********* PowerPoint

Report
เมื่ อ วัน ที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 11.00 น. ณ บช.ตชด. บริ ษ ัท สยามคู โ บต้า คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด
สนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยน (กระเป๋ าเป้ ) ให้กบั นักเรี ยน ร.ร.ตชด. ในสังกัด บช.ตชด. จานวน 1,268
ชุด เพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มทางด้านการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลน ทั้งหมด 11 ร.ร.
โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์ เอม รอง ผบช.ตชด. และ ข้าราชการ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เข้าร่ วม
รับมอบสิ่ งของฯ
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 15.30 น. ณ บช.ตชด. มูลนนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ใคร่ ขอเข้า
พบสวัสดีปีใหม่ โดย กรรมการและเลขานุการพร้อมคณะผูป้ ระสานงานมูลนิธิแอมเวย์ โดยมี
พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่ นแจ้ง รอง ผบช.ตชด. และ ข้าราชการ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ให้การ
ต้อนรับ.

similar documents