Pozycja_lidera_kierowanie

Report
Pozycja lidera – kierowanie
Dr Małgorzata Wenclik
Teoria podstaw władzy
B.H. Ravena
•
•
•
•
•
•
Władza informacji
Władza nagrody
Władza przymusu
Władza znawstwa
Władza więzi lub odniesienia
Władza uprawnień formalnych
Konsekwencje praktyczne teorii władzy
• Efektywny styl przywództwa to nie tylko
nagrody i kary – to wykorzystanie
pozostałych podstaw władzy. Nagrody i kary
maja swój wymiar nie tylko w sferze
materialnej, ale także relacyjnej
Teoria cech przywódczych
• Teorie zachowań przywódczych
• Teorie sytuacyjne
Cechy przywódcy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Ambicja
– Zdecydowanie
– Uczciwość
– Odpowiedzialność
– Otwartość
– Motywacja by być liderem
– Chęć osiągania ważnych celów
– Ufność we własne możliwości
– Inteligencja
– Wiedza
– Zdolności twórcze
– Elastyczność działania
Teoria cech przywódczych
• Traktowanie przywództwa jako odpowiedzialności
Przywódca odpowiada za rezultat osiągany przez zespół
• Chęć współpracy z zespołem złożonym z silnych
jednostek
Dobry przywódca otacza się ludźmi kompetentnymi,
niezależnymi, pewnymi swej wartości
• Zaufanie ze strony podwładnych
Zespół powinien mieć zaufanie do lidera.
Przywódca powinien przestrzegać wyznaczonych norm i
standardów.
Funkcje kierowania
funkcja kierownika jako: organizatora, decydenta,
przywódcy
• Przewidywanie
• Organizowanie
• Motywowanie
• Rozkazywanie
• Kontrolowanie
• Koordynowanie
• wg H. Fayola
TEORIA X zarządzania zasobami
ludzkimi
• Ludzie niechętnie pracują i jeśli tylko mogą unikają pracy.
• Ludzi trzeba zmusić lub przekupić do wysiłku.
• Ludzie raczej wolą, aby nimi kierowano i unikają
odpowiedzialności.
• Ludzi motywują głownie pieniądze i lęk przed utratą
poczucia
bezpieczeństwa.
• Większość ludzi nie wykazuje twórczych umiejętności, z
wyjątkiem
przypadków, gdy chodzi o wymyślenie sposobów ominięcia
przepisów wymyślonych przez kierownictwo.
TEORIA Y zarządzania zasobami
ludzkimi
• Praca jest konieczna do rozwoju psychicznego człowieka. Ludzie
interesują się swoją pracą i w odpowiednich warunkach sprawia im ona
przyjemność.
• Ludzie dążą do realizacji przyjętego celu. W odpowiednich warunkach
ludzie
pragną odpowiedzialności.
• Samodyscyplina jest skuteczniejsza i może być surowsza od dyscypliny
narzuconej.
• W odpowiednich warunkach pragnienie wykorzystania własnego
potencjału motywuje ludzi.
• Umiejętności twórcze i pomysłowość występują powszechnie, ale są w
poważnym stopniu niewykorzystane.
Teoria X i Y
Douglas’a Mc Gregora
Konsekwencje praktyczne
wynikające z teorii X i Y
Jeśli kierownik ma przekonania opisane w teorii X,
to pod wpływem zachowania przełożonego, jego
pracownicy zaczną się zachowywać zgodnie z tą
teorią. Nawet jeżeli wcześniej w innych miejscach
pracy takich postaw nie przejawiali.
Aby otrzymać jako efekt działania lidera twórczy
zespół zadaniowy, przekonania z teorii Y są
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym,
potrzebny jest także wysoki poziom umiejętności
zarządzania ludźmi reprezentowany przez lidera.
Model stylów kierowania
Style kierowania
R. Lippita i R.K. White,a
AUTOKRATYCZNY
odgórne podejmowanie decyzji, bez konsultacji
z grupą
Polecany w sytuacjach kryzysowych i na
etapie tworzenia zespołu
Model stylów kierowania
Style kierowania
R. Lippita i R.K. White,a
DEMOKRATYCZNY
Decyzje są podejmowane w konsultacji z grupą,
szczególnie na etapie planowania
Często deklarowany, rzadziej stosowany.
Niezbędny przy tworzeniu nowych rozwiązań
Model stylów kierowania
Style kierowania
R. Lippita i R.K. White,a
LIBERALNY
kierownik zachowuje się przyjaźnie,
pozostawia podwładnym całkowitą swobodę,
nie ingeruje, nie informuje o celach i
zadaniach. Przeradza się w styl towarzysko –
zabawowy, w zespole pojawiają się często
cele zastępcze
Podstawowe role kierownicze
KATEGORIA
ROLA
PRZYKŁADOWE ZADANIA
INTERPERSONALNA
REPREZENTANT
Udział w uroczystym otwarciu
nowego zakładu
PRZYWÓDCA
Zachęcenie pracowników do
zwiększenia wydajności
ŁĄCZNIK
Koordynacja działań dwóch grup
projektowych
OBSERWATOR
Śledzenie sprawozdań branżowych
w celu nadążenia za rozwojem
wydarzeń
PROPAGATOR
Wysyłanie notatek propagujących
nowe inicjatywy organizacji
RZECZNIK
Wygłaszanie przemówień
PRZECIWDZIAŁAJĄCY
ZAKŁÓCENIOM
Opracowywanie nowych pomysłów
innowacyjnych
DYSPONENT ZASOBÓW
Dokonywanie przeglądu i rewizji
wniosków budżetowych
NEGOCJATOR
Negocjowanie porozumień ze
związkami zawodowymi
INFORMACYJNA
DECYZYJNA

similar documents