View/Open

Report
Bevoegdheid: Brussel I
gewijzigd
Geert Van Calster
blog gavclaw.com
Waar we het vandaag niet over hadden
Herziening Brussel I – Internationale werking
Pro memorie: Toepassing van de Vo in 3 hypotheses
Voorstel Commissie: 'Internationale werking' =
Gelijkschakeling positie eiser
- Verwijdering residuaire bevoegdheid van Artikel 4
- WPvereiste vervalt voor alle bijzondere Bhgronden
- Aanwezigheid van activa ('assets rule')
- Forum necessitatis
Herziening Brussel I – Internationale werking
Parlement initieel volledig tegen
Uiteindelijke positie EP en Raad:
- Artikel 4 behouden (4bis)
- Geen sprake van forum necessitatis noch assets rule
- Geen algemene uitbreiding van de bijzondere
bevoegdheidsgronden naar verweerders buiten de EU
- Beschermde categorieen: verzekerden kunnen niet,
werknemers en consumenten wel als eiser vorderen
ook al heeft de tegenpartij geen woonplaats in de EU
Herziening Brussel I – Forumclausules (ex de
beschermde categorieen)
Woonplaatsvereiste vervalt
Voorrang voor aangeduide rechtbank om uitspraak te doen
over haar bevoegdheid, ook al wordt de zaak elders
aanhangig gemaakt
Vraag naar vorming van 'overeenkomst' blijft problematisch.
Enkel Artikel 23? Quid 'consideration', dwang, dwaling,
fraude, handelingsbekwaamheid, delegatie, mandaat etc.
Herziening Brussel I – Forumclausules (ex de
beschermde categorieen)
Welk IPR bepaalt toepasselijk recht voor
de geldigheid van de forumclausule?:
(forumclausules uitgesloten uit Rome I)
lex fori prorogati? lex fori derogati? lex fori aditi? combinatie?
Nieuwe bepaling:
Indien de partijen, ongeacht hun woonplaats, een gerecht of de gerechten van
een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar
aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is
dit gerecht of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd, tenzij de overeenkomst
krachtens het recht van die lidstaat nietig is wat haar materiële geldigheid betreft.
Een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht die deel uitmaakt van
een contract, wordt aangemerkt als een overeenkomst die los staat van de
overige bepalingen van het contract.
De geldigheid van de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht kan
niet worden bestreden op grond van het enkele feit dat het contract niet geldig is.
Ook wordt een r.o. toegevoegd:
De materiële geldigheid van een forumkeuzeovereenkomst ten gunste van een
bepaalde lidstaat dient te worden bepaald door het recht van die lidstaat. De
verwijzing naar het recht van het forum moet een verwijzing naar de collisieregels
van dat forum impliceren.
Herziening Brussel I – Erkenning en
tenuitvoerlegging
Commissie vond de hele exequaturprocedure eigenlijk
overbodig
Lid-Staten, geleid door NL, verzetten zich
Erkenningsprocedure blijft behouden, met min of meer
kosmetische wijzigingen
Ook de TUL procedure blijft behouden, inclusief de
mogelijkheid te toetsen aan de inhoudelijke openbare orde
van de Lid-Staat waar om TUL wordt verzocht
Herziening Brussel I – Voorlopige
maatregelen
Pro memorie: draagwijdte van artikel 31:
In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende
maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs
indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd
is van het bodemgeschil kennis te nemen.
Rechtbanken met BH ten gronde op grond van de Vo kunnen
ook voorlopige en bewarende maatregelen treffen (zie ook
Van Uden). Dat is niet bedoeld door artikel 31. Art.31
specifieert het toepassingsgebied van de Vo: de VO ziet niet
op voorlopige maatregelen.
Voorlopige maatregelen
Dat de Vo niet ziet op voorlopige maatregelen betekent niet
dat zij ze niet inkapselt. De aard, voorwaarden etc van de
voorlopige maatregelen zijn kwestie van nationaal recht,
maar
- Ze moeten voorlopig zijn: per Reichert, zaak C-261/90:
34 Onder "voorlopige of bewarende maatregelen" in de zin van artikel 24
moeten dus worden verstaan de maatregelen die ter zake van
onderwerpen die binnen het toepassingsgebied van het Executieverdrag
vallen, bedoeld zijn een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter
bewaring van rechten waarvan de erkenning langs andere weg wordt
gevraagd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt.
Niet dus zoals in casu de Actio Pauliana
Voorlopige maatregelen
De aard, voorwaarden etc van de voorlopige maatregelen zijn kwestie van nationaal recht,
maar
- Van Uden, Zaak C-391/95:
het toestaan van voorlopige of bewarende maatregelen krachtens artikel
24 met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band
bestaat tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op
territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende
staat van de aangezochte rechter.
- Denilauler, Zaak 125/79:
DAT HET VERDRAG HOOFDZAKELIJK DIE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN
VOOR OGEN HEEFT WELKE , VOORDAT IN EEN ANDERE STAAT DAN IN DE
STAAT VAN HERKOMST OM HUN ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING
WORDT VERZOCHT , IN DIE STAAT VAN HERKOMST OP DIVERSE WIJZEN
HET ONDERWERP ZIJN GEWEEST OF KONDEN ZIJN VAN EEN PROCEDURE
OP TEGENSPRAAK .
Voorlopige maatregelen
Nieuw regime:
- Beperking van het vrije verkeer van voorlopige
maatregelen tot diegenen die zijn genomen door een
rechtbank die op grond van de Vo BH heeft: zie r.o.25:
Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht
van een lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te
nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krachtens deze verordening
worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat.
Voorlopige maatregelen
Nieuw regime:
- Kleine aanpassing van Denilauler: zie artikel 2(a), 2 cq
r.o.25:
'Voor de toepassing van hoofdstuk III omvat het begrip 'beslissing' de
voorlopige en bewarende maatregelen die zijn gelast door een rechterlijke
instantie die overeenkomstig deze verordening bevoegd is om van het
bodemgeschil kennis te nemen. Dit begrip omvat niet voorlopige en
bewarende maatregelen die worden bevolen zonder dat de verweerder is
opgeroepen, tenzij de beslissing hem voor de tenuitvoerlegging ter kennis is
gebracht.'
'Voorlopige en bewarende maatregelen die door een gerecht als hierboven
bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder is gedaagd te verschijnen, mogen
evenwel niet worden erkend en tenuitvoergelegd, tenzij de beslissing waarin
de maatregel is vervat, voor de tenuitvoerlegging aan de verweerder is
betekend. Dit laat erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen
krachtens ationaal recht onverlet.'
Bevoegdheid: Brussel I
gewijzigd
Geert Van Calster
blog www.gavclaw.com

similar documents