AgODi - Onderwijs en Vorming

Report
www.agodi.be
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Opleiding voor schoolsecretariaten
2012 - 2013
AgODi
Vaste benoeming
1.
Inleiding
A.
B.
2.
Algemene bepalingen
A.
B.
C.
D.
3.
2
Vacantverklaring
Voorwaarden personeelslid
Voorwaarden betrekking
Ingangsdatum vaste benoeming
Speciale situaties
A.
B.
4.
5.
6.
7.
Reglementering
Toepassingsgebied
Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar
Benoeming na tijdelijke andere opdracht (TAO)
Draagwijdte van de vaste benoeming
Mobiliteit
Nieuw vanaf 1 september 2012
Mededelingen aan het Ministerie
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
Overzicht programma
www.agodi.be
1. Inleiding
 A. Reglementering

Decreet rechtspositie (27/03/1991)
− Art. 30 t.e.m. 36 (gesubsidieerd onderwijs)
− Art. 28 t.e.m. 40 (GO!)

BVR van 25/01/1995

Omzendbrief vaste benoeming
−

Omzendbrief puntenenveloppen
−
3
(13CC/VB/ML van 29/11/1999)
(BAO/2005/12 van 30/06/2005 punt 2.4 )
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
1. Inleiding
 B. Toepassingsgebied
 Voor alle personeelsleden waarop het decreet
rechtspositie (= DRP) van toepassing is
 Decretaal toekennen van rechten en plichten
 Zekerheid van werk en salaris
− Recht op bijkomende verlofstelsels
− Andere berekening ziekteverlof, pensioen
4
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 A. Vacantverklaring
 Art. 33 van het DRP  gesubsidieerd onderwijs
 Art. 28 van het DRP  GO!
 = benoemingsvoorwaarde
5
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 A. Vacantverklaring
 Wervingsambten
− Op basis van personeelsformatie van 15 april (verplicht)
openbaar maken vóór 15 mei
− Betrekkingen die van 15 april tot en met 1 september vacant
worden door pensionering en TBSPA voorafgaand aan
rustpensioen (niet verplicht)
− Kenbaar maken aan alle personeelsleden scholengemeenschap
6
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 A. Vacantverklaring
 Selectie- en bevorderingsambten
− GO!
– Eénmaal/jaar bekendmaking vacante betrekkingen voor
proeftijd en vaste benoeming
− Gesubsidieerd onderwijs
– Geen vacantverklaring nodig
7
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 B. Voorwaarden personeelsleden
8

Belg of onderdaan zijn van de EU, de E.V.A. of in het bezit zijn
van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering

Burgerlijke en politieke rechten genieten

Van onberispelijk gedrag zijn (bewijs d.m.v. uittreksel uit het
strafregister, niet ouder dan 1 jaar)

Voldoen aan de taalvereisten (geen taalafwijking)

Lichamelijk geschikt zijn

Voldoen aan de dienstplichtwetten
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 B. Voorwaarden personeelsleden
9

Vereist of voldoende geacht diploma hebben
− ‘AND’ere telt niet mee
− http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

Op 30 juni (31 augustus voor het administratief personeel)
voorafgaand aan de datum van vaste benoeming 720 dagen
dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 in het ambt van benoeming

De betrekking in hoofdambt uitoefenen

Zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn
vermeld in de oproep tot de kandidaten
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 B. Voorwaarden personeelsleden

Geen evaluatie ‘onvoldoende’ hebben gekregen

Aan de vooravond van de vaste benoeming een tijdelijke aanstelling
van doorlopende duur hebben (TADD).
− Uitzondering!!  geen TADD na TAO, reaffectatie of
wedertewerkstelling
10
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 C. Voorwaarden betrekking
In welke betrekking kan men vast benoemen?
11

Niet toegewezen door reaffectatie of wedertewerkstelling

Niet toegewezen door nieuwe affectatie of mutatie

Vacant op 1/1 na vacantverklaring op 15/4
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
Tijdlijn vaste benoeming wervingsambten
01/02/2012
01/09/2012
01/02/2013
15/04/2013
15/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/02/2012 leerlingentelling: genereert lestijden op 01/09/2012
01/09/2012 inrichten toegekende lestijden op basis van leerlingentelling dd 01/02/2012
15/04/2013* vacantverklaring van de betrekkingen in functie van vaste benoeming op 01/01/2014
15/05/2013 datum waarvoor de vacante betrekkingen moeten meegedeeld worden aan personeel
01/01/2014 vaste benoeming in betrekkingen die zowel op 15/04/2013 als op 01/01/2014
vacant zijn
* Vacantverklaring na VTBS zie slide 6
12
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 C. Voorwaarden betrekking
Welke lestijden/uren komen in aanmerking voor vaste
benoeming?
13







Volgens de schalen
Aanvullende lestijden godsdienst/zedenleer
Aanvullende lestijden GON (BuO)
Aanvullende lestijden anderstalige nieuwkomers
Aanvullende lestijden rand- en taalgrens
Aanvullende lestijden GOK (BuO)
Uren (para)medisch, sociaal, orthopedagogisch en
psychologisch personeel (BuO)

Organieke uren (zie cursus puntenenveloppe)
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 C. Voorwaarden betrekking
Welke lestijden komen NIET in aanmerking voor vaste
benoeming?












14
Lestijden sociale maatregel
Instaplestijden
Lestijden omgezet naar uren kinderverzorger
Lestijden/uren overdracht-herverdeling
Bijkomende lestijden vrijwillige fusie
Bijkomende lestijden tijdelijk onderwijs aan huis
Lestijden ION (inclusief onderwijs, BuO)
Aanvullende lestijden permanent onderwijs aan huis (BuO)
Bijkomende lestijden/uren bijzondere onderwijsnoden (afwijkingsuren, BuO)
Bijkomende lestijden of uren GON voor lln. met
autismespectrumstoornissen (BuO)
Uren uit punten van de scholengemeenschap
Lestijden/uren PWB (=personeel werkingsbudget)
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 D. Ingangsdatum vaste benoeming
 Wervingsambten
− 1 januari
 Selectie- en bevorderingsambten
− Gesubsidieerd onderwijs: elke eerste dag van de maand
− GO!: Proeftijd kan elke eerste dag van de maand
 Vaste benoeming volgt op einde proeftijd
15
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
2. Algemene bepalingen
 A. Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar
Voorwaarden personeelsleden
 55 jaar zijn op tijdstip vaste benoeming
 Verzoekt om en voldoet aan voorwaarden vaste benoeming
 In dienst zijn in school vanaf 1 februari
 Tijdelijk of deeltijds vast
 Schoolbestuur is verplicht om te benoemen
16
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
3. Speciale situaties
www.agodi.be
3. Speciale situaties
 A. Benoeming vanaf de leeftijd van 55 jaar
Voorwaarden betrekking
 Moet vacante betrekking zijn
 Wervingsambt
 Moet NIET vacant verklaard worden
 Ingangsdatum is 1 januari
17
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
3. Speciale situaties
 B. Benoeming na tijdelijke andere opdracht
Voorwaarden personeelsleden
 Moet niet voldoen aan de TADD-voorwaarde
 Moet wél voldoen aan de overige benoemingsvoorwaarden
 Concreet: 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 360 in
het ambt
18
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
3. Speciale situaties
 B. Benoeming na tijdelijke andere opdracht.
Voorwaarden betrekking
 Moet vacant verklaard worden
 Ingangsdatum 1/1
 Slechts mogelijk voor volume van tijdelijk andere opdracht
op 31/12
19
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 Geldt per ambt en per volume
 Nieuwe benoeming nodig bij:
− Uitbreiding van volume
− Overgang naar ander ambt
 Maximale benoeming bij fulltime
20
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
4. Draagwijdte vaste benoeming
www.agodi.be
5. Mobiliteit
 Affectatie
 Binnen de draagwijdte van de vaste benoeming
toegewezen worden aan een instelling van hetzelfde
schoolbestuur
 Mutatie
 Binnen de draagwijdte van de vaste benoeming
toegewezen worden aan een instelling van een ander
schoolbestuur
21
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
 Nieuwe affectatie en mutatie naar de ambten
onderwijzer en kleuteronderwijzer (omzendbrief puntje 3.5)
 Nieuwe affectatie
− Vast benoemd in het ambt van (kleuter)onderwijzer, leermeester
-LO, -godsdienst, -niet-confessionele zedenleer, één van de
ambten van het beleids- en ondersteunend personeel of
kinderverzorger
 Affectatie naar ambt (kleuter)onderwijzer, mits vereist
bekwaamheidsbewijs
− Nieuwe affectatie kan bij zelfde instelling of instelling zelfde
schoolbestuur
22
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
6. Nieuw vanaf 01/09/12
 Nieuwe affectatie en mutatie naar de ambten
onderwijzer en kleuteronderwijzer (omzendbrief puntje 3.5)
 Nieuwe mutatie
− Vast benoemd in het ambt van (kleuter)onderwijzer, leermeester
-LO, -godsdienst, -niet-confessionele zedenleer, één van de
ambten van het beleids- en ondersteunend personeel of
kinderverzorger
 Mutatie naar ambt (kleuter)onderwijzer, mits vereist
bekwaamheidsbewijs
− Mutatie vindt altijd plaats bij een instelling van een ander
schoolbestuur
23
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
6. Nieuw vanaf 01/09/12
 Uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum (1/1)
 Via opdrachtenpakket (RL 1)
 Uittreksel uit strafregister (model 2 – niet ouder
dan 1 jaar), bij eerste en nieuwe (ander ambt)
vaste benoeming
−
Niet nodig bij mutatie en nieuwe affectatie
 Aandacht voor
− “fotoprincipe”
− afspraken met andere scholen
24
Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
AgODi
www.agodi.be
7. Mededelingen werkstation

similar documents