تست زنی

Report
‫اول یادگیری بعد تست زنی‪(:‬اگر به تست های درس ی که خوانده اید کمتر از‪ %60‬پاسخ‬
‫دادید‪،‬بدانید که یادگیری شما عمیق و درست نبوده است)‬
‫پس از مطالعه درس های حل کردنی می توانید تست آن را بزنید‬
‫اما چند روز بعد از مطالعه درس های حفظی تست بزنید‬
‫پاسخ های اشتباهتان را بررس ی کنید(بخصوص در دروس حل کردنی)‬
‫سعی کنید اشتباهتان را تکرار نکنید‪(.‬این رمز موفقیت است)‪.‬‬
‫تمرین انتقال ذهنی از یک درس به درس دیگر را فرا بگیریم‪.‬‬
‫تکنیک وقفه در آزمون‪:‬‬
‫تحرک جسمانی و یا کشش عضالنی برای افزایش سرعت جریان خون و رسیدن‬
‫خون بیشتر به مغز‬
‫رعایت صحیح وضعیت نشستن‬
‫مصرف مواد قندی طبیعی(خرما یا شکالت)‬
‫بمنظور افزایش گلوکز‪+‬آب‬
‫برای جلسه آزمون لباس های راحت بپوشید‪.‬‬
‫سواالت را به ترتیبی که در دفترچه سواالت می بینید پاسخ دهید(سواالت براساس اصول روان شناس ی چیده شده اند)‬
‫پاسخ هر سوال را همان لحظه وارد پاسخنامه کنید‪(.‬کارهای خطرناک انجام ندهید!)‬
‫سوال را با دقت بخوانید‪(.‬نیاز به چندبار خواندن وسواس ی نداشته باشید)‬
‫هر پنج یا ده سوال یک بار‪،‬شماره تست ها را با شماره پاسخنامه مطابقت دهید‪.‬‬
‫اگر بین دو گزینه شک دارید یکی را حتما بزنید‪ ٪50(.‬برد)‬
‫تمام سواالت را حداقل یک بار بخوانید‪.‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫دهیم‪ -‬سواالت آسان‬
‫پاسخ می ‪1‬‬
‫‬‫‪x-3‬‬
‫‪ -2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‬
‫سواالتی که پاسخشان را به هیچ وجه نمی دانیم‬
‫شهامت نزدن سواالتی که مطلقا بلد نیستید یا شک زیاد دارید را بدست آورید‪.‬‬
‫در هر آزمون ممکن است یک درس یا چند سوال متوالی بسیار سخت باشد‪.‬‬
‫(خود را نبازید سختی سواالت برای همه دانش آموزان است‪).‬‬
‫‪ 15‬سوال‪ 12 :‬صحیح ‪3+‬نزده = ‪٪80‬‬
‫‪ 15‬سوال‪ 12 :‬صحیح ‪3+‬غلط = ‪٪73‬‬
‫‪ % ۲۰‬سواالت ساده‪۳۰‬‬
‫‪ % ۴۰‬سواالت متوسط‪۶۰‬‬
‫‪ % ۲۰‬سواالت مشکل‪۳۰‬‬
‫تست زنی سرعتی برای سواالت حفظی‪:‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫‪-1‬سواالت آسان‪......‬پاسخ می دهیم‬
‫‪-2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‪)*(....‬‬
‫‪-3‬سواالتی که پاسخشان را نمی دانیم‪)-(...‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫‪-1‬سواالت آسان‪......‬پاسخ می دهیم‬
‫‪-2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‪)*(....‬‬
‫‪-3‬سواالتی که پاسخشان را نمی دانیم‪)-(...‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫‪-1‬سواالت آسان‪......‬پاسخ می دهیم‬
‫‪-2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‪)*(....‬‬
‫‪-3‬سواالتی که پاسخشان را نمی دانیم‪)-(...‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫‪-1‬سواالت آسان‪......‬پاسخ می دهیم‬
‫‪-2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‪)*(....‬‬
‫‪-3‬سواالتی که پاسخشان را نمی دانیم‪)-(...‬‬
‫تکنیک رهایش‪(:‬خواندن و عبور از سواالت دشوارتر)‬
‫با سه نوع سوال مواجه می شویم؛‬
‫‪-1‬سواالت آسان‪......‬پاسخ می دهیم‬
‫‪-2‬سواالتی که نیاز به زمان بیشتری برای پاسخگویی دارد‪)*(....‬‬
‫‪-3‬سواالتی که پاسخشان را نمی دانیم‪)-(...‬‬
‫متاسفانه دشوار بودن سواالت یک آزمون به دانش آموزان قوی تر بیشتر آسیب می‬
‫زند‪(.‬خود را نبازید‪،‬اعتماد بنفس داشته باشید‬
‫و مطمئن باشید دیگران هم وضع شما را دارند)‬
‫مانند یک شطرنج باز ماهر و یا یک فرمانده در سخت ترین‬
‫شرایط تصمیم بگیرید که چکار کنید‪.‬‬
‫هیچکس قفل بدون‬
‫موفـق باشیـد‬
‫کلید نمی سازد‬
‫بنابراین خدا مشکالت را‬
‫بدون راه حل قرار نداده‬
‫پس با مشکالت خود با‬
‫اعتماد به نفس باال‬
‫برخورد کنید ‪. .‬‬

similar documents