MISKol - WordPress.com

Report
MISKol
Espinosa | Indoyon
Gonda | Guinto
Ano ang nakapukaw ng interes sa may
akda/awtor para piliin ang partilular na salita
bilang salita ng taon?
• Ang nakapukaw ng interes sa may-akda para sa kanyang
“miskol” nasalita ng taon ay ang bunga ng ebolusyon ng
karanasan ng Pilipino sa epidemya ng pagkalat ng
makabagong komunikasyon na dala ng teknolohiya ng
mga cellular phone.
• Isa din sa nakapukaw ng kanyang interes ay haos lahat
ng tao sa Pilipinas ay nakakaunawa sa salitang ito.
Paraan din upang laging maramdaman ng
magkakapamilya na lagi silang buo at laging nasa” likod
lamang ng bawat isa” sapagkat sa pamamagitan lang ng
pag miskol ay mapapadali ang komunikasyon.
Ano ang nakapukaw ng interes sa may
akda/awtor para piliin ang partilular na salita
bilang salita ng taon?
• Ayon sa awtor, sa isang iglap ay halos lahat ng Pilipino
ay may dala-dalang cellphone kahit saan at kahit anong
oras. Biglang nagiging mahalagang bahagi ng buhay ng
tao ang gadyet na ito.
• Lumaganap ang miskol dahil sa pagkahumaling ng mga
Filipino sa komunikasyong cell phone pero inangkin na
natin ang bagong teknolohiya at ginamit ito sa ating
sariling paraan. Sinasabi nating “Miskulin mo ako” para
mairehistro ang bagong numero, makita ang naiwaglit
na cell phone, o ipagyabang ang bago at magandang
ringtone.
“MIS” “KOL”
- Hindi
- Tawag
Ang ibig sabihin nito ay “hindi
nasagot ang tawag.”
Paano binigyang kahulugan (define) ng may
akda/awtorang salitang kanyang napili?
• Binigyang kahulugan ang “miskol” sa pamamagitan ng
etomolohiya ng salita na ibig sabihin ay hindi na sagot
na tawag at ang isa naman ay kung paano sya ginagamit
ng mga Pilipino sa loob at labas ng cellphone tulad ng
1. Miskolin mo nga ako.
2 miskol lang ‘to
3. Pamiskol ka naman
4. tawag ba ito o miskol lang.
Paano binigyang kahulugan (define) ng may
akda/awtorang salitang kanyang napili?
• Ang salitang MISKOL ay binigyang kahulugan sa
dalawang anyo; Ang una ay bilang isang pangngalan na
ginagamit sa sadyang pagdayal ng numero ng cellphone
ng ibang tao na hindi dapat sinasagot. (Hal. Natnggap
mo ba ang miskol ko kagabi?) O ang pagpaparamdam sa
ibang tao sa pamamagitan ng pagdayal ng kanilang
numero ng cellphone (Hal. Kahit miskol lang, Ok na ako)
• Ang ikalawang anyo ay bilang isang pandiwa na
patunugin ang cellphone na kunwari ay tumatawag o
sadyang idayal ang numero o/at sadyang hindi sagutin
ang tawag. (Hal. Magmiskol; imiskol; miniskol)
Paano binigyang kahulugan (define) ng may
akda/awtorang salitang kanyang napili?
• Binigyang kahulugang ng awtor ang salitang kanyang
napili na “miskol” sa pamamagitan ng pagbigay ng mga
halimbawa kung kalian at paano ginagamit ang salitang
ito.
• Ayon sa kanya ang miskol ay isang pangngalan. Ito ay
sadyang pagdayal ng numero ng cellphone ng ibang tan a
hindi dapat sinasagot.
• Isa rin itong pagpaparamdam sa ibang tao sa
pamamagitan ng pagdayal ng kanilang numero ng
cellphone. Ipinaliwanag din niya ang iba’t ibang klase ng
paguusap ng mga tong pumapasok sa realidad ng
Anu ano ang naging istilo niya para mabuo ang kanyang artikulo? Ipaliwanag
paano nakatulong ang istilong nabanggit upang epektibo niyang maipaliwanag
at matalakay ang napili niyang salita ng taon. Magbanggit ng 3 paraan at
tukuyin kung saan ito matatagpuan.
Istilo 1:
Sa unang bahagi ng kanyang artikulo, ipinaliwag niya na ang
salitang
“Miskol” ay isang bahagi ng buhay ng tao. Ang
salitang “Miskol” ay hango sa paggamit ng cellphone na isa rin
malaking bahagi ng buhay ng tao sa pagkat ito ay ginagamit ng
halos lahat ng tao sa pang araw-araw. Nagbigay din sya ng ilang
balita sa ating bansa bilang patunay sa mainit na pagtanggap ng
mga Pilipino sa teknolohiya ng cell phone.
Saan bahagi matatagpuan?
Matatagpuan ang artikulong ito sa unang bahagi ng artikulo o
pahina 1 at 2.
Istilo 2:
Isa rin sa nagging istilo ng awtor para mabuo ang artikulong ito ay
ang kanyang pagpapaliwanag ng etimolohiya o kung paano nag
ugat ang salitang “Miskol”. Ibinahagi niya na ang salitang ito ay
tunay na nagmula sa salitang ingles na atin namang nabigyan ng
makabagong kahulugan, Ibinigay niya rin ang kahulugan ng
“miskol” ayon sa paggamit at pagunawa ng mgatao. Naipaliwanag
din niya ang pagkakaiba ng salitang “miskol” sa mga Pilipino at ng
sa salitang ingles.
Saan bahagi matatagpuan?
Ito naman ay matatagpuan sai kaapat at ikalimang pahina ng
kanyang artikulo.
Istilo 3:
Ginamit ng awtor ang istilong pagpapaliawanag sa pagbigay ng
kahulugang pagpaparamdam ng salitang “miskol”. Ipinaliwanag
niya na ang salitang “miskol” ay hindi lamang dulot ng
makabagong teknolohiya. Ito rin ay tumutukoy sa pagbabagong
nagaganap sa ating sarili at pakitungo natin sai ba. Ipinaliwanag
niya na ang salitang ito ay ginagamit dahil sa pagnanasa na
patuloy tayong maramdaman ng ibangtao. Ipinaliwanag niya ang
kanyang dahilan sa pagpili ng salitang ito bilang salita ng taon na
dahil halos lahat ay nakauunawa ng salitang “miskol”.
Saan bahagi matatagpuan?
Matatagpuan ang bahaging ito sa pahina 8 at 9 ng kanyang
artikulo.
ISYU
• Technology vs Interaction
• Ang suliranin ay ang filipinong binabago ng
mundong pinagagalaw ng teknolohiya habang
nagpupumilit ng huwag bumitaw sa
kinalakihang mga pagpapahalaga tulad ng
pagpaparamdam sa mga minamahal.
Paano naman nagging wakas ng artikulo?Sa
palagay ninyo naging epektibo ba ang awtor,
bakit?
• Ang naging wakas ng artikulo ay direktang
paghahalitulad (metapora). Inisinaad niya
sa kanyang pang wakas na kung bakit
dapat ang Miskol ay gawing salita ng taon.
Ang salitang miskol ay sumasalamin sa
pinagdaanan ng ating kultura sa harap ng
lakas ng globalisasyon at ditto nakapaloob
ang sagot sa tanong ng ating mga
pagpapahalaga at ito ay isang larawan ng
bawat Filipino ng binago ng mundong
kinagagalawan ng teknolohiya habang pilit
“Kailangan nating sagutin
ang ganitong uri ng
miskol bago tayo
maglobat.”
-FIN-

similar documents