Razvoj projekta

Report
LPES
Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje
RAZVOJ PROJEKTA
II. radionica
Predavač: Patrick Galeski, Superna d.o.o.
Varaždin, 6.5.2014
Sadržaj radionice
• Rekapitulacija
o Projekt? Analiza dionika? Logička matrica?
Problemsko stablo? Analiza ciljeva? Analiza strategije?
Rizici? Indikatori?
• Izrada plana aktivnosti
• Izrada proračuna
Logička matrica
Opći cilj
Logička matrica:
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
1
7
8
Svrha projekta
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
Pretpostavke
2
9
10
6
Rezultati
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
Pretpostavke
3
11
12
5
Aktivnosti
Sredstva
Troškovi
Preduvjeti i pretpostavke
13
4 (predujveti)
Planiranje rezultata
Opći ciljevi
Šira korist za
cijelo društvo
Specifični
ciljevi
Promjene kao
posljedica
rezultata
Rezultati
Aktivnosti
Inputi
Izravna korist
koju dionici
imaju od
aktivnosti
Korištenje
resursa na
određeni
način
Resursi koji se
koriste u
specifičnu
svrhu
Npr. ljudi,
novac, oruđe,
etc.
ANALIZA DIONIKA
DIONICI? TKO SU ONI?
Dionici
Definicija
• Svaka organizacija koja na pozitivan ili negativan način utječe na, ili
na nju utječu, rezultati i procesi
Vrste dionika u projektima
• Ciljne skupine– oni na koje projekt ima izravan utjecaj ili koji sami
izravno utječu na projekt
• krajnji korisnici – Oni na koje projekt ima izravan utjecaj, ali koji
nisu u njega izravno uključeni
• Drugi korisnici – Prijavitelji, partneri, suradnici (subjekti koji izravno
primaju novac od EU)
Analiza dionika
Pitanja na koja treba odgovoriti
•
•
•
•
•
Kakva očekivanja imaju dionici?
Kakvu korist će dionici imati od projekta?
S kakvim resursima je dionik voljan pridonijeti projektu?
Koji su interesi dionika?
Kakav je odnos između dionika i ostalih grupa?
Analiza dionika
Utjecaj dionika na projekt
1
2
3
4
MINGO
1
Utjecaj projekta
na dionike
2
MSP
3
Nevladine
udruge
4
Gospodarske
komore
5
5
Tijela
lokalne
samouprave
Škole,
sveučilišta.
Nastavnici,
studenti
GRUPNA AKTIVNOST
IDENTIFICIRAJTE SVOJE DIONIKE!
Stablo problema i analiza
• Što želimo napraviti?
o Definiranje problema kojima će se Vaš projekt baviti
• Kako?
o Napisati popis problema (post-it note)
o Odlučite koji su problemi najvažniji i koje probleme možete riješiti
o Razvijanje hijerarhije problema (Stablo problema)
Stablo problema i analiza
Niski udio MSP-a u
BDP-u
Učinak
Niska profitabilnost
MSP-a
MSP-a ne investiraju u svoje zaposlenike
ili buduće poslovanje
Nepovoljan zakonski
okvir
Ograničeni
pristup
kreditima
Loše menadžerske vještine u MSP-ma
Nedovoljne
poslovne vještine
Slab pristup
informacijama
o tržištu
Uzrok
Analiza cijeva – pretvaranje problema u
ciljeve
Niska prifitabilnost MSP-a
(Problem)
Povećati profitabilnost u
MSP-ma
(Cilj)
Analiza ciljeva i „stablo ciljeva”
Veći udio MSP-a u
BDP-u
Povećanje
profitabilnosti MSP-a
Povećanje ulaganja MSP-a u njihove
zaposlenike i poslovanje
Poboljšan zakonski
okvir
Povećan
pristup
kreditima
Unaprijeđene menadžerke
sposobnosti u MSP-ma
Poboljšane poslovne
vještine menadžera
Poboljšan pristup
informacijama o
tržištu
Strategy analysis
Ključna pitanja
• Na koji način ćete se suočiti s definiranim problemima?
• Kako ćete postići zadane ciljeve?
ODLUČIT ĆETE KOJI JE NAJBOLJI PRISTUP
• Primjer: Definirali ste problem: nedostatak informiranosti o
prilikama za zapošljavanje za mlade.
• Mogući načini suočavanja s problemom:
• Izrada informativnog materijala
• Stvaranje e-informacija o mogućnostima
zapošljavanja
• Organiziranje sajmova poslova
VJEŽBA
IZRADITE STABLO PROBLEMA I STABLO
CILJEVA IZ SVOJE LOGIČKE MATRICE
ODLUČITE KOJI JE PRIKLADAN NAČIN ZA
RJEŠAVANJE PROBLEMA KOJE STE
DEFINIRALI
Analiza rizika i identifikacija pretpostavki i
preduvjeta
Što su preduvjeti?
• Uvjet koji mora postojati kako bi se moglo započeti sa projektom
Što je rizik?
• Sve što može imati negativan utjecaj na provedbu projekta
• Zašto je potrebno razmotriti rizike?
• Vrste rizika (PESTE)
• Politički, ekonomski, socijalni, tehnološki, pravni, ekološki
Što je pretpostavka?
Analiza rizika i identifikacija pretpostavki i
preduvjeta
Što je pretpostavka?
PRIMJER
Nedostatak interesa među
poduzetnicima za pohađanje
obuke
Poduzetnici su zainteresirani za
pohađanje treninga kako bi stekli
nova znanja i vještine
Pretpostavke – što treba imati na umu
Broj pretpostavki u vašoj aplikaciji
• VIŠE PRETPOSTAVKI= VEĆA NESIGURNOST (za procjenitelje)
Mogu li se rizici povezani s projektom “umanjiti” ili kontrolirati?
Postoje li važne pretpostavke?
*Rizici koje Vi i vaši partneri ne možete kontrolirati ali su važni za
sam projekt
Indikatori
Dokažite kakav će utjecaj projekt imati na ciljne skupine
Sjećate li se SMART analize?
*Moraju biti ostvareni i potvrđeni na kraju projekta.
Ključne karakteristike
• Određena količina – koliko?
• Određeno vrijeme– Kada će pokazatelji biti ostvareni?
• Ciljna skupina– Tko će imati koristi?
• Određena kvaliteta – Koliko je dobro? Da li je u skladu sa pravilima i
standardima?
Indikatori
Indikatori – na različitim razinama logičke matrice
Vrste indikatora
Utjecaj
Opći ciljevi
______________________________________________________
Specifični ciljevi
Posljedice rezultata na spec. ciljeve
Očekivani rezultati
outputi
Aktivnosti
Indikatori
Indikatori – na različitim razinama logičke matrice
PRIMJER
• Opći cilj:
o Ostati konkurentan na otvorenom tržištu i prilagoditi poslovanje
poduzeća europskim ekološkim standardima
• Indikator:
o Oprema i poslovanje jednog proizvodnog pogona prilagođeni EU
standardima
o Povećanje prodaje za 15% do 2018., u usporedbi sa podacima iz 2013.
Indikatori – na različitim razinama logičke matrice
PRIMJER
• Specifični ciljevi:
o Povečati proizvodne kapacitete i prepoznatljivost tvrtke na otvorenom
tržištu
• Indikator koji se može objektivno potvrditi (NA KRAJU
PROJEKTA):
o 15 zaposlenika dnevno radi prema poslovnom planu nastalom u sklopu
projekta
o 1 proizvodni pogon s novom ventilacijskom opremom i ljuskim
resursima posluje unutar vrijednosti emisije štetnih plinova propisanih
od strane EU i ISO standarda
o Zaprimljeno 4000 upita o proizvodima i uslugama tvrtke
Indikatori – na različitim razinama logičke matrice
PRIMJER
• Očekivani rezultat:
• Rezultat
o Tvrtka posluje u skladu s EU standardima za trgovinu i zaštitu okoliša
• Indikatori
o 1 poslovni plan tvrtke
o 15 zaposlenika je upoznato s EU standardima za okoliš i poslovanje
o Tvrtka je dobila ISO 9001 standard za svoje poslovanje
Sources of verification (Izvori provjere)
Što je to?
- Dokazi ili izvori koji dokazuju da ste ostvarili indikatore
- Tipični izvori
- Za opći cilj: podaci ministarstava, podaci lokalne i regionalne uprave,
statističke agencije, HGK, HZZ, HZZO, itd.
- Državni podaci!
- Za specifični cilj i niže razine
- Projektna dokumentacija
- Fotografije, interni izvještaji, financijski rezultati, potpisna lista, izdani računi za
nabavljenu robu ili opremu, itd.
Logička matrica - podsjetnik
Opći cilj
Logička matrica:
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
1
7
8
Svrha projekta
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
Pretpostavke
2
9
10
6
Rezultati
Objektivno provjerljivi pokazatelji
Izvori provjere
Pretpostavke
3
11
12
5
Aktivnosti
Sredstva
Troškovi
Preduvjeti i pretpostavke
13
4 (predujveti)
GRUPNA AKTIVNOST
„ZAGONETKA LOGIČKE MATRICE”
Izrada plana aktivnosti
Koja je svrha plana aktivnosti?
o Odgovoriti na 5 W vašeg projekta
 Why? (zašto)
 Who? (Tko?)
 What? (Što?)
 When? (Kada?)
 Where? (Gdje?)
 How? (Kako?)
 For whom? (za koga?)
Plan aktivnosti
• Koji detalji su uključeni?
o Definiranje zadataka i odgovornosti(tko radi što, gdje i kada?)
o Definiranje potrebnih resursa
o Definiranje potrebnih ljudskih resursa
o Vremenski plan aktivnosti
• Plan aktivnosti je podijeljen u radne pakete (RP)
o RP je skup aktivnosti koje su grupirane zajedno kako bi ostvarile neki
rezultat
Plan aktivnosti
Radni paket je povezan s rezultatom
PRIMJER
• Rezultat u logičkoj matrici: Novi ventilacijski sustav s certifkatom o
otpornosti na eksplozije je postavljen u proizvodni pogon
• Aktivnosti su grupirane u radni paket kako bi se ostvarili rezultati.
WP 1 – Nabava i postavljanje nove opreme
1.1. Nabava ventilacijske opreme i pripremni radovi u pogonu za njeno
postavljanje
1.2. postavljanje opreme i njezina certifikacija
Plan aktivnosti
VAŽNE aktivnosti koje trebaju biti uključene u EU
projektima
• Radni paket za projektni menadžment
o Opisati u planu aktivnosti kako ćemo zajedno s našim partnerima
upravljati projektom
• Radni paket za diseminaciju i vidljivost projekta
o Javnost mora biti upoznata s doprinosom Europske Unije projektu.
o Kako? Leci, brošure, tiskovne konferencije, itd.
*Treba uključiti vremenski plan za sve aktivnosti (Gantt Chart)
Plan aktivnosti
• Radni paket za projektni menadžment – Koje detalje
treba uključiti?
o Tko će biti u projektnom timu? Koliko će dugo raditi na projektu?
o Odgovornosti projektnog tima?
o Kako će se rezultati pratiti i ocjenjivati?
 Ex. Izvještaji o projektu, sastanci, vanjske revizije, itd.
Plan aktivnosti
Radni paket za diseminaciju i vidljivost projekta
o Doprinos EU treba biti javno obznanjen
o Potreban je plan komuniciranja
o Kako će te proširiti informacije?
 Leci, brošure, konferencije za tisak, web stranice, društvene mreže, javna
događanja i sajmovi, itd.
Plan aktivnosti
Opća pitanja na koja treba obratiti pažnju kod planiranja aktivnosti
• Koliko vremena je potrebno?
• Koje aktivnosti moraju biti gotove da bi druge mogle početi?
o Tj. Postoje li prekretnice (milestones)?
• Koji rizici u uključeni?
o Savjet: Unaprijed planirajte u slučaju katastrofe!
• Koje pretpostavke smo napravili u vezi projekta? Što ćemo napraviti ako se
one pokažu netočnima?
• Koji resursi su nam potrebni za aktivnosti?
o Ljudi? Strojevi? Prijevoz? Podugovoreni stručnjaci? Hrana?
Plan aktivnosti – vremenski okvir
Još jedna stvar
Održivost!
Održivost projekta
Što to znači?
o Na koji način će se projekt nastaviti nakon razdoblja EU financiranja?
Više razina održivosti projekta:
o Financijska
 Odakle će dolaziti financijska sredstva?
o Institucionalna
 Tko će nastaviti projekt?
o Politička
 Hoće li projekt imati utjecaj na donošenje odluka na lokalnoj, regionalnoj i
nacionalnoj razini?
o Okolišna
 Hoće li projekt sadržavati mjere zaštite okoliša?
Održivost projekta
Primjeri održivosti
o Financijska
 Varaždinska županija će nastaviti financirati projekt u okviru svoga godišnjeg
budžeta
o Institucionalna
 Projektni partneri će sklopiti sporazum o suradnji s detaljima o dugoročnim
obvezama
o Politička
 Finalno izvješće projekta će iskoristiti MZOS i iz njega izvući lekcije o tome
koliko su učinkovite trenutačne politike i uvidjeti gdje je potrebno učiniti
preinake kako bi te politike bile efikasnije
o Okolišna
 Sastanci putem Skypea, dvostrani tisak, ekološka oprema za škole i sl.
Izrada Proračuna
Kategorije troškova?
Kako izgleda obrazac za budžet?
Izrada Proračuna
Ljudski resursi- troškovi osoblja(tehničko naspram
administrativnog)
1.1.1. Tehničko
o Projektni menadžer
o Koordinator s partnerima
1.1.2. Administrativno/osoblje za podršku
o Projektni administrator
*Ovi ljudi već rade za koordinatora projekta i partnerske
organizacije, nisu vanjski stručnjaci
Izrada Proračuna
Kako izračunati troškove osoblja?
o Osoba u normalnim uvjetima ne provodi puno radno vrijeme na projektu
o Primjer: Projektni menadžer provodi pola radnog vremena na projektu koji
traje 18 mjeseci.
Opis
Jedinica
Broj jedinica
Cijena jedinice
(kn)
Ukupno (kn)
1.1.1. Projektni
menadžer (50%
radnog vremena na
projektu)
mjesec
9
2.000,00
18.000,00
Izrada Proračuna
Ljudski resursi – Per diems
• Kada se mogu koristiti?
o Samo za putovanja koja uključuju noćenja
o Uključuje troškove hotela, hrane, lokalnog prijevoza (lokalni taksi, autobus,
tramvaj)
o Per diems ne uključuju putne troškove
o Per diem iznosi variraju od zemlje do zemlje
Referenca:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm
Izrada Proračuna
Ljudski resursi– Primjer u budžetu
Izrada Proračuna
Putni troškovi
• Važno je navesti polazište i odredište, kao i razlog putovanja
o npr. Seminar u Puli (Dubrovnik – Pula – Dubrovnik)
• Sredstva putovanja:
o Automobil: cijena po km (0,25 EUR)
o Putovanje javnim prijevozom (vlak ili autobus): cijena karte u EUR-ima
o Zrakoplov: Cijena karte u EUR-ima (samo je ekonomska klasa prihvatljiva!)
Izrada Proračuna
Putni troškovi– primjer iz prijavnog obrasca projekta
Izrada Proračuna
Oprema i materijali– Primjer u obracu za prijavu projekta
Izrada Proračuna
Ostali troškovi i usluge
• Svi troškovi koji su u potpunosti podugovoreni
o Uključuje:






Publikacije
Studije, istraživanja
Troškove revizije
Troškove procjena
Prijevodi, prevoditelji
Troškove konferencija i seminara
– Uključujući trenere, hranu i materijale, najam prostora
 Osiguranje vidljivosti projekta
Izrada Proračuna
Ostali troškovi, usluge – primjer u budžetu
Izrada Proračuna
Ostalo – Građevinski radovi i radovi u infrastrukturi
• Troškovi koji se ne mogu svrstati u neku drugu kategoriju
• Ovi troškovi se najčešće odnose na građevinske radove i renovacije u sklopu
infrastrukturnih projekata
Izrada Proračuna
Ostali troškovi– primjer u budžetu projekta
Expenses
6. Other
6.1. Građevinski radovi
6.1.1. Natječaj 1: Rekonstrukcija objekata „Vile Arcadije“ i
„Ivanovog doma“
6.1.2. Natječaj 2: Rekonstrukcija objekta „Centralne blatne
kupke“
6.1.3. Natječaj 3: Rekonstrukcija objekta „Antunove kupke“
6.1.4. Natječaj 4: Rekonstrucija objekta Hotel „Termal“
6.1.5. Natječaj 5:Uređenje „Julijevog parka“
6.1.6. Natječaj 6: Bušotina Geotermalne Vode
6.1.7. Natječaj 7: Rekonstrucija objekta „Fontana“
6.1.8. Natječaj 8: Uređenje „perivoja Lipik“
6.1.9. Natječaj 9: Rekonstrukcija objekta „Narodne kupke“
6.1.10. Natječaj 10: Sanacija „Mramornih kupki“
6.1.11. Natječaj 11: Rekonstrukcija objekta „Vila Savić“
6.1.12. Natječaj 12: Rekonstrukcija objekta Zdravstvenoturističkog edukacijskog centra
6.1.1. Nadzor građevinskih radova
6.1.1.1. Nadzor građevinskih radova - Grad Pakrac
6.1.1.2. Nadzor građevinskih radova - SB Daruvarske Toplice
6.1.1.3. Nadzor građevinskih radova - SB Lipik
6.2. Sastanci projektnog tima (15 osoba X 40kn)
Unit
# of units
po natječaju
Unit rate
(in EUR)
Costs
(in EUR)
1
20.690.000,00
20.690.000,00
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
po natječaju
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.143.000,00
1.735.000,00
35.640.000,00
12.450.000,00
1.100.000,00
18.112.000,00
5.535.000,00
5.700.000,00
560.000,00
4.000.000,00
4.143.000,00
1.735.000,00
35.640.000,00
12.450.000,00
1.100.000,00
18.112.000,00
5.535.000,00
5.700.000,00
560.000,00
4.000.000,00
po natječaju
1
85.900.000,00
85.900.000,00
po ugovor
po ugovor
po ugovor
po događaju
1
1
1
12
2.341.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
600,00
2.341.000,00
2.600.000,00
1.000.000,00
7.200,00
Izrada Proračuna
Kontingencija i administrativni troškovi
• Kontingencija – 5% ili manje od ukupnog budžeta.
o SAMO U HITNIM SLUČAJEVIMA (novac u rezervi!)
o Treba ishoditi službeno odobrenje od EU kako bi ga se moglo koristiti u
projektu
• Adminsitrativni troškovi– ne više od 7% ukupnih troškova
o Ukupno iznos koji se smije koristiti za pokrivanje općih troškova projekta
o Npr. uredski materijal, računi za telefon, troškovi poštarina, vizitke, EU
zastave, itd.
Izrada Proračuna
Primjer u budžetu projekta
Izrada Proračuna
Kako opravdati troškove Vašeg projekta (budget sheet 2)
• Kategorije
o Pojašnjavanje stavki budžeta
 Objašnjenje za što je trošak
 S kojim aktivnostima je povezan
o Opravdanje procjene troška
 Objasnite kako ste izračunali trošak
 Iznos troška će se zasnivati na Vašem istraživanju tržišta
– 3 ponude za dobra i usluge
– Troškovi osoblja se zasnivaju na trenutnim plaćama zaposlenika
Izrada Proračuna
Primjer – troškovi osoblja
Expenses
Clarification of a budget line 1
Justification of expenses estimation 2
Bit će zadužen za općenito upravljanje
projektom: implementaciju aktivnosti; planiranje,
organiziranje, koordiniranje i kontroliranje
resursa; upravljanje ljudskim resursima;
rješavanje problema i donošenje odluka;
izvješćivanje na projektu. Voditelj projekta je
zaposlen u Gradu Pakracu i prima plaću u
navedenom iznosu.
Administrativni voditelj projekta će na projektu
raditi 36 mjeseci na 100% radnog vremena, te
će primati mjesečnu plaću za tu poziciju u
Gradu Pakracu. Plaća će predstavljati
sufinanciranje ovog partnera na projektu.
1. Human Resources
1.1 Salaries (gross amounts, local staff)
1.1.1 Technical
1.1.1.1. Voditelj projekta (iz Grada Pakraca, 100% radnog
vremena)
(RP 1 - upravljenje projektom)
Izrada Proračuna
Primjer – Putovanja
2. Travel
2.1. International travel
Troškovi pokrivaju putni prijevoz za sedam
članova projektnog tima na regionalne turističke
sajmove u Sloveniji, Austriji i Italiji. Tim će
putovati u tri zasebna automobila iz Lipika,
2.1.1. Putovanje na regionalne sajmove u Austriju, Sloveniju i Pakraca i Daruvara na lokacije sajmova u
spomenutim zemljama.
Italiju
Akt. 5.3. Predstavljanje turističkih sadržaja i
usluga
Vrijednost dobivena na temelju procjene
prijeđenih kilometara po mjesecima X EU
standardna vrijednost po prijeđenom
kilometru.
Izrada Proračuna
Primjer – Oprema i materijali
3.4.1. Opremanje objekata
Opremanje „Vile Arcadije“ i „Ivanovog doma“
(3.185 m2) obuhvaća kompletno opremanje
njihovog interijera.
3.4.1.1 Natječaj 1: Opremanje Vile Arcadije“ i „Ivanovog
doma“
Akt.2.2. Rekonstrukcijski i građevinski radovi na
kulturalnim spomenicima i turističkoj
infrastrukturi SB Daruvarskih Toplica, SB Lipika,
i Grada Pakraca te njihovo opremanje
Procijenjena vrijednost investicije na temelju
inputa projektnih partnera i faznog izvješća
ovl.arh. Vedrana Linkea za razradu
investicijskog ciklusa.
Izrada Proračuna
Primjer – Ostali troškovi i usluge
5.1 Publications
10000 turističkih vodiča će biti tiskano i
distribuirano tijekom aktivnosti usmjerenih na
promociju turističkih kapaciteta regije.
Cijena je rezultat procjene koja se temelji na
ponudama tvrtki ACT Printlab d.o.o., Inventum
d.o.o. i logIT d.o.o.
5.1.1. Turistički vodiči (tisak)
Akt. 5.2. Izrada i diseminacija promotivnog i
informativnog materijala
5.1.2. 5-minutni promotivni video
Podugovoreni izvođač će snimiti 5 minutni
Cijena je rezultat procjene koja se temelji na
promotivni video kako bi se šira javnost upoznala ponudama tvrtki ACT Printlab d.o.o. i Zebrasa razvijenom zdravstveno-turističkom ponudom studio.
ove regije. Također, video će biti snimljen na 500
DVD-a i distribuiran široj javnosti za vrijeme
provedbe aktivnosti usmjerenih na promociju.
Akt. 5.2. Izrada i diseminacija promotivnog i
informativnog materijala
Izrada Proračuna
Primjer – Ostalo
6. Other
6.1. Građevinski radovi i opremanje
6.1.1. Natječaj 1: Rekonstrukcija objekata „Vile Arcadije“ i
„Ivanovog doma“
Rekonstrukcija „Vile Arcadije“ i „Ivanovog doma“
(3.185 m2) - arhitektonski i konstrukcijski radovi
te radovi vezane za struju, slabu struju,
gromobran i agregat, grijanje, hlađenje i
ventilaciju, vodovod i kanalizaciju, sustav
prskalica za navodnjavanje, uređenje okoliša,
prometnica, parkirališta, dizala, interijera.
Akt.2.2. Rekonstrukcijski i građevinski radovi na
kulturalnim spomenicima i turističkoj
infrastrukturi SB Daruvarskih Toplica, SB Lipika,
i Grada Pakraca te njihovo opremanje
Procijenjena vrijednost investicije na temelju
inputa projektnih partnera i faznog izvješća
ovl.arh. Vedrana Linkea za razradu
investicijskog ciklusa.
Izrada Proračuna
Stvari koje treba imati na umu kod sastavljanja budžeta
• Javna nabava (koje procedure koristiti?)
o Za svaku proceduru je potrebno određeno vrijeme!
• PDV? (smije li ili ne smije biti uključen u cijenu?)
• Plaće zaposlenika (BRUTO 2 plaća)
• Istraživanje tržišta
o Pitanje evaluatora: Kako ste odredili tu cijenu?
o Odgovor: Na temelju 3 tržišne ponude!
Izrada Proračuna
Procedure javne nabave
Referenca: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=2.4.1.&id=41 (PRAG 2013)
GRUPNA AKTIVNOST
NAPRAVITE VREMENSKI PLAN ZA RADNI PAKET!
Isplanirajte budžet!
HVALA NA PAŽNJI!
61
HVALA NA PAŽNJI!
62

similar documents