Karbunkel

Report
Hud- och mjukdelsinfektioner
Maria Josephson
Infektionsläkare
Infektionsklinken Helsingborg
141016
Sårinfektioner
• Sår: Skada i hudens försvarsbarriär
• Bakterier koloniserar alltid.
– Infektion uppstår ibland
– Primärpatogener koloniserar och kan ge infektion:
• Streptokocker 1-2 dgr
• Stafylokocker 4-5 dgr
– Kolonisatörer:
• Enterobakterier ngr dgr senare
• Pseudomonas (fuktig miljö, blågrön)
Sårskador - Sårinfektioner
• Traumatiska skador som blivit
sekundärinfekterade ska rengöras med tvål
och vatten
• Antibiotika är bara indicerat vid djupare
vävnadsskador och bör då riktas in för att
täcka stafylokocker
Postoperativa Sårinfektioner
• Vid kvarstående sekretion flera dagar (5-10)
oftast i kombination med svullnad, rodnad
och värmeökning
• Infekterade såret öppnas och suturer
avlägsnas. Ta odling
• Antibiotika indicerat efter incision/revision
och när pat är allmänpåverkad och har feber
Vad är detta?
Vätskefyllda blåsor på rodnad
botten
Vad är detta?
Blåsor med klart
innehåll,
honungsgula
krustor
Impetigo
• Agens
– Streptokocker, -hemolytiska
– Stafylokocker
• Lokalisation
– Ofta ansikte runt mun, händer, eksem
• Typiska symptom
• Blåsor med klart innehåll, honungsgula krustor
• Pus djupare engagemang vid stafylokockinfektion
Impetigo
Behandling
• Lokal
– Rengöring och uppblötning av krustor
– Tvätta med tvål och vatten!
– Retampulin (Altargo®)
• 2 ggr dagligen i 5 dagar
Follikulit
Små pustler vid hårsäck
Furunkel
Djupare hårsäcksinfektion
med abscess-bildning
Karbunkel
Sammansmältning av
flera furunklar
Folliculit/Karbunkel
• Agens
• Stafylokocker; S.aureus
• Lokalisation
• Ansikte/bål/skinkor
• Typiska symptom
• Avgränsad inflammation och infektion i hårsäck
eller svettkörtel, pus förekommer
• Ingen allmänpåverkan
• Ringa rodnad
Folliculit/Karbunkel
Behandling
• Lokal: Rengöring, Kirurgi
• Systemisk: Ansikte
– Flukloxacillin (Heracillin ®)
Vuxna: 1 g x 3
Barn: 50 mg/kg/dygn uppdelat på tre dostillfällen
– Kloxacillin i.v. (Ekvacillin)
– Pc-allergi: Klindamycin (Dalacin)
Vuxna: 300 mg x 3
Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser
Behandling: Incision
Inte antibiotika!
Vilken infektion?
Källa: DermAtlas
Erysipelas
• Agens
• Streptokocker, -hemolytiska
• Lokalisation
• Ofta extremiteter, även ansikte, bål
Erysipelas - Definition
• Akut insjuknande med minst 38 i temp och
en välavgränsad rodnad och värmeökad,
eventuellt svullen och smärtande
hudförändring
Jorup 2009
Erysipelas - Inkörsport
•
•
•
•
•
•
•
Bensår
Interdigitala sår
Trauma
Psoriasis
Eksem
Insektsbett
Varicella
Erysipelas – Klinik
•
•
•
•
Akut insjuknande
Frossa, feber
Eventuellt initialt kräkningar, diarré
Välavgränsad värmeökad hudrodnad,
(först efter 1 dygn 5%)
Bullös erysipelas
Blåsbildning med klart innehåll
Erysipelas - Diff diagnos
•
•
•
•
•
•
DVT
Venöst sår med rodnad utan infektion
Akut perifer arteriell insufficiens
Erytema migrans
Postoperativ infektion i osteosyntesmaterial
Djupare flegmone
Erysipelas - När remittera till
sjukhus?
•
•
•
•
•
•
Cirkulatorisk påverkan
Förvirring, påverkat AT
Svår smärta
Nekros, misstänkt abscess
Behov av omläggningar, sårvård
Nutritionshjälp
Behandling Erysipelas
• Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin
– Vuxna 1 g x 3 i 10 dagar
– Barn 12,5 mg/kg/dos x 3 i 10 dagar
– Dosera alltid x 3 per dag pga kort T1/2
• Bensylpenicillin i.v. om ansikte/utbredd/
allmänpåverkan
• Pc-allergi: Klindamycin K. Dalacin
– Vuxna: 300 mg x 3
– Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser
Bensår
• Svårläkta sår på underben/fot > 6 veckor
• Skilj på Kolonisation/Infektion
• Obs! Skilj från Diabetesfoten
Basen i behandlingen
•
•
•
•
•
Tvätta med vatten
Sårrevision vid behov vid nekroser
Arteriell insufficiens? Venös insufficiens?
Kompressionsbehandling
Sår på framsidan av tibia läker nästan aldrig
utan kompression hos vuxna
Faktorer som ökar indikation för
behandling
• Djup infektion
• Påverkat allmäntillstånd, tex feber
• Närhet till senor, leder, proteser
• Bakomliggande sjukdom
• Nytillkommen rodnad, värmeökning, sekretion
• Om du ska antibiotikabeh – Ta odling först
Kort behandling 7-10 dagar räcker oftast
Diabetesfotsår
•
•
•
•
Angiopati + neuropati + tryck =sår
Förebygg sår med bra skor
Använd skor – Alltid!
Fotvård av god kvalitet
Diabetesfotsår
• Tidig antibiotikabehandling
• Stafylokockmedel
• Isoxazolylpenicillin Heracillin, Ekvacillini.v.
• Rekommenderad normaldosering för Heracillin
/Flukloxacillin är minst 1 g x 3 till vuxna för
tillräcklig T >MIC och optimal effekt
• Pc-allergi: Klindamycin; Dalacin 300mg x 3
• Långvarig behandling
• veckor, månader, år
• Uppföljning radiologi, labvärden (SR), klinik
Diabetesfotsår - När IV beh?
• Feber, allmänpåverkan
• Behov av revision på operation
• Plantarabscess
Bör täcka in gram pos, gram neg och anaeroba
bakterier
• Piperacillin-Tazobactam Tazocin 3 g x 4
iv alt Meropenem Meronem 0,5 g x 3 iv
Radiologi vid diabetessår
•
•
•
•
Slätröntgen osteit (tar > 4 veckor)
CT benstruktur
Ultraljud abscess
MRT mjukdelsengagemang
Diabetesfot plantarabscess
Revision, nekroser borttages
Behandling av bett
• Lokal rengöring, rikligt tvätt, spolning
• Ca 30-50% av kattbett blir infekterade
– Djupa punktionsskador
• Ca 10% av hundbett blir infekterade
– Slitskador
• Stelkrampsskydd kontrolleras vid alla bett
Kattbett med Pasteurella multocida:
• Behandling: Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin
Vuxna 1 g x 3 10 dagar
Barn: 12.5 mg/kg/dos
Alltid x 3 per dag pga kort T1/2
Amoxicillin T. Amimox
Vuxna 500 -700 mg x 3
Barn 20 mg/kg x 3, 7 dagar vid manifest infektion
5 dagar vid tidigt insatt behandling
OBS! Heracillin saknar effekt!
• Farligt?
• Pc-allergi, immunsupprimerad person
– Övriga preparat ej lika effektiva (Doxyferm  200 mg x1 sedan
100 mg X 1 i 8 dagar, Trim-sulfa till barn)
Hundbett
• Capnocytophaga canimorsus liksom
• stafylokocker som ej är penicillinasbildande,
• streptokocker förekommer
Behandling: Rengöring viktigt
• Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin
Vuxna 1 g x 3 10 dagar
Barn: 12.5 mg/kg/dos
Alltid x 3 per dag pga kort T1/2
• Amoxicillin T. Amimox
Vuxna 500-750 mg x 3, 7 dagar vid inf
5 dagar om tidigt insatt beh
Antibiotikabehandling
Ges i praktiken vid djupa katt- och hundbett om
det är:
• I ansikte och på händer (leder, senor)
• I direkt anslutning till led
• Immunsupprimerade patienter
Kontakt vid försämring!
Erytem, blödningar, blåsbildning, ödem
Svår Smärta?!
Nekrotiserande fasciit
Smärta - oproportionerlig
Diskreta hudförändringar
Svullnad
Konsistensökning
Allmänpåverkan
Färgförändringar i hud
Multiorgansvikt
Nekrotiserande fasciit
•
•
•
•
•
Akut bedömning nödvändig
Kontakta Infektionsjour
Omedelbar kontakt med Kirurg/ Ortoped
Kirurgi – livräddande!
ASAP Meropenem Meronem® 1 g x 3 +
Clindamycin® 600 mg x 3 iv
• Överväg IVIG
Några avslutande synpunkter
• Tänk på basala hygienrutiner
• Ta av förband och titta själv!
• Innan antibiotikabehandling: tag odling från
såret med korrekt teknik
• Kritisk värdering av odlingsfynd
• Böld, bursit, paronyki – Använd kniv!

similar documents