Prezentacija

Report
Įžanga
Parengė: D. Grigaitis
2009 m.

Pirmosios programuojamos loginės matricos
pasirodė 1985 metais, kai kompanija
"Xilinx" išleido XC2064 mikroschemą, kurioje
buvo tik 1000 loginių ląstelių.
Šio tipo mikroschemos yra alternatyva ASIC
(angl.- application-specific integrated circuit),
kurios atsirado apie 1980 m.
1/14



Pačiame žemiausiame lygyje PLM arba FPGA
(angl. – Field programmable gate array) yra
perprogramuojama mikroschema.
PLM susideda iš grupės vienodų loginių
ląstelių, galinčių atlikti keletą funkcijų.
Loginės ląstelės sujungiamos tarpusavyje taip
gaunant elektrinius grandynus.
2/14
a)
b)
L - Loginės ląstelės
S – Sujungimai
M – Atminties sritis
PLM mikroschemoje loginiai elementai užima mažiausią plotą:
S =10 x Plotas(M)=100 x Plotas(L)
3/14
PLM mikroschemos mikroskopinė nuotrauka (0.13µm
gamybos technologija)
4/14






Lankstumas
Algoritmų lygiagretinimas
Eksploatacinės savybės
Laikas iki gamybos
Ilgalaikis techninis palaikymas
Kaina?
5/14
Altera Cyclone II mikroschemos bendras vaizdas ir bandymų plokštė
6/14
Altera kompanijos PLM schemų projektavimo programa Quartus
7/14

Yra keletas paplitusių pagrindinių PLM
programavimo kalbų:
Verilog
System Verilog
VHDL
AHDL
Schematinis!
Kuris geresnis? Schematinis ar kodo rašymas?
8/14
LIBRARY ieee;
use IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY trigeris_SR IS
PORT (
S, R: IN STD_LOGIC ;
Q1, Q2: OUT STD_LOGIC
);
END trigeris_SR;
ARCHITECTURE Logine_funkcija of trigeris_SR is
signal q_int: STD_LOGIC;
BEGIN
process(S, R)
begin
if S = ’1’ then
q_int <= ’1’;
elsif R = ’1’ then
q_int <= ’0’;
end if;
end process;
Q1<=q_int;
Q2<=not q_int;
END Logine_funkcija;
9/14
10/14
Pin Planner
A
B
C
D
E
F
.
.
.
Z
1
2 3 ...
N
11/14
(b)
(a)
Koks šviesos greitis eteryje?
Koks signalo greitis BNC kabelyje?
12/14
Sekančiame etape
projektuojama
PCB arba
naudojama
bandymų plokštė,
kurioje
sumontuota
išorinė periferija.
13/14

Paleiskime Quartus programą ir suprojektuokime
elementarią schemą:
14/14

similar documents