کاربردهای نانوسلولز در پزشکی

Report
‫انتخاب مسیر پژوهش و پایان نامه‬
‫در حوزه فناوری نانو‬
‫ا ول ی ن د و ر ه ت وا ن م ن د س ا ز ی س رم ا ی ه ه ا ی ا ن س ا ن ی ن ا ن و »‬
‫‪ 28-26‬بهمن ‪1390‬‬
‫مفاهيم واژه‌ها‬
‫پژوهشهای بنيادي )‪(FUNDAMENTAL RESEARCH‬‬
‫در راستای افزایش علم ‌و‬
‫• این نوع تحقیق به آن گونه تالش های علمی اطالق می شود که ‌‬
‫اندیشه صورت می پذیرد‪.‬‬
‫بر آن است که با بررس ی گام های علمی بررس ی شده ‌و‬
‫در انتزاعی ترین نوع تحقیق ‌‬
‫• این پژوهش ‌‬
‫نظر را به جل ‌و براند‪.‬‬
‫پاالیش نظریات قبلی‪ ،‬علم مورد ‌‬
‫• افزایش علم ‌و اندیشه می تواند گاهی به لحاظ کمی باشد که به معنای افزایش طولی علم مورد‬
‫ن ‌و با انجام یک پژوهش‬
‫نظر است‪ ،‬مانند آن که یک علم تا به حال صد گام را طی کرده ‌و اکنو ‌‬
‫‌‬
‫بنیادی به گام ‪ 101‬می رسد; یعنی علم جل ‌و رفته ‌و رشد می کند‪.‬‬
‫پژوهشهای بنيادي )‪(FUNDAMENTAL RESEARCH‬‬
‫• اما گاهی این رشد به لحاظ عمق بخش ی به گام های طی شده قبلی است; مانند آن که‬
‫در نهایت با قطعیت ‪ 78‬درصد به‬
‫در گام ‪ 98‬یک علم نظریه ای مورد بررس ی قر ‌ار گرفته ‌و ‌‬
‫‌‬
‫اثبات رسیده است‪.‬‬
‫• پژو‬
‫هشگر پژوهش بنیادی با بررس ی مجدد پیرامون‌ این نظریه ضریب اطمینان آن را‬
‫‌‬
‫در علم صورت نپذیرفته است‪ ،‬اما‬
‫ظاهر هیچ افزایش طولی ‌‬
‫‌‬
‫افزایش می دهد‪ ،‬یعنی به‬
‫گام قبلی ‌و یا نظریه ی بیان شده پیشین اطمینان ‌و قطعیت بیشتری‌ یافته است‪.‬‬
‫پژوهشهای بنيادي )‪(FUNDAMENTAL RESEARCH‬‬
‫• بنابراین پژوهشهای بنیادی‪ ،‬پژوهش طراحي شده براي ايجاد درك نويني ‌از اصول‌ ‌و‬
‫فرايندهاي اساس ي و اصلي است‪.‬‬
‫در صنعت قابل استفاده باشد‪ .‬اين نوع‬
‫انتظار نمي رود كه نتايج این طرحها مستقيما ‌‬
‫‌‬
‫•‬
‫در مجالت معتبر می شوند‪.‬‬
‫طرح ها منتهي به چاپ مقاله ‌‬
‫• محقق باید انگیزه کافی برای انجام پژوهش داشته باشد‪ ،‬چرا که صرف زمان طوالنی ‌و‬
‫ن عالقه ‌و انگیزه باال‬
‫بررس ی دقیق ‌و علمی گذشته هر علم باید ‌از پشتوانه ای دقیق چو ‌‬
‫دار باشد‪.‬‬
‫برخور ‌‬
‫پژوهشهای كاربردي )‪(APPLIED RESEARCH‬‬
‫آغاز می شود‪.‬‬
‫نیاز ‌از جامعه انسانی ‌‬
‫در پی احساس ‌‬
‫ناظر به آن فعالیتی است که ‌‬
‫• این پژوهش ‌‬
‫در جامعه وجود‬
‫آغاز تالش را ‌از مشکل‪ ،‬معضل ‌و یا نیازی‌ می گیرد که ‌‬
‫• پژوهش کاربردی انگیزه ‌‬
‫قرار می دهد ‌و برای پاسخ گویی‬
‫نیاز ‌از متن جامعه اندیشمندان را مورد خطاب خود ‌‬
‫دارد‪ .‬این ‌‬
‫‌از آنان استمداد می طلبد‪.‬‬
‫نیز به متن جامعه‬
‫نیاز ‌‬
‫• پژوهش کاربردی سؤال اصلی خود را ‌از متن جامعه می گیرد پس پاسخ آن ‌‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫‌‬
‫پژوهشهای كاربردي )‪(APPLIED RESEARCH‬‬
‫در پژوهش بنیادی‪،‬‬
‫• پژوهش کاربردی با استفاده ‌از اصول‌ ‌و یافته های اثبات شده ‌‬
‫مشکالت جاری‌ ‌و ساری‌ جامعه را حل می نماید‪.‬‬
‫بر مبنای تحقیق بنیادی صورت می پذیرد‪.‬‬
‫دیگر می توان گفت تحقیق کاربردی ‌‬
‫• به عبارت ‌‬
‫پژوهشهای كاربردي )‪(APPLIED RESEARCH‬‬
‫• بنابراین پژوهش کاربردی‪ ،‬پژوهش ی است كه طراحي مي‌شود براي ايجاد (خلق)‬
‫فناوري جديد‪.‬‬
‫بر ارائه شدن به صورت‬
‫• این پژوهشها دارای نتایج بالفعل بوده ‌و نتایج حاصل عالوه ‌‬
‫نياز هاي كشور‌ ‌و صنعت را دارا مي باشد‪.‬‬
‫مقاله‪ ،‬قابليت كاربرد مستقيم براي رفع ‌‬
‫• پژوهش كاربردي داراي سفارش بوده ‌و نتايج آن قابل اجرا باشد‪.‬‬
‫پژوهشهای توسعه‌ای )‪(R&D‬‬
‫منجر به تکميل يا گسترش فرايند يا محصول‌ صنعتی شده ‌و يا به‬
‫‌‬
‫• پژوهش‌هايي که‬
‫توليد انبوه رسيده باشد‪.‬‬
‫• در اين پژوهش‌ها‪ ،‬فعاليت‌ها ‌و تحقيقات قبلی با افزايش کارايي يا فرايند توليد بهينه‬
‫ارتقا داده می‌شود‪.‬‬
‫اهمیت پژوهش یا پایان نامه های کاربردی‬
‫• وجود پژوهشها یا پايان نامه هاي كاربردي‪ ،‬علمي ‌و نوين مي تواند نقش ي كليدي ‌و اساس ي‬
‫در حوزه هاي مختلف‬
‫در پيشرفت ‌و توسعه كشور‌ ايفا كند ‌و موفقيت هاي زيادي ‌‬
‫‌‬
‫اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬سياس ي ‌و فرهنگي به ارمغان آورد‪.‬‬
‫الزامات پژوهش یا پایان نامه های کاربردی‬
‫انداز توسعه ‌و نقشه جامع علمي كش ‌ور؛‬
‫• هدفمند ‌و همراستا با سند چشم ‌‬
‫• متناسب با زیرساختها ‌و توانمندیها؛‬
‫• تخصیص منابع کافی؛‬
‫بر نيازها ‌و معضالت موجود یا آینده؛‬
‫• مبتنی ‌‬
‫• بررس ی حوزه های نوظهور‌ فناوری با ارزش افزوده باال‪.‬‬
‫صورت مسئله چیست؟‬
‫• بطور‌ کلی‪:‬‬
‫سر منزل‌ رسیده ‌و نتیجه بخش باشد‪.‬‬
‫• هر تالش علمی اگر هدفمند تعریف نشده باشد ‪ ،‬نمی تواند به ‌‬
‫• نداشتن ارتباط دانشگاه ها باهم‪ ،‬باعث ایجاد پژوهشهای کتابخانه ای یا تکراری‌ شدن موضوعات‬
‫پژوهش یا پايان نامه می شود‪.‬‬
‫• منابع محدود است‪.‬‬
‫در حوزه محصوالت ‌و فناوری؛‬
‫نیاز به بهبود‪ ،‬خلق یا جایگزینی ‌‬
‫• ‌‬
‫• اهمیت دسترس ی به ارزش افزوده باالی ایجاد شده توسط فناوریهای نوظهور؛‬
‫در جامعه‪.‬‬
‫• وجود معضالت ‌و نیازهای کام ‌ال محسوس ‌‬
‫صورت مسئله چیست؟‬
‫در کشور‌ توسعه یافته‬
‫اخیر توسعه علم ‌و فناوری نان ‌و با سرعت مطلوبی ‌‬
‫در سالهای ‌‬
‫• ‌‬
‫است‪.‬‬
‫در حال تحصیل ‌و‬
‫در مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی ‌‬
‫• نیروهای انسانی متخصص نان ‌و ‌‬
‫یا فارغ التحصیل شده اند‪.‬‬
‫نیز پژوهشگران‪ ،‬عالقه زيادي به اين فناوري ‌از خود نشان داده ‌و طرحهاي‬
‫در کشو ‌ر ‌‬
‫• ‌‬
‫در اين زمينه اجرا شده‬
‫اخیر ‌‬
‫در سال‌هاي ‌‬
‫پژوهش ي یا پایان نامه تحصیالت تکمیلی زيادي ‌‬
‫است‪.‬‬
‫• اما تاکنون‌ تعداد محدودی ‌از این پژوهشهای انجام شده یا پایان نامه تحصیالت‬
‫نانو کاربردی شده است‪.‬‬
‫تکمیلی مرتبط با فناوری ‌‬
‫صورت مسئله چیست؟‬
‫در اغلب حوزه های صنعتی دارا می باشد‬
‫• اما می دانیم فناوری نان ‌و کاربردهای وسیعی را ‌‬
‫لذا می توان بخش ی ‌از معضالت ‌و نیازهای موجود را بوسیله این فناوری حل نمود‪.‬‬
‫• وجود پتانسیل عظیم نیروی انسانی متخصص نان ‌و کشور‪ ،‬برای حل بخش ی ‌از این‬
‫معضالت ‌و مشکالت موجود جامعه که با فناوری نان ‌و غنیمت است‪.‬‬
‫نظر می رسد با وجود عالقه زياد محققان داخلي به اين عرصه نوظهو ‌ر ‌و‬
‫• ولی به ‌‬
‫کاربردی کردن پژوهشهای خود‪ ،‬چگونگی انتخاب مناسب پژوهش ‌و پایان نامه هن ‌وز‌‬
‫نیز است‬
‫نانو ‌‬
‫چالش ي اساس ی است‪ .‬این موضوع دغدغه اصلی ستاد ‌‬
‫صورت مسئله چیست؟‬
‫ذکر این نکته ضروری‌ است که توان پژوهش ی کشور‌ نمی تواند صرفا به حل‬
‫• البته ‌‬
‫معضالت موجود محدود شود‪.‬‬
‫در جهت دستیابی به نیازهای آینده ‌و زمینه های‬
‫• بلکه مناسب است بخش ی ‌از این توان ‌‬
‫متمرکز شود‪.‬‬
‫‌‬
‫نیز‬
‫نانو ‌و با ارزش افزوده با ‌ال ‌‬
‫نوظهور‌ فناوری ‌‬
‫نیز الزم ‌و اهمیت آنها غیرقابل انک ‌ار است‪.‬‬
‫• همچنین وجود پژوهشهای بنیادی ‌و توسعه ای ‌‬
‫راههای تعیین پژوهش و پایان نامه کاربردی‬
‫‪‬شناسایی نيازها و واولويت‌هاي کشور؛‬
‫‪‬شناسایی عرصه‌هاي تحقيقاتي و نیازهای مورد نياز صنايع‪.‬‬
‫در كاربردي كردن‬
‫تاثیر را ‌‬
‫اين مسئله به قدري‌ اهميت دارد كه شاید بيشترين ‌‬
‫پايان نامه ها داشته باشد‪.‬‬
‫در اين زمينه‪ ،‬ارتباط ضعيف بین صنعت ‌و دانشگاه است كه‬
‫اما مشكل اصلي ‌‬
‫مانع ‌از اطالع رساني دقيق نيازهاي پژوهش ي مي شود‪.‬‬
‫راههای تعیین پژوهش و پایان نامه کاربردی‬
‫در صنايع مختلف ‌و یا‬
‫‪‬جستجوی‌ اینترنتی ‌و رصد کاربردهاي فناوري نان ‌و ‌‬
‫در حال انجام است‪.‬‬
‫در دنيا ‌‬
‫در زمينه فناوري نان ‌و ‌‬
‫پیشرفت‌هايي که ‌‬
‫ی دانشگاهها ‌و کشورهای موفق جهان؛‬
‫‪‬بررس ی الگو ‌‬
‫‪‬بررس ی گزارشهای معتبر فرصتهاي فناوري نانو؛‬
‫منتشر شده فناوری نانو؛‬
‫‌‬
‫واخبار‬
‫‌‬
‫‪‬اطالعات به رو ‌ز ‌از گزارشها‬
‫راههای تعیین پژوهش و پایان نامه کاربردی‬
‫‪‬پيش‌بيني آينده جهانی فناوري نانو و قابلیتهای توسعه این فناوری؛‬
‫‪‬مطالعه نقشه راه فناوری نانو کشورهای پیشرو؛‬
‫‪‬آگاهي از کارهاي انجام شده در دنيا؛‬
‫‪‬نيازها و تقاضاهای آتي بازار؛‬
‫‪‬مقاالت ‌و پتنتها؛‬
‫‌تر ‌از سابقه پژوهش انتخابي‪.‬‬
‫‪‬مطالعه پژوهشهای قبلي ‌و به دست آوردن اطالعات دقيق ‌‬
‫نیاز به عزم ملی‬
‫• کاربردي شدن پايان نامه ها نيازمند عزم ‌و طرح ملي است تا با برنامه ريزي‌ دقيق ‌و‬
‫آينده نگر‪ ،‬براي هدفمند كردن كلي پايان نامه ها ‌و جهت دهي به آنها‪ ،‬ضمن استفاده ‌از‬
‫در كشور‌ فراهم گردد‪.‬‬
‫نتايج آن‪ ،‬امكان توليد ثروت ‌از علم ‌‬
‫نیز برای دستیابی به این هدف اهتمام ویژه ای نموده است‪.‬‬
‫• ستاد توسعه فناوری نان ‌و ‌‬
‫اولویت‌گذاری فناوری نانو در کشو ‌ر‬
‫• اولویت‌گذاری‌ به‌دلیل کمبود منابع ‌و امکانات‪‌ ،‬و ضرورت هدفمند‌کردن فعالیت‌ها ‌از‬
‫بيشتر‬
‫‌‬
‫شمار می‌رود ‌و‬
‫‌‬
‫نانو به‬
‫هر فناوری ‌از جمله فناوری ‌‬
‫در توسعه ‌‬
‫مالحظات مهم ‌‬
‫کشورها به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند‪.‬‬
‫نیز اولویت‌گذاری‌ فناوری‌نان ‌و ‌از دغدغه‌های اصلی ستاد ويژه توسعه‬
‫در کشور‌ ما ‌‬
‫• ‌‬
‫در هنگام تدوین سند راهبرد آینده این‬
‫فناوري‌نان ‌و بوده ‌و ‌از همان اوایل تشکیل ستاد ‌و ‌‬
‫نظر گرفته شده ‌است‪.‬‬
‫در ‌‬
‫موضوع ‌‬
‫شاخصهای تعیین موضوعات كالن اولويت‌دار فناوري‌نانو کشور‌‬
‫در حوزه علم ‌و فناوری؛‬
‫• مطابق با اهداف ‌و اولويت هاي كالن ملي ‌‬
‫• منابع طبیعی ‌و ويژگيهاي سرزميني؛‬
‫بر نيازها ‌و معضالت مهم كشور؛‬
‫• مبتنی ‌‬
‫در آن موضوعات؛‬
‫تأثیر كاربرد فناوري نان ‌و ‌‬
‫• میزان ‌‬
‫در فناوري نانو؛‬
‫• فرصت هاي نوظهور‌ ‌و آتي پيش رو‌ ‌‬
‫در آن حوزه‪.‬‬
‫نياز براي موفقيت ‌‬
‫• توانمندي ها ‌و منابع (انساني‪ ،‬مالي و‪ )...‬مورد ‌‬
‫حوزه های کالن اولویت دار فناوری‌نانو در کشو ‌ر‬
‫• انرژي‬
‫• سالمت‬
‫• محيط زيست و آب‬
‫• مواد‬
‫• ساختمان‬
‫برنامه ها و حمایتهای ویژه ستاد نانو‬
‫نیاز صنعت‬
‫• حمایت از تعریف پایان نامه های مبتنی بر ‌‬
‫منجر به فناوری یا محصو ‌ل)‬
‫• حمایت ‌از پایان نامههای خوش آتیه ( ‌‬
‫هر صنعت) ‌و‬
‫نیاز صنعت (به تفکیک ‌‬
‫بر ‌‬
‫• تعیین برخی عناوین پیشنهادی مبتنی ‌‬
‫در سایت ستاد نانو‬
‫اعالم ‌‬
‫معتبر فرصتهاي فناوري نان ‌و ‌و ارائه اطالعات به رو ‌ز ‌از گزارشها‬
‫‌‬
‫• خرید گزارشهای‬
‫در سایت ستاد؛‬
‫منتشر شده فناوری نان ‌و ‌‬
‫‌‬
‫واخبار‬
‫‌‬
‫• کریدو ‌ر خدمات فناوري تا بازار‬
‫حمایت از تعریف پایان نامه های مبتنی بر نیاز صنعت‬
‫اهداف‬
‫• سمت و سو دادن تحقیقات به سمت فعالیت‌های کاربردی؛‬
‫• استفاده از توان بالقوه پایان‌نامه‌ها؛‬
‫• تقویت و تسهیل ارتباط بین دانشجویان و شرکت‌های دانش بنیان؛‬
‫• رفع نیازهای تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان؛‬
‫• فضاسازی به منظور ایجاد اشتغال متخصصان فناوری نانو‪.‬‬
‫مبالغ تشویقی برای پایان نامه های مبتنی بر نیاز صنعت‬
‫دو برابر شدن مبلغ حمایت‬
‫‪ ‬پايان‌نامه کارشناس ي ارشد‪:‬‬
‫‪ ‬مبلغ ‪ 24‬ميليون ريال به دانشجو‪،‬‬
‫ن ريال به استاد راهنما؛‬
‫‪ ‬مبلغ ‪ 12‬ميليو ‌‬
‫ي‪:‬‬
‫‪ ‬پايان‌نامه دکتر ‌‬
‫‪ ‬مبلغ ‪ 72‬ميليون‌ ريال به دانشجو؛‬
‫‪ ‬مبلغ ‪ 36‬ميليون ريال به استاد راهنما؛‬
‫حمایتهای ویژه از پایان نامه های خوش آتیه‬
‫درصورت دستیابی به نتايج کاربردي و انتقال دانش فني به صنعت مربوطه ‌و يا ایجاد یک‬
‫دانشجو ‌و استاد راهنما حمایتهای‬
‫‌‬
‫بر حمایت ویژه‬
‫شرکت دانش بنيان ‌و تایید ستاد‪ ،‬عالوه ‌‬
‫یر اعالم می گردد‪:‬‬
‫ویژه ای ‌از گروه آموزش ی یا دانشکده مربوط به شرح ز ‌‬
‫• برای پايان‌نامه‌هاي کارشناس ی ارشد تا مبلغ ‪ 70‬ميليون‌ ريال‬
‫• برای پايان‌نامه‌هاي دکتري‌ تا مبلغ ‪ 200‬ميليون‌ ريال‬
‫نظر داوران ستاد خوش آتیه اعالم شده است که ‪3‬‬
‫در مرحله اول‌ ‌از ‌‬
‫تاکنون‌ ‪ 17‬پایان نامه ‌‬
‫پایان نامه (‪ 2‬دکتری‌ و ‪ 1‬ارشد) تایید نهایی شده اند‪.‬‬
‫کریدور خدمات فناوري تا بازار‬
‫در زمينۀ ارائۀ‬
‫• كريدور‌ مجموعه‌اي است متشکل ‌از شرکت‌هاي خدماتي ‌و نهادهاي پشتيبان ‌‬
‫يکديگر متصل مي‌كنند‪.‬‬
‫‌‬
‫خدمات توسعۀ فناوري که حلقه‌هاي چرخۀ توسعۀ فناوري را به‬
‫• اهداف ‌و برنامه ها‪:‬‬
‫• فراهم نمودن زيرساخت‌هاي الزم جهت تجاری‌سازی‌ طرح‌ها ‌و تكميل حلقۀ «خلق ايده تا عرضۀ‬
‫فناوري به بازار»؛‬
‫در یک مجموعۀ متمرکز؛‬
‫در ارائۀ‌ خدمات توسعۀ فناوري به شرکت‌های دانش‌بنیان ‌‬
‫• تسهیل ‌‬
‫در زمینۀ ارائۀ خدمات ‌و مشاوره‌هاي تخصص ي؛‬
‫مراكز خدماتي فعال ‌‬
‫‌‬
‫• گسترش‬
‫اهداف و برنامه های کریدور خدمات فناوري تا بازار‬
‫• افزایش تعامالت شرکت‌های خدمات توسعۀ فناوری ‌و هم‌افزایی بین آنها؛‬
‫بر فعاليت‌هاي پژوهش ي ‌و فناوري‪ ،‬همچنین‬
‫• فراهم نمودن امكان اعمال مديريت صحیح ‌‬
‫روند تجاري‌سازي‌ فناوري نان ‌و در كشور‌‬
‫• امکان دسترس ي نرم‌افزاري‌ ‌و شبکه‌اي به خدمات ‌و پشتيباني شرکت‌هاي خدمات توسعۀ‬
‫فناوري؛‬
‫در بخش‌هاي مختلف مرتبط با‬
‫ي ‌‬
‫• كاهش زمان رسيدن به دستاوردهاي مطلوب تجار ‌‬
‫فناوري نانو‪.‬‬
‫خدمات کریدور خدمات فناوري تا بازار‬
‫‪ -1‬نانومقیاس‬
‫‪ -16‬ورود به بازارهای جهانی‬
‫‪ -2‬سطح فناوری‬
‫‪ -15‬حقوقی و داوری‬
‫‪ -3‬مستندسازی‬
‫‪ -14‬بازاریابی‬
‫‪ -4‬ثبت اختراع‬
‫‪ -13‬تسهیالت‬
‫‪ -5‬رصد فناوری‬
‫‪ -12‬مشاوره تولید‬
‫‪ -6‬انتقال فناوری‬
‫‪ -11‬سرمایهگذاری خطرپذیر‬
‫‪ -7‬صندوق ضمانت فناوری‬
‫‪ -10‬استاندارد و مجوز‬
‫‪ -8‬رصد بازار‬
‫‪ -9‬طرح تجاری‬
‫کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو‬
‫در ج‪.‬ا‪.‬ایران‬
‫• بر اساس سند تکمیلی سوم توسعه فناوري‌نان ‌و ‌‬
‫در‬
‫‌نانو ‌‬
‫• عنوان فعالیت ‪ :16‬ایجاد ‌و توسعه شبکه‌های سرآمدی متخصصان فناوری ‌‬
‫حوزه‌های اولویت‌دار‬
‫• اهداف عملیاتی‬
‫در حوزه‌های اولویت دار‬
‫• ایجاد ‌و راهبری‌ شبکه‌های سرآمدی ‌‬
‫• ارتقای هم افزایی ‌و همکاری‌ میان فعالیت‌های پژوهش ی پژوهشگران‬
‫در حوزه‌های اولویت‌دار‬
‫• ایجاد ارتباط میان صنعت ‌و پژوهشگران دانشگاهی ‌‬
‫کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو‬
‫در ج‪.‬ا‪.‬ایران‬
‫• بر اساس سند تکمیلی سوم توسعه فناوري‌نان ‌و ‌‬
‫متمرکز برای توسعه فناوری‌های کلیدی‬
‫‌‬
‫• عنوان فعالیت ‪ :17‬تعیین ‌و راهبری‌ تحقیقات‬
‫• اهداف عملیاتی‬
‫ی تحقیق ‌و توسعه هدفمند به منظور‌ دستیابی به فناوری‌های کلیدی‬
‫• راهبر ‌‬
‫• توسعه یا انتقال فناوری برای حصول‌ کاربردهای هدفمند‬
‫• هدایت نهادهای تحقیقاتی برای مشارکت توسعه فناوری های راهبردی‬
‫کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو‬
‫در ج‪.‬ا‪.‬ایران‬
‫• بر اساس سند تکمیلی سوم توسعه فناوري‌نان ‌و ‌‬
‫در‬
‫نو ‌‬
‫ي فناوري‌نا ‌‬
‫در به كارگیر ‌‬
‫• عنوان فعالیت ‪ :18‬ايجاد هماهنگي بین دستگاه‌هاي كشور‌ ‌‬
‫رفع نيازها ‌و مشكالت كشور‌‬
‫• اهداف عملیاتی‬
‫• شناسايي ‌و رفع نيازها ‌و معضالت ملي قابل حل توسط فناوري نانو؛‬
‫نياز ‌و حل مشكل؛‬
‫ي رفع ‌‬
‫كار بین نهادهاي مختلف براي پيگیر ‌‬
‫ی ‌و تقسيم ‌‬
‫• بهره گیر ‌‬
‫برخی از پروژه های کارگروه توسعه فناوری (طرحهای در حال اجرا)‬
‫• طرح صنعتي ممبرانهاي تخت پليمري‌ نانوفيلتراسيون‌ (برند ملی)‬
‫بر فناوري نانو (رنگدانه اي)‬
‫• طرح نيمه صنعتي ماژولهاي خورشيدي فتوولتائيک مبتني ‌‬
‫بر فناوري نانو‬
‫• طرح نيمه صنعتي شيشه هاي هوشمند مبتني ‌‬
‫ي‬
‫• طرح مطالعاتي ‌و پيش باليني نانوداروي مغناطيس ي کنتراست زا جهت تصويربردار ‌‬
‫سيستم لنفاوي‌ ‪MRI‬‬
‫بر فناوری نانو‬
‫• طرح تثبیت ریزگردها با محلولهای مبتنی ‌‬
‫برخی از پروژه های کارگروه توسعه فناوری (طرحهای در حال بررس ی)‬
‫• طرح بررس ي مشخصات ‌و خواص نمونه‌ نانوغشاهاي سراميکي به روش مهندس ي‬
‫معکوس‬
‫نانوسلولز ‌از ضایعات‬
‫‌‬
‫• طرح نيمه صنعتي تولید‬
‫جوهر نانوذرات (نقره ‌و مس) قابل چاپ برای ساخت مدارهای‬
‫‌‬
‫• طرح نيمه صنعتي تولید‬
‫الکترونیکی انعطاف پذیر‬
‫• طرح نيمه صنعتي تولید فیلمهای بسته بندی با خاصیت افزایش مواد غذایی‬
‫برخی از پروژه های کارگروه توسعه فناوری (طرحهای در حال بررس ی)‬
‫• طرح نيمه صنعتي تولید صفحات لومینسانس‬
‫• طرح نيمه صنعتي تولید صفحات ‪OLED‬‬
‫•‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (ساختمان)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در ساختمان برای جلوگیری‌ ‌از آلودگی نمای ساختمان‌ها‬
‫ساخت پوشش‌های ضد لک ‌و آب ‌‬
‫با استفاده ‌از ترکیبات سیالن ‌و سیلوکسان ‌بر پایه فناوری نانو‬
‫در بتن برای افزایش مقاومت به خوردگی ‌و استحکام‬
‫سیلیکای اصالح شده ‌‬
‫پوشش عایق حرارت شفاف روی شیشه (پس ‌از ساخت شیشه)‬
‫آئروژل‌ها برای استفاده به عنوان افزودنی برای ایجاد خواص عایق حرارت ‌و ضد رطوبت ‌و‬
‫در ساختمان‬
‫عایق صوت برای کاربرد ‌‬
‫خودتمیز شونده ‌و ضد لک ‌و آب مبتنی ‌بر نانوذرات ‪‌ Ag ،TiO2‬و ترکیبات سیلیس ی‬
‫‌‬
‫رنگ‬
‫برای کاربردهای ساختمانی‬
‫پلیمر ‌و اصالح شده‬
‫پوشش‌های عایق رطوبت ‌و بی‌رنگ با استفاده ‌از نانوکامپوزیت‌های پایه ‌‬
‫با فیوم سیلیکا برای بناهای تاریخی (کاهگلی)‬
‫پوشش‌های ضد نوشتاری‌ نانوسیلوکسان به همراه نفوذ کننده های مختلف به مصالح‬
‫در سطوح عمومی شهری‪ ،‬بناهای تاریخی و‪...‬‬
‫جهت کاربرد ‌‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (ساختمان)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در سنگ‌های طبیعی ‌و مصنوعی‬
‫پوشش‌های براق‌کننده ‌و صیقل‌دهنده برای استفاده ‌‬
‫ساختمانی‬
‫در چوب‬
‫ساخت پوشش‌های ضد حریق مبتنی ‌بر کامپوزیت‌های نانورس ‌‬
‫لعاب آنتی‌باکتریال ‌و ضد لک ‌و آب با استفاده ‌از نانوذرات نقره ‌و دی اکسید تیتانیوم برای‬
‫در کاش ی‪ ،‬سرامیک ‌و چینی بهداشتی‬
‫استفاده ‌‬
‫ی پایه سیالن ‌و سیلوکسان اصالح شده ‌و دارای پیوند دهنده برای‬
‫تولید محلول‌های حاو ‌‬
‫تثبیت روی سطوح مصالح مختلف ساختمانی به منظور‌ ضد لک ‌و آب کردن آنها‬
‫آجر برای کاهش ترک پس ‌از خشک شدن ‌و‬
‫ساخت نانوافزودنی به مواد تشکیل‌دهنده ‌‬
‫افزایش استحکام آجر‬
‫اکسترودر تولید آجر‬
‫‌‬
‫در‬
‫آجر ‌و روان شدن مواد ‌‬
‫افزایش سرعت خشک شدن ‌‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (نساجی)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تولید پارچه‌های خنک‌کننده ‌از طریق اعمال ترکیبات آب‌دوست (مانند ترکیبات سیلیکونی)‬
‫استر و‪ )...‬برای انواع البسه ‌از قبیل پیراهن‪ ،‬زیرپوش‬
‫روی الیاف مصنوعی (مانند نایلون‪ ،‬پلی ‌‬
‫و‪...‬‬
‫تولید الیاف ضد لک ‌و ضد حریق بصورت هم‌زمان‬
‫تولید محلول‌هایی برای ایجاد پوشش‌دهی ضد لک ‌و ضدحریق ‌بر روی پارچه به کمک‬
‫در شبکه‬
‫نانوذراتی مانند دی اکسید تیتانیوم‪ ،‬دی اکسید سیلیسیوم ‌و نانوکلی پخش شده ‌‬
‫پلیمری‌ پس ‌از تولید پارچه‬
‫ایجاد خاصیت آنتی‌استاتیک روی انواع پارچه ‌از قبیل پلی‌استر‪ ،‬نایلون‪ ،‬پشم و‪‌ ...‬از طریق‬
‫پوشش نانوذرات ‪( ATO/ZnO /TiO2‬آنتی موان تین اکساید)‪‌ /‬و نانوسل سیالن برای‬
‫در پوشاک ‌و لوازم خانگی (مبلمان‪ ،‬پرده و‪)...‬‬
‫کاربرد ‌‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (نساجی)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در انواع فرش ‌و موکت‬
‫ی ‌‬
‫الیاف ضد لک ‌و آب برای بکارگیر ‌‬
‫تولید منسوجات محافظ امواج ‌و تابش فرابنفش به کمک پوشش‌دهی نانوذرات اکسید‬
‫فلزی‌ ‌از قبیل روی‪ ،‬سریوم‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬آهن جهت انواع کاربردها (کیف موبایل‪ ،‬پرده‌های‬
‫خانگی‪ ،‬لباس و‪)...‬‬
‫ابر اسید برای انواع کاربردها ‌از قبیل روپوش آزمایشگاهی‪،‬‬
‫در بر ‌‬
‫پارچه‌ها ‌و الیاف مقاوم ‌‬
‫لباس‌های کارگران معادن و‪...‬‬
‫تولید بایندرهای تثبیت‌کننده نانوذرات ‌بر سطوح منسوجات برای افزایش ماندگاری‌ خواص‬
‫حاصل ‌از نانوذرات ( ‌از قبیل خاصیت آنتی‌باکتریال‪ ،‬ضد لک ‌و آب و‪)...‬‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (خودر ‌و)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در روغن موتورهای‬
‫بکارگیری‌ نانوذرات املاس ‌و نانوذرات سرامیکی برای افزایش روانکاری‌ ‌‬
‫در موتورهای احتراقی با ماندگاری‌ ‌و حفظ کیفیت باال‬
‫مورد استفاده ‌‬
‫پوشش‌های ضدخش‪ ،‬ضد اشعه ‌و شفاف‌کننده با استفاده ‌از نانوذرات سرامیکی (مانند‬
‫در الیه نهایی جالدهنده برای انواع رنگ خودرو‌‬
‫‪TiO2 ،SiO2‬و ‪‌ )Al2O3‬‬
‫ی‬
‫نانوساختار برای بهبود کارایی کاتالیست اگزوز‬
‫‌‬
‫ی اکسیدهای فلز ‌‬
‫بکارگیر ‌‬
‫در‬
‫ایدار ‌‬
‫ی نانوامولسیون‌های پ ‌‬
‫در صنایع کشتیرانی با بکارگیر ‌‬
‫کاهش مصرف سوخت مازوت ‌‬
‫سوخت‬
‫سولفورزدایی گازوئیل ‌و مازوت با استفاده ‌از نانوذرات فلزی‌ ‌و زیرالیه های نانویی‬
‫ابر اشعه ‪‌ UV‬و ضد باکتری‪ ،‬جلبک ‌و قارچ‬
‫در بر ‌‬
‫تولید رنگ‌های ضدکثیفی پایه آب‪ ،‬مقاوم ‌‬
‫مناسب برای کشتی‌ها ‌و قایق‌ها‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (خودر ‌و)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در صنعت کشتیرانی با استفاده ‌از‬
‫جلوگیری‌ ‌از خوردگی داخل لوله‌های فلزی‌ مصرفی ‌‬
‫در آبهای شور‌‬
‫نانوپوشش های مقاوم به ترکیبات محلول‌ ‌‬
‫پوشش‌های ضدسایش برای قطعات ‌و قالب‌های صنعتی‬
‫جایگزینی قطعات پلی‌آمید (مانند پروانه فن رادیاتور‪ ،‬قالپاق‪ ،‬قطعات برف پاک کن‪ ،‬قاب‬
‫چهار ستو ‌ن و‪ )...‬با نانوکامپوزیت پلی پروپیلن‬
‫‌‬
‫در قطعات نواری‌ ‌و‬
‫جایگزین الستیک ‪ EPDM‬با نانوکامپوزیت ‪ SBR‬به منظور‌ استفاده ‌‬
‫پرس ی خودرو‌‬
‫ترمز ‌بر پایه نانوذرات ‪SiC‬با خواص استحکام ‌و ایمنی باالتر‬
‫تولید لنت ‌‬
‫در تولید الستیک‌های مقاوم به سایش ‌و با خواص‬
‫ی نانوذرات ‪‌ ZnO‬و سیلیس ‌‬
‫بکارگیر ‌‬
‫مکانیکی باالتر‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (پزشکی و بهداشتی)‬
‫خودتمیز شونده ‌و ضدخش برای ابزارهای جراحی‬
‫‌‬
‫• پوشش‌های آنتی‌باکتریال‪،‬‬
‫• طراحی ‌و ساخت نانوحسگرها برای تشخیص بیماری‌های صعب‌العالج‬
‫‌سازگار ‌بر پایه نانوفیبرها‪ ،‬نانوکامپوزیت‌ها ‌و نانولوله‬
‫‌‬
‫• طراحی ‌و ساخت داربست‌های زیست‬
‫های کربنی برای بازسازی‌ بافت‌های مختلف (مانند اعصاب‪ ،‬استخوان‪ ،‬عضالت قلبی ‌و‬
‫اسکلتی‪ ،‬رگ‌های خونی ‌و کلیه)‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (کشاورزی و بسته بندی)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گاز کم با استفاده ‌از روکش‌های سیلیکایی )‪(SiOX‬‬
‫بسته‌بندی با نفوذ ‌‬
‫بسته‌بندی‌های آنتی‌باکتریال ‌و ضدقارچ با استفاده ‌از عوامل ضدمیکروبی عامل‌د ‌ار شده با‬
‫نان ‌و ‌و یا نانوفیلم‌های ضد میکروبی طبیعی ‌و خوراکی‬
‫بخار آب‬
‫گاز اتیلن ‌و ‌‬
‫فیلترهای ‌بر پایه ساختارهای نان ‌و حفره‌ای برای جذب ‌‬
‫آفت‌کش های نانوکپسوله شده یا فرموله شده بصورت نانوامولسیو ‌ن به منظو ‌ر افزایش‬
‫کارایی ‌و کاهش مصرف سموم‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (آب و محیط زیست)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تصفیه فاضالب ‌و پساب‌های صنعتی مبتنی ‌بر فناوری نانو‬
‫ی ‌بر پایه فناوری نانو‬
‫تثبیت شن‌های روان به کمک ماتریس‌های پلیمر ‌‬
‫در تصفیه آالینده‌های سفره‌های زیرزمینی آب‬
‫بکارگیری‌ نانوذرات آهن ‌‬
‫ساخت غشاءهای سرامیکی برای تصفیه آب‬
‫بار منفی‬
‫تولید آلومینای نانولیفی (بوهمایت) برای جذب انواع آالینده یون‌های با ‌‬
‫استفاده ‌از نانوالیاف جاذب برای حذف آلودگی‌های شیمیایی‬
‫طراحی تک‌الیه های خودآرا روی پایه‌های مزو‌ پروس ی جهت تصفیه آب‬
‫در تصفیه‌خانه‬
‫ساخت غشاءهای تولیدکننده نانوحباب با هدف افزایش راندمان هوادهی ‌‬
‫های فاضالب‬
‫نانو فتوکاتالیست‌ها‬
‫طراحی دستگاه‌های تصفیه آالینده‌ها با کاربرد صنعتی ‌از طریق ‌‬
‫ساخت ‌و طراحی غشاءهای نانولوله کربنی جهت تصفیه آب ‌و فاضالب‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (کامپوزیت و پلیمر)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در نانوکامپوزیت‌ها‬
‫اصالح نانوذرات رس با ترکیبات آلی برای بکارگیری‌ ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (به ویژه خاصیت انسدادی) نانوکامپوزیت نایلو ‌ن‪/‬‬
‫ی های ‪.PET‬‬
‫در صنعت بسته بندی غذا بعنوان جایگزین بطر ‌‬
‫مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫ابر خراش) نانوکامپ ‌وزیت‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه سختی ‌و مقاومت ‌‬
‫در صنعت خودرو‌ بعنوان رکاب (پلکان کمکی) خودرو‌‪.‬‬
‫‪/TPO‬مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫ابر خراش ‌و ضربه) نانوکامپ ‌وزیت‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه مقاومت ‌‬
‫ی‬
‫در صنعت خودر ‌و بعنوان پشتی صندلی یا کنسو ‌ل مرکز ‌‬
‫‪/PP‬مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫کامیون‌ ها‪.‬‬
‫ابر سوختن) نانوکامپوزیت‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه مقاومت ‌‬
‫ولتاژ با ‌ال‬
‫در صنایع الکتریکی بعنوان حفاظ های الکتریکی ‌‬
‫‪/PP‬مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫فشار قوی‌‪.‬‬
‫‌و پوشش کابل های ‌‬
‫برخی عناوین پیشنهادی مبتنی بر نیاز صنعت (کامپوزیت و پلیمر)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (به ویژه خاصیت انسدادی) نانوکامپوزیت ‪ /PE‬مونتموریلونیت‬
‫در صنعت بسته بندی برای ساخت مخازن‌ نگهدارنده ‌و حمل ‌و نقل سوخت ‌و مواد‬
‫جهت کاربرد ‌‬
‫نظیر باک خودرو‌‪.‬‬
‫هیدروکربنی مانند نفت ‌و بنزین ‌‬
‫ابر خراش ‌و ضربه)‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه انعطاف پذیری‌ ‌و مقاومت ‌‬
‫در صنعت خودرو‌ بعنوان قطعات بیرونی (نظ ‌یر‬
‫نانوکامپوزیت ‪/PE‬مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫نظیر داشبورد و ‪.) . . .‬‬
‫سپرها ‌و زه های جانبی درب خودرو‌) ‌و قطعات داخلی ( ‌‬
‫ابر خراش ‌و حرارت) نانوکامپوزیت‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه استحکام ‌و مقاومت ‌‬
‫در صنعت خودرو‌ بعنوان پوشش موتور‌ خودروها‪.‬‬
‫نایلون‌‪/‬فلوئورید میکا جهت کاربرد ‌‬
‫ابر ضربه‪ ،‬انعطاف پذیری‌ ‌و ویژگی انسدادی)‬
‫در بر ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه مقاومت ‌‬
‫در ساخت کاالهای مصرفی مانند توپ های ورزش ی ‌و‬
‫نانوکامپوزیت بوتیل‪/‬ورمیکیولیت جهت کاربرد ‌‬
‫تایر خودرو‌‪.‬‬
‫‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه خاصیت انسدادی) نانوکامپوزیت ‪/PET‬مونتموریلونیت‬
‫در صنعت بسته بندی‪.‬‬
‫جهت کاربرد ‌‬
‫ساخت ‌و بررس ی خواص مکانیکی (بویژه خاصیت انسدادی) نانوکامپوزیت‬
‫در صنعت بسته بندی‪.‬‬
‫‪/EVOH‬مونتموریلونیت جهت کاربرد ‌‬
‫یک مثال‬
‫تحلیل جذابیت نانوسلولز‬
‫در راستای تعریف یک پایان نامه کاربردی‬
‫دالیل اهمیت نانوسلولز‬
‫در جهان ‪ :‬رشد صعودی پتنت ها ‌و مقاالت‪ ،‬فعالیتهای پایلوت ‌و تجاری‌‬
‫• روند رو‌ به رشد این تکنولوژی ‌‬
‫شده‬
‫• کاربردهای فراوان به دلیل خصوصیات ویژه این ماده‬
‫• صنعت کاغذ ‌و بسته بندی‬
‫در صنایع مختلف‬
‫در ساخت پوشش‪ ،‬نانوکامبوزیت ‌و ا ستفاده ‌از آن ‌‬
‫• استفاده ‌از این ماده ‌‬
‫• پزشکی ‌و داروسازی‌ و ‪...‬‬
‫• فراوانی منابع‬
‫دوستدار محیط زیست‬
‫‌‬
‫• قابلیت تجزیه زیستی ‌و‬
‫نیاز صنعت داخلی‬
‫در کشور‌ ‌و ‌‬
‫• وجود زیرساختهای ‌‬
‫کاربردهای نانوسلولز در صنعت کاغذ‬
‫• کاغذ و مقوا‬
‫• افزایش پیوند رشته به رشته قوی = ایجاد کاغذهای خوب و با کیفیت عالی و قابل کاربرد در‬
‫مصارف مختلف؛ چاپ و بسته بندی‪ ،‬فیلتر‬
‫• ‪ NFC‬هم نواحی اتصال و هم استحکام اتصال را افزایش میدهد‬
‫ساختار فیبری چوب – کاغذ به عنوان یک نانوکامبوزیت متخلخل محسوب میشود‬
‫کاربردهای نانوسلولز در صنعت بسته بندی‬
‫• بسته بندی‬
‫• ویژگی نانوسلولز برای بسته بندی ‪:‬‬
‫• ممانعت از ورد اکسیژن و رطوبت ‪ -‬کیفیتی بهتر و یا همانند محصوالت پلیمری دیگر ولی با برتری قابل‬
‫تجزیه ی زیستی بودن‬
‫‪‬‬
‫مقایسه نفوذپذیری هوا در هنگام استفاده‬
‫از نانوسلولز در ترکیب بسته بندی ( نمودار‬
‫سمت چپ بدون استفاده از این ماده‬
‫است‬
‫‪‬‬
‫شکل زیر‪ :‬نانولیف آماده شده از طریق عبور یک باره از‬
‫هوموژنایزر (تصویر چپ) و عبور ‪ 10‬باره از هموژزنایزر (‬
‫تصویر راست)‬
‫کاربردهای نانوسلولز در صنایع غذایی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫صنایع غذایی‬
‫دارای خاصیت هیدروفیلیک ( آب دوستی) غیر سمی‪ ،‬و بیولوژیک صخیم کننده کم کالری و‬
‫تثبیت کننده های سوسپانسیون در صنایع غذایی کاربرد دارد‪.‬‬
‫تثبیت کننده های سوسپانسیون‬
‫برای تولید فیلرها در چیبس‪ ،‬ویفر‪ ،‬سوپ‪ ،‬پودینگ ها و غیره‬
‫کاربردهای نانوسلولز در صنعت الکترونیک‬
‫• صنایع الکترونیک‬
‫• ‪ OLED‬و ‪ ,FOLED‬نانوکامپوزیتی بر اساس نانوسلولز‬
‫و با انتقال اپتیکال بهبود یافته در ناحیه مرئی‪.‬‬
‫ورقه های شفاف‬
‫• تقویت کننده در پالستیکهای شفاف به عنوان نانوکامپوزیت‬
‫• به عنوان مثال ‪ :‬برای ساخت صفحه نمایشهای قابل خم شدن‬
‫کاربردهای نانوسلوز در صنعت الکترونیک‬
‫در آینده‪ ،‬وسایل الکترونیکی میتواند مانند یک روزنامه ‌بر رو‌ی‬
‫‌‬
‫کاغذهای سلولزی‌ نانوفایبری‌ پرینت شود ‌و اطالعات ‌از این کاغذهای‬
‫سلولزی‌ دریافت میشود‬
‫کابردهای نانوسلولز در صنایع چوبی و مواد ساختمانی‬
‫• صنایع چوبی ‌و مبلمان‪ ،‬رنگ ‌و مصالح ساختمانی‬
‫ی آن‬
‫• افزودن نانوسلولز (‪ )NCC‬به الک (‪ ٪3‬حجم آن) باعث افزایش استحکام ‪ 3‬برابر ‌‬
‫در مقابل خراش ‌و سایش ‪ ،‬استحکام ‌و چسبندگی خوبی‬
‫میشود ‌و مقاومت خیلی خوبی ‌‬
‫نسبت به الکهای معمولی نشان میدهد ‪ :‬صنعت کابینت ‌و مبلمان‬
‫•‬
‫• افزودن به بتن ‪ UHPC‬باعث مقاوم شدن قابل توجه بتن شده ‌و انرژی برای شکستن ‌را‬
‫‪ 50‬درصد افزایش میدهد‪.‬‬
‫نانوسلولز به رنگ عالوه ‌بر دارا نبودن بوی‌ آز ‌ار دهنده باعث جلوگیری‌ ‌از ریزش ‌و‬
‫‌‬
‫• افزودن‬
‫هدر رفتن رنگ میشود‪.‬‬
‫‌‬
‫کاربردهای نانوسلولز در پزشکی‬
‫کاربردهای نانوسلولز در پزشکی‪ ،‬آرایش ی و دارویی‬
‫• پزشکی‪ ،‬آرایش ی ‌و دارویی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫صافتر ‌از سطح داخلی رگهای ساخته شده با م ‌واد دیگر‬
‫‌‬
‫بسیار‬
‫‌‬
‫ساخت رگهای مصنوعی – سطح داخلی رگها‬
‫در شکستگی استخوان به عنوان کامپوزیت استفاده میشود‪.‬‬
‫ارتوپدی ( ‪‌ )BNC‬‬
‫در تولید قرصهایی برای درمان زخمهای روده ای‬
‫نانوسلولز جامد ‌‬
‫‌‬
‫کامپوزیت‬
‫درمان سوختگی های درجه دوم ‌و سوم با غشا نانوسلولزی‌‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انطباق با سطح زخم‬
‫کاهش درد‬
‫تسریع تشکیل پوشش مخاطی ‌و بافتهای جدید‬
‫کاهش جای زخم‬
‫ی به عنوان یک ماده برای جذب یا تزریق یک دارو‌‬
‫نانوسلولز پودر ‌‬
‫‌‬
‫•‬
‫مز گذاری‌ اسید نوکلیئک ها ی یک ترکیب‬
‫• فیلم های نانوسلولزی‌ برای نمایش ترکیبات بیولوژیکی ‌و ر ‌‬
‫بیولوژیکی‬
‫کاربردهای نانوسلولز در پزشکی‪ ،‬آرایش ی و دارویی‬
‫• پزشکی‪ ،‬آرایش ی ‌و دارویی‬
‫در دستمالهای بهداشتی‪ ،‬تامپون‌ ها‪ ،‬پوشک ‌و پانسمان‬
‫نانوسلولز ‌‬
‫‌‬
‫• آئروژلهای‬
‫نانوسلولز برای تزریق آزاد لوکوسیت های خون‌‬
‫‌‬
‫فیلتر پایه‬
‫بستر ‌‬
‫• ‌‬
‫ی یک عامل مضر‬
‫فوتو ریاکتیو ‌‬
‫ی ‌‬
‫در ترکیب عامل پاکساز ‌‬
‫نانوسلولز به عنوان ماده ای ‌‬
‫‌‬
‫•‬
‫•‬
‫در مواد آرایش ی‬
‫در پوشش های کامپوزیت استفاده شده ‌‬
‫• استفاده ‌از نانوسلولزها ‌‬
‫• افزودن نانوبلو ‌ز‬
‫بسیار زیبای رنگها‬
‫‌‬
‫سلولز با روش صحیح به یک مایع ‌و خشک کردن باعث انعکاس‬
‫‌‬
‫در ساخت لوازم آرایش ی ‌و الک ناخن استفاده میشود‬
‫میشود‪‌ .‬از این خاصیت ‌‬
‫ی‬
‫کاربردهای نانوسلولز در صنعت خودروساز ‌‬
‫تحلیل جذابیت توسعه نانو سلولز در ایران‬
‫• مسئله اشتغال زایی‬
‫• ایجاد مشاغل جدید‪:‬‬
‫• کاربردهای فراوان این تکنولوژی ‪ <-‬ایجاد اشتغال در مشاغلی نو در بخشهای مختلف را‬
‫غیر‬
‫موجب میگردد ؛ توسعه کشاورزی‪ ،‬خود تکنولوژی ( استخراج خمیر کاغذ از منابع ‌‬
‫چوبی‪ ،‬فراوری‪ ،‬اصالح‪ ،‬و پردازش برای تولید نانوسلولز )؛ ایجاد مشاغل وابسته با توجه‬
‫به کاربرد این ماده در بخشهای مختلف تولید کاغذ‪ ،‬کارتن ‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬پالستیک‪،‬‬
‫لوازم بهداشتی و آرایش ی‪ ،‬رنگ‪ ،‬پیگمنت و جوهر‪ ،‬کامبوزیت‪ ،‬داروسازی‪ ،‬قطعات خ ‌ودرو‪،‬‬
‫وسایل الکترونیکی‪ ،‬و‪...‬‬
‫• اشتغال زایی در بخشهایی وابسته شامل؛ بخشهای تحقیقاتی؛ واحدهای خدماتی ‌و اداری‪،‬‬
‫تولید قطعات دستگاه ها ‪ ،‬تعمیر‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬فروش‪ ،‬و ‪...‬‬
‫تحلیل جذابیت توسعه نانو سلولز در ایران‬
‫• مسئله توسعه تکنولوژی و حمایتهای بین املللی‬
‫• تکنولوژی نانوسلولز به عنوان یک تکنولوژی دوستدار محیط زیست در دنیا‬
‫مطرح است‬
‫تحلیل جذابیت توسعه نانو سلولز در ایران‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫امکان توسعه تکنولوژی از نظر‪:‬‬
‫منابع‪ :‬وجود منابع غیر چوبی فراوان‬
‫کاربرد‪ :‬کابرد بسیار گسترده این تکنولوژی بخصوص در صنعت کاغذ و بسته بندی ‌و تولید‬
‫نانوکامبوزیت ها‬
‫وضعیت تکنولوژی در ایران‪ :‬مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در این مورد فعالیتهایی ص ‌ورت گرفته‬
‫است‪ .‬اما نیاز به تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه دارد‬
‫• اشتغال زایی‪ :‬عالوه بر تثبیت مشاغل کنونی‪ ،‬امکان ایجاد اشتغال در تولید این تکنولوژی و‬
‫صنایع کاربردی وابسته و مشاغل جانبی‬
‫• محیط زیست‪ :‬تکنولوژی دوستدار محیط زیست‬
‫• جلب مشارکت بین املللی‪ :‬امکان همکاری های بین املللی به واسطه مکانیسم های انعطاف پذیر‬
‫پوتکل کیوتو و کمک سایر سازمانهای زیست محیطی‬
‫ی‬
‫نتیجه گیر ‌‬
‫غیر هدفمند تعريف ‌و اجرا‬
‫نانو ‌‬
‫در حوزه فناوری ‌‬
‫در کشور‌ پژوهشهای زيادي ‌‬
‫حاضر ‌‬
‫‌‬
‫در حال‬
‫‪‌ ‬‬
‫مي‌شوند‪.‬‬
‫هر پروژه دانشجويي به یک فناوری منجرشود ‌و یا به تنهایی مشکلي ‌از‬
‫انتظار نمي‌رود ‌‬
‫‌‬
‫‪‬البته‬
‫مشکالت کشور‌ را حل کند‪ ،‬اما انتخاب پروژه بدون‌ داشتن هدفي کاربردي یک پژوهش‬
‫صرفا کتابخانه ای می شود‪.‬‬
‫نانو ‌و همچنین‬
‫انتظار ‌از يک پروژه دانشجويي اين است که فردي آگاه به فناوري ‌‬
‫‌‬
‫‪‬حداقل‬
‫آگاه به مقتضيات ‌و نیازهای صنعت براي آينده کشور‌ تربيت شود‪.‬‬
‫‪‬در اين ارائه‪ ،‬پژوهش خاص ي توصیه نمي‌شود‪ .‬انتخاب پژوهش ‌و پایان نامه تابع خالقيت‬
‫مسیر انتخاب پژوهش را به طور‌ خالصه به شما معرفی کردیم‪.‬‬
‫خود شما بوده ‌و ما فقط ‌‬
‫با تشکر‬
‫از حسن توجه شما‬

similar documents