jazyk a komunikácia

Report
Štátny vzdelávací
program pre 2. a 6.
ročník základnej školy
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
 2. ročník
 Zmena v počte hodín
 Základné zložky nezmenené:
písanie - bez výrazných zmien
jazyková výchova – vynecháva sa morfologická rovina –
presun do 3. ročníka
sloh - verbálna a neverbálna komunikácia
čítanie a literárna výchova – zmeny v kompetenciách,
čítanie s porozumením
Slovenský jazyk a literatúra
Nová koncepcia
 oslabenie tendencie obsiahnuť školskú
podobu vedeckej disciplíny – lingvistiky,
 posilniť interpretačno-hodnotiaci spôsob
práce s jazykovými komunikátmi,
 dôraz na vlastnú tvorbu jazykových
prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť
argumentovať a pod.
Zmena v obsahovom usporiadaní predmetu
 do popredia sa dostávajú komunikačné spôsobilosti a v úzadí sa
ocitli jazykové pojmy (predovšetkým na ZŠ), t. j. opustila sa
jednostranná tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej
disciplíny
 obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo
najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať
s jazykovými komunikátmi
 najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť
argumentovať ap.
Zmeny v realizačnej rovine vzdelávania
v jazykovej zložke predmetu SJL
 Riešením úloh žiak sám prichádza na základe usmerňovaného zážitkového




vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje.
V prvých troch ročníkoch ZŠ sa sústredíme na zážitkové a komunikačné
vyučovanie s elimináciou jazykových pojmov. Vytvorený priestor chceme
venovať napr. precvičovaniu a zdokonaľovaniu schopnosti čítať text a primerane
veku mu porozumieť. Deti sa budú zoznamovať len s malým počtom izolovaných
jazykových pojmov, ktoré vyplynú z rozmanitých komunikačných situácií, na
ktorých budú cvičiť svoju schopnosť počúvať, hovoriť, čítať a písať.
Na druhom stupni ZŠ chceme pokračovať v komunikačnom a zážitkovom
vyučovaní. Veľkú pozornosť chceme venovať získavaniu komplexných
kompetencií, napr. bude sa dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne
druhy súvislých aj nesúvislých textov. Veľký dôraz bude na vlastnej produkcii
ústnych aj písaných prejavov samotnými žiakmi.
V posledných dvoch ročníkoch ZŠ plánujeme systematizáciu získaných
jazykových pojmov do zatiaľ neúplného jazykového systému, ktorý sa dotvorí až
na strednej škole.
Presun jazykového učiva na strednú školu považujeme za veku primeranejší
vzhľadom na vysoký stupeň abstrakcie, ktorý si jazykové učivo vyžaduje.
Pedagogická dokumentácia
 Obsahový vzdelávací štandard pre predmet slovenský jazyk a
literatúra
 Výkonový vzdelávací štandard pre predmet slovenský jazyk a
literatúra
 Štátny vzdelávací program
 Z hľadiska koncepcie si pedagogická dokumetácia zachováva
rovnakú podobu ako v 5. ročníku
 Úplne novým prvkom je osnovanie pedagogickej dokumentácie
v dvojročných cykloch
 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník
Maďarský jazyk
 2. ročník
 zmeny sa týkajú hlavne koncepcie učebného
predmetu a štruktúry obsahu
 Koncepcia: podporuje sa integrácia jazykovej,
literárnej a slohovej zložky
 Štruktúra: v obsahovom štandarde sa
uvádzajú pojmy (tvoria základ obsahového
zamerania), je doplnený o výkonový štandard,
v ktorom sa uvádzajú požiadavky
Maďarský jazyk




6. ročník
zmeny sa týkajú hlavne funkcie a cieľov
učebného predmetu a štruktúry obsahu
štruktúra - jazyková komunikácia,
komunikácia a sloh, literatúra
hlavné ciele – 1.Kognitívna funkcia
maďarského jazyka ako materinského
a zároveň vyučovacieho jazyka v školách s
VJM 2. Rozvíjanie jazykových kompetencií v
iných jazykoch: v druhom – štátnom jazyku
a cudzích jazykoch 3. Jazyková situácia
Cudzie jazyky
 Koncepcia vyučovania cudzích jazykov
na základných a stredných školách
 povinne dva cudzie jazyky
 prechodné obdobie
 Projekt Vzdelávanie učiteľov základných
škôl v oblasti cudzích jazykov
Ďakujem za pozornosť.
[email protected]

similar documents