenergetske ciljeve „20/20/20“ (20% smanjenje
emisije CO2 u odnosu na razine iz 1990. godine,
20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj
energetskoj potrošnji, 20% povećanje energetske
učinkovitosti).
4. Obrazovanje - postotak osoba koje rano napuste
školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40%
mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni (ili
njemu odgovarajući) stupanj obrazovanja
5. Siromaštvo - 20 milijuna manje ljudi u opasnosti od
siromaštva.
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i
komunikacijskih tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini
emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i
upravljanje rizicima
6. Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj
infrastrukturi
8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te podrška
mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja, borba protiv siromaštva i
svih oblika diskriminacije
10. Ulaganje u obrazovanje, obuku i strukovno obrazovanje za
vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta javne uprave i dionika te
učinkovita javna uprava
• strateški dokument kojim se utvrđuje strategija
ulaganja iz fondova koji su na raspolaganju RH
• krovni programski dokument kojim se utvrđuju
prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih i
investicijskih instrumenata
• Europska komisija službeno je odobrila
Nacionalni strateški referentni okvir 26.
kolovoza 2013. godine.
• svi OP-ovi temelje se na NSRO-u
1) PARTNERSKI SPORAZUM

krovni plansko-programski dokument u kojem države članice
obrazlažu svoje strategije i opravdanje za korištenje Europskih
strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine
za postizanje ciljeva strategije Europa 2020 i nacionalne prioritete
2) OPERATIVNI PROGRAMI

plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i
razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje
Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

detaljnija razrada područja ulaganja i potencijalnih korisnika

operativnim programima određuju se prioriteti za sufinanciranje iz
fondova EU
Područja koja nisu navedena u strateškim dokumentima neće se moći
sufinancirati sredstvima EU !!!
1) Razdoblje 2007.-2013. (439,3 mil EUR):
•
•
•
•
OP Promet
OP Okoliš
OP Regionalna konkurentnost
OP Razvoj ljudskih potencijala
2) Razdoblje 2014.-2020. (8 mlrd EUR):
•
•
OP Konkurentnost i kohezija
OP Učinkoviti ljudski resursi
3) Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (2,4 mlrd EUR)
EU STRATEŠKI OKVIR
EUROPA 2020
5 GLAVNIH
CILJEVA
11
TEMATSKIH
CILJEVA
Nacionalni
programi
reformi
Nacionalne
razvojne
strategije
EUROPSKI
FOND ZA
POMORSTVO I
RIBARSTVO
DRUGE EU
INICIJATIVE I
PROGRAMI
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
KOHEZIJSKI FOND
• EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ
• EUROPSKI SOCIJALNI
FOND
EUROPSKI
POLJOPRIVREDNI
FOND ZA RURALNI
RAZVOJ
• LIFE
• HORIZON
2020
PARTNERSKI SPORAZUM
Operativni
programi
Operativni
programi
Operativni
programi
Operativni
programi
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
Projekti
• Prioritetna os: Zaštita okoliša, prilagodba klimatskim
promjenama i održivost resursa
• Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski
fond, cca 25% ukupne alokacije
• Tematski cilj 6: Zaštita okoliša i promicanje
učinkovitosti resursa
• Investicijski prioritet 6.4. Zaštita i obnova
bioraznolikosti, zaštita tla, obnova i promicanje
ekosustavnih usluga, uključujući Natura 2000 i
„zelenu infrastrukturu”
• Očuvanje ekološke mreže Natura 2000 kroz
uspostavu cjelovitog okvira za upravljanje, praćenje
stanja očuvanosti prirode (monitoring), uspostavu
informacijskog sustava.
• Mapiranje, očuvanje i unaprjeđenje stanja vrijednih
ekosustava i usluga koje pružaju kao i obnovu
staništa (prvenstveno šumskih staništa),
uključujući i razminiranje.
• Zaštita i obnova bioraznolikosti - koja uključuje
inventarizaciju, razvoj akcijskih planova i mjera za
očuvanje i zaštitu vrsta i staništa, rješavanje
problematike stranih invazivnih vrsta itd.
• Investicije u posjetiteljsku infrastrukturu u cilju
unaprjeđenja razvoja sustava zaštićenih područja i
kvalitetne interpretacije važnosti očuvanja zaštićenih
područja, uključujući Natura 2000 područja, koja
osiguravaju daljnji potencijal za regionalni razvoj
• Obrazovanje, podizanje svijesti, informiranje o
vrijednosti bioraznolikosti, uslugama ekosustava te o
negativnim utjecajima i prijetnjama za bioraznolikost
• II. STUP Zajedničke poljoprivredne politike
• Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
• Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
• Usvojena u prosincu 2013. godine
• Sektorska analiza
• SWOT analiza
Nacrt PRR RH 2014.-2020. sadrži ukupno 16 mjera, od
kojih 8 mjera obuhvaća šumarski sektor:
• M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
• M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim
gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
• M04 - Ulaganja u fizičku imovinu
• M06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
• M08 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti
šuma
• M09 - Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača
• M16 - Suradnja
• M17 - Upravljanje rizicima
KLJUČNE AKTIVNOSTI
• izgradnja i rekonstrukcija šumske infrastrukture
(ceste i vlake)
• konverzije degradiranih šuma
• ulaganja u šumsku mehanizaciju
• ulaganja u drvo-prerađivačku industriju
(primarna prerada)
OSTALO
• pilot projekti, edukacije, savjetodavne usluge,
promotivne aktivnosti, tradicijski obrti i dr.
1) Prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih
sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih
kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća
visokog uzgojnog oblika
2) Modernizacija postojećih te uvođenje učinkovitih i
okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva i opreme te
povećanje sigurnosti radnih procesa u radovima
pridobivanja drva, šumsko-uzgojnim radovima i primarnoj
preradi drva
3) Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
4) Povećanje konkurentnosti šumarskog sektora
5) Otvaranje novih radnih mjesta u šumarskom sektoru
Operacija 8.5.1.
Prevođenje degradiranih šumskih sastojina i šumskih
kultura u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
Operacija 8.5.2.
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i
ostale manje odgovarajuće infrastrukture za
rekreaciju u javne svrhe u šumama
Usmjerena je prvenstveno prevođenju/konverziji panjača,
šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u
sastojine visokog uzgojnog oblika te mješovite sastojine s
povoljnim udjelom i strukturom glavnih vrsta drveća uključujući
prevođenje šumskih monokultura u mješovite šume.
KORISNICI
• Privatni šumoposjednici, udruge šumoposjednika te pravni
subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim
šumama i šumskim zemljištima.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi pripreme šumskog zemljišta za sjetvu i/ili sadnju šumskog
reprodukcijskog materijala (npr. uklanjanje nepoželjne vegetacije,
čišćenje tla od korova, obrada tla, odvodnja, troškovi uspostave
uzgojnih stazica, troškovi postavljanja zaštitnih ograda u svrhu zaštite
šumskog reprodukcijskog materijala od divljači i dr.)
• Troškovi nabave šumskog reprodukcijskog materijala (sjeme,
sadnice i dr.) uključujući skladištenje, transport, troškove rada,
štitnike za sadnice, kolci za postavljanje štitnika i dr.
• Troškovi usluge radova sjetve i/ili sadnje šumskog reprodukcijskog
materijala
• Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na okoliš i
druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata)
• Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi
potrebni za pripremu i provedbu projekata
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• za šume u državnom vlasništvu kojima prema Zakonu o
šumama gospodari Trgovačko društvo ulaganje mora biti u
skladu s Osnovama gospodarenja gospodarskim
jedinicama, odnosno Programima za gospodarenje
gospodarskim jedinicama na kršu;
• za šume u državnom vlasništvu kojima gospodare druga
tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač RH
ulaganje mora biti u skladu s Programima za gospodarenje
šumama posebne namjene;
• za privatne šume ulaganja moraju biti u skladu s
Programima za gospodarenje šumama šumoposjednika.
• privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik
privatnih šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede.
• udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno
nacionalnim propisima.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 100% od
ukupnih prihvatljivih troškova.
• Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi
700.000 €.
Usmjerena je povećanju rekreativnih, turističkih i zdravstvenih
koristi šuma kroz realizaciju projekata uspostave poučnih staza,
vidikovaca i sličnih objekata koji također mogu služiti školskim
ustanovama za provođenje edukativnih aktivnosti.
KORISNICI
• Privatni šumoposjednici, udruge šumoposjednika, pravni
subjekti koji prema Zakonu o šumama gospodare državnim
šumama i šumskim zemljištima
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi nabave materijala, opreme, usluga i radova te
druge manje odgovarajuće infrastrukture u svrhu uspostave
poučnih staza, vidikovaca i manjih objekata za rekreaciju u
javne svrhe (npr. uređenje staza, poučne table, panoi,
nadstrešnice, drveni namještaj, multimedijalni vodiči,
aplikacije i dr.)
• Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na
okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i
provedbu projekata)
• Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći
troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekata
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Korisnici potpore u sklopu ove operacije moraju prethodno dobiti
suglasnost pravnih ili fizičkih osoba koje gospodare šumama i
šumskim zemljištem u kojem je planiran projekt.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 100% od ukupnih
prihvatljivih troškova.
• Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000 €.
Operacije:
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i
opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim
radovima
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i
opreme u primarnoj preradi drva
8.6.3. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Usmjerena je povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti,
ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa u radovima
pridobivanja drva i šumsko-uzgojnim radovima kroz
modernizaciju postojećih te uvođenje učinkovitih i okolišno
prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme.
KORISNICI
• Privatni šumoposjednici
• Udruge šumoposjednika
• Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
•
Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za:
a) sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile i dr.)
b) privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri,
žičare, traktorske ekipaže i dr.)
c) proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači i dr.)
d) izvođenje šumsko-uzgojnih radova pripreme šumskog
zemljišta za sadnju i sjetvu (malčeri i dr.)
•
Troškovi izgradnje objekata i nabave opreme za skladištenje,
zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, spremišta za drvnu
sječku, utovarivači, atomizeri i dr.)
•
Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na
okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i
provedbu projekata)
•
Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi
potrebni za pripremu i provedbu projekata
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih
šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede.
• Udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno
nacionalnim propisima.
• Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća moraju
biti licencirani izvođači radova u šumarstvu.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 50% od ukupnih
prihvatljivih troškova.
• Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 700.000 €.
Usmjerena je modernizaciji postojećih te uvođenju
učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva,
alata i opreme u primarnoj preradi drva.
KORISNICI
• Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja
poduzeća.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za primarnu
preradu drva (blanjalice, pile, strojevi za furnir i dr.)
• Troškovi nabave strojeva, alata, uređaja i opreme za
proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka i dr.)
• Troškovi uvođenja i/ili nabave informacijsko-komunikacijskih
tehnologija (ICT) u pridobivanju drva i primarnoj preradi drva
(software za optimizaciju iskorištenja drvnih sortimenata i dr.)
• Troškovi izgradnje objekata i nabave opreme za sušenje,
parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda (sušare,
parionice, silosi, spremišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri,
i dr.)
• Troškovi izrade studija i analiza (npr. izvedivosti, utjecaja na
okoliš i druge studije i analize potrebne za pripremu i provedbu
projekata)
• Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi
potrebni za pripremu i provedbu projekata
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja
poduzeća moraju biti registrirani za obavljanje
djelatnosti prerade drva.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 50% od
ukupnih prihvatljivih troškova.
• Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi
2,5 mil €.
Usmjerena je promotivnim aktivnostima za podizanje svijesti
javnosti o prednostima korištenja šumskih drvnih i nedrvnih
proizvoda (drva i drvne biomase, šumskih plodova, ljekovitog
bilja i dr.).
KORISNICI
•
•
•
•
Privatni šumoposjednici
Udruge šumoposjednika
Obrti, trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća
Jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi promocije drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda (npr.
promotivni materijali, radionice, multimedija, sajmovi i dr.)
• Troškovi izrade studija i analiza (npr. troškovi istraživanja tržišta,
studije i analize potrebne za pripremu i provedbu projekata i dr.)
• Usluge arhitekata, inženjera, konzultanata i drugi opći troškovi
potrebni za pripremu i provedbu projekata.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih
šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede;
• Udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno
nacionalnim propisima.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore za ulaganja iznosi do 65% od ukupnih
prihvatljivih troškova.
• Maksimalna vrijednost potpore po projektu iznosi 50.000 €.
• Usmjerena je na ulaganja u izgradnju novih proizvodnih
kapaciteta za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda,
restrukturiranje,
okrupnjavanje,
infrastrukturu
i
modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, preradu,
razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda kao i razvoj i
unaprjeđenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe
poljoprivrede i šumarstva (pristup poljoprivrednom i
šumskom zemljištu, opskrba energijom, gospodarenje
vodama), izgradnju objekata za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora, te neproizvodna ulaganja vezana uz
učinkovito korištenje resursa i očuvanje okoliša.
U okviru operacije dodjeljuju se bespovratna sredstva za
potporu ulaganjima u izgradnju i rekonstrukciju
infrastrukture u šumama i šumskom zemljištu (izgradnja
i rekonstrukcija šumskih cesta i vlaka).
KORISNICI
Privatni šumoposjednici i njihove udruge, pravni subjekti koji prema
Zakonu o šumama gospodare državnim šumama i šumskim zemljištima
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Materijalni:
• trošak projektiranja šumske infrastrukture (ceste i vlake)
• troškovi izgradnje šumske infrastrukture (ceste i vlake)
• troškovi rekonstrukcije šumske infrastrukture (ceste i vlake)
• troškovi nadzora
• trošak kupovine zemljišta za potrebe provedbe projekta u iznosu do
10% ukupnih prihvatljivih troškova
Opći troškovi:
Troškovi konzultanta i ostali opći troškovi potrebni za pripremu i
provedbu projekta (npr. troškovi studije izvodljivosti, CBA analize,
poslovni planovi, ostala projektna i tehnička dokumentacija, studije
utjecaja na okoliš, itd.) u iznosu do 15% ukupnih prihvatljivih troškova
prije podnošenja prijave na natječaj, ali ne prije 01. siječnja 2014.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Uređenje šumske infrastrukture (šumske ceste i vlake)
• Ulaganje mora biti u skladu sa šumskogospodarskim
planovima i odredbama Zakona o šumama i odgovarajućim
podzakonskim aktima.
• Šumski posjed korisnika na kojem se provodi ulaganje ne
smije biti manji od 0,5 ha.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih
prihvatljivih troškova
• Minimalna vrijednost javne potpore po projektu
iznosi 3.500 €, a maksimalna vrijednost javne
potpore po projektu iznosi 5 mil €.
Operacija je usmjerena na pilot-projekte za istraživanje
različitih mogućnosti uporabe i razvoja novih proizvoda,
postupaka, procesa i tehnologija u područjima poljoprivrede i
šumarstva.
KORISNICI
• U šumarskom sektoru prihvatljivi korisnici su pravne osobe.
• Da bi suradnja bila prihvatljiva mora se udružiti najmanje 2
dionika. Prihvatljiva je i suradnja koja uključuje dionike iz
različitih regija ili iz različitih EU država članica. U slučaju
suradnje s dionicima koji nisu registrirani u Republici
Hrvatskoj ugovorom treba definirati da ulaganje ostaje u
Republici Hrvatskoj.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi istraživanja
• Tekući troškovi suradnje
• Materijalni troškovi
• Trošak verificiranja inovacije
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Suradnja se mora odnositi na:
- pilot projekte
- razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
u poljoprivredno-prehrambenom i šumarskom sektoru.
• Projekt ne smije trajati duže od tri godine.
• Nakon provedbe projekta rezultat projekta je potrebno
verificirati.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova.
Podmjera je usmjerena ulaganjima u razvoj nepoljoprivrednih
djelatnosti koje doprinose unapređenju gospodarske
aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih
radnih mjesta i povećanju prihoda gospodarskih subjekata.
KORISNICI
• Mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave
nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti,
trgovačka društva ili zadruge.
PRIHVATLJIVA ULAGANJA
• ulaganja u turizam na ruralnom području
• preradu i trženje proizvoda
• ulaganja u tradicijske obrte
• ulaganja u obnovljive izvore energije
• pružanje usluga u ruralnim područjima,
poljoprivredi i šumarstvu (IT centri, radionice za
popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva i dr).
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• U slučaju potpore ulaganju u postrojenja na
obnovljive izvore energije s kapacitetom
proizvodnje koja prelazi godišnju potrošnju
korisnika, primjenjuju se pravila državne potpore.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore u prihvatljivim troškovima investicije
iznosi do 70% prihvatljivih troškova.
• Minimalna vrijednost javne potpore po investiciji iznosi
3.500 €.
• Maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi
200.000 € (primjenjuju se „de minimis“ pravila potpore).
Cilj mjere je stručno osposobljavanje dionika u sektoru
poljoprivrede i šumarstva što će doprinijeti povećanju
njihove konkurentnosti i poboljšati razvoj ruralnih područja.
Podmjera M01.1
Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti
za stjecanja vještina
Podmjera M01.2
Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti
KORISNICI
• Korisnici potpore su subjekti (pravne osobe - privatne i
javne) provoditelji osposobljavanja ili drugih aktivnosti
prijenosa znanja i informiranja.
• Ciljana skupina su osobe koje se bave šumarskom
djelatnošću, šumoposjednici te mikro, mala i srednja
poduzeća u šumarstvu.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
• Troškovi organiziranja i provođenja strukovnog
osposobljavanja (tečajevi, radionice, poduke) ili drugih
aktivnosti prijenosa znanja i informiranja.
• Troškovi organiziranja i provođenja prijenosa znanja i
informiranja kroz demonstracijske aktivnosti (prikaz
praktične primjene novih tehnologija, strojeva i tehnika,
novih načina zaštite šuma, izvođenja radova, korištenja IT
tehnologija i dr.)
• Troškovi se priznaju kao trošak rada, materijala i usluga.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
POTENCIJALNI KORISNICI MORAJU:
• imati na raspolaganju odgovarajuće kvalifikacije/reference za
pružanje usluga prijenosa znanja i informiranja
• imati na raspolaganju dovoljan broj kvalificiranih djelatnika i
raspoloživih kapaciteta za pružanje usluga strukovnog
osposobljavanja, aktivnosti za stjecanje vještina i prijenosa
znanja putem demonstracijskih aktivnosti
• imati program za pružanje usluga strukovnog osposobljavanja,
aktivnosti za stjecanje vještina, prijenosa znanja i informiranja.
Korisnik potpore moći će polazniku isplatiti troškove pohađanja
programa osposobljavanja.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih
troškova.
• Maksimalna vrijednost javne potpore po
korisniku iznosi 200.000 € (primjenjuju se „de
minimis“ pravila potpore)
Cilj mjere je povećanje kvalitete i dostupnosti prijenosa znanja i
inovacija poboljšanjem savjetodavnih usluga kvalificiranih
šumarskih stručnjaka, u domeni odgovornog i održivog
upravljanja prirodnim potencijalima te prilagodbi klimatskim
promjenama.
Podmjera M02.1.
Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
Podmjera M02.2.
Potpora za osposobljavanje savjetnika
Podmjera M02.1.
Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
Potpora se dodjeljuje subjektima koji su registrirani za pružanje
savjetodavnih usluga za pokrivanje troškova koji nastaju
pružanjem tih usluga šumoposjednicima, mikro, malim i srednjim
poduzećima u ruralnim područjima. Savjetovanje se provodi
individualno, a ako je opravdano može se provoditi i skupno.
KORISNICI
Subjekti (pravne osobe - privatne i javne) registrirani za pružanje
savjetodavnih usluga poljoprivrednicima, šumoposjednicima,
mikro, malim i srednjim poduzećima u ruralnim područjima.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Troškovi nastali od strane savjetodavne službe za pružanje
savjetodavnih usluga. Troškovi se priznaju kao trošak rada,
materijala i usluga.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Odgovarajuće kvalifikacije/reference osoblja za pružanje
savjetodavnih usluga.
• Dovoljan broj osoblja koje je redovito osposobljavano za
pružanje savjetodavnih usluga.
• Imati program savjetovanja.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Maksimalna vrijednost savjetodavne usluge po savjetovanju
iznosi 1.500 €.
• Broj savjetovanja nije ograničen.
• Svi detalji će biti definirani Pravilnikom.
Podmjera M02.2.
Potpora za osposobljavanje savjetnika
Potpora se dodjeljuje subjektima koji su registrirani za stručno
osposobljavanje savjetnika za pokrivanje troškova koji nastaju tim
savjetovanjem.
KORISNICI
Subjekti (pravne osobe - privatne i javne) registrirani za stručno
osposobljavanje.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Troškovi nastali stručnim osposobljavanjem savjetnika. Troškovi se
priznaju kao trošak rada, materijala i usluga
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
• Odgovarajuće kvalifikacije/reference osoblja za stručno
osposobljavanje.
• Dovoljan broj osoblja za stručno osposobljavanje. To osoblje
također mora biti redovito osposobljavano.
• Imati program osposobljavanja.
VISINA I INTENZITET POTPORE
• Maksimalna vrijednost potpore po korisniku za izobrazbu
savjetnika iznosi 200.000 € kroz 3 godine.
FINANCIJSKI PLAN 2014. - 2020. (EUR)
POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj (01.07.01.09.2013.) za prijavu projekata koji se planiraju
financirati u 2014. iz jednog od EU fondova za
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.
• Ukupna vrijednost prijavljenih projekata:
1,6 mlrd kn
• Vrijednost projekata šumarskog sektora:
113,2 mil kn ili 7,1%
AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE
 Program upućen na neformalne konzultacije u EK
 Izrada pravilnika
 Daljnja razrada Programa sukladno komentarima EK
 Formalno upućivanje Programa u EK
 Odobrenje od strane EK (krajem 2014.)
 Provedba programa - raspisivanje natječaja (2015.)
• Za planiranje većine projekata koji se planiraju prijaviti
za sufinanciranje iz programa i fondova EU
preporučuje se primjena metodologije upravljanja
projektnim
ciklusom
(eng.
Project
cycle
management - PCM) te njezinih pridruženih alata, a to
je prvenstveno pristup logičkog okvira.
• Glavne faze projektnog ciklusa:
Programiranje
Identifikacija
Formulacija
Implementacija
Evaluacija i revizija
• (eng. Logical framework approach - LFA)
ja analitički proces i skup niza alata koji se
primjenjuju za vrijeme planiranja i upravljanja
projektom.
• LFA omogućava da informacije prikupljene u
fazi programiranja budu uobličene u suvisao
projekt koji formom odgovara zahtjevima
Europske komisije, te olakšava provedbu i
praćenje projekta.
Logika intervencije
Opći cilj
Specifični ciljevi
Očekivani rezultati
Aktivnosti
Indikatori
Izvori verifikacije
Pretpostavke
HVALA NA PAŽNJI!
[email protected]

similar documents