Beate Sørvik Hansen, Rusteamet og Anneline Eriksen, Korttidsenhet

Report
Samhandlingskonferansen 2014
Rusteamet
 Rusteamet er Salten psykiatriske senters polikliniske
tilbud innen rusomsorgen som tar imot henvendelser
fra all 10 Salten kommuner.
 Rusteamet tar imot klienter i alle alder med problemer
i forhold til forskjellige typer rusmidler:
medikamenter, alkohol og narkotika.
Gruppetilbud Rusteamet






Mindfulness basert kognitiv gruppe
Rammer:
8 uker (f.o.m. uke 4 t.o.m. uke 11)
Onsdager kl 13.00-14.30 (1,5t)
Noen skriftlige oppgaver, noe psykoedukasjon, noen mindfulness
øvelser
 Deltakere. Max 10 stk
 Utdeles: tekstlig materiale/manual + instruksjons-cd til hjemmebruk

 Intensjon:
 Det legges en primærintensjon i å øve seg på en holdning av
egenomsorg, dvs nysgjerrighet/åpenhet, omtanke og ikke-fordømming
til det man måtte komme i kontakt med (tanker, følelser og kroppslige
fornemmelser).
Gruppetilbud Rusteamet
 Mål:
 Øke alternative strategier/gi noen verktøy for
abstinensregistrering og –regulering. Psykoedukasjon om
hvordan basale stress- (uro/rastløshet) og abstinensaktiveringer
kan uttrykke seg i tanker, kropp og emosjoner. Skriftlige
oppgaver og hjemmearbeid gis med intensjon om å øke
nysgjerrighet og stimulere ansvarlighet hos den enkelte.
 Underordnede mål er å øke kontakten, utforske hvordan de
forholder seg til endring (her mht tanker som kommer og går i
en gitt øvelse, kroppslige fornemmelser etc), tolerering av
ubehagelige/utholde abstinensaktiveringer, generell
bevisstgjøring av tankebevegelser, kroppslige fornemmelser, og
følelsesmessige vekslinger.
Korttidsenhet rus Bodø (KER)
 Vi tilbyr individuelt tilrettelagt tverrfaglig
behandling, med fokus på brukermedvirkning,
samhandling med andre behandlende instanser og
et helhetlig pasientforløp.
 Tilbudet er basert på planlagte frivillig opphold.
 Avrusning
 Medikamentellbehandling
 Individuell samtale
 Gruppe samtaler
 Kartlegging/utredning
Essensen i behandlingen
 Frivillighet, kartlegge pasientens behov
 Brukermedvirkning, pas er med på å lage beh plan i







DIPS
Utredninger
Motivasjonsarbeid under hele oppholdet
Medisinsk behandling i samarbeid med pasienten
God, individuell og intensiv abstinensbehandling
Få samarbeidspartnere på banen/ IP iverksatt
Somatisk behandling (inkl tannbehandling)
Kriseplaner, ettervern, reopphold osv
Henvisning TSB
 TSB = Tverrfaglig spesialisert rusbehandling- består
lokalt av KER, LAR, vurderingsinnstansen og rusteamet
 Privatpraktiserende spesialister, barnevern, leger,
sosialhelsetjenesten og leger i andre deler av
spesialisthelsetjenesten ved nyoppdaget
rusproblematikk (i følge retn linjer) kan henvise til TSB
 Ingen andre krav fra oss for å søkes inn enn pasientens
eget ønske om endring av rusvaner.
 Henvisningsrutiner og hva de skal inneholde ligger på
Helse Nords hjemmesider.
Målgruppe
 Personer over 18 år med rusmiddelmisbruk og
avhengighetsproblematikk som ønsker endring
av egne rusmiddelvaner.
 Pasienten kan ha sammenfallende psykiske
og/eller somatiske lidelser.
Samhandling
Brukermedvirkning
pasientens prosjekt
Helhetlig tenkning
pasientforløp
Pårørende
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
 Fastleger
 Kommunalt psykisk helse- og rus apparat
 Fengsel/ KIF
 NAV
 Frivillige organisasjoner
 Andre behandlingsinstitusjoner
 Store lokale variasjoner!!!
Lokal koloritt…
 Kommunens størrelse er ikke nødvendigvis signifikant
for hva de har å tilby pasienten, eller kvalitet på
oppfølging
 Største problemet i små kommuner er ofte mangel på
jobbtilbud/ sysselsettingstiltak og fritidstilbud.
 Benytter lokale ressurser (privatpersoner) der det er
formålstjenlig
 Bedre boligsituasjon i de små kommunene.
Skoen trykker på…
 Urealistiske forventninger til hva TSB kan klare å




iverksette i løpet av de ukene pasienten er hos oss.
Boligsituasjonen i spesielt Bodø kommune
vanskeliggjør et trygt og formålstjenlig pasientforløp.
Fastlegevikarer og fastleger med lite kunnskap om
rusbehandling vanskeliggjør kontinuitet og helhet i
forløpet
Ulik praktisering av medikamentell rusbehandling
NAVreformen har vært vanskelig for mange av
pasientene.
Dette fungerer bra
 Kommunale instanser ønsker å hjelpe og er fleksible.
 Veiledning/ støtte fra TSB letter arbeidet i det
kommunale hjelpeapparatet.
 Godt innarbeidet ansvarsgruppe skaper flyt i
samhandling og letter situasjonen for pasienten.
 De nye jobbspesialiststillingene fungerer veldig bra!
Ressurser til private inst.
 Vi ser kun fordeler med å ha private institusjoner som
samarbeidspartnere, da det offentlige tilbudet på
langt nær har nok plasser.
 Pr i dag er vi avhengige av private plasser for å kunne gi
behandlingstilbud til de som ønsker/ trenger det.
 Når ressursene skal fordeles er hovedtanken fra oss at
det ene ikke utelukker det andre; vi ser behovet for
mangfold og individuelt tilpassede
behandlingsopplegg, og variasjon i aktører gir
breddebehandling.

similar documents