Podstawy prawne OZE

Report
„Zasady funkcjonowania wytwórców
i rynku ze źródeł odnawialnych”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW DOTACJI
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Strategiczne cele rozwoju
odnawialnych źródeł energii
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (1)

Do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się,
niezależnie od mocy tego źródła:
1) energię elektryczną lub ciepło pochodzące w szczególności:
 a) z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych,
 b) ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu,
 c) ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do
produkcji ciepła,
 d) ze źródeł geotermalnych;


2) część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
komunalnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami
W 2010 r. docelowy udział energii elektrycznej pochodzącej z
odnawialnych źródeł energii, który ma zostać osiągnięty
indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo energetyczne w roku
obrotowym wynosi ok. 9 %.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (2)



Udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł będzie wzrastał z
10,4 % w roku 2011, by osiągnąć 12,9 % do 2017 roku i 15% w roku
2020.
Cele do roku 2012 zostały ustalone na tym samym poziomie co cele
ustalone uprzednio w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 19
grudnia 2005 r. i służyć mają jako narzędzie implementacji
Dyrektywy 2001/77/WE. Jednakże ww. cele są niewystarczające, by
spełnić wymagania niedawnej Dyrektywy 2009/28/WE.
W związku z tym, że termin na implementację Dyrektywy
2009/28/WE upływa 5 grudnia 2010 r., można oczekiwać, że w
niedalekiej przyszłości przyjęte zostaną dodatkowe instrumenty
wspierające rozwój OZE.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (3)

Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych w
dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.
Przewiduje on mechanizmy, które mają zachęcać do
rozwoju odnawialnych źródeł energii (niektóre z nich zostały
już wdrożone), takie jak:
 zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii z akcyzy (już obowiązuje);
 świadectwa pochodzenia i inne mechanizmy wspierające
przedsiębiorstwa wytwarzające energię pochodzącą z OZE
(już obowiązuje);
 mechanizmy podatkowe (niektóre ulgi podatkowe już
zostały wprowadzone);
 wsparcie projektów OZE z funduszy UE i ochrony
środowiska.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (4)


Zgodnie z nowymi celami określonymi w Dyrektywie 2009/28/WE z
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, do 2020 r. Polska powinna
osiągnąć 15% udział energii z OZE w zużyciu energii brutto.
Powyższe cele są widocznym dowodem na możliwości dla inwestorów
zainteresowanych rozwojem OZE w Polsce.
Podstawy prawne rozwoju
OZE
PODSTAWY PRAWNE OZE (1)
Najważniejszym, obecnie obowiązującym, krajowym aktem prawnym
w zakresie rozwoju OZE jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (ze zmianami). Prawo energetyczne reguluje cały
sektor energetyczny, jednak zawiera także specjalne przepisy mające
zastosowanie do OZE, obejmujące:



szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przesyłem
energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa
energetyczne wykorzystujące OZE;
zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez
przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE;
wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone
świadectwa) wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych
źródeł energii.
PODSTAWY PRAWNE OZE (2)

System świadectw pochodzenia (tzw. zielonych świadectw) został
szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
PODSTAWY PRAWNE OZE (3)


Wymagania techniczne w zakresie przyłączenia do sieci oraz zasad
funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących
OZE zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.
Należy wyraźnie podkreślić, że na podstawie Dyrektywy 2009/28/WE
o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii i wymaganego
przez nią jednego krajowego planu działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych (KPD) powinna być uchwalona do końca 2010
roku nowa ustawa o OZE wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
KONCESJE (1)



Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii pochodzącej
z OZE wymaga koncesji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 „Prawa Energetycznego" : Uzyskania
koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw
stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w
źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nieprzekraczającej 50MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł
energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w
kogeneracji, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy
zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW.
Tekst ustawy mówi o obowiązku koncesjonowania każdej działalności
gospodarczej w zakresie produkowania (także sprzedaży do
Operatora) energii z OZE, bez względu na wielkość mocy źródła
(koncesja nie dotyczy wytwórców energii z OZE dla zaspokojenia
własnych potrzeb).
KONCESJE (2)





Koncesja jest wydawana przedsiębiorcom (w tym osobom fizycznym),
którzy spełniają następujące warunki:
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
dysponują środkami finansowymi w wielkości gwarantującej
prawidłowe wykonywanie działalności bądź są w stanie
udokumentować możliwości ich pozyskania, oraz mają możliwości
techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
zapewnią zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach
zawodowych, które określa ustawa – Prawo energetyczne;
uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
KONCESJE (3)
Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:






oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w
razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska,
określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą
ma być wydana koncesja, oraz projekt planu,
informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym
sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi
działalność gospodarczą,
określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze
wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję,
w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej
wnioskiem,
numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
KONCESJE (4)
Koncesja nie może być wydana wnioskodawcy, który spełnia
którykolwiek z poniższych warunków:



znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję z przyczyn
wymienionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej lub
którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w tej ustawie;
skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające
związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w
ustawie – Prawo energetyczne.
KONCESJE (5)



Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie
dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie
koncesji na czas krótszy.
Udzielenie koncesji przedsiębiorcy działającemu w sektorze
energetycznym podlega opłacie skarbowej . Dodatkowo,
przedsiębiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat rocznych na rzecz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Opłaty za uzyskanie koncesji ustala URE. Przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się
z opłaty za wydanie koncesji oraz z opłat rocznych, należnych od
posiadaczy koncesji.
Przyłączanie do sieci
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (1)



Przyłączenie nowego obiektu do sieci energetycznej wiąże się z
poniesieniem znaczących wydatków ekonomicznych.
Ich wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stanu
technicznego sieci i infrastruktury energetycznej (trzeba pamiętać, że
niestety w wielu wypadkach linie energetyczne są przestarzałe).
Ponadto inwestor w niektórych przypadkach zobowiązany jest do
wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia instalacji na krajowy
system elektroenergetyczny.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (2)




Precyzyjne określenie opłaty przyłączeniowej następuje w momencie
otrzymania tzw. warunków przyłączenia do sieci.
Inwestor powinien wystąpić o ich uzyskanie do lokalnego operatora
energetycznego.
Warto pamiętać, iż na etapie składania wniosku o określenie
warunków przyłączenia inwestor powinien posiadać dokument
określający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub prawomocne
pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy obiektu
przyłączanego.
W praktyce możliwe jest jednak uzyskanie warunków przyłączenia do
sieci bez przedłożenia niniejszego dokumentu, ale już do zawarcia
umowy przyłączeniowej, dokument ten jest niezbędny.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (3)



Wnioskodawca może ubiegać się najpierw o promesę koncesji, którą
stosunkowo łatwiej można uzyskać (wymaganych jest mniej
dokumentów).
Pomimo, że promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia
działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, może być
dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie
finansowania planowanej inwestycji, a także uzyskanie w
przyszłości koncesji, ponieważ na etapie wnioskowania o promesę,
przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty.
Ponadto w okresie ważności promesy nie można odmówić
udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że
uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o
wydanie promesy.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (4)


Przygotowanie inwestycji pod względem technicznym oraz
skompletowanie odpowiednich dokumentów o charakterze
środowiskowym i formalno-prawnym to trudny i czasochłonny etap
przedsięwzięcia.
Jednakże ma on kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia
samej budowy elektrowni, jak również aplikowania o środki
pomocowe (np. środki unijne czy środowiskowe). Mając dobrze
przygotowaną inwestycję, znacząco zwiększamy swą szansę na
skuteczne zrealizowanie przedsięwzięcia jak i pozyskanie wsparcia.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (5)




Jednym z działań podejmowanych w celu wspierania inwestycji w OZE
jest obniżenie opłat w związku z przyłączeniem do sieci. Zróżnicowany
został zakres zastosowania częściowego zwolnienia z opłat
przyłączeniowych:
Do dnia 31 grudnia 2010 r. opłatę za przyłączenie, w odniesieniu do
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii,
niezależnie od mocy elektrycznej, pobiera się w wysokości jednej drugiej
opłaty, ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.
Do dnia 31 grudnia 2011 r. połowę obliczonej opłaty za przyłączenie
pobiera się także w odniesieniu do przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej
zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW; po tej dacie połowa opłaty
obliczonej za przyłączenie pobierana będzie w odniesieniu do
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednostek kogeneracji o mocy
elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 1 MW.
Po 31 grudnia 2010 r. obniżona do połowy opłata za przyłączenie będzie
obowiązywać w odniesieniu do tych przedsiębiorstw energetycznych,
które wytwarzać będą energię z odnawialnych źródeł energii, o mocy
elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW.
PRZYŁĄCZANIE DO SIECI (6)
Przyłączenie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do
sieci to na ogół żmudny proces, związany przeważnie z wysokimi
kosztami, oparty dodatkowo o załatwianie wielu formalności prawnourzędowych (szczególnie dotyczy to farm wiatrowych).
Sprzedaż energii wytwarzanej z OZE
SPRZEDAŻ ENERGII Z OZE (1)



Prawo energetyczne przewiduje dla przedsiębiorstw energetycznych
posiadających koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, oraz
sprzedającym energię elektryczną konsumentom używającym jej dla
własnych potrzeb na terenie Polski, obowiązek zakupu energii
elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.
Dlatego też, tzw. sprzedawcy z urzędu są zobowiązani, w zakresie
określonym w przepisach, do zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, przyłączonych do sieci
znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z urzędu,
oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały
koncesje na jej wytwarzanie.
Pojęcie „sprzedawca z urzędu” jest zdefiniowane w Prawie
energetycznym i obejmuje przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi
kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym.
SPRZEDAŻ ENERGII Z OZE (2)



Obowiązek zakupu odnosi się również do energii cieplnej.
Zgodnie z Prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest obowiązane,
w zakresie określonym w przepisach, do zakupu oferowanego ciepła
wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach
energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego
przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której są przyłączone
odnawialne źródła energii.
W związku z tym, korzyści, które zgodnie z Prawem energetycznym
najczęściej czerpią producenci energii elektrycznej wytwarzanej z
odnawialnych źródeł energii, w tym konkretnym przypadku są
rozszerzone na producentów energii cieplnej.
SPRZEDAŻ ENERGII Z OZE (3)



Cena energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
jest określona z góry.
Jest ona ustalana na podstawie postanowień ustawy – Prawo
energetyczne i równa jest średniej cenie sprzedaży energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w poprzednim roku
kalendarzowym.
Cena ta jest obliczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i
corocznie publikowana.
PIERWSZEŃSTWO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WYTWARZANEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, operatorzy systemów
elektroenergetycznych, w obszarze swojego działania, zobowiązani są
zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w OZE oraz
w wysokosprawnej kogeneracji.
Wymagany udział OZE w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży
energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym wynosi
nie mniej niż:
1) 8,7 % - w 2009 r.;
2) 10,4 % - w 2010 r.;
3) 10,4 % - w 2011 r.;
4) 10,4 % - w 2012 r.;
5) 10,9 % - w 2013 r.;
6) 11,4 % - w 2014 r.;
7) 11,9 % - w 2015 r.;
8) 12,4 % - w 2016 r.;
9) 12,9 % - w 2017 r.
Świadectwa pochodzenia energii ze źródeł
odnawialnych (tzw. Zielone Certyfikaty)
ŚWIADECTWA


POCHODZENIA
(1)
Jednym z mechanizmów wprowadzonych przez Prawo energetyczne w
celu promowania produkcji energii odnawialnej jest obrót
świadectwami pochodzenia, w innych krajach często nazywanymi
zielonymi świadectwami (certyfikatami).
Zgodnie z Art. 9e Prawa energetycznego, wytworzenie energii
elektrycznej w odnawialnym źródle energii powinno być potwierdzone
przez tzw. „świadectwo pochodzenia”, które potwierdza jej
pochodzenie.
ŚWIADECTWA


POCHODZENIA
(2)
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom
końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, może:
- uzyskać takie świadectwo i przedstawić je do umorzenia Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki („URE”), albo
- uiścić tzw. opłatę zastępczą obliczoną zgodnie ze wzorem
określonym w Prawie energetycznym.
Powyższy obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli w danym roku
przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło określony udział ilościowy
sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia,
które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub
z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w
całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to
przedsiębiorstwo wykonanej na rzecz odbiorców końcowych.
ŚWIADECTWA



POCHODZENIA
(3)
Świadectwa pochodzenia, wydawane przez Prezesa URE
przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się wytwarzaniem
energii elektrycznej w OZE, potwierdzają m.in. ilość energii
elektrycznej odnawialnej wytworzonej w danym okresie.
Świadectwa są wydawane przez Prezesa URE na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku. Wniosek musi zostać złożony za pośrednictwem
operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze
działania znajduje się odnawialne źródło energii określone we
wniosku, w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia
danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem.
Do wydawania świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu
zaświadczeń.
ŚWIADECTWA


POCHODZENIA
(4)
W 2007 r. podobny system świadectw został wprowadzony w
odniesieniu do energii pochodzącej z wysokosprawnej Kogeneracji
(tzw. czerwone certyfikaty).
Jednak w przypadku świadectw wydawanych w odniesieniu do
energii pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji nie mają
zastosowania zwolnienia związane z rejestracją w rejestrze
świadectw pochodzenia i opłatą skarbową za wydanie świadectw.
Obrót prawami majątkowymi do świadectw
pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych
OBRÓT PRAWAMI MAJĄTKOWYMI (1)




Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są
zbywalne i stanowią towar giełdowy.
Powstają z chwilą zapisania świadectwa pochodzenia po raz
pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw
pochodzenia prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę
towarową i przysługują osobie bądź podmiotowi, będącemu
posiadaczem tego konta.
Obrót świadectwami pochodzenia jest prowadzony obecnie przez
Towarową Giełdę Energii, która prowadzi tzw. rejestr świadectw
pochodzenia.
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej w OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej
5MW są zwolnione z opłat za wpis do rejestru świadectw
pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze, a także z opłaty
skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia.
OBRÓT PRAWAMI MAJĄTKOWYMI (2)




Obrót świadectwami pochodzenia może odbywać się na giełdzie
towarowej bądź w systemie pozagiełdowym
Świadectwo Pochodzenia źródła energii odnawialnej określają źródło
z jakiego została wytworzona energia oraz datę i miejsce produkcji.
Dokument ten jest przedmiotem obrotu na sesyjnym rynku
giełdowym TGE (Towarowa Giełda Energii), oraz stanowi podstawę
do możliwości sprzedaży energii elektrycznej Operatorowi.
Świadectwa pochodzenia „zielonej" energii wystawia URE po
wcześniejszym złożeniu wniosku przez Inwestora za pośrednictwem
Operatora systemu oraz po potwierdzeniu wpłynięcia określonej
ilości energii elektrycznej do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE).
OBRÓT PRAWAMI MAJĄTKOWYMI (3)
Świadectwo pochodzenia zawiera w szczególności:




nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się
wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii,
określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w
którym energia elektryczna została wytworzona,
dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem
pochodzenia i wytworzonej w określonym odnawialnym źródle
energii,
określenie okresu, w którym energia elektryczna została
wytworzona.
CENA SPRZEDAŻY ENERGII POCHODZĄCEJ OZE


Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się po średniej cenie na rynku
konkurencyjnym w roku poprzedzającym rok sprzedaży energii, a ta
w 2009 roku wynosiła 155,44 zł za 1 MWh.
Dodatkowym źródłem dochodu może być sprzedaż praw
majątkowych świadectw pochodzenia zielonej energii na giełdzie, a
te w 2008 roku kosztowały maksymalnie 241,05 zł za 1 MWh.
ULGI PODATKOWE I FUNDUSZE WSPARCIA (1)




Pomimo różnych mechanizmów wsparcia stosowanych w odniesieniu
do OZE, projekty te pozostają stosunkowo drogie.
Dlatego też inwestorzy działający w tym sektorze powinni liczyć na
specjalne instrumenty wsparcia OZE, w tym na bezpośrednie
korzyści w postaci ulg podatkowych oraz możliwości dofinansowania
nowych projektów.
Energia elektryczna wytwarzana z OZE jest zwolniona z akcyzy na
podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa
pochodzenia energii.
Powyższe zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwilą
otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa
pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii
elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.
ULGI PODATKOWE I FUNDUSZE WSPARCIA (2)




Inwestorzy planujący realizację projektów dotyczących OZE mogą
wnioskować o środki z funduszy europejskich, jak również z
narodowych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska.
W szczególności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko POIiŚ dostępne są środki z Funduszu Spójności.
Istnieje również możliwość ubiegania się o dotacje z 16 regionalnych
programów operacyjnych RPO.
Także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚ oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodne WFOŚ oferują środki finansowe, w ramach
których mogą być realizowane projekty dotyczące OZE.
ULGI PODATKOWE I FUNDUSZE WSPARCIA (3)


Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu
wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Można z niej skorzystać po zakończeniu inwestycji, poprzez
odliczanie od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na
terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, 25%
nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.
Prowadzenie inwestycji OZE
– aspekty proceduralne
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1)


Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych jest
uzyskanie ostatecznego zezwolenia na inwestycję, a więc
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.
Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy złożyć w Urzędzie
Wojewódzkim stosowny wniosek o udzielenie pozwolenia, opisując w
nim planowaną inwestycję poprzez podanie:
- nazwy i rodzaju oraz adresu całego zamierzenia budowlanego,
- rodzaju obiektu bądź robót budowlanych,
- numerów ewidencyjnych działek budowlanych
- oraz obrębu ewidencyjnego.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (2)
Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz aktualnym na dzień opracowania
projektu zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego o
wpisie na listę jej członków projektanta, który sporządził projekt,
 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - postanowienie w
sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – jeżeli
zostało wydane (dotyczy obszarów Natura 2000),
 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, (prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane wynika z tytułu: własności,
współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów
budowlanych),
POZWOLENIE NA BUDOWĘ (3)


W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną – aktualny
odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest
wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Termin wydania pozwolenia na budowę wynosi maksymalnie 65 dni
od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Jak jednak doświadczenie pokazuje, może się on jednak przedłużyć z
przyczyn wskazanych w Ustawie – Prawo budowlane lub w skutek
opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy.
PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (1)
Krok 1
Złożenie przez inwestora, który zamierza wytwarzać energię z OZE
wniosku o określenie warunków przyłączenia, który można pobrać ze
strony internetowej danego Operatora. Do wniosku należy dołączyć
potrzebne dokumenty i załączniki. Są to między innymi:
 specyfikacja urządzeń energetycznych,
 wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej
wytworzonej przez turbiny,
 charakterystyka mocy turbiny,
 dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
(nieruchomości), w którym będą używane przyłączone urządzenia,
instalacje lub sieci,
 plan zabudowy (ewentualnie za zgodą operatora szkic sytuacyjny
określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej
sieci i sąsiednich obiektów),
 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy nieruchomości.
PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (2)
Krok 2
 Przekazanie przez Operatora dla ubiegającego się o przyłączenie
OZE formularza wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz
informacji o konieczności wykonania ekspertyzy przyłączeniowej,
czyli wpływu przyłączanej instalacji na system elektroenergetyczny,
płynność, ogólnie rzecz mówiąc dokument techniczny.
 Wykonawcą Ekspertyzy może być ośrodek naukowo-badawczy
posiadający zakres wykonywania tego rodzaju opracowań (mogą być
to instytuty badawcze uczelni technicznych.
 Inwestor jest informowany przez Operatora o konieczności złożenia
przez Wykonawcę Ekspertyzy następujących dokumentów:
- wystawionego przez Inwestora upoważnienia do wystąpienia do
Operatora w sprawie otrzymania danych niezbędnych do wykonania
ekspertyzy oraz do wykonania ekspertyzy,
- oświadczenia o zachowaniu poufności danych, otrzymanych podczas
ekspertyzy.
PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (3)
Krok 3
 Operator zapoznaje się dokładnie z ekspertyzą. Jeżeli nie stwierdzi
on żadnych uchybień Inwestor uzyskuje warunki przyłączenia.
Krok 4
 Po uzyskaniu warunków przyłączenia następuje zawarcie Umowy
Przyłączeniowej pomiędzy Operatorem a Inwestorem (wytwórcą
OZE), w której zawarte są warunki techniczne przyłączenia, termin
realizacji, koszty.
Koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej reguluje Prawo
Energetyczne
OBSZARY NATURA 2000 (1)


W ramach programu Natura 2000 wyznaczone zostały tzw. Obszary
Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk, na których obowiązują ochronne regulacje prawne.
Do sprawdzenia czy planowana inwestycja znajduje się na obszarze
lub w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, można wykorzystać
interaktywną mapę obszarów chronionych zamieszczoną na stronie
internetowej:
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
OBSZARY NATURA 2000 (2)


W przypadku przedsięwzięć wymienionych w Aneksie I lub II
Dyrektywy OOŚ, ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000
przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Natomiast w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Aneksie III
(przedsięwzięcia inne niż mogące znacząco oddziaływać na
środowisko) organ wydający decyzję budowlaną jest obowiązany do
rozważenia przed jej wydaniem, czy planowane przedsięwzięcie może
potencjalnie znacząco zakłócać eko-system.
OBSZARY NATURA 2000 (3)



Jeżeli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) po
rozważeniu uzna, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, wydaje postanowienie o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
W postanowieniu tym organ zobowiązuje wnioskodawcę do
przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na zagrożony
obszar i określa zakres tego raportu.
Natomiast jeżeli RDOŚ stwierdzi, że inwestycja nie będzie znacząco
oddziaływać na ten teren, wydaje postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania.
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Dwie podstawowe ścieżki realizacji inwestycji przez jednostki
samorządu terytorialnego to:
1. realizacja inwestycji siłami samorządu dzięki prywatnym
lub publicznym środkom finansowym uzyskanym na zasadzie
zadłużenia:
 pozyskanie dotacji i kredytów preferencyjnych
 kredyty komercyjne
 sekurytyzacja, czyli emisja obligacji przychodowych
2. realizacja inwestycji razem z inwestorem prywatnym –
partnerstwo publiczno-prywatne
Rodzaje PPP:





BOR – buduj, eksploatuj i odnawiaj koncesję,
BOT – buduj, eksploatuj i przekaż,
BTL – buduj, przekaż i dzierżaw,
DBFO – zaprojektuj, buduj, finansuj i eksploatuj,
BOO – buduj, posiadaj i eksploatuj
PRZYDATNE LINKI
http://www.ure.gov.pl/
 http://www.mg.gov.pl/
 http://www.nfosigw.gov.pl/
 http://www.wfosigw.pl/
 http://www.mae.com.pl/
 http://www.kape.gov.pl/
 http://www.ieo.pl/
 http://www.ipieo.pl/

Dziękujemy za uwagę !
Zapraszamy do zadawania pytań do wykładu
(moduł zadawania pytań dostępny jest na dole tekstu wykładowego dla
zalogowanych uczestników)
oraz do przystąpienia do testu on-line!
www.ews21.pl
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW DOTACJI
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

similar documents