Drop in - Montessoriskolan Centrum

Report
Pedagogiskt årshjul
Januari
Februari
December
Ett verktyg för
systematiskt
kvalitetsarbete
November
Mars
Oktober
April
September
Maj
Augusti
Juni
Juli
Årshjul
Traditioner
Drop in
Vinterfest
Lucia &
julfirande
Januari
December
Nobelmiddag
Påskfirande
Öppet hus
Februari
November
Mars
FN-dagen
Valborg
Oktober
Drop in
April
September
Maj
Drop in
Augusti
Informations-och
välkomstmöten samt
inskolningar
Juni
Juli
Skolavslutning
Årshjul- Fritids
Systematiskt Kvalitetsarbete
Kompissamtalet
Drop in
Kompissamtalet
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
TTT genomför trivselenkäter
Kompissamtalet
Observation
”Vuxnas
förhållningssätt”
Januari
Kompissamtalet
Observation
”Vuxnas förhållningssätt”
December
Kompissamtalet
Observation
”Den fysiska miljön på
fritidshemmet”
Februari
November
Mars
Kompissamtalet
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Oktober
Kompissamtalet
Läsårsplanering
Föräldramöte
Drop in
Valborg
September
Maj
Augusti
Inskolningar
Observation
”Barnens behov &
intressen”
Nya mål & prioteringar
Kvalitetsredovisning
April
Kompissamtalet
Observation ”Den
fysiska miljön på
fritidshemmet”
Föräldramöte
Juni
Kompissamtalet
Rev.Likabehandlingsplanen
Drop in
Juli
Arbetslagens utvärderingar
Sammanställning av
utvärderingar & enkäter
Varför pedagogiskt årshjul?

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och den nya skollagen
innebär krav på en förväntad kvalitetsutveckling på varje enskild skola.

Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att
verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och
lärande.

Montessoriskolan Centrum fritidshems pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att
ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de
traditioner vi har på skolan.

Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i
det systematiska kvalitetsarbetet.

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar på fritidshemmet, som i sin tur
gör att verksamheten bättre kan bidra till barnens lärande inom olika målområden.
Beskrivning månad för månad
Löpande varje månad
 Fritidshemmets planering - ”Pedagogisk utvecklingstid”
 Kompissamtalet
 Projektgruppsmöten
 Skolkonferens- Montessoripedagogik
Vid planerade tillfällen under året görs följande:
 Tre observationsområden där vi går på djupet under ett år
 Två Uppföljning-Utveckling-Utvärdering: Områden i läroplanen
 Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik
Kompissamtalet
Kompissamtal, genomförs en gång i veckan Fritidspedagogerna
håller i det, och klassläraren är också med. Det är alltid tre
frågor som återkommer och som barnen ska försöka svara på:
1. Har du haft någon konflikt som du löst själv?
2. Tror du att du gjort någon ledsen eller arg under
veckan? Nu har du chans att prata med den personen.
3. Har du något annat du vill ta upp med någon eller
några i klassen?
Tre observationsområden
Analys & reflektion utifrån Montessoripedagogiken
 ”Barnens behov och intressen”
 ”Vuxnas förhållningssätt”
 ”Den fysiska miljön på fritidshemmet”
Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och
läggs på fronter.
Bilaga 1. Handlingsplan- Observation Fritidshemmet
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
 Fritidsarbetslaget utvärderar och analyserar två
övergripande mål i grundskolans läroplan under
läsåret utifrån Montessoripedagogiken.
 Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en
analys och beskriv vad som behöver utvecklas.
 Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på
fronter.
Bilaga 2. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Fritidshemmet
Uppföljning-Utveckling-Utvärdering
Övergripande mål & riktlinjer ur läroplanen, välj 2 områden till
nästa läsår.
 2.1 Normer och värden
 2.2 Kunskaper
 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
 2.4 Skola & hem
 2.5 Övergång och samverkan
 2.6 Skolan & omvärlden
Augusti

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Inskolning och grundverksamhet
Barnen och fritidspedagogerna lär känna varandra under inskolningsstiden.
Här lägger vi stor vikt på att fritidspedagogerna skall lära känna barnen och ta
del av deras erfarenheter och intressen. Verksamheten skall erbjuda barnen
en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet. Fritidshemmet ska stödja barnen i deras sociala kompetens,
identitetsutveckling och känslomässiga utveckling.

Informations-och välkomstmöten

Nya mål & prioriteringar

Kvalitetsredovisning
September

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Observation/kartläggning och analys – ”Barnens behov och intressen”
En eller flera videoobservation/er alt. loggboksanteckningar genomförs under
månaden. Den insamlade datan analyseras tillsammans på fritidshemmets
planering och skrivs ner och dokumenteras på fronter:
 Vad behöver vi fokusera på i vår terminsplanering för att möta just den här
gruppens behov?
 Vad behöver den här barngruppen just nu?

Läsårsplanering
Utifrån loggar/observationer, fritidshemmets prioriterade mål, läroplanen och
montessoripedagogiken utformar arbetslaget en egen terminsplan för
fritidshemmet.

Föräldramöte
Presentation av fritidshemmets terminsplanering tillsammans med våra
prioriterade mål, montessoripedagogikens grunder samt vår
likabehandlingsplan.

Drop in
Oktober

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Uppföljning – Utvärdering – Utveckling –
Fritidsarbetslaget utvärderar och analyserar ett övergripande mål i läroplanen utifrån
Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys
och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras
på fronter.

FN-dagen
November

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt”
Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas
förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera
observationer genomförs under november och december. Analysera det
insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som
behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta
varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter.

Drop in
December

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt”
Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas
förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera
observationer genomförs under november och december. Analysera det
insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som
behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta
varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter.

Lucia- och julfirande
Januari

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Drop in
Februari

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Uppföljning – Utvärdering – Utveckling –
Fritidsarbetslaget utvärderar och analyserar ett övergripande mål i läroplanen
utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet,
gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs
ner och dokumenteras på fronter.

Vinterfest
Mars

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Observation/kartläggning och analys – ”Den fysiska miljön på
fritidshemmet”
Här är det fokus den fysiska miljön på fritidshemmet utifrån
Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under månaden
alt. Loggboksanteckningar utifrån skolverkets publikation” Lärande och
fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk
miljö i förskola och skola”. Analysera era observationer tillsammans i
arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur
detta ska ske och vem som gör vad. Skriv ner och dokumentera på fronter.

Påskfirande och Öppet hus

Informationsmöte nya barn
April

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Observation/kartläggning och analys – ”Den fysiska miljön på
fritidshemmet”
Här är det fokus den fysiska miljön på fritidshemmet utifrån
Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under månaden
alt. loggboksanteckningar utifrån boken XXX. Analysera era observationer
tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en
plan för hur detta ska ske och vem som gör vad. Skriv ner och
dokumentera på fronter.

Föräldramöte
Skolan och fritids har föräldramöte. På detta möte skall föräldrarna ges
möjlighet att sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera fritids
läsårsplanering.

Valborgsfirande
Maj

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Drop in
Juni

Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid”

Kompissamtal

Utvärdering av läsåret
Skriv ner och dokumentera på fronter.

Likabehandlingsplan –revidering

Skolavslutning
Projektgrupper 2014/2015
Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT
 Utvecklar skolans likabehandlingsarbete
 Ansvarar för tema- & studiedagar,
föräldrainformation
 Utför trivselenkäter för eleverna
Projektgrupper 2014/2015
SU-gruppen
 Ska under läsåret arbeta fram en ny organisation
för läsåret 2015/2016
 Ansvarar för planering av skolkonferenser och
studiedagar som bygger på
montessoripedagogiken och BFL
Projektgrupper 2014/2015
Kulturgruppen
 Ansvarar för Montessoriskolan Centrums
traditioner
 Ansvarar för Skapande skola projektet film
Projektgrupper 2014/2015
Datagruppen
 Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans
användande av fronter
 Ansvarar för att utveckla IKT
 Ansvarar för att löpande dokumentera vad som
händer i verksamheten på hemsidan

similar documents