Meningittt * pleocytose

Report
1
Hjernehinner - meninger
 Består hovedsakelig av bindevev, omgir hjernen og ryggmargen. Tre
hinner:
1. Den harde hjernehinnen – Dura mater
ligger inntil kraniet, danner folder som deler hodeskallen inn i
forskj. avd. ( falx cerebri, falx cerebelli og tentorium cerebelli)
2. Spindelvevshinnen – Arachnoidea
midterste hjernehinne, rik på blodkar, danner en bro mellom
hjerneoverflatens store og små fordypninger
3. Den bløte hjernehinnen – pia mater
svært tynn, rik på blodkar, helt inntil hjernemassen, inneholder de
blodkarene som fører næring til hjernen.
Meningitt er en fellesbetegnelse for inflammasjon i meningene!
2
Cerebrospinalvæske - CSV
 100-200 ml fargeløs, vannklar væske, fyller rommet mellom
arachnoidea og pia mater, hjerneventriklene og
ryggmargskanalen.
 Består hovedsakelig av vann, små mengder sukker og salter, i
tillegg spor av protein, normalt ingen eller bare meget få celler.
Normal trykk (voksne) fra 60-200 mm vann.
 Skilles ut til ventriklene fra et karførende bindevev (plexus
chorioideus) og den suges opp igjen av venesystemet i den harde
hjernehinnen, slik at væsken stadig fornyes, sirkulerer ca 500 ml
i døgnet.
 Regulerer trykket i kraniet, beskytter hjernevevet, avgjørende
betydning for stoffskifte og blodomløpet i hjernen.
Svært verdifullt diagnostisk hjelpemiddel!
3
Meningitt – Inflammasjon i meningene
Typiske symptomer/utfall er hodepine, nakkestivhet og evt affeksjon av:




hjernenerver
spinale nerverøtter(meningoradikulitt)
medulla (meningoradikulomyelitt)
hjernen (meningoencefalitt)
Diagnosen baseres på pleocytose, høyt antall leukocytter i
spinalvæsken, og typiske symptomer. Mange mulige årsaker og
varierende forløp.
Infeksiøse og non-infeksiøse, residiverende, og meningeal oppladning.
4
Meningitt : Infeksiøs og non-infeksiøs
Infeksiøse meningitter
Non-infeksiøse meningitter
 Bakteriell, pyogene
 Malign infiltrasjon av
 Andre bakterielle
 Virale

 Sopp

 Amøber
 Rickettsia




meningene
Autoimmune sykdommer
Pseudomigrene med
pleocytose i spinalvæsken
Gjennomgått SAH
Intrakraniell hypotensjon
Tumores
Medikamenter
5
Virale meningitter
 Kjennetegn: Gjerne akutt med hodepine, lett feber, nakkestivhet, lav
eller normal CRP.
 CSF: 10 – 1000 hvite (færre enn 100 tyder på virusmeningitt),
mononukleære (initialt kan det være gr.c), normalt eller lett forhøyet
protein.
 Agens/årsak: HSV – 2, Adeno-, cytomegalo- og enterovirus (ledende
årsak), EBV, HZV, TBE, influensavirus m.fl.
 Påvises ved PCR eller antistoffer. Enterovirus lar seg dyrke hos 40-80%,
dyrkning på herpesvirus er pos hos 80-90 % - men kan ta 5-7 dager.
 Behandling: Ofte symptomatisk, ved Herpes simplex encefalitt
(99 % HSV -2): Aciklovir 10 mg/kg x 3 i.v i 2-3 uker.
6
Bakterielle, pyogene
 Kjennetegn: Akutt med hodepine, feber, nakkestivhet, red. allmentilstand med
irritabilitet og forvirring, kvalme/brekninger, epileptiske anfall (20-30 %). Høy
CRP. Petecchier ved meningokokksepsis. (klassisk meningitt tegn kan mangle
hos svært gamle, svært syke og imm suppr.)
 CSF: 1000 -10000 hvite (87 % høyere enn 1000 – 99 % over 100), minst 60 %
granulocytter, høyt prot, blakket, lav glukose <40 % av s-glukose, oftest høyt
trykk.
 Agens/årsak: Pneumo- og Meningokokker ( voksne og barn over 3 mnd),
Streptokokker ( premature og barn under 3 mnd), Stafylokokker (etter
hodeskade/kirurgi), Listeria monocytogenes og E.coli (pas. over 60 år),
Hemofilus infl. (vaksine).
 Påvises ved dyrkning av CSF ( saueblod- og sjokoladeagar er gullstandard)
7
Bakt pyog fort
 Behandling:
- Ved ukjent etiologi hos voksne – spinalpunkter og start
deretter med:
- Cefotaxim 3 g x 4 iv. pluss Penicillin 3 g x 4 i.v.
- Målrettet behandling så snart bakteriologisk diagnose
er avklart
8
Andre bakterielle
1. Borrelia (nevroborreliose)
- Subakutt med smerter i rygg, abd, ekstr, evt
-
facialisparese. Afebril med normal CRP.
10 – 1000 hvite, mononukl evt plasmaceller, kan ha
forhøyet prot.
Påvises ved antistoffer i CSF, 30 % neg de første seks
ukene
Behandling: Doxycyclin 200 mg x 1 p.o 14 dg,
alternativt Ceftriaxon 2 g x 1 i.v 14 dg
9
Andre bakt. fort
2. TBC (tuberkuløs meningitt)
- Mer langsomt progredierende med hodepine, feber og
nakkestivhet, fokale utfall (særlig nedre hjernenerver).
Koma ila dager til uker. Ofte hydrocephalus.
- 60 – 300 hvite( kan ha flere tusen, ofte en del gr.c,
oftest lavt sukker, høyt protein og høyt trykk
- Påvises ved mikroskopi (syre faste staver – lav sens.) og
dyrkning (trenger stort volum CSF 15-50 ml) og tar
lang tid – opptil 6 uker. PCR kan erstattte mikroskopi
o g dyrkning – sens 54-100%, spes 94-100%.
- Behandling: tuberkulostatisk behandling med
rifampicin, isoniazid og pyrazinamid.
10
Andre bakt fort
3. Syfilis (Treponema Pallidum)
- Forskjellige stadier (primær-, sekundær-, latens- og
tertiærstadiet).
- Subakutt, evt med myeloradikulopati, og
hjerneverveutfall
- 10 – 1000 hvite, mononukl. Normal glukose
- Påvises ved antistoffer – VDRL (lav sens) og TPHA i
blod og evt CSF (100 %).
- Behandling : Penicillin
11
Andre bakt fort
4. Leptospirose ( sjelden – zoonose)
- Overføres fra dyr til menneske, ofte via forurenset
vann (dyreurin)
- Subakutt, ofte myalgier, feber, konjunktivitt og andre
øyesympt. Kan utvikle gulsott og nyresvikt
- 10 – 1000 hvite, oftest under 500. Mononukl, lett
forhøyet protein, normal glukose
- Påvises ved dyrkning (serum, CSF og urin) og
antistoffer
- Behandling: Penicillin
12
Sopp
 Cryptococcus neoformans
- Sekundær infeksjon for AIDS (lavt imm.forsvar)
- Subakutt, hodepine, lett feber, ofte synsforstyrrelser og
oppkast. CT/MR kan vise meningeal oppladning eller
abscesser, men ofte normalt.
- 10 – 1000 hvite, mononukl. Ofte høyt protein og trykk.
Noen har lav glukose.
- Påvises ved mikroskopi (India Ink farging), antigentest,
dyrkning (95 % pos ved Cr.Neo.)
- Behandling: Amfotericin B i.v + Fluctyosine i.v og langvarig
oral beh med flukonasol.
13
Amøber – encellet dyr
 Naegleria fowleri – ”brain eating amoeba”
- varmt ferskvann, invaderer CNS via nesa – nervefibre
og opp til hjernen – PAM = Primary Amoebic
Meningoencephalitis – koma og død innen 14 dager
(7 døde i USA 2007 – discovered post-mortem)
- CSF: som ved bakt meningitt, påvises ved mikroskopi
av CSF
14
Rickettsia, Chlamydia og
Mycoplasma
- Rickettsia: obligat intracellular parasitt, vektor smitte
(lus, lopper, flått m fl). Beh: kloramfenikol/tetracyklin
- Chlamydia: obligat intracellular parasitt.
Beh: Doxycycline
- Mycoplasma: liten bakterie uten cellevegg
Beh: makrolidantibiotika (eks azitromycin)
Forkjølelsessymptomer, ofte normalt eller lett forhøyet
celletall (mononukl).
Påvises ved antistoffer i serum og PCR i CSF
15
Non-infeksiøse meningitter
1. Malign infiltrasjon av meningene – carcinomatøs
meningitt – leptomeningene (pia-arachnoid)
- Metastaser fra leukemi, lymfom, melanom, bryst, lunge og
GI canser.
- Ofte lavt CSF sukker, påvises ved CSF cytologi
2. Autoimmune sykdommer (gir ofte res. meningitter)
- Sarkoidose, Sjøgren, SLE, vaskulitt: Høy CRP,
pos. revmaprøver
- Bechet`s sykdom (syst vaskulitt): sår på slimhinner,
sinusvenetromboser
16
Non-inf. fort
3. Pseudomigrene med pleocytose i spinalvæsken
-
Selvbegrensende syndrom av ukjent årsak med
en/flere hodepine episoder og forbigående nevr.
Utfall ( gj. s 5 timer) Noen har feber. 10 – 760 celler i
CSF, uten påvisning av imm. eller mikrobiol. årsak.
Normal nevr. utredning.
4. Gjennomgått SAH
17
Non-inf fort
5.
-
-
6.
-
Intrakranial hypotensjon – spontan eller etter
spinalpunksjon
Spontan: hodepine som lindres ved flatt leie og forverres innen
15 min etter oppreisning. Kan ha bl a nakkestivhet, lysskyhet,
kvalme. Åpningstrykk under 6 cm H2O.
Beh: flatt sengeleie og rikelig med kaffe,evt koffein tbl.
Lumbal epidural blodlapp
Tumores
lymfom, kraniofaryngeom, epidermoid cyster, gliom
7. Medikamenter
- IVIG, NSAID`s, antibiotika, stoffer gitt intrathekalt f eks
kontrastmidler
18
Residiverende meningitter
1. Mollarets meningitt
- Godartet ikke-bakteriell meningitt med hodepine og
feber med varighet 3-4 dager. Residiverende atakker
kan forekomme over mange år. Flertall kvinner.
- CSF: pleocytose og ofte Mollarets celler som er store
monocytt/makrofager. Høyt protein og lavt/normalt
sukker. HSV-2 påvises opptil 80 % ved PCR av CSF.
Noen har også genital herpes.
- Symptomatisk behandling
19
Res meningitter fort
2. Residiverende bakteriell meningitt
- Ofte posttraumatisk med manglende tilheling av CSF
lekkasje
3. Pseudomigrene med pleocytose i spinalvæsken
4. Autoimmune
20
Meningeal oppladning (pachymeningitt)
 MR viser fortykket gadolinium-oppladende dura, kan være
flekkvis eller jevnt. Mange mulige årsaker:
- Intrakranial hypotensjon, både spontan og etter
spinalpunksjon. Jevn oppladning
- Infeksjoner: Nevroborreliose, syfilis, tuberkulose, sopp,
cysticerkose, HTLV-1
- Autoimm. sykdom: vaskulitt, RA, sarkoidose, Bechets,
Sjøgrens
- Malign sykdom: dural carcinomatose, lymfom,
meningeom
21
Takk for
oppmerksomheten!
22

similar documents