predmet nabave

Report
ZAKON O JAVNOJ NABAVI
NN 90/11
Javna nabava u proteklom
razdoblju
•
•
•
•
•
2007. = 44,4 mlrd kn = 16,15% BDP
2008. = 35,8 mlrd kn = 10,46% BDP
2009. = 40,6 mlrd kn = 12,19% BDP
2010. = 24,8 mlrd kn = 7,41% BDP
2011. = 26,6 mlrd kn = 7,79 % BDP
•
•
•
•
•
započeti pravovremeno
provesti analizu potreba te ih objediniti
provesti analizu tržišta
analizirati dosadašnja iskustva
voditi računa o tehničkim zahtjevima te svim
zakonskim i podzakonskim propisima koji utječu
na definiranje predmeta nabave i dokaza
sposobnosti
↕
opsežna priprema i velika odgovornost
Zakoni i podzakonski akti
• Zakon o javnoj nabavi (NN 90/119)
• Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave (NN 21/10)
PODZAKONSKI AKTI
• Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12)
• Uredba o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(NN 10/12)
• Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj
nabavi (NN 10/12)
• Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)
• Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave
(CPV) (NN 6/12)
• Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj
nabavi
• Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatskih misija
i konzularnih ureda RH u inozemstvu
• Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
Adresne informacije
UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE
Tel: 01 4677 178
Fax: 01 6106 604
informacije i savjeti iz područja javne nabave
utorkom i četvrtkom 9-12h
Adresa:
10 000 Zagreb, Vukovarska 78
Internet adresa www.javnanabava.hr
e-mail: [email protected]
NOVINE U ZAKONU
procijenjene vrijednosti nabave
do 70.000,00 kn = „bagatelna nabava“
od 70.000,00 kn do EU pragova = “nabava male vrijednosti”
jednaka ili veća od EU pragova = “nabava velike vrijednosti”
VRIJEDNOSNI PRAGOVI
Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju definirane
su u:
• Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12 od 23.
siječnja 2012. g.)
Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju
na javne naručitelje iznose (čl. 2. st. 1. Uredbe):
- 130.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i
ugovore o javnim uslugama koje
sklapaju te natječaje koje provode
državna tijela Republike Hrvatske
- 200.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i
ugovore o javnim uslugama koje
sklapaju te natječaje koje provode
JL(P)RS i pravne osobe
- 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima i
koncesije za javne radove
Preračunavanje
čl. 3. st. 1. Uredbe o objavama
- na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure HNB,
važećeg na dan u kojem naručitelj šalje poziv na
nadmetanje
- kad se poziv na nadmetanje ne objavljuje:
na dan u kojem naručitelj započinje postupak javne
nabave
Plan nabave
• Plan nabave je dokument kojim će se na transparentan
način staviti javnosti na raspolaganje popis svih potreba
za nabavom pojedinog naručitelja u određenom
razdoblju
- nije uvjet za početak postupka javne nabave
- ako neki predmet nabave nije naveden u planu
nabave, a postoji potreba za njime, naručitelj bez
obzira na to smije započeti postupak
- i dalje je to važan dokument i proizvodi određene
učinke, ali njegovo postojanje ne uvjetuje provedbu
konkretnog postupka javne nabave
Plan nabave
ZJN 110/07 i 125/08
- naziv predmeta nabave →
- proc. vrijed.
→
- planirana sredstva
- oznaka financ. plana,
odnosno proračuna na kojoj
su sredstva planirana
ZJN 90/11
-
predmet nabave
ev. broj nabave
proc. vrijednost
vrsta postupka
ugovor ili OS
planirani početak postupka
planirano trajanje ugovora
PLAN NABAVE (čl. 20. st. 1.)
• Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili
poslovnu godinu koji sadrži najmanje slijedeće
podatke:
1. predmet nabave
2. evidencijski broj nabave
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata
4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i
postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama
iz Dodatka II. B Zakona
5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni
sporazum
6. planirani početak postupka
7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili
okvirnog sporazuma
• obveza za javnog naručitelja je da objavi plan nabave na
internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja
proračuna, odnosno financijskog plana, kao i objave svih izmjena i
dopuna
• objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju biti
dostupne na internetskim stranicama najmanje do 30. lipnja
sljedeće godine
• osim obveze objave, javni naručitelj je dužan Upravi za sustav javne
nabave Ministarstva gospodarstva odmah dostaviti podatke o
internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te joj
dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka
• Uprava za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim
stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su
dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja
R.
br.
1.
2.
3.
predmet
nabave
EV
broj
gorivo
1/EV-V
9.820.000,00
2/EV- M
980.000,00
Uredski
materijal
sredstva za
čišćenje
Procijenjena
vrijednost
Vrsta
postupka
Ugovor
ili
OS
Planirani
početak
otvoreni
OS s
jednim GS
3. mj
otvoreni
ugovor
2 godine
10 mj
6. mj
58.000,00
Planirano
trajanje
Ugovora ili OS
R.
br.
predmet
nabave
EV
broj
1.
gorivo
1/EV-M
novi
gorivo
Sljedeći
ili isti
/EV-V
Procijenjena
vrijednost
9.820.000,00
9.820.000,00
Vrsta
postupka
Ugovor
ili
OS
Planirani
početak
otvoreni
OS
s jednim
GS
3. mj.
otvoreni
OS
s jednim
GS
6. mj
Planirano trajanje
Ugovora ili OS
2 godine
2 godine
• planirana (osigurana) sredstva više nisu uvjet za
početak postupka, ali valjano određena procijenjena
vrijednost nabave mora postojati i objaviti se
• Naručitelj ima mogućnost započeti postupke javne
nabave puno prije nego što je to bilo moguće prema
odredbama ZJN-a (NN 110/07 i 125/08)
• već nekoliko mjeseci prije donošenja proračuna ili
poslovnog plana, postupci javne nabave mogu se
započeti i provesti → sklopljeni ugovori mogu se početi
izvršavati na vrijeme s istekom postojećih ugovora
• to je posebno važno za predmete nabave koji su
uobičajeni po svojoj prirodi i obnavljaju se svake godine
• planirana sredstva potrebna su za izvršenje
ugovora i “moraju” biti osigurana u trenutku
donošenja odluke o odabiru:
- članak 100. st. 3. t. 1. Zakona: javni naručitelj
može nakon isteka roka za dostavu ponude
poništiti postupak ako je cijena najpovoljnije
ponude veća od planiranih sredstava
- čl.29. t. 2. neprihvatljiva ponuda je ponuda
čija je cijena veća od osiguranih sredstava za
nabavu
Registar ugovora čl. 21. ZJN
• naručitelj je obvezan:
- voditi i ažurirati registar ugovora o javnoj
nabavi i OS
- objaviti na internetskoj stranici
• ugovori čija je vrijednost nabave do 70.000,00
kn bez PDV-a ne upisuju se u registar ugovora!
PREDMET NABAVE (čl. 79.)
• Naručitelj određuje predmet nabave na način da
predstavlja njegovu:
- tehničku
- tehnološku
- oblikovnu
- funkcionalnu
- i/ili drugu cjelinu
• može podijeliti na grupe na temelju objektivnih kriterija
• određuje naručitelj u planu nabave
 predmet nabave obuhvaća robu, usluge,
odnosno radove koji su određeni po svojoj
vrsti, svojstvima ili namjeni
 Mora se jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati
kako bi ponuditelji predmete nabave mogli
ponuditi usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, i
po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima
PREDMET NABAVE
- podjela • može biti podijeljen na temelju gospodarskih i
tehničkih kriterija na grupe prema:vrsti,
svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu
ispunjenja (isporuke)
• sve grupe ili dijelovi predmeta nabave moraju
biti naznačene u pozivu na nadmetanje i
dokumentaciji za nadmetanje.
• naručitelj mora omogućiti ponuditelju
podnošenje ponuda za jednu, više ili sve grupe
Podjela predmeta nabave na grupe
• prilikom podjele predmeta nabave na grupe treba
voditi računa da unutar grupe predmeti budu što
sličniji
• primjer lošeg grupiranja predmeta nabave je stavljanje
u istu grupu računala, klimatizacijske uređaje,
fotokopirne aparate, grijalice i sl.
• tako različite predmete na tržištu obično nude različiti
gospodarski subjekti, a čak ih i održavaju/servisiraju
različite kategorije dobavljača, pa je ovakvo grupiranje
predmeta nabave suprotno načelu tržišnog natjecanja
Izračun procijenjene vrijednosti
• temelji se na ukupnom iznosu (bez PDV-a)
• uzima se u obzir ukupna vrijednost nabave uključujući sve
opcije i moguća obnavljanja ugovora
• predmet nabave podijeljen na grupe → ukupna proc. vrij. svih
grupa predmeta nabave
• odvojena nabava grupe = pravila koja vrijede za ukupnu proc.
vrij.
• IZNIMKA: nabava velike vrijednosti podijeljena na grupe →
mogu se primijeniti pravila nabave male vrijednosti ako:
- je vrijednost pojedine grupe/grupa za robu ili usluge manja
od 80.000,00 EUR-a, a za radove manja od 1 mil EUR-a
- ako zbrojena vrijednost tih grupa ne prelazi 20% proc. vrij.
svih grupa (čl. 18. st. 7.)
SUKOB INTERESA
(čl. 13.)
• ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove
u gospodarskom subjektu, ili
• ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica
odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju
odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%
o zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik
naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u
vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno
posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa
o sukobom interesa ne smatra se situacija u kojoj predstavnik
naručitelja ili s njime povezana osoba upravljačke poslove u
gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik
tog naručitelja, a ne kao privatna osoba
naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj
nabavi s tim gospodarskim subjektima u svojstvu
ponuditelja i člana zajednice ponuditelja
ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni
podizvoditelji odabranom ponuditelju
posljedica – ništetan ugovor i prekršajna
odredba
PREDSTAVNICI
NARUČITELJA:
druge osobe koje
imaju utjecaj na
odlučivanje
naručitelja u
pojedinom postupku
javne nabave
čelnik tijela naručitelja,
član upravnog ili
nadzornog tijela
naručitelja
zabrana sklapanja ugovora odnosi se
na povezane osobe predstavnika
naručitelja (bračni ili izvanbračni
drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi,
braća i sestre te posvojitelj, odnosno
posvojenik)
ovlašteni predstavnici
naručitelja
u pojedinom postupku javne
nabave, i
osim ako je povezana osoba
poslovne udjele ili dionice
stekla u razdoblju od najmanje
dvije godine prije imenovanja /
stupanja na dužnost
predstavnika naručitelja s kojim
je povezana
• Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o
postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u
smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba
predstavnika naručitelja
• obrasci se nalaze na www.javnanabava.hr
Na temelju tih izjava naručitelj je obvezan:
1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis
gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik
naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu
interesa (čl. 13. st. 1.) ili
2. objaviti obavijest da takvi subjekti ne postoje
3. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini
postupak javne nabave navesti popis
gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu
interesa u smislu članka 13. ili navesti da takvi
subjekti ne postoje,
4. popis stalno ažurirati u skladu s promjenama.
Ovlašteni predstavnici naručitelja čl. 24
• ovlašteni predstavnici pripremaju i provode
postupak javne nabave
• imenuju se internom odlukom
• najmanje jedan ovlašteni predstavnik mora
posjedovati važeći certifikat u području javne
nabave (prekršaj)
• ne mora biti zaposlenik naručitelja
• novi certifikati u području javne nabave izdaju se
temeljem završenog specijalističkog programa
izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju
se temeljem redovitog usavršavanja
• početak valjanosti potvrda o završenom
specijalističkom programu izobrazbe izdanih
temeljem ranije važeće Uredbe = certifikat u
području javne nabave s početkom valjanosti
13.1.2012. do 13.1.2015.
• novi certifikat: završiti program izobrazbe u
trajanju od 50 sati
• popis nositelja programa na Portalu javne nabave
→ Izobrazba → Registar nositelja programa
POSTUPCI JAVNE NABAVE
•
•
•
•
•
•
otvoreni postupak
ograničeni postupak
pregovarački postupak s prethodnom objavom
pregovarački postupak bez prethodne objave
natjecateljski dijalog
natječaj
Početak postupka čl. 23
• postupak započinje danom slanja odgovarajuće objave, a ne
donošenjem odluke o početku postupka
• planirana sredstava nisu uvjet za početak postupka
• otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom
objavom – dan slanja poziva na nadmetanje
• pregovarački bez prethodne objave – dan slanja poziva na
pregovaranje
• natječaj – dan slanja poziva na natječaj
• usluge II. B – dan objave zahtjeva za prikupljanje ponuda
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
• ugovor o javnoj nabavi – je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku
između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je
predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.
• ugovor o javnim radovima
• ugovor o javnoj nabavi robe
• ugovor o javnim uslugama:
– Dodatak II A - “prioritetne usluge”
– Dodatak II B - “neprioritetne usluge”
• ugovor o javnoj nabavi mora biti u skladu s odabranom ponudom i
uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje
DEFINICIJE
• GOSPODARSKI SUBJEKTI su fizičke ili pravne
osobe ili zajednice tih osoba koji na tržištu nude
izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili
pružanje usluga
• PONUDITELJ je gospodarski subjekt ili udruženje
gospodarskih subjekata, koji je pravodobno
dostavio ponudu
• NATJECATELJ je gospodarski subjekt ili udruženje
gospodarskih subjekata, koji je voljan sudjelovati
u postupku javne nabave i svoju je volju iskazao
zahtjevom za sudjelovanje
ZAJEDNICA PONUDITELJA
• je udruženje više gospodarskih subjekata koje je
pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za
sudjelovanje
 odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna
• naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati
formalnopravni oblik prije dostave ponude, ali može, poslije
odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je
to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora
• ponuda zajednice ponuditelja sadrži podatke sukladno
članku 10. stavku 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
ELEKTRONIČKI OGLASNIK
JAVNE NABAVE
• Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH
pokrenut je stupanjem na snagu
Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12)
• U novom EOJN objavljuju se postupci javne
nabave započeti temeljem novog ZJN-a (NN
90/11)
Postupci započeti po starom ZJN-u (NN
110/07 i 125/08) objavljuju se u starom EOJN
• naručitelji će za te postupke tijekom 2012.
godine objaviti odgovarajuće objave o javnoj
nabavi na standardnim obrascima
propisanima
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave
(NN 13/08,77/08, 4/09 i 52/10) najkasnije do
30. lipnja 2012. godine
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
• Dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sve
potrebne podatke koji gospodarskom subjektu
omogućavaju izradu zahtjeva za sudjelovanje i/ili
ponude:
 Opći podaci
 Podaci o predmetu nabave
 Razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
 Odredbe o sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja
 Podaci o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi
 Ostale odredbe
• Opći podaci
naziv i sjedište naručitelja,
osoba za kontakt,
evidencijski broj nabave,
popis gospodarskih subjekata,
sukob interesa,
vrsta postupka javne nabave,
procijenjena vrijednost nabave,
vrsta ugovora o javnoj nabavi (sklapa li se ugovor
o javnoj nabavi ili okvirni sporazum)
• Podaci o predmetu nabave
- opis predmeta nabave,
- opis i oznaka grupa predmeta nabave (ako je podijeljen
na grupe)
- količina predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- troškovnik,
- mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja
usluga,
- rok završetka radova , isporuke robe, pružanja usluga
ili trajanje ugovora odnosno okvirnog sporazuma, te
- rok početka radova, isporuke robe ili pružanja usluga
• RAZLOZI ISKLJUČENJA
• obvezni razlozi
• ostali razlozi
 ODREDBE O SPOSOBNOSTI
 uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
 minimalne razine financijske te tehničke i stručne
sposobnosti
 uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja
 uvjeti ili pravila koje će naručitelj primijeniti na
smanjivanje broja sposobnih natjecatelja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podaci o zahtjevu za sudjelovanje:
sadržaj i način izrade
način dostave
alternativna ponuda
način određivanja cijene ponude
valute ponude
kriterija za odabir ponude, jezik, pismo
rok valjanosti ponude
način dostave uzoraka
• OSTALE ODREDBE - podaci o terminu posjeta gradilištu, naznaka o namjeri
korištenja opcije odvijanja postupka u više faza, broj gospodarskih
subjekata, obrazloženje razloga trajanja okvirnog sporazuma, odredbe koje
se odnose na podizvoditelje i dr.
• Podizvoditelj = gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s
kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu,
pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s
predmetom nabave (čl. 2. točka 17. ZJN)
•
odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora!
odredbe koje se odnose na podizvoditelje
- navod u DZN da su obvezni sastojci ugovora: radovi, roba ili usluge
koje će podizvoditelj izvesti, isporučiti ili pružiti, predmet, količina,
vrijednost, mjesto i rok izvršenja, podaci o podizvoditelju (ime,
tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) i da su
neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna
• naručitelj ne smije zahtijevati da se dio ugovora da u podugovor ili
da zaposli određene podizvoditelje (osim ako to nije određeno
posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom)
• naručitelj neposredno plaća podizvoditelju
• ponuditelj svom računu/situaciji obvezno prilaže račune/situacije
svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio
• tijekom izvršenja ugovora, odabrani ponuditelj smije mijenjati
podizvoditelje za dio koji mu je dao u podugovor samo ako na to
pristane naručitelj
• ako se, nakon sklapanja ugovora, mijenja podizvoditelj i ako je na to
pristao naručitelj, u roku od 5 dana od dana pristanka, dostavljaju
se podaci 2. – 4. za novog podizvoditelja
REDOVNI ROKOVI ZA DOSTAVU PONUDA
(otvoreni i ograničeni postupak javne nabave) čl. 62
• u otvorenom i ograničenom postupku javne
nabave velike vrijednosti rok za dostavu ponuda
iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na
nadmetanje, odnosno od dana slanja poziva na
dostavu ponuda.
• u otvorenom i ograničenom postupku javne
nabave male vrijednosti rok za dostavu ponuda
iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na
nadmetanje, odnosno od dana slanja poziva na
dostavu ponuda.
REDOVNI ROKOVI ZA DOSTAVU ZAHTJEVA
ZA SUDJELOVANJE čl. 63.
• u ograničenom postupku javne nabave, u
pregovaračkom postupku javne nabave s
prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu
velike vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za
sudjelovanje iznosi najmanje 30 dana od dana slanja
poziva na nadmetanje
• u ograničenom postupku javne nabave, u
pregovaračkom postupku javne nabave s
prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu
male vrijednosti rok za dostavu zahtjeva za
sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja
poziva na nadmetanje
USLUGE IZ DODATKA II. B (čl. 44.)
rokovi
• javni naručitelj objavljuje zahtjev za
prikupljanje ponuda na internetskim
stranicama. Zahtjev mora biti dostupan na
internetskim stranicama najmanje 60 dana od
dana njegove objave.
• rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od
15 dana od dana upućivanja odnosno
objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda
OBVEZA OBJAVE U ELEKTORNIČKOM
OGLASNIKU JAVNE NABAVE RH
• čl. 31. st. 2. određeno je da je “od dana objave poziva
na
nadmetanje
javni
naručitelj
obvezan
dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu
dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak
javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički
staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske”.
• Dokumentacija za nadmetanje mora biti pripremljena
na način da omogući transparentan postupak javne
nabave, bez diskriminacije gospodarskih subjekata
koji sudjeluju u postupku javne nabave
• ako naručitelj mijenja dokumentaciju, obvezan
je:
 osigurati
dostupnost
izmjena
svim
zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti
način kao i osnovnu dokumentaciju te
 osigurati da gospodarski subjekti od izmjene
imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u
postupku javne nabave velike vrijednosti,
odnosno deset dana u postupku javne nabave
male vrijednosti
• objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u
roku od 48 dana od dana sklapanja ugovora
NOVINA→ prekršaj
Okvirni sporazum
• Definicija: „sporazum između jednog ili više
naručitelja i jednog ili više g.s., svrha kojega je
utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori
tijekom određenog razdoblja, posebice u
pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih
količina“. → Čl.2.t.14. ZJN
Predmeti nabave OS
• uobičajene nabave - kada naručitelj u određenom razdoblju treba
sklopiti više identičnih ugovora, primjeri:
- hrana,
- gorivo,
- uredski i potrošni materijal,
- prijevoz učenika,
- kupnja i održavanje inf. i druge uredske opreme,
- fiksna i mobilna telefonija, internet i prijenos podataka,
- usluge čišćenja,
- nabava loživog ulja,
- održavanje vozila,
- zaštitna odjeća i obuća,
- nabava guma za vozila, i sl.
Okvirni sporazum - prednosti
• financijske uštede zbog nabave objedinjenih
količina za više godina,
• smanjuje troškove provedbe postupaka nabave,
• smanjuje administrativno opterećenje,
• u većini slučajeva OS za naručitelja predstavlja
sigurnu realizaciju nabave r/u/r kroz dulje
razdoblje,
• za GS koji su uključeni u OS predstavlja, u pravilu
osiguran posao kroz određeno razdoblje, u
kojemu mogu planirati svoje poslovanje,
investicije, te prihode i rashode.
Izračun procijenjene vrijednosti nabave OS
• U slučaju OS-a izračun procijenjene vrijednosti nabave
temelji se na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti svih
ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju
tog OS-a, za ukupno razdoblje njegova trajanja → čl.19.
st.8. ZJN
• U slučaju OS-a:
- navod o planiranom trajanju OS-a,
- ukupna procijenjena vrijednost roba/usluga/radova za
cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i,
- ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će
se sklapati na temelju OS-a (Dodatak V.C Zakona) →
poziv na nadmetanje
Postupci sklapanja OS-a
• naručitelj može sklapati OS-e i ugovore na temelju sklopljenog
OS-a → čl. 38. st. 1. ZJN
• za potrebe sklapanja OS-a naručitelj provodi: → čl. 38. st. 2. ZJN
- otvoreni,
- ograničeni,
- pregovarački postupak s prethodnom objavom ili
- natjecateljski dijalog
• naručitelj mora u pozivu na nadmetanje navesti da će
sklopiti OS → čl. 38. st. 2. ZJN
• OS s jednim ili više GS → čl. 38. st. 3. ZJN
• GS koji će biti strane OS-a naručitelj odabire primjenom kriterija
za odabir ponude
Postupci sklapanja ugovora temeljem OS
• ugovori na temelju sklopljenog OS za ukupni ili dio
predmeta nabave - sklapaju se sukladno jednom
od postupaka iz čl. 39. ZJN
• postupci - samo između naručitelja i GS koji su
strane OS, odnosno između GS koji su strane OS i
drugih naručitelja u čije je ime sklopljen OS → čl. 38.
st. 8. ZJN
• naručitelj mora u DZN odrediti postupak sklapanja
ugovora na temelju sklopljenog OS → čl. 3. st. 1.t. 6.
Uredbe
• ako naručitelj u postupku sklapanja OS s više GS
dobije samo 1 valjanu ponudu, smije sklopiti OS s
jednim GS pod uvjetom da je u DZN odredio i jedan
od postupaka sklapanja ugovora na temelju OS iz
članka 39. st. 1. ili 2. ZJN → čl. 38. st. 9. ZJN
• pri sklapanju ugovora koji se temelje na OS - strane
ne smiju mijenjati bitne uvjete OS-a → čl. 38. st. 10. ZJN
• OS ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kojim
bi se spriječilo, ograničilo ili narušilo tržišno natjecanje
→ čl. 38. st. 11. ZJN
OS koji obvezuje na sklapanje ugovora
• ako je OS sklopljen s jednim GS i u njemu su određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora, ugovor se sklapa neposredno na temelju tih
izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja OS
- Ovaj OS obvezuje na sklapanje ugovora → čl. 39. st. 1. ZJN
• ako je OS sklopljen s jednim GS i u njemu nisu određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora, ugovor se može sklopiti na temelju pisanog
zahtjeva naručitelja GS-u da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu
→ čl. 39. st. 2. ZJN
- pisani zahtjev može sadržavati, osim izvornih, preciznije definirane
uvjete te druge nebitne izmjene i dopune uvjeta OS-a, koji su
navedeni u DZN kod OS
- ovaj OS obvezuje na sklapanje ugovora na temelju tog OS ako je
naručitelj to odredio u DZN
OS s više GS
Članak 39. st. 3. ZJN:
• ako je OS sklopljen s više GS i u njemu su određeni svi uvjeti
za sklapanje ugovora, ugovor se može sklopiti neposredno na
temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije
sklapanja OS, bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda
•
u slučaju da najpovoljniji GS nije u mogućnosti izvršiti
predmet, grupu ili dio predmeta nabave, ugovor o javnoj
nabavi za predmet, grupu ili dio predmeta nabave, može se
sklopiti sa sljedećim raspoloživim najpovoljnijim GS s kojim je
sklopljen OS
• naručitelj u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora svim GS
iz OS-a dostavlja odluku o sklapanju ugovora na temelju
OS-a
OS s više GS – sklapanje ugovora
Članak 39. st. 4. ZJN:
• ako je OS sklopljen s više GS i u njemu nisu određeni svi
uvjeti za sklapanje ugovora, ugovor se može sklopiti nakon
ponovljenog poziva na dostavu ponuda GS iz OS-a
Ponovljeni poziv - sadrži:
1. izvorne uvjete, i ako je potrebno, preciznije definirane
uvjete za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, i
2. ako je prikladno, druge uvjete koje je naručitelj naveo u
DZN
Članak 39. st. 5. ZJN:
Naručitelj za svaki pojedini ugovor provodi postupak:
1. pisanim putem poziva GS iz OS koji su sposobni
izvršiti ugovor na dostavu novih ponuda
2. određuje rok za dostavu ponuda
3. čuva u tajnosti sadržaj ponuda
4. nakon pregleda i ocjene ponuda na temelju kriterija
za odabir koji je određen u DZN kod OS, sklapa pojedini
ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem koji je dostavio
najpovoljniju ponudu
5. u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora dostavlja
odluku o sklapanju ugovora na temelju OS svim
ponuditeljima
Odluka o sklapanju ugovora (čl. 39. st. 6. ZJN)
• dostava - na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.)
• sadržaj odluke:
1. podaci o naručitelju
2. podaci o OS na temelju kojeg je sklopljen ugovor
3. predmet ugovora
4. naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor
5. razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude
↓
↓
6. razlozi za odbijanje ponude - razlozi za odbijanje
ponude zbog nejednakovrijednosti ili neudovoljavanja
izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja
7. uputa o pravnom lijeku
8. datum donošenja i potpis odgovorne osobe
• ugovor se sklapa u pisanom obliku, a isti učinak može
imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl.
ako sadrži sve bitne sastojke ugovora (st.8.)
OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE
• gospodarski subjekti mogu tijekom roka za dostavu ponuda
zahtijevati informacije i objašnjenja vezana uz
dokumentaciju a naručitelj je dužan dodatne informacije i
objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti
način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu
dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju
zahtjeva
• najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u
postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno četiri
dana u postupku javne nabave male vrijednosti.
(npr. za otvoreni postupak čl. 31. st. 3.)
Naknada za izradu ponude čl. 16. Uredbe
• bez posebne naknade
• može se predvidjeti naknada troškova izrade uzoraka ili
posebnih uradaka → samo ako su u skladu s predmetom
nabave
• nisu posebni uradci: kalkulacije i za to sve potrebne
predradnje, izrada troškovnika i izrada alternativnih ponuda
• nakon završetka postupka → bez odgađanja, ponuditelju
čija ponuda nije odabrana, moraju se vratiti oni uzorci i
uratci za koje nije predviđena naknada, a koji ispitivanjem ili
pregledom nisu izgubili svoju funkciju
Način dostave ponude čl. 12. Uredbe
• u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u DZN
Što mora biti naznačeno na omotnici ponude?
-
naziv i adresa naručitelja
naziv i adresa ponuditelja
evidencijski broj nabave
naziv predmeta nabave, odnosno grupe na koju se ponuda odnosi
naznaka “ne otvaraj”
• uzorci se dostavljaju uz ponudu (ako nije drugačije
određeno)
• uz alternativnu ponudu može se dostaviti i osnovna ponuda
Način dostave dokumenata koji su zajednički za
više grupa predmeta nabave čl. 13. Uredbe
• dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za
isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više
grupa, može se dostaviti:
- jednoj od ponuda
- zasebnoj omotnici
- svakoj ponudi za grupu
• ostali traženi dokumenti i dokazi za pojedinu grupu:
- u ponudi za tu grupu
Postupak zaprimanja ponuda čl. 17. Uredbe
(primjenjuje se i na postupak zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje)
- pravodobno pristigla ponuda →upisuje se u
upisnik o zaprimanju i dobiva redni broj po
redoslijedu zaprimanja → na omotnici se upisuje
datum i vrijeme zaprimanja i redni broj
- izmjena i/ili dopuna ponude → upisnik o
zaprimanju ponuda i ima svoj redni broj po
redoslijedu zaprimanja
↕
- ponuda je zaprimljena u trenutku zaprimanja
posljednje izmjene i/ili dopune ponude
- potvrda o zaprimanju: neposredna dostava
ponude, izmjene i/ili dopune ponude, pisane
izjave o odustajanju od dostavljene ponude
- potvrda najmanje sadrži: podatke o naručitelju,
ponuditelju, predmetu ili grupi predmeta nabave
za koji se ponuda podnosi, radi li se o izmjeni i/ili
dopuni ponude ili pisanoj izjavi o odustajanju od
dostavljene ponude, datum i vrijeme zaprimanja
- nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim
ponudama
• upisnik o zaprimanju ponuda ne smije biti
dostupan neovlaštenim osobama
• sastavni je dio zapisnika o javnom otvaranju
ponuda, ako ga nema sastavni dio zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda
• ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda:
- ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda
- kod naručitelja se evidentira i obilježava kao
zakašnjela ponuda
- odmah se neotvorena se vraća pošiljatelju
Javno otvaranje ponuda čl. 89 ZJN
• uvijek: u otvorenom i ograničenom postupku
• pregovarački post. s prethodnom objavom i
natjecateljski dijalog: javno otvaranje konačnih ponuda
• nabava usluga II. B sukladno čl. 44. ZJN: nije obvezno
javno otvaranje ponuda
• otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u
naznačeno vrijeme – istodobno s istekom roka za
dostavu ponuda (navedeno u objavi i u DZN)
• ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika
naručitelja
• otvoreni i ograničeni postupak nazočni: ovlašteni
predstavnici ponuditelja i druge osobe
• pravo aktivnog sudjelovanja:
- ovlašteni predstavnici naručitelja
- ovlašteni predstavnici ponuditelja
• u ostalim postupcima samo ponuditelji koji su predali svoje
konačne ponude (pregovarački postupak i natj. dijalog)
• zapisnik o javnom otvaranju ponuda daje se odmah
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja, a ostalima na
zahtjev
Postupak javnog otvaranja ponuda
čl. 18. Uredbe
• na početku navodi se: predmet nabave, ime i prezime
nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja, ime i
prezime ovlaštenih predstavnika ponuditelja
• ponude se otvaraju po rednom broju iz upisnika o
zaprimanju ponuda (prvo se otvara izmjena i/ili dopuna
ponude a onda osnovna ponuda)
• za otvorenu ponudu utvrđuje se:
- je li potpisana
- od koliko je dijelova izrađena
• iz otvorene ponude obvezno se na glas čita:
- naziv i sjedište ponuditelja (za zajednicu ponuditelja za
svakog člana zajednice ponuditelja)
- naziv grupe predmeta nabave za koju se ponuda podnosi
- cijena ponude bez PDV-a
- cijena ponude s PDV-om
- cijena se ne čita kada cijena nije jedan od kriterija za
odabir u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude
•ovlaštenim predstavnicima ponuditelja mora se omogućiti:
- odmah nakon čitanja podataka iz pojedine ponude uvid u
ponudbeni list te ponude NOVINA!
- davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja
• zapisnik o javnom otvaranju ponuda: odmah na uvid,
provjeru sadržaja i potpis / kad ovlašteni predstavnik
naručitelja ne želi potpisati zapisnik, naručitelj sastavlja
bilješku koja se prilaže zapisniku
• u potpisanom i zaključenom zapisniku se ne smije ništa
mijenjati niti dodavati
• svaka dopuna unosi se kao dodatak zapisniku – potpisuju
ovlašteni predstavnici naručitelja i osoba koja je predložila
dopunu; uručuje se na isti način kao i zapisnik
Sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda
čl. 22. Uredbe
Zapisnik mora sadržavati:
-
naziv i sjedište naručitelja
mjesto javnog otvaranja ponuda
predmet nabave
vrstu postupka javne nabave
evidencijski broj nabave
broj poziva na nadmetanje iz EOJN
podatak o objavi zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu
usluga iz Dodatka II. B odnosno o upućivanju zahtjeva za
prikupljanje ponuda sukladno čl 44. st. 5. ZJN
- datum i sat početka i završetka javnog otvaranja ponuda
- ime i prezime nazočni ovlaštenih predstavnika
naručitelja i ponuditelja
- naziv i sjedište ponuditelja/ svakog člana zajednice
ponuditelja
- cijenu ponude bez i s PDV-om
- naznaku je li ponuda potpisana i od koliko je dijelova
izrađena
- primjedbe nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja
i ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ako ih ima
- podatak o roku za izjavljivanje žalbe na postupak
javnog otvaranja
- potpis ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja
Pregled i ocjena ponuda čl. 90. ZJN
• pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke javnog
naručitelja
•
naručitelj može odbiti ponudu u kojoj je iskazana neuobičajeno
niska cijena ili neuobičajeno niska pojedinačna cijena, ali prije mora
zatražiti objašnjenje od ponuditelja - čl. 91. ZJN
• naručitelj može od ponuditelja zatražiti da pojasne ili upotpune
dokumente koje su predali u svrhu dokazivanja obveznih i ostalih
razloga isključenja, dokaze sposobnosti, norme (rok ne kraći od 5
niti duži od 10 dana od dana dostave zahtjeva) – čl. 92. ZJN
• o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik
Postupak pregleda i ocjene ponuda
čl. 19. Uredbe
• obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe
naručitelja
• ako je potrebno i neovisne stručne osobe
• mora sudjelovati najmanje jedan ovlašteni
predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći
certifikat u području javne nabave
Način i pregled ocjene ponuda čl. 94. ZJN
isključenje ponuditelja
(obvezni i ostali razlozi (čl. 67. i 68. ZJN)
↓
odbijanje ponude ponuditelja
(nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ili jamstvo nije
valjano)
↓
provjera preostalih ponuda*
(u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DZN po propisanom
redoslijedu)
↓
odbijanje ponuda ako postoje ostali razlozi za
odbijanje ponuda iz čl. 93. ZJN
↓
rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
*
Redoslijed provjere
↓
oblik, sadržaj i cjelovitost ponude
↓
ispunjenje uvjeta sposobnosti
↓
ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i
tehničke specifikacije
↓
računska ispravnost ponude
(zahtjev za prihvat računske pogreške, odgovor u roku ne
duljem od 5 dana)
↓
ispunjenje ostalih uvjeta iz DZN
Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
čl. 67. ZJN
Iz postupka javne nabave obvezno se isključuju natjecatelji ili
ponuditelji ako je:
•izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više
kaznenih djela navedenih u čl.67.st.1. ZJN (udruživanje za počinjenje
k.d., primanje/davanje mita u gosp.poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti,
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje,
prijevara,računalna prijevara …)
• nije ispunjena obveza plaćanja dospjelih poreznik obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako je
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza)
• dostavljeni su lažni podaci pri dostavi dokumenata
Ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
(čl. 68. ZJN)
Iz postupka javne nabave mogu se isključiti ponuditelji ako je:
• otvoren stečaj ili je u postupku likvidacije……
• pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog
postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti …..
• GS i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe GS
pravomoćno osuđena za bilo koje djelo koje se odnosi na
obavljanje njihove profesionalne djelatnosti
• GS i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe GS
u posljednje 3 godine (od početka postupka javne nabave) učinili
težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na
bilo koji način (profesionalni propust propisan stavkom 7.)
Provjera računske ispravnosti ponude
(čl. 21. Uredbe)
• provjeravaju se i ispravljaju računske pogreške i u
troškovniku i u ponudbenom listu
• razlika između cijene bez PDV-a u troškovniku i u
ponudbenom listu → vrijedi cijena bez PDV-a navedena
u troškovniku
• nema ograničenja visine računske pogreške
• zahtjev za prihvat računske pogreške (mora se tražiti)
→ naznačuje se koji je dio ponude ispravljen i koja je
nova cijena ponude nakon ispravka
• odgovor ponuditelja sastavni dio zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda kao i inicijalnih i/ili konačnih ponuda u
preg. postupku javne nabave bez prethodne objave
Objašnjenje neuobičajeno niske cijene
(čl. 21. Uredbe)
• Smije se tražiti ako su ispunjeni uvjeti:
- cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne
cijene
preostalih valjanih ponuda
- cijena ponude je za više od 20% niža od cijene
drugorangirane valjane ponude
- zaprimljene su najmanje tri valjane ponude
• i ako naručitelj smatra da je cijena neuobičajeno niska i
iz drugih razloga
• objašnjenje ponuditelja sastavni je dio zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda kao i inicijalnih i/ili konačnih
ponuda u preg. postupku javne nabave bez prethodne
objave
Pojašnjenje i upotpunjavanje (čl. 92. ZJN)
• samo za nejasnoće, manje nedostatke ili
pogreške koje su uklonjive
• traženim upotpunjenjem dokumenti se ne
smiju zamijeniti ili naknadno dostaviti, nego
samo upotpuniti već priložene
• pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom
ponude niti izmjenom u rangiranju ponude
prema kriteriju za odabir ponude
Razlozi za odbijanje ponuda (čl. 93. ZJN)
• Ponudu ponuditelja koji:
- nije dostavio (ili nije valjano) jamstvo za ozbiljnost ponude
- nije dokazana sposobnost
- dostavio je dvije ili više ponuda u istom postupku, u kojima
je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja (osim kad je
dopuštena alternativna ponuda ili nuđenje po grupama)
- u suprotnosti s čl. 13. ZJN (sukob interesa)
- ne zadovoljava uvjete iz čl. 15. ZJN (rezervirani ugovori)
- u suprotnosti s člankom 17.st.2.ZJN (sudjelovanje u izradi
DZN)
- unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili
njegovo objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo u skladu
s čl. 91. ZJN (neuobičajeno niska cijena)
• Ponudu koja:
- nije cjelovita
- suprotna je odredbama DZN
- cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu
- sadrži pogreške, nedostatke, nejasnoće koje nisu uklonjive
- pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška,
nedostatak ili nejasnoća
- ne ispunjava zahtjeve vezane uz svojstva predmeta nabave
- sadrži jednu ili više grupa, a nije dopušteno podnošenje
ponude po grupama
- ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske
pogreške
- je alternativna ponuda, kada nije dopuštena
- alternativna ponuda koja ne ispunjava minimalne zahtjeve
- sadrži štetne odredbe
- naručitelj smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja
- nepozvanog gospodarskog subjekta
PONUDA MOŽE BITI čl. 29. ZJN
• nepravilna: ponuda koja nije izrađena u skladu s
dokumentacijom za nadmetanje
• neprihvatljiva :ponuda koja zbog formalnih ili drugih
objektivnih razloga ne može biti odabrana (primjerice
zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod
kojeg su stečeni razlozi za isključenje , ponuda ponuditelja
koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s DZN i
odredbama Zakona, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za
ozbiljnost ponude, nedopuštena alternativna ponuda,
ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za
nabavu, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom)
• neprikladna: ponuda koja u cijelosti ne odgovara
potrebama javnog naručitelja određenim u opisu predmeta
nabave
ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja
s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi odnosno najpovoljnija
ponuda jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima će se
sklopiti okvirni sporazum
• donosi se prema kriteriju za odabir:
1. NAJNIŽA CIJENA
2. EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
•
•
ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema
kriteriju za odabir ponude naručitelj će odabrati ponudu koja je
zaprimljena ranije
predviđeno dostavljanje odluke o odabiru i telefaksom uz izvješće
o uspješnom slanju kao potvrdom
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
stari ZJN (čl. 58. st.4.)
Naručitelj je obvezan sastaviti izvješće o razlozima primjene
kriterija za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u
odnosu na relativno značenje, te ukoliko je moguće odrediti
njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja i
način izračuna
1. Novi ZJN čl. 82. st. 1. t.1.
ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta
javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom
nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske
i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi,
ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum
isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja
• navodi se relativni značaj koji se pridaje
svakom pojedinom kriteriju
• značaji se mogu izraziti određivanjem raspona
s odgovarajućom maksimalnom razlikom
• ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz
dokazivih razloga, nije moguće navesti
relativni značaj kriterija, javni naručitelj mora
navesti sve kriterije po redoslijedu od
najvažnijeg do najmanje važnog
Usporedba cijena ponuda (čl. 20. Uredbe)
• cijena ponude bez PDV-a → kada naručitelj
može koristiti pravo na predporez
• cijena ponude s PDV-om → kada naručitelj ne
može koristiti pravo na predporez
Provjera ponuditelja (čl. 95. ZJN)
• nakon rangiranja, a prije donošenja odluke o odabiru,
obvezno se od najpovoljnijeg ponuditelja (sklapanje
ugovora) ili od jednog ili više GS s kojim se namjerava
sklopiti OS, zahtijeva dostava izvornika ili ovjerenih preslika
svih dokumenata koji su traženi, a koje izdaju nadležna
tijela (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.)
• ako su ponuditelji tražene dokumente dostavili u izvorniku/
ovjerenoj preslici u svojoj ponudi
• rok za dostavu: ne manji od 5 niti duži od 10 dana od odana
dostave zahtjeva
• ne moraju odgovarati dostavljenim neovjerenim preslikama
dokumenata (datum izdavanja, starost) ali moraju dokazati
da i dalje ispunjavaju uvjete
• ako najpovoljniji ponuditelj ne dostavi u roku
traženo → ponuditelj se isključuje
• i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete →
ponuda se odbija
• ponovno rangiranje ponuda bez tog
ponuditelja/ponude, a traže se dokumenti od
sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja
• izvornici ili ovjerene preslike ne moraju se tražiti
ako su isti već dostavljeni u drugom postupku
javne nabave kod istog naručitelja i udovoljavaju
uvjetima
Sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
(čl. 23. Uredbe)
Zapisnik mora sadržavati:
-
naziv i sjedište naručitelja
predmet nabave
vrstu postupka javne nabave
evidencijski broj nabave
broj poziva na nadmetanje iz EOJN
nabava usluga iz Dodatka II. B: podatak o objavi zahtjeva
za prikupljanje ponuda odnosno o upućivanju zahtjeva za
prikupljanje ponuda sukladno čl 44. st. 5. ZJN
- preg. postupka javne nabave s prethodnom objavom :
posebne slučajeve i okolnosti iz čl. 26., 27. i 28. ZJN koji
opravdavaju korištenje (samo javni naručitelji)
- natjecateljski dijalog: posebne okolnosti iz čl. 30. ZJN koji
opravdavaju korištenje (samo javni naručitelji)
- datum početka i završetka pregleda i ocjene ponuda
- naziv i sjedište svih ponuditelja po redoslijedu zaprimanja
ponuda
- podatke o pojašnjenju i/ili upotpunjavanju dokumenata
- podatke o pojašnjenju ponuda
- analitički prikaz traženih i danih dokumenata na temelju kojih se
utvrđuje postoje li razlozi isključenja
- naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju i obrazloženje
- prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude
- prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti
- analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja
- analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa
predmeta nabave i tehničkih specifikacija
- podatak o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama
- prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz DZN
• naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju i obrazloženje
razloga za odbijanje
• razlog za odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cijene
• analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
• rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
• naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o javnoj
nabavi ili GS s kojim/kojima se namjerava sklopiti OS
• razlozi za njegov/njihov odabir
• podatci o djelu ugovora koji se daje u podugovor i podatci o
podizvoditelju
• podatci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja i rezultat provjere
• prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o
odabiru ili odluke o poništenju s obrazloženjem
• ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda
• popis priloga uz zapisnik
Odluka o odabiru (čl. 96. ZJN)
• donosi se na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda na
temelju kriterija za odabir
• odabire se najpovoljnija ponuda
• ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane →
odabir ranije zaprimljene ponude
• rok za donošenje odluke → teče od dana isteka roka za
dostavu ponude
• primjeren rok, ako nije naveden u DZN onda iznosi 30 dana
od dana isteka roka za dostavu ponude
• dostavlja se zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni
ponuda svakom ponuditelju ili svakom sudioniku (ovisno o
postupku javne nabave) bez odgode, na dokaziv način
• ne proizvodi pravne učinke ako nije dostavljena svima
Sadržaj odluke o odabiru (čl. 96. ZJN)
• podatci o naručitelju
• predmet nabave ili grupu predmeta nabave za koju
se donosi odluka
• naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana
• razlozi odabira, obilježja i prednost odabrane ponude
• razlozi isključenja ponuditelja
• razlozi odbijanja ponude
• rok mirovanja
• uputa o pravnom lijeku
• datum donošenja i potpis odgovorne osobe
Uvid u ponude (čl. 102. ZJN)
• nakon dostave odluke o odabiru/odluke o poništenju,
do isteka roka za izjavljivanje žalbe, naručitelj je
obvezan ponuditelju omogućiti uvid u bilo koju
ponudu, uključujući i naknadno dostavljene dokumente
te pojašnjenja i upotpunjenja, osim u podatke koje su
ponuditelji označili tajnima
• (čl. 16. ZJN) Ne mogu biti tajna: jedinične cijene, iznosi
pojedine stavke, cijena ponude podatci o kriterijima za
odabir ekonomski najpovoljnije ponude
• ne smije se: kopirati, umnažati, reproducirati,
fotografirati ili snimiti podaci iz ponuda drugih
ponuditelja
• smije se samo ručno bilježiti!
Učinak odluke o odabiru (čl. 99. ZJN)
Odluka postaje izvršna i nastaje ugovor o javnoj nabavi/OS:
- nakon proteka roka mirovanja (15/10 dana)
- danom dostave, ako se rok mirovanja ne primjenjuje (jedan
ponud.)
- pribavljanjem suglasnosti mjerodavnog tijela, ako je to
uvjet za nastanak ugovor/OS
- ako je izjavljena žalba → danom dostave odluke DKOM-a,
kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja postupak
• ne smije se sklopiti niti izvršavati ugovor/OS prije izvršnosti
odluke
• ako je istekao rok valjanosti ponude → u primjerenom roku
pisana izjava o produženju valjanosti ponude i jamstva za
ozbiljnost ponude, ako je bilo zatraženo (isti rok ako je
jamstvo bilo uvjet)
• Ako odabrani ponuditelj:
- ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti
ponude i jamstva za ozbiljnost ponude
- odustane od svoje ponude
- odbije potpisati ugovor
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
↓
naručitelj će ponovo rangirati ponude, ne uzimajući
ponudu odabranog ponuditelja
↓
donijeti novu odluku o odabiru ili poništenju
postupka (ako postoje razlozi)
Razlozi za poništenje (čl. 100. ZJN)
• prije isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može poništiti
postupak
- ako postanu poznate okolnosti zbog kojih, da su bile poznate
prije:
- ne bi došlo do pokretanja postupka
- došlo bi do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje
i/ili DZN
(naručitelj obvezno vraća neotvorene ponude ili zahtjeve za
sudjelovanje)
• ograničeni postupak, preg. postupku s prethodnom objavom ili
natjecateljskom dijalogu – mora poništiti postupak ako:
- nije dostavljen niti jedan zahtjev za sudjelovanje
- nema niti jednog sposobnog natjecatelja → ne smije se
pokrenuti novi postupak javne nabave za isti ili sličan predmet
nabave prije isteka roka mirovanja (15/10 dana) od dana
dostave odluke o poništenju
• nakon isteka roka za dostavu ponude – može poništiti postupak
ako:
- je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava
- nije dobio unaprijed određen broj sposobnih GS i/ili valjanih
ponuda za sklapanje OS
• nakon isteka roka za dostavu ponude – mora poništiti postupak
ako:
- postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja
postupka ili bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na
nadmetanje i DZN da su bile poznate prije
- nije pristigla niti jedna ponuda
- nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane niti
jedna valjana ponuda → ne smije se pokrenuti novi postupak javne
nabave za isti ili sličan predmet nabave prije isteka roka mirovanja
(15/10 dana) od dana dostave odluke o poništenju
• poništava se postupak za cijeli predmet nabave ili za grupu
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
•
postupak javne nabave završava:
– danom izvršnosti odluke o odabiru (čl. 96. ZJN)
– danom izvršnosti odluke o poništenju (čl. 101.
ZJN)
• protekom roka mirovanja ako nije pokrenut
postupak pravne zaštite odluka o odabiru
postaje izvršna te nastaje ugovorni odnos
• ako odabrani ponuditelj:
1. odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno
okvirni sporazum ili
2. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako
je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje
• naručitelj može:
1) RASKINUTI UGOVOR i DONIJETI NOVU ODLUKU O
ODABIRU sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili
2) PONIŠTITI POSTUPAK JAVNE NABAVE
Odluka o poništenju (čl. 101. ZJN)
• Odluka o poništenju sadrži:
- podatke o javnom naručitelju
- predmet nabave ili grupa za koju se donosi odluka o
poništenju
- obrazloženje razloga poništenja
- rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili
sličan predmet nabave NOVINA!
- rok mirovanja
- uputu o pravnom lijeku
- datum donošenja i potpis odgovorne osobe
• dostavlja se na dokaziv način (dostavnica, povratnica, faks –
izvješće o uspješnom slanju)
• ovisno o kojem se slučaju iz čl. 100. radi, uz odluku o
poništenju dostavlja se i zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
( Čl. 105. ZJN)
• ugovor o javnoj nabavi/OS i izvršenje mora biti u skladu
s uvjetima određenim u DZN i odabranom ponudom
• naručitelj je obvezan kontrolirati izvršenje ugovora
• izmjene ugovora → ako su izmjene bitne u odnosu na
sadržaj osnovnog ugovora i ponovo se određuju
osnovni elementi tog ugovora = novi postupak
• odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz
ugovora o javnoj nabavi = Zakon o obveznim odnosima
Bitne izmjene ugovora su:
• uvode se uvjeti koji bi, da su bili dio osnovnog
postupka javne nabave, omogućili podnošenje
drugačijih ponuda ili bi omogućili odabir drugačije
ponude od odabrane u osnovnom postupku
• znatno proširuju predmet nabave na robu, radove
ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim
ugovorom
• mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora u korist
ponuditelja na način koji nije bio predviđen u
uvjetima osnovnog ugovora
Prekršajne odredbe čl. 182. ZJN
• Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit
će za prekršaj pravna osoba ili JLP(R)S ako:
- nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka javne
nabave
- sklopi ugovor o JN suprotno odredbi čl. 13.!
- dijeli vrijednost radova ili određene količine robe i/ili usluga s
namjerom izbjegavanja primjene ZJN
- ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu državne
uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o
internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave i
registar ugovora te svaku kasniju izmjenu tih podataka ili ne
dostavi u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve
njegove kasnije izmjene i dopune
- ne sudjeluje najmanje jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području
javne nabave
- primijeni pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave protivno odredbama čl. 26., 27. i
28.
- sklopi ugovor o javnoj nabavi ili OS s ponuditeljem
kojeg je morao isključiti iz postupka javne nabave
………..
Pravna zaštita IV. dio Zakona
•
izjavljivanje žalbe
žalba se izjavljuje Državnoj komisiji
•
žalba se izjavljuje u pisanom obliku
•
žalba se dostavlja:
- neposredno,
- poštom, kao i
- e-putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja e-isprava u skladu s
propisom o e-potpisu.
•
istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način
•
pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena
naručitelju (“istodobno”) smatrat će se nepravodobnom.
Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom
čl.154.ZJN
Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana primitka žalbe
dostaviti Državnoj komisiji:
1. žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave,
2. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o ž. zahtjevu,
3. dokumentaciju koja se odnosi na postupak j.n. s popisom priloga,
4.-podatak o objavi informacije – na internetskoj stranici na kojoj je
objavljena i DZN (kada je žalba izjavljena na DZN u otvor. post., a u ogranič. post.,
pregovarač. post. s p.o. i natjecatelj. dijalogu - žalba na objavu i eventual.
objavljenu DZN)
- dokaz o obavještavanju odabranih natjecatelja (kada je žalba izjavljena na
DZN uz poziv na dostavu ponuda u ogranič. post., pregovarač. post. s p.o. i natjec.
dijalogu)
5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje
zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.
Pozivanje naručitelja
• ako naručitelj u roku od 5 dana DKOM-u ne dostavi žalbu, s
odgovorom na žalbu, dok. i sl., Državna komisija će bez
odgađanja pozvati naručitelja na dostavu dokumentacije uz
upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini u roku koji
ne smije biti dulji od 5 dana.
• ako naručitelj ni nakon poziva ne dostavi zatraženu
dokumentaciju u ostavljenom roku, Državna komisija
poništit će postupak javne nabave (čl. 155.) ili poništiti
ugovor ili OS (čl.167.) i odrediti novčanu kaznu naručitelju
(čl.168).
Postupanje naručitelja u vezi žalbe na DZN
u otvorenom postupku (I)
• Kada je izjavljena žalba na DZN ili izmjenu DZN, naručitelj je po
primitku žalbe, obvezan bez odgađanja na isti način i na istim
internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna DZN
objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja
postupak javne nabave.
• Ako DKOM odbije ili odbaci žalbu ili obustavi žalbeni postupak,
naručitelj će objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je
potrebno, DZN u kojima određuje novi rok za dostavu ponuda.
• Ovaj rok obvezno iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo
od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za
dostavu ponuda.
• Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su nužni
zbog izmjene roka za dostavu ponuda.
• Na ispravak poziva na nadmetanje i DZN žalba nije dopuštena!
Postupanje naručitelja u vezi žalbe na DZN
u otvorenom postupku (II)
• Ako Državna komisija usvoji žalbu na DZN, naručitelj će ovisno o
sadržaju odluke Državne komisije i uvažavajući obrazloženje odluke
Državne komisije:
1. provesti novi postupak javne nabave, ili
2. nastaviti postupak javne nabave.
• Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda i za vrijeme
trajanja žalbenog postupka pristigne koja ponuda, naručitelj je
obvezan bez odgađanja zaprimljenu ponudu vratiti neotvorenu g.s.
uz obavijest da je u tijeku žalbeni postupak, te da će se možebitno
odrediti dodatni rok za dostavu ponuda, ovisno o ishodu žalbenog
postupka.
• Iznimno, u slučaju da je primjerak žalbe na DZN ili
izmjenu DZN dostavljen naručitelju nakon isteka
roka od 15 dana u postupku JN velike vrijednosti
odnosno 10 dana u postupku JN male vrijednosti
od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje
žalbe, naručitelj smije nastaviti postupak, ali ne
smije donijeti odluku o odabiru ili odluku o
poništenju prije dostave odluke Državne komisije.
• ako Državna komisija usvoji žalbu naručitelj će
provesti novi postupak javne nabave!
Zahvaljujemo na pozornosti !
Marica Japundžić
Renata Tomljenović

similar documents