bedrebolig_betaling.ekstraarbejde

Report
Betaling og ekstraarbejde
Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014
Betaling
§ 22
§ 22. stk 1 Efter skriftlig anmodning til
bygherren har entreprenøren een gang hver
måned ret til betaling for udført arbejde m.v.
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra
modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale
det beløb, der på byggepladsen er ydet
kontraktsmæssige arbejder og materialer for.
stk 1:
aconto betaling
stk 2
betaling for endnu ikke leverede
materialer og sikkerhed herfor.
stk 4:
ratebetaling
stk 5:
ekstraarbejde
stk.7-10: slutopgørelse
stk 11:
forrentning
stk 11-15 uenighed
Ny rentelov:
Implementering af EUdirektiv: Formål: at offentlig
myndigheder og store virksomheder ikke kan tvinge små og
mellemstore virksomheder til at acceptere lange
betalingsfrister
1. Betalingsfristen mellem off. myndighed og
erhvervsdrivende max 30 dage
2. Betalingsfristen mellem erhvervsdrivende som hovedregel
30 dage
3. Morarentesats 8% (saml rentesats Nationalbankens
udlånsrente + 8 %
ml off. myndighed og erhvervsdrivende kan
renten
ikke ændres til ugunst for den
erhvervsdrivende som
kreditor
ml. 2 erhvervsdrivende kan renten ændres ved aftale
§22 stk. 11. Entreprenørens
tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage
Hvis bygherren ikke betaler
AB § 23
Entreprenøren kan standse arbejdet hvis betalingen udebliver.
Husk 5 dages varsel
AB 92 § 7
§ 46
Entreprenøren kan kræve betaling fra sikkerhedsstillelsen
Hvordan sker udbetaling fra den stillede sikkerhed : § 7 og § 46 ”Sagkyndig”
Anmodning om udbetaling til såvel bygherre som garant. Udbetaling til
entreprenøren skal ske inden 10 arbejdsdage efter anmodningens fremkomst med
mindre bygherren forinden indbringer sagen efter § 46. I så fald behandler den
sagkyndige sagen efter en kort skriftveksling og beslutning om hvorvidt
udbetalingskravet er berettiget eller ej skal træffes inden 15 dage efter
skriftvekslingens afslutning. Den sagkyndiges afgørelse er IKKE endelig
AB Forbruger og betaling
AB Forbrugers betalingsregler :
§ 25. Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf.§ 37.
Stk. 2. En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren
modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når
den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen.
Stk. 3. I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren
holde hele eller dele af betalingen tilbage.
Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen,
der er enighed om.
Stk. 4. Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes
beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen.
§ 26. Det kan aftales, at betaling for udført arbejde og
anvendte materialer sker løbende. Betaling skal ske,
når entreprenøren fremsender en faktura til forbrugeren
i overensstemmelse med aftalen. § 25, stk. 2 - 4
finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Hvis forbrugeren anmoder om det, skal entreprenøren
sende en endelig og fuldstændig opgørelse
over de løbende betalinger, når det samlede arbejde er
Ekstraarbejde
Grundsynspunkt:
Bygherren skal levere et klart og entydigt udbudsmateriale (§2)
Entreprenøren skal levere et arbejdsresultat og bærer risikoen for at der
er kalkuleret korrekt
Entreprenøren skal overvinde uforudsete vanskeligheder, men hvis
vanskelighederne ikke beror på forhold som han bærer risikoen for kan
han kræve aftalevilkårene ændret såvel med hensyn til tid som til pris.
Ekstraarbejde
Regler i AB 92 af betydning for ekstraarbejde
§2
om uklart udbudsmateriale
§ 14
om ændringer i arbejdet
§ 15 stk. 3
om uforudsete hindringer
Konsekvens-§§’er:
§ 22 betaling
§24
fristforlængelse
§6
entreprenørens sikkerhedsstillelse
§7
Bygherrens sikkerhedsstillelse
Det tænker
entreprenøren når
bygherren beder
om noget han
mener ligger ud
over hans tilbud
Yderligere sikkerhed
?
§ 6 og 7
Længere tid?
§ 24
Yderligere betaling
§ 22?
Skriftligt krav
Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang
Forudsætning: ændringen skal have naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser
Art: afhænger af entreprisetype : hoved– ctr. Fagentreprise ,
Omfang: konkret vurdering,
Tid: feks. over vinter?
Mht mindreydelser: kun hvis
det er egentlige
projektændringer – ikke hvis
det er for at give arbejdet til en
anden
Entreprenøren har ret til at udføre arbejdet
Med mindre særlige forhold:
1. Urimelig tilbudspris (BH kan forlange arbejdet udført som tilbudsarbejde hvor det er
sædvanligt. Er tilbudet urimeligt og vil BH ikke have regningsarbejde kan han overdrage
arbejdet til anden entreprenør
2. Entreprenøren har ikke den nødvendige tekniske/faglige kunnen (Spm er dog så
arbejdet overhovedet er i ”naturlig sammenhæng!”)
obs Standpunktsrisiko!!!
BH overlader uberettiget arbejdet til en anden entreprenør: E krav på erstatning jfr § 14 stk 5
Afviser E uberettiget at udføre arbejdet: BH erstatningskrav svarende til omkostningerne til
anden entreprenør
om
Hvis en ændring af arbejdet skal medføre en ændring af pris/tid/sikkerhed
skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14 stk 2)
Skriftlighed kræves såvel ved kravet om ekstraarbejde som ved krav om vilkårsændringer
pga ændringen.
Det er en ordensforskrift, dog vil E –forinden han udfører - kunne kræve at kravet er fremsat
skriftligt, mens han ikke vil kunne kræve at en aftale om pris, tid og sikkerhed
er på plads
før han udfører.
Krav om skriftlighed i udbudsmaterialet ud over hvad AB skriver: skærper, men afgørelser
viser at E feks. hvis det er sædvanligt at han udfører ekstraarbejde uden skriftlig aftale og
bliver honoreret herfor eller hvor det har været nødvendigt at udføre arbejdet, bliver
honoreret uanset skriftlig aftale.
Et krav om ekstraarbejde fra BH side indikerer at der skal betales for det – BH har
bevisbyrden for at E ikke skal betales for det.
Forhandlingen om vilkårsændringerne må ikke forsinke byggeriet.
§ 14 stk. 3
Ren prisreguleringsregel hvor er er aftalt enhedspriser:
Ændringer af den enkelte enhedsprisfastsatte post skal holde sig inden for +/- 100% og +/- 15% af hele
entreprisesummen.
Ved større ændring er ingen af parterne bundet af enhedsprisen for den del der ligger ud over grænsen
Gælder kun hvor der til enhedsprisen er knyttet en mængde cfr.løse enhedspriser.
Ikke en ret for BH til frit at reducere mhp. at lade en anden udføre arbejdet – i så fald har E krav på erstatning
efter stk. 5
§ 14 stk 5
Formindskelse af arbejdet
Handler kun om den økonomiske opgørelse.
E skal stilles som om arbejdet var gennemført = skal have sædvanlig betaling for det ikke udførte arbejde mod
dog at begrænse sit tab ved at godskrive BH det E sparer (f eks.endnu ikke indkøbte materialer (indkøbsprisen
(skal have dækningsbidraget )), købte materiale der ikke kan afbestilles: det de indbringer ved et salg E’somkostninger ved at sælge dem)
Kilde: Mogens Hansen mfl.: AB 92 for praktikere
AB 92 § 15
Selvom en entreprenør har fulgt tegninger og beskrivelser, risikerer han alligevel at
blive erstatningsansvarlig, hvis han ikke reagerer over utilstrækkelig
vejledning/”umulighed” stk 1 og 2
Opstår der uforudsete forhold som hindrer/vanskeliggører arbejdet/påfører
bygherren tab, skal Entreprenøren underrette bygherren. Kan underretning ikke nås
skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger så tab undgås mod
fristforlængelse og betaling stk 3
Bygherren skal have undersøgt jordbundsforhold, grundvand, forurening. Er dette
ikke sket, kan entreprenøren kræve betaling for ekstra arbejde stk 4
Bygherren kan i ganske særlige tilfælde (uforudsete forhold der medfører offentlige
påbud der hindrer arbejdets videreførelse/gør det urimeligt byrdefuldt, afbestille
arbejdet mod at betale godtgørelse. Ikke tabt fortjeneste. Stk 5
AB Forbruger
Ændringer i arbejdet
§ 23. Forbrugeren kan forlange ændringer i arbejdets
art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng
med de aftalte ydelser. Entreprenøren har
ret og pligt til at udføre disse ændringer, medmindre
forbrugeren kan påvise særlige forhold, der begrunder,
at forbrugeren kan lade en anden entreprenør udføre
arbejdet.
Stk. 2. Der udarbejdes snarest en skriftlig tillægsaftale
om eventuelle ændringer, herunder om omfang,
kvalitet, pris, konsekvenser for sikkerhedsstillelse, jf.
§§ 10 og 11, og konsekvenser for tidsplanen, jf. § 12.
Entreprenøren har bevisbyrden for, hvilke ændringer
der er aftalt.
Stk. 3. Bliver arbejdets omfang mindre end oprindeligt
aftalt, skal entreprenøren godskrive forbrugeren de
udgifter, som spares, eller burde have været sparet.
Kontaktinformation: Vibeke Kragh
Tlf. 87554164
[email protected]

similar documents