Reformen - Bakkeskolen

Report
Folkeskolereformen – på
Bakkeskolen
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
1
Tre overordnede nationale mål!
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a.
gennem respekt for professionel viden og praksis
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
2
Nationale resultatmål
 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og
regne i de nationale test.
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år.
 Andelen af elever med dårlige resultater i de
nationale test for læsning og matematik skal
reduceres år for år
 Elevernes trivsel skal øges
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
3
Hvordan?
 En længere og varieret skoledag med mere og bedre
undervisning og øget læring.
 Skoledagen opdeles i fagopdelte timer samt understøttende
undervisning.
 Tiden til understøttende undervisning skal bl.a. omfatte
gennemsnitligt 45 min. dagligt til motion og bevægelse.
 Tiden til understøttende undervisning skal også omfatte
aktiviteter, som tidligere lå i ”klassens tid”.
 Det er obligatorisk at tilbyde tid til faglig fordybelse og
lektiehjælp, men indtil næste valg, er det frivilligt om eleverne
vil tage imod tilbuddet.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
4
Kolding Kommune
 Øget undervisningstid
 For lærere: +2 lektioner
 For eleverne:
 30 timer for bh. klasse til 3. klasse
 33 timer for 4. til 6. klasse.
 35 timer for 7. til 9. klasse
Indtil næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes,
hvis eleverne fravælger tilbud om lektiehjælp:
 28 timer for bh. klasse til 3. klasse
 30 timer for 4. til 6. klasse.
 33 timer for 7. til 9. klasse
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
5
Fagene og timetildeling 1
 Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen.
 Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om
ugen.
 Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om
ugen.
 Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen.
 Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om
ugen.
 Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én
lektion om ugen.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
6
Fagene og timetildeling 2
 Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen
og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Mulighed for 3.
fremmedsprog – efter skolens valg!
 Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én
lektion om ugen.
 Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen.
Udover fremrykningen af valgfag bliver det også muligt for
skoler og kommuner at udbyde flere forskellige valgfag end i
dag. Det kan fx være valgfag om astronomi,
metal/teknologiværksted og udformningen af hjemmesider. Det
vil også være muligt at tone valgfagene via valgfagspakker ud fra
temaer som fx innovation og naturfag.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
7
VALGFAG BAKKESKOLEN








Design & Håndværk
Kinesisk
Internationalt samarbejde
Robotter-NAO-LEGO MINDSTORM
Teater –værksted
Boldspil
Madkundskab
Medier
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
8
Understøttende undervisning
 Skal som den fagopdelte undervisning bidrage til at styrke
elevernes faglige niveau. (klassens tid/sociale aktiviteter,
lektiecafe/hjælp, bevægelse, løbende evaluering /feedback)..
 Med frihed til at tilrettelægge tiden, så den imødekommer
lokale behov og indsatsområder på de enkelte skoler.
 Motion og bevægelse indgår med gennemsnitligt 45
minutter per dag
 Eksterne samarbejdspartnere kan indgå i planlægningen,
kreative skoler, foreninger, museer ol.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
9
UNDERSTØTTENDE UV. ELEMENTER
PÅ BAKKESKOLEN
 Samarbejde med musikskolen – 0. årg. Ind i musikken:






Sang, leg og bevægelse
Puls og rytmer
Spil på instrumenter
Noder
Lytte lege
Music mind games
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
10
UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING 2
UDESKOLEAKTIVITETER
 Med afsæt i naturværkstedet – ET NYT LÆRINGSRUM
I INDSKOLINGEN – udeskoleaktiviteter
 Afsæt i N-T og biologi
 Mindre omfang også på mellemtrinnet
 I håndværk & design inddrages naturværkstedet
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
11
MADKUNDSKAB 7. ÅRG.
 Skal fungere som et tværfagligt samarbejde med




Madkundskab
Matematik
Der indgår salg – af produkter
Overskud til skolerejse
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
12
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
13
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
14
Lektiehjælp
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Frem til næste folketingsvalg:
•Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse.
•Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen.
•Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet.
•Der er afsat to timer ugentligt til udskolingen.
•Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte
tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.
Efter næste folketingsvalg:
•Kravene til organiseringen af lektiehjælp og fagligfordybelse ophæves.
•Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig
fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere
behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
15
Lektiehjælp
2.1.4. Lektiehjælp og faglig fordybelse
Tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse
skal have fokus på at styrke elevernes faglige
niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig
træning, faglige udfordringer eller
turboforløb, som er tilpasset deres niveau og
behov. Skolerne skal således også inden for
den tilbudte lektiehjælp tilbyde varierede og
differentierede læringsformer, der udfordrer
både fagligt stærke og fagligt svage elever,
fx ved inkorporering af fysiske aktiviteter
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
16
INDHOLD - LEKTIEHJÆLP
 Faglig træning
 Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder,
som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye
færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre
læring.
 Faglige udfordringer
 Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne
på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider
og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber
og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.
 Turboforløb
 Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et
alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning.
 Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og
differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre
stærke elever.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
17
NYE RINGETIDER
dagens længde – forskudte pauser
 0. – 3. årg.: 8.00 - 14.00. Pauser: kl. 09.30, 10.30, 11.30
a´ 15 min.
 4. - 6. årg.: 8.00 - 14.45. Pauser: 9.45, 11.45 (30 min),
13.45.
 7. – 9. årg.: 8.00 – 15.15 (fredag til 14.00) Pauser:
9.45, 11.45 (30 min), 13.45.
 BEMÆRK: LÆREREN VIL VÆRE I KLASSEN KL. 07.50
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
18
SKEMALÆGNING
 Er p.t. ikke afsluttet
 Vil få en ny udformning
 Baseret på 15 min. moduler, der stykkes fleksibelt
sammen.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
19
Målstyret undervisning og læring
 Alle børn skal blive bedre fagligt. Derfor iværksættes
en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten af
undervisningen og forbedre elevernes læring og
trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om bedre
læring er at arbejde målstyret med undervisning og
med elevernes læring.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
20
Eksperten om målstyret
undervisning og læring
Professor Jens Rasmussen:
 ”Læringsmålstyret undervisning er slået igennem i
mange lande de seneste ti år. Til forskel fra tidligere
tiders læreplaner, så beskriver målene ikke, hvad der
skal gennemgås, men hvad eleverne til slut skal
kunne.
 Forskning peger på vigtigheden af, at læreplanens
mål er formuleret præcist og udfordrende.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
21
KLASSEDANNELSEN – særligt for
kommende 1. og 3. årg.
 På 1. årgang fastholdes 3 klasser  Dog ”samlæsning” i idræt, kristendom, N-T, musik, bil. som afvikles med klassepædagog på – 2 voksne. Dvs. 2
vokse pr. 1½ klasse i de samlæste timer.
 På 3. årg. fastholdes de 2 klasser –
 med en ekstra dansklærer og matematiklærer. (2
klasser= 3 dansklærere og 3 matematiklærere)
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
22
STJERNEN - BAKKESKOLEN
 Et tilbud til elever med behov for særlig
opmærksomhed og støtte!
 Et undervisningstilbud i overskuelige og forudsigelige
rammer
 I kortere og længere perioder
 (25 lektioner/uge – en pædagogopgave)
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
23
SKOLE-HJEM
Samarbejdet
 Lærerne har fuld tilstedeværelse på skolen – hvilket betyder, at
skole-hjemsamarbejdet foregår indenfor rammerne af lov 409.
 Arbejdstidens placering – normalt hverdage, mandag-fredag, i
dagtimerne – en lang dag til 17.00.
 Der vil stadigvæk være forældremøder om aftenen – og f.ex.
fastelavnsfest.
 Forældresamarbejdet - samtaler - skal foregå indenfor
rammerne – aftalt med det enkelte lærerteam - f.eks. 14-17.
 Niveauet er stort set som nu – og skal opfylde
folkeskoleloven/skolebestyrelsens principper.
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
24
Folkeskoleloven
 §1 – Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene
give eleverne kundskaber og færdigheder……
 Få yderligere inspiration på:
 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole
Povl Erik Wolff, Bakkeskolen 11.6.2014
25

similar documents