برنامه ریزی تحصیلی

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫برنامه ریزی تحصیلی‬
‫اهمیت و ضرورت برنامه ریزی‬
‫ت ح ق ی ق ا ت ن ش ا ن د ا د ه ک ه ا ف را د م وف ق ا ز ه وش‬
‫ب ا ال ت ری ب رخ و ر د ا ر ن ب ود ه ا ن د ب ل ک ه ا ز ف ن و ن و م ه ا رت‬
‫ه ا ی ی ا س ت ف ا د ه م ی ک رد ه ا ن د ک ه د ی گ را ن ا ز ا ی ن‬
‫م ه ا رت ه ا غ ا ف ل ب ود ه ا ن د ‪.‬‬
‫فرمول موفقیت‬
‫هدف ‪ +‬برنامه ریزی ‪ +‬پشتکار = موفیت‬
‫تعریف برنامه ریزی‬
‫ت ه ی ه ط رح و ن ق ش ه ا ی د ق ی ق ب را ی رس ی د ن ب ه‬
‫ه د ف خ ا ص د ر ک وت ا ه ت ری ن زم ا ن م م ک ن ب ا‬
‫ت وج ه ب ه ا م ک ا ن ا ت و م ح د ود ی ت ه ا ی م وج ود ‪.‬‬
‫ویژگی های اهداف‬
‫واضح و مشخص باشند‬
‫دست یافتنی باشند‬
‫با عالیق و استعدادهای ما همخوان باشند‬
‫انواع اهداف‬
‫اهداف شغلی‬
‫اهداف تحصیلی‬
‫اهداف خانوتدگی‬
‫اهداف جسمی و روانی‬
‫اولویت بندی اهداف‬
‫هدف‬
‫اولویت‬
‫مهلت زمانی‬
‫انواع اهداف از لحاظ زمانی‬
‫اهداف بلند مدت‬
‫اهداف میان مدت‬
‫اهداف کوتاه مدت‬
‫برنامه ریزی کوتاه مدت‬
‫گام اول‬
‫بررسی وضعیت خود در طول روز و نحوه انجام کارها‬
‫گام دوم‬
‫‪ ‬تهیه جدول اولویت بندی فعالیت های روزانه‬
‫نوع کار‬
‫اولویت‬
‫برآورد زمانی‬
‫گام سوم‬
‫‪ ‬تهیه جدول برنامه ریزی کوتاه مدت‬
‫روزهای‬
‫هفته‬
‫شنبه‬
‫یکشنبه‬
‫دوشنبه‬
‫سه شنبه‬
‫چهارشنبه‬
‫پنجشنبه‬
‫جمعه‬
‫‪3-4‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪6-7‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪8-9‬‬
‫‪9-10‬‬
‫اصول برنامه ریزی‬
‫‪ ‬توجه به نقاط ضعف و قوت درسی‬
‫‪ ‬برنامه ساده و قابل اجرا باشد‬
‫‪ ‬توجه به ساعات آزاد و تفریح‬
‫‪ ‬توجه به وقت خواب و استراحت‬
‫‪ ‬شروع برنامه بهتر است با دروس مشکل نباشد‬
‫‪ ‬تنظیم برنامه با توجه به برنامه درسی مدرسه باشد‬
‫گام چهارم‬
‫‪ ‬ارزشیابی پیشرفت کار‬
‫نوع کار‬
‫زمان مفید‬
‫زمان تلف شده‬
‫موانع اجرای برنامه ریزی‬
‫‪ ‬میهمانی ها‪ ،‬بیماریها و یا کارهای پیش بینی نشده‬
‫‪ ‬عدم تخمین زدن زمان مناسب یک فعالیت‬
‫‪ ‬عدم تمرکز حواس و تلف کردن وقت‬
‫‪ ‬بی نظمی در محل مطالعه‬
‫‪ ‬عدم نوشتن برنامه یزی بر روی کاغذ‬
‫‪ ‬عدم توانایی نه گفتن به دیگران‬
‫موفق باشید‬

similar documents