ประชาคมอาเซียน - กระทรวงคมนาคม

Report
ประชาคมอาเซียน
นายไพโรจน์ โพธิวงศ์
ที่ปรึกษาด้ านนโยบายและแผนงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
วันศุกร์ ที่ 17 มิถนุ ำยน 2554 เวลำ 10.40 – 11.40 น.
ณ กระทรวงคมนำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แนวทางการเตรียมความพร้ อม
3. ร่ างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
2
ความเป็ นมา
ก่ อตัง้ :
8 สิงหาคม 2510 โดย รมต. กต. อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน “ปฏิญญากรุ งเทพ”
สมาชิก : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย บรู ไน เวียดนาม
ลาว พม่ า และกัมพูชา
เป้าหมาย : จัดตัง้ ประชาคมอาเซียนให้ ได้ ภายในปี 2558 โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 เสาหลัก ได้ แก่
1) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
3) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
3
ประชาคมอาเซียน
ประชำคมกำรเมือง
และควำมมัน่ คง
ประชำคมอำเซียน
ประชำคม
ประชำคมสังคม
เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
One Vision, One Identity, One Community
หนึง่ วิสยั ทัศน์, หนึง่ เอกลักษณ์, หนึง่ ประชำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
4
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แนวทางการเตรียมความพร้ อม
3. ร่ างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
5
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เป้าหมาย : เพื่อให้ อาเซียนเป็ นสังคมเป็ นเอกภาพ เอือ้ อาทรต่ อกัน มีความเป็ นอยู่ท่ ดี ี
พัฒนาทุกด้ าน และมีความมั่นคงทางสังคม โดย
การพัฒนามนุษย์
การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ความยุตธิ รรมและสิทธิ
ส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม
การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
เน้ นการบูรณาการด้ านการศึกษา สร้ างสังคมความรู้
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ส่ งเสริมการจ้ างงานที่
เหมาะสม ส่ งเสริม ICT การเข้ าถึง ว&ท
ขจัดความยากจน สร้ างเครื อข่ ายความปลอดภัยทาง
สังคม ส่ งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้ าน
อาหาร การควบคุมโรคติดต่ อ
คุ้มครองสิทธิผ้ ูด้อยโอกาส แรงงานย้ ายถิ่นฐาน
ส่ งเสริมความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธุรกิจ
การจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของโลก ปั ญหามลพิษ
ทางสิ่งแวดล้ อมข้ ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ ส่ งเสริมการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
สร้ างความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ อนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ด้าน
วัฒนธรรม ลดช่ องว่ างการพัฒนา
6
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แนวทางการเตรียมความพร้ อม
3. ร่ างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
7
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าหมาย : เพื่อให้ ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้ าขายระหว่ างกันมากขึน้ มีการไปมาหาสู่
กันได้ อย่ างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่ งขันกับโลกภายนอกได้ โดย
เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เน้ นการเคลื่อนย้ ายสินค้ า การบริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่ างกันอย่ างเสรี
มีขีดความสามารถในการแข่ งขันสูง
เน้ นการดาเนินนโยบายการแข่ งขัน การพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน การคุ้มครองทรั พย์ สินทางปั ญญา
การพัฒนา ICT และพลังงาน
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ที่เท่ าเทียมกัน
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมและการขยายตัวของ SMEs
ให้ ความช่ วยเหลือแก่ สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลด
ช่ องว่ างของระดับการพัฒนา
บูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
ได้ อย่ างสมบูรณ์
เน้ นการจัดทา FTA และ CEP กับประเทศคู่เจรจา
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
8
ความก้ าวหน้ า AEC …สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่ วมกัน”
ลดภาษีเหลือร้ อยละ 0 ในปี 2553
(ยกเว้ น CLMV ปี 2558)
ส่ งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนระหว่ าง
ประเทศอาเซียนภายใต้
หลัก National Treatment
เปิ ดเสรีการค้ า
สินค้ า
เปิ ดเสรี
การลงทุน
ส่ งเสริมการเชื่อมโยง
ตลาดทุนระหว่ างกันและ
พัฒนาตลาดพันธบัตร
มาตรการการเปิ ดเสรี บัญชีทุน
เปิ ดเสรี
การเคลื่อนย้ าย
เงินทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
AEC
เปิ ดเสรีการค้ า
บริการ
เปิ ดเสรี บริการเร่ งรั ด
4 สาขา (e-ASEAN,
สุขภาพ, ท่ องเที่ยว,
โลจิสติกส์ )
การเคลื่อนย้ าย
แรงงานมีฝีมือ
อย่ างเสรี
ลงนาม MRA วิชาชีพ 7 สาขา
(วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นัก
สารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และ
นักบัญชี)
9
ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจาก AEC
ตลาดขนาด
ใหญ่
เพิ่มกาลัง
การต่ อรอง
ส่ งเสริมแหล่ ง
วัตถุดบิ
ประชากรขนาดใหญ่
(580 ล้ านคน)
อานาจต่ อรอง
เพิ่มขึน้
ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรใน
อาเซียน
ต้ นทุนการผลิต
ลดลง
มีแนวร่ วมในการ
เจรจาในเวทีโลก
วัตถุดบิ & ต้ นทุน
ต่าลง ขีด
ความสามารถสูงขึน้
ดึงดูด
การลงทุนและการค้ า
ดึงดูด
ในการทา FTA
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
สามารถเลือกหาที่
ได้ เปรี ยบที่สุด
กลุ่มที่มีวัตถุดบิ และแรงงาน
เวียดนาม กัมพูชา พม่ า ลาว
กลุ่มที่มีความถนัดด้ าน
เทคโนโลยี
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย
กลุ่มที่เป็ นฐานการผลิต
ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม
10
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แนวทางการเตรียมความพร้ อม
3. ร่ างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
11
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
เป้าหมาย : เพื่อให้ อาเซียนเป็ นสังคมที่สมาชิกมีความไว้ เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน มี
เสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน
และค่ านิยมร่ วมกัน
ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ านการพัฒนาการทางการเมือง
การสร้ างและแบ่ งปั นกฎเกณฑ์ ร่วม ส่ งเสริมบรรทัด
ฐานแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีระดับภูมิภาค
มีเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ ง และ
รั บผิดชอบแก้ ปัญหาความมั่นคง
ป้องกันความขัดแย้ งและสร้ างความไว้ เนือ้ เชื่อใจ
ระงับข้ อพิพาทโดยสันติ สร้ างสันติภาพหลังความ
ขัดแย้ ง ขภัยคุกคามทุกรู ปแบบ ส่ งเสริมความร่ วมมือ
ในการจัดการภัยพิบัติ และสถานการณ์ ฉุกเฉิน
มีพลวัตร คงความเป็ นศูนย์ กลาง
และบทบาทของอาเซียน
ส่ งเสริมอาเซียนให้ เป็ นศูนย์ กลางในความร่ วมมือ
ระดับภูมิภาค ส่ งเสริมความสัมพันธ์ กับประเทศ
ภายนอก และความร่ วมมือในประเด็นพหุภาคีท่ เี ป็ น
ความกังวลร่ วมกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
12
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แผนแม่ บทว่ าด้ วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน
3. บทบาทของกระทรวงคมนาคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
13
ื่ มโยงระหว่างก ันในอาเซย
ี น
องค์ประกอบหล ักของความเชอ
ด้ านโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
ด้ านกฎระเบียบ
ด้ านประชาชน
• คมนาคม
• เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
• พลังงาน
• การเปิ ดเสรี การอานวย
ความสะดวกทางการค้ า
การบริการและการลงทุน
• ความตกลง/ข้ อตกลง
ยอมรั บร่ วมกัน
• ความตกลงการขนส่ งใน
ภูมิภาค
• พิธีการในการข้ าม
พรมแดน
• โครงการเสริมสร้ าง
ศักยภาพ
• การศึกษาและวัฒนธรรม
• การท่ องเที่ยว
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
 เพิ่มพูนการรวมตัวและความ
ร่ วมมือของอาเซียน
 เพิ่มความสามารถการแข่ งขัน
ในระดับโลกของอาเซียน จาก
เครื อข่ ายการผลิตในภูมิภาคที่
เข้ มแข็ง
 วิถีชีวติ ของประชาชนดีขนึ ้
 ปรั บปรุ งกฎระเบียบและธรร
มาภิบาลของอาเซียน
 เชื่อมต่ อศูนย์ กลางเศรษฐกิจ
และลดช่ องว่ างการพัฒนา
 ส่ งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้ องถิ่น
 เพิ่มพูนความพยายามในการ
จัดการกับ และส่ งเสริมการ
พัฒนายั่งยืน
 สามารถจัดการกับผลกระทบ
ทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยง
14
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ก่ อสร้ างโครงข่ ายทางหลวงอาเซียนให้ แล้ วเสร็จ
สถานะ - การด าเนิ น งานตามบั น ทึก ความเข้ า ใจ
ระดับรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนาโครงการทางหลวง
อาเซียน เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1999 ยังไม่ มีความ
คืบหน้ าเท่ าที่ควร
ปั ญหาอุปสรรค
เส้ นทางเชื่อมต่ อไม่ สมบูรณ์ 227 กม. ในพม่ า
ถนนที่ ยั ง ต่ า กว่ ามาตรฐานกว่ า 5,300 กม. ใน 6
ประเทศ ได้ แก่ ลาว พม่ า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโด
นิเซีย และมาเลเซีย
โครงการทางหลวงอาเซียน 23 เส้ นทาง 38400 กิโลเมตร
ภายในปี ค.ศ.2012
ปรั บปรุ งถนนให้ ได้
มาตรฐานชัน้ ที่ 3 เป็ น
อย่ างน้ อย
ภายในปี
ค.ศ. 2013
ติดตัง้ ป้าย
จราจรใน
ถนนทุกสาย
ที่กาหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
ภายในปี ค.ศ. 2015
ศึกษาเพื่อเชื่อมโยงประเทศที่เป็ น
เกาะกับแผ่ นดินใหญ่ ของอาเซียน
และเชื่อมโยงทางหลวงอาเซียนไป
ยังจีน/อินเดีย โดยเฉพาะช่ วง
ฮานอย-ลาวตอนเหนือ-พม่ า-อินเดีย
ภายในปี ค.ศ. 2020
ปรั บปรุ งถนนส่ วนที่
มีการจราจร
หนาแน่ นให้ เป็ น
มาตรฐานชัน้ ที่ 1
15
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : ดาเนินโครงการเส้ นทางรถไฟสิงค์ โปร์ -คุนหมิงให้ แล้ วเสร็จ
7
4
3
6
2
1
5
ให้ ค วามส าคั ญ ล าดั บ สู ง กั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางรถไฟฝั่ งตะวั น ออก (ไทย กั ม พู ช า
เวียดนาม) และมีทางเชื่อมสปป.ลาว-เวียดนาม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. ก่ อสร้ างเส้ นทางช่ วงที่ขาดหาย
ภายในปี 2013
• ปอยเปต-ศรีโสภณ
48กม. -- กัมพูชา
ภายในปี 2014
• อรัญประเทศ-คลองลึก 6 กม. -- ไทย
ภายในปี 2015
• พนมเปญ-ล็อกนิน 254 กม. -- กัมพูชา
ภายในปี 2020
• ด่ านเจดีย์สามองค์ -นา้ ตก
153 กม. – ไทย
• ธันบูซายัต- ด่ านเจดีย์สามองค์ 110 กม. – พม่ า
• เวียงจันทน์ -ท่ าแขก-มูเกีย
466 กม. – สปป.ลาว
• ล็อกนิน-โฮจิมินห์
129 กม. – เวียดนาม
• มูเกีย –ทันอับ –วุงอัง
119 กม. -- เวียดนาม
2. จัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเส้ นทางรถไฟสิงค์ โปร์ -คุนหมิง ภายในปี
2013
3. ระดมทุน และความช่ วยเหลือทางวิชาการจากหุ้นส่ วนภายนอก ในระดับทวิภ าคี
หรือ ADB
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ เพื่อต่ อขยายเส้ นทางไปเมืองสุราบายา อินโดนิเซีย
1. Singapore–Malaysia – Bangkok – Aranyaprathet – Cambodia – Vietnam – China
2. Singapore – Malaysia – Bangkok – Three Pagodas Pass – Myanmar – China
3. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – Vietnam – China
4. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – China
5. Singapore – Malaysia – Bangkok – Ubon Ratchathani – Lao PDR – Vietnam – China
6. Singapore – Malaysia – Bangkok – Bua Yai – Mukdaharn – Lao PDR – Vietnam - China
16
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วั7.
นที่ Singapore–Malaysia–Bangkok–Chiang
17 มิถนุ ำยน 2554
Rai–Chiang Khong/Houy Sai - Lao PDR – China
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: สร้ างเครือข่ ายระบบการขนส่ งทางนา้ บนภาคพืน้ ทวีปที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
สถานะ – เป็ นการขนส่ งที่ค้ ุมค่ า เป็ นอันตรายต่ อสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่ าการขนส่ งรู ปแบบอื่นๆ
ข้ อจากัด – ขาดการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานที่เพียงพอ และขาดการกาหนดกรอบนโยบายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาบริการขนส่ งทางนา้
มาตรการสาคัญ – กาหนดแผนพัฒนาเครือข่ ายระบบการขนส่ งทางนา้ ภาคพืน้ ทวีปในอาเซียน ภายในปี 2012 และเริ่มดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: สร้ างระบบการขนส่ งทางทะเลที่
เชี่อมโยง มีประสิทธิภาพ และแข่ งขันได้
• พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพท่ าเรื อ 47
แห่ งภายในปี 2015
• กาหนดเส้ นทางเดินเรื อที่มีประสิทธิภาพ
และน่ าเชื่อถือ ที่เชื่อมระหว่ างหมู่เกาะ
และแผ่ นดินใหญ่ สอดคล้ องกับข้ อตกลง
และเส้ นทางระหว่ างประเทศที่สาคัญ
• เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งให้ เส้ นทาง
เดินเรื อที่เชื่อมโยงกับโลกและภูมิภาค
และเส้ นทางเดินเรื อในประเทศ
• ศึกษาความเป็ นไปได้ เพื่อจัดตัง้ เครื อข่ าย
ระบบการเดินเรื อทางทะเลของอาเซียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
เส้ นทางขนส่ งสินค้ าสาคัญในอาเซียน
17
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 : สร้ างระบบการขนส่ งต่ อเนื่องหลายรูปแบบที่คล่ องตัวเพื่อให้ อาเซียนเป็ นศูนย์ กลาง
การขนส่ งในเอเชียตะวันออกและภูมภิ าคอื่นๆ
ก่อสร้ ำงเส้ นทำงที่ขำด
หำยไปในพม่ำตำมแนว
EWEC
ศึกษำเกี่ยวกับศักยภำพของแนว
เส้ นทำงกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบเพื่อให้ พื ้นที่ตำ่ งๆ เป็ น
สะพำนเศรษฐกิจในเส้ นทำงกำร
ขนส่งของโลก
พัฒนำ/ปรับปรุงท่ำเรื อขอบ
นอก เช่น ย่ำงกุ้ง ดำนัง
กำหนดและพัฒนำจุดเปลีย่ นถ่ำยสินค้ ำ
อำเซียน โดยเฉพำะที่มีอยูแ่ ล้ ว ได้ แก่
ทำงหลวงอำเซียน และเส้ นทำงรถไฟ
สิงค์โปร์ -คุนหมิง
กำรพัฒนำท่ำเรื อน ้ำลึกทวำย
(2020)
ทำงหลวงเชื่อมโยงกำญจนบุรี
และทวำย (2020)
ศึกษำ F/S ระบบรำงรถไฟระหว่ำง
กำญจนบุรีและทวำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
ก่อสร้ ำงสะพำนข้ ำมโขงที่เมือง
เนีอกเลือง บนทำงหลวงหมำย
เลข 1 กัมพูชำ
18
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 : เร่ งการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชาติสมาชิก
ึ ษาความเป็ นไปได ้เพือ
ศก
่ พัฒนา
ี
อาเซยนเป็ นตลาดเทคโนโลยี
ื่ สารเดียว
สารสนเทศและการสอ
ภายหลังปี 2015 ในบริบทของการ
ิ ค ้า บริการ การลงทุน
เปิ ดเสรีสน
และทรัพยากรมนุษย์
สถานะ - หลายประเทศในอาเซี ย นได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ โลกในด้ า น
โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปั ญหาและข้ อจากัด – ความเหลื่อมลา้ ในการเข้ าถึงสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ระหว่ า งพื น้ ที่ล้ า หลั ง และตั ว เมื อง ซึ่งต้ องได้ รับ การแก้ ไ ขเพื่ อลดช่ อ งว่ า ง
ระหว่ างประเทศสมาชิก
จัดลาดับความสาคัญและกระตุ ้นการ
้
้
ใชโครงสร
้างพืน
้ ฐานทีใ่ ชงานกั
บ
อินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงในโรงเรียน
ทบทวนข ้อบังคับการให ้บริการระดับ
สากลและนโยบายอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้เอือ
้ ต่อ
้
การใชงานอิ
นเตอร์เน็ ตความเร็วสูง
เสริมสร ้างความมั่นคง ความเทีย
่ งตรงของเครือข่าย
การป้ องกันข ้อมูล และการประสานงานระหว่างศูนย์
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนา
กรอบและมาตรฐานขัน
้ ตา่ ร่วมกัน
ภายในปี 2015
สง่ เสริมความหลากหลายของการ
ื่ มโยงระหว่างประเทศในอาเซย
ี น
เชอ
้
สร ้างแนวเสนทางอิ
นเตอร์เน็ ตความเร็ว
ี น โดยกาหนดและพัฒนา
สูงในอาเซย
ิ เพือ
สถานทีใ่ นแต่ละประเทศสมาชก
่ สร ้าง
ื่ มโยงทีม
การเชอ
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
จัดตัง้ ศูนย์แม่ขา่ ยอินเตอร์เน็ ต
ี น
อาเซย
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
ภายในปี 2014
ภายในปี 2013
19
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 7 : ให้ ความสาคัญกับโครงการโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านพลังงานของอาเซียน
Trans-ASEAN Gas Pipeline
ASEAN Power Grid
• ปรับปรุงกฎหมายและกรอบการควบคุมการค้ าและการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าระดับทวิภาคีและพรมแดน (2008-2010)
• ปรับปรุงแนวปฏิบัตหิ รือหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้ านเทคนิ ควม
กันในด้ านการออกแบบ การเดินระบบ และบารุงรักษา (20082012)
• กาหนดและเสนอรู ปแบบการระดมเงินทุนสาหรั บโครงข่ าย
ระบบส่ งไฟฟ้าอาเซียน (2008-2011)
• พัฒนาความเชื่อมโยงระดับทวิภาคี/พหุภาคีและรายงานที่
ประชุม (2008-2015)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
• จัดทาแบบจาลองการร่ วมลงทุนท่อส่ งก๊ าซในอาเซียน
• รับรองมาตรฐานทางเทคนิคร่ วมสาหรับการออกแบบก่ อสร้ าง
และบารุงรักษาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
• รับรองแบบจาลองทางธุรกิจของท่ อส่ งก๊ าซอาเซียน
• ดาเนินแผนความปลอดภัยและความมั่นคงสาหรับการเชื่อมโยง
ระบบท่ อส่ งก๊ าซ
• ปรับปรุงและดาเนินโครงการเชื่อมโยงระบบท่ อส่ งก๊ าซ
• ศึกษาความเป็ นไปได้ เพื่อขยายระบบท่ อส่ งก๊ าซไปสู่ BIMP-EAGA
20
การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้ านกฎระเบียบ
ย ุทธศาสตร์หลัก 1-5
ดาเนินการตามกรอบความตกลง 3 กรอบว่ าด้ วย
การขนส่ ง (การขนส่ งสินค้ าผ่ านแดน สินค้ า ข้ าม
แดน และการขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ)
มาตรการสาคัญ
ให้ สัตยาบัน เร่ งจัดทาพิธีสารให้ เสร็จสมบูรณ์ และลง
นามโดยประเทศสมาชิกในปี 2011 และ
เริ่มดาเนินการตามความตกลงฯในปี 2014-2015
เริ่ มดาเนินโครงการการอานวยความสะดวกด้ าน
ขนส่ งผู้โดยสาร ในโครงข่ ายทางหลวงที่เชื่อมรั ฐ
ต่ างๆ เพื่อขจัดปั จจัยขัดขวางการเคลื่อนย้ ายเสรี
ของยานพาหนะ สินค้ า และบุคคลข้ ามแดน
เร่ งดาเนินการตามข้ อตกลงในระดับทวิภาคีและอนุ
ภูมิภาคที่มีอยู่ เช่ น ในกรอบ GMS และ BIMPEAGA ภายในปี 2013
และจัดทาข้ อตกลงของอาเซียนว่ าด้ วยการอานวย
ความสะดวการขนส่ งผู้โดยสารทางบก ในปี 2015
สร้ างตลาดการบินเดียวในอาเซียน
เร่ งกระบวนการเพื่อให้ ความตกลงพหุภาคีในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องมีผลบังคับใช้ โดยเร็ว จัดทาความตกลงฯ
กับจีนในปี 2010 จัดทาแผนงานตัง้ ตลาดการบิน
เดียวอาเซียนในปี 2011 และดาเนินงานในปี 2015
สร้ างตลาดการขนส่ งทางเรื อเดียวในอาเซียน
จัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ เสร็จในปี 2012 และ
พัฒนากรอบการดาเนินงานให้ แล้ วเสร็จในปี 2015
เพิ่ ม การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเสรี ภ ายใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยการลดอุ ป สรรคทาง
การค้ าภายในระดับภูมิภาค
ลดมาตรการทางการค้ าที่มิใช่ ภาษี กาหนดมาตรฐาน
ระดับภูมิภาคร่ วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบรั บรอง ปรั บปรุ งกฎว่ าด้ วยแหล่ งกาเนิด
สินค้ า และประสานกับประเทศคู่เจรจา
21
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้ านกฎระเบียบ
ย ุทธศาสตร์หลัก 6-10
เร่ งพั ฒนาภาคบริ การทางการขนส่ งที่ มี
ประสิทธิภาพและแข่ งขันได้ โดยเฉพาะในสาขา
โทรคมนาคมและบริการอื่นๆ
พัฒนาโครงการอานวยความสะดวกทางการค้ าใน
ภูมิภาคอย่ างจริงจัง
ยกระดั บความสามารถของการบริ หารจั ดการ
พรมแดน
เร่ งให้ ชาติสมาชิกอาเซียนเปิ ดรั บการลงทุนจาก
ภายในและภายนอกภูมิ ภาคภายใต้ กฎระเบียบ
การลงทุนที่เป็ นธรรม
เสริ มสร้ างความสามารถของสถาบันในพืน้ ที่ ล้า
หลังของภูมิภาคและปรั บปรถงการประสานงาน
ด้ า นนโยบาย แผนงาน และโครงการในระดั บ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
มาตรการสาคัญ
ขจัดข้ อจากัดด้ านการค้ าและบริการสาหรั บการ
ขนส่ ง ภายในปี 2013 เร่ งเปิ ดเสรี ด้านโทรคมนาคม
เร่ งดาเนินการใช้ ระบบศุลกากรอิเล็คทรอนิกส์ ณ
จุดเดียวในระดับประเทศ โดยสมาชิกเดิม ภายในปี
2008 และ CLMV ภายในปี 2012 และใช้ ท่ ดี ่ าน
ภายในปี 2015 ลดขัน้ ตอนพิธีการด้ านศุลกากร
จัดทากรอบกฎระเบียบการบริหารพรมแดนที่
สอดคล้ องกัน ส่ งเสริมความร่ วมมือกับภาคธุรกิจล
อุตสาหกรรม และพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
พัฒนาขัน้ ตอนการบริหารจัดการพรมแดน (CIQ)
บูรณาการขัน้ ตอนพิธีการศุลกากร ส่ งเสริมการ
บริหารจัดการร่ วมกันระหว่ างประเทศ เพื่อให้ เกิดจุด
ตรวจและดาเนินการเดียว ในปี 2013
สร้ างรู ปแบบการปรั บลด/ขจัดอุปสรรคการลงทุน
เป็ นระยะเพื่อให้ มีการลงทุนที่เปิ ดเสรี
สร้ างกระบวนการติดตามในระดับรั ฐมนตรี
อานวยความสะดวกการให้ ความช่ วยเหลือทาง
วิชาการจากผู้ให้ ส่ ู CLMV ตัง้ กลไกและโครงสร้ าง
เพื่อการประสานของอาเซียนกับ DP อื่นๆ 22
การส่ งเสริมความเชื่อมโยงด้ านประชาชน
1.
ส่ งเสริ มความเข้ าใจด้ านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ ลึกซึง้ ยิ่งขึน้
•
•
•
•
1.
จัดตัง้ ศู นย์ ทรั พยากรการเรี ย นรู้ เสมื อนจริ ง ในด้ า นประชาชน วั ฒนธรรม ประวั ติศาสตร์ และเศรษฐกิจ
ภายในปี 2012
สนั บสนุ นการสร้ างหลั กสู ตร เนื อ้ หา สื่ อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน ภายในปี 2012 และสนั บสนุ นการ
เรี ยนภาษาของประเทศอาเซี ยนเป็ นภาษาที่สาม
ส่ งเสริ มการรั บรู้ เกี่ยวกับอาเซี ยนตามแผนการสื่ อสาร และความเข้ าใจอั นดีในวั ฒนธรรมและ
ประวั ติศาสตร์ ร่ วมกันของอาเซียน
สนั บสนุ นการระดมทุนเพื่อ เสริ มสร้ างศั ก ยภาพของอาเซี ยนร่ วมกัน ภายในปี 2013
ส่ งเสริ มการเคลื่อนย้ ายของประชาชนภายในอาเซียนให้ เพิ่มขึน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
23
สาระสาคัญ
1. ประชาคมอาเซียน
1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2. แผนแม่ บทว่ าด้ วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน
3. บทบาทของกระทรวงคมนาคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
24
ื่ มโยงประเทศในภูมภ
แผนฯ 11 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชอ
ิ าคเพือ
่ ความ
ั
มน
่ ั คงทางเศรษฐกิจและสงคม
การสร้ างความร่ วมมือแบบหุ้นส่ วนการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
จุดเน้ นของยุทธศาสตร์
“ให้ความสาคัญกับ 3 วง
ของกรอบความร่ วมมือ”
๑ อนุภม
ู ิภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC)
๒ อาเซียน (ASEAN)
๓ อาเซียน+3 อาเซียน+6 เอเปค และเอเชียแปซิฟิค
รวมทัง้ ประเด็นการพัฒนา
ร่ วมและปั จจัยสนับสนุน
กรอบอนุภมู ิภาค
9
แนว
ทาง
การ
พัฒนา
เชื่อมโยงการ
ขนส่ ง/โลจิสติกส์
โดยพัฒนำบริกำร
คน ปรับปรุง
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
1
พัฒนาฐานการผลิต/
ลงทุน ตำมแนวพื ้นที่
พัฒนำเศรษฐกิจ
(Economic corridors)
และพัฒนำเศรษฐกิจ
ชำยแดน
2
อาเซียน
สร้ างความพร้ อมเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียน
โดยพัฒนำบุคลำกร
และเสริมสร้ ำง
สถำบันกำรศึกษำให้ มี
มำตรฐำน
3
อาเซียน+เอเปค ปั จจัยสนับสนุน
เข้ าร่ วมเป็ นภาคี
ความร่ วมมืออย่ าง
สร้ างสรรค์ ทัง้
กรอบปั จจุบนั และที่
เป็ นทำงเลือก
ปรั บปรุ งและสร้ าง
ความเข้ มแข็งของ
ภาคีการพัฒนาใน
ท้ องถิ่น
4
9
สร้ ำงควำมเป็ นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ /เคลื่อนย้ ำยแรงงำน/ส่งเสริ มแรงงำนไทยใน ตปท. 5
ประเด็น
มีสว่ นร่ วมอย่ำงสำคัญในกำรป้องกันภัยจำกกำรก่อกำรร้ ำยและอำชญำกรรม ยำเสพย์ติด ภัยพิบตั ิ และกำรแพร่ ระบำดของโรคภัย 6
การ
พัฒนา เสริ มสร้ ำงควำมร่วมมือที่ดีในกำรสนับสนุนกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีจริ ยธรรมไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
7
ร่ วม
เร่ งรัดกำรใช้ ประโยชน์จำกข้ อตกลงกำรค้ ำเสรี ที่มีผลบังคับใช้ แล้ ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
25
8
ว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย และต ัวชวี้ ัด
ว ัตถุประสงค์
ั ยภาพในการใชประโยชน์
้
 เพือ
่ เพิม
่ ศก
จากความได ้เปรียบด ้านทีต
่ งั ้ ของ
ประเทศในเชงิ ยุทธศาสตร์ ซงึ่ เป็ นจุด
ี นและ
ศูนย์กลางในภูมภ
ิ าคอาเซย
ี แปซฟ
ิ ิก
เอเชย
 เพือ
่ เสริมสร ้างประโยชน์ของไทยใน
ด ้านการค ้า การลงทุน การเงินและ
โอกาสด ้านการตลาดระหว่างประเทศ
่ ระชาคมอาเซย
ี น รวมทัง้
ในการเข ้าสูป
ื่ มโยงด ้านการค ้าการลงทุนกับ
เชอ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่
 เพือ
่ ผลักดันบทบาทของไทยให ้เป็ น
สว่ นสาคัญของความร่วมมือในการ
พัฒนาภายใต ้กรอบต่างๆ ได ้แก่ อนุ
ี น อาเซย
ี นและ
ภูมภ
ิ าค อาเซย
ี แปซฟ
ิ ิก
พันธมิตร รวมทัง้ เอเชย
เป้าหมายการพ ัฒนา
่ ป
 ระบบห่วงโซอ
ุ ทานในอนุภม
ู ภ
ิ าคมีความ
ื่ มโยงระหว่างกันเพือ
เชอ
่ รองรับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ ง
 ประเทศไทยมีบทบาทนาในด ้านการค ้าและ
การลงทุนในภูมภ
ิ าค บนพืน
้ ฐานของ
ผลประโยชน์และความมั่นคงร่วมกัน
ั สว่ นการใชส้ ท
ิ ธิประโยชน์จากความ
 เพิม
่ สด
ตกลงการค ้าเสรีตอ
่ มูลค่าสง่ ออกรวมเพิม
่ ขึน
้
เป็ นร ้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ ภายใต ้ความ
ตกลงทางการค ้าเสรีในทุกกรอบทีเ่ จรจา
แล ้วเสร็จ และเพิม
่ โอกาสและทางเลือกบน
พืน
้ ฐานของประโยชน์และข ้อจากัดของ
ประเทศในการเข ้าถึงตลาดใหม่ทเี่ ป็ นกรอบ
การค ้าเสรีทจ
ี่ ะมีบทบาทมากขึน
้ ในอนาคต
 ลดต ้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศ
และระหว่างประเทศภายในภูมภ
ิ าคให ้เข ้าสู่
มาตรฐานสากล
 เพิม
่ มูลค่าการค ้าชายแดนและการลงทุน
โดยตรงของไทยในกลุม
่ ประเทศเพือ
่ นบ ้าน
ให ้ขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ ๑๕ และร ้อยละ
๑๐ ต่อปี ตามลาดับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
ต ัวชว้ี ัด
 ดัชนีความสามารถในการอานวยความ
สะดวกทางการค ้า โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการ ณ พรมแดนโครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน
 อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ ใน ๕ ด ้านทีม
่ ล
ี าดับสาคัญ (การ
ิ เชอ
ื่ การค ้า
เริม
่ ต ้นธุรกิจ การได ้รับสน
ระหว่างประเทศ การดาเนินการให ้
เป็ นไปตามข ้อตกลง และการขอ
อนุญาตก่อสร ้างอัตรา)
 การเติบโตของมูลค่าการค ้าชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในอนุภม
ู ภ
ิ าค
 อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
ของผู ้ประกอบการไทยในประเทศใน
ี น
อนุภม
ู ภ
ิ าคและภูมภ
ิ าคอาเซย
26
โครงการลาดับความสาคัญสูงภายใต้ แผนแม่ บทว่ าด้ วยความเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน
ระหว่ างปี 2011-2020
1. การก่ อสร้ างเส้ นทางรถไฟช่ วงที่
ขาดหาย อรัญประเทศ-คลอง
ลึก ระยะ 6 กม. ภายในปี 2014
2. เร่ งกระบวนการภายในประเทศ
เพื่อให้ สัตยาบันพิธีสารและ
ภาคผนวกแนบท้ าย 3 ความตก
ลงภายใต้ อาเซียน และความ
ตกลง CBTA
3. พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพ
ท่ าเรือ 47 แห่ ง ภายในปี
2015
อนาคต โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่ างเมือง
• บางใหญ่ –นครปฐม–
กาญจนบุรี 97 กม. 4-6 ช่อง
จรำจร
• กาญจนบุรี – ชายแดนไทย/
พม่ า (บ้ านพุนา้ ร้ อน) 70 กม.
เส้ นทางรถไฟกาญจนบุรีชายแดนไทย-พม่ า
Missing Link
พัฒนาระบบ Multimodal Transport เชื่อมโยงแหล่ งผลิต production chain และตลาด
ในภูมิภาคและโลก
4. พัฒนาเส้ นทางเชื่อมโยง
พม่ าตามแนว EWEC ให้
แล้ วเสร็จ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
27
แนวทางการเตรียมความพร้ อมของกระทรวงคมนาคม
 ทาความเข้ าใจในเรื่ องการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เพื่อให้ เกิดความเข้ า ใจที่ถูกต้ อง
ตรงกัน และผลักดันให้ เรื่ องการเชื่อมโยงอาเซียนเป็ นหนึ่งยุทธศาสตร์ หลักของกระทรวง
คมนาคม
 สนับสนุนการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน โดยเร่ งพัฒนาทัง้ ด้ าน
ฮาร์ ดแวร์ (เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง) และซอฟท์ แวร์ (กฎระเบียบ) เพื่อส่ งเสริมการ
เคลื่อนย้ ายเสรี ของสินค้ าและบริการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ของ ASEAN Connectivity และกรอบอนุภมู ิภาคอื่นๆ
 สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการร่ วมลงทุน หรื อลงทุนในโครงการ
ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน เตรี ยมโครงการ PPP ตาม
มาตรฐานสากล และสร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ กับแหล่ งทุนภาคเอกชน และองค์ กร
ผู้ให้ ความช่ วยเหลือต่ างๆ
 ส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยดาเนินการสนับสนุนมาตรการด้ านการขนส่ งที่
ปลอดภัย เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม ไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อวิถีชุมชน
และเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Sustainable Transportation)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
28
แนวทางการเตรียมความพร้ อมของกระทรวงคมนาคม
 เตรี ยมความพร้ อมสาหรั บบุคลากรในสาขาต่ างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้ องถิ่ น
เนื่องจากอาเซียนใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการประสานงาน ส่ วนภาษาท้ องถิ่น
ใช้ สาหรั บการติดต่ อสื่อสาร และอานวยความสะดวกต่ อประชาชน และนักท่ องเที่ยวของ
สมาชิก
 ศึกษาข้ อมู ลต่ า งๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิก แต่ ละประเทศ เนื่ องจากมี
ความแตกต่ า งกั น เพื่ อ ประโยชน์ ในการเสริ ม สร้ างความร่ วมมื อ และป้องกั น ความ
ขัดแย้ งระหว่ างประเทศ
 ศึกษาและเผยแพร่ วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะกับบุคลากรด้ านการขนส่ ง
ข้ า มพรมแดน เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจ และการปฏิ บั ติต่อ ประชาชนเหล่ า นั น้ ได้ อ ย่ าง
ถูกต้ อง
 พิจารณาจัดตัง้ สานักงาน/สานัก/ส่ วนงาน เพื่อดูแลงานรั บผิดชอบงานด้ านอาเซียน
โดยเฉพาะ ภายใต้ องค์ กร ตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
29
www.nesdb.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
30
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
31
การผลักดันความตกลงการขนส่ งข้ ามพรมแดน(CBTA) ในประเทศไทย
ด่านนาร่องทีเ่ ริม
่
ดาเนินการแล ้ว/
อยูร่ ะหว่าง
ดาาเนิ
ด่
นทีนม
่ การ
ศ
ี ักยภาพ
ดาเนินการใน
อนาคต
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
• มุกดำหำร-สะหวันนะเขต: ไทย-ลำว-เวียดนำม
แลกเปลี่ยนสิทธิจรำจรตังแต่
้ มิถุนำยน 2552 และ
กำลังผลักดันกำรดำเนินงำนระบบศุลกำกรของกำร
ขนส่งสินค้ ำผ่ำนแดนให้ เป็ นรูปธรรม
• อรัญประเทศ-ปอยเปต: ลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ
ว่ำด้ วยกำรแลกเปลี่ยนสิทธิกำรจรำจรแล้ วตัง้ แต่ปี
2551 แต่ยัง ไม่ได้ บงั คับใช้ ในทำงปฏิ บตั ิเ นื่ องจำก
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง
• เชียงของ-ห้ วยทรำย : ไทย-ลำว-จีน เจรจำแล้ วเสร็ จ
และกำหนดลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจร่ วมกันในปี
2554 เพื่อนำร่องเดินรถ 100 คัน/ประเทศก่อนในปี
แรก
• ให้ สัตยำบันภำคผนวกและพิธีสำรแนบท้ ำยควำม
ตกลง CBTA ไทยให้ สตั ยำบันแล้ ว 14 ฉบับ (จำก
20 ฉบับ ) ส่ ว นที่ เ หลื อ อยู่ ใ นกระบวนกำรออก
กฎหมำย 5 ฉบับ ซึ่ ง 2 ฉบั บ รอเสนอรั ฐ สภำ
พิจำรณำ
• กลไกกำรทำงำน (1) คณะกรรมกำรประสำนกำรขน
ส่ง ผ่ำนแดนและขนส่ง ข้ ำมแดนแห่ง ชำติ (NTFC)
และ(2) คณะอนุกรรมกำรบริ หำรจัดกำรกำรอำนวย
ควำมสะดวก ณ ด่ำนพรมแดน (BMC) ซึ่งจะมีกำร
จัดตังและมี
้
กรมศุลกำกรเป็ นประธำน
32
4 เส้ นทางรถไฟลาดับความสาคัญสูงเชื่อมโยงอนุภูมิภาค : GMS Railway
Strategy 2025
Route 1: Bangkok-Phnom Penh-Ho Chi Minh CityKunming
Route 2: Bangkok-Vientiane-Boten-MohanKunming-Hanoi-Ho Chi Minh City
Route 3: Bangkok-VientianeTha Khaek-Mu GiaVung Ang –Hanoi-Kunming/Ho Chi Minh
City
Route 4: Bangkok-Chiang Rai-BotenMohan-Kunming-Hanoi-Ho Chi Minh City
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
GMS Rail traffic
projections (tons)
in 2025
Bulk
11,220,630
Containers 8,250,902
Liquid
6,258,056
Reefer
4,173,152
Special
68,553
TOTAL
29,971,293
China - ASEAN Rail Development Plan:
Under the China’s 12th Plan
 The rail route in accordance to China-Laos’s
MOU (Yellow Line) Connecting Bo Ten Udomsai - Luang Prabang - Vang Vieng Vientiane with the total distance of 420-530
kilometers
 Yunnan rail route (Blue Line) connecting Wuxi –
Mohan with the total distance of 500 kilometers
 Bangkok - Nong Khai rail route (Navy Blue Line)
the total distance of 615 kilometers
 Bangkok- Padangbesar rail route (Red Line) the
total distance of 928 kilometers
 Kun Ming – Singapore rail route (Red Line)
going through Hanoi- Ho Chi Minh City - Phnom
Penh.
 Nanning – Singapore rail route (Red Line) going
through Hanoi- Ho Chi Minh City - Phnom Penh.
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
Other Initiatives for Regional Railway Connectivity
ASEAN Project: Singapore Kunming Rail Link (SKRL)
 Potential Route 1: Singapore – Malaysia – Bangkok –
Aranyaprathet – Cambodia – Vietnam – China
 Potential Route 2: Singapore – Malaysia – Bangkok – Three
Pagodas Pass – Myanmar – China
 Potential Route 3: Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong
Khai – Lao PDR – Vietnam – China
 Potential Route 4:Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai
– Lao PDR – China
 Potential Route 5: Singapore – Malaysia – Bangkok – Ubon
Ratchathani – Lao PDR – Vietnam – China
 Potential Route 6: Singapore – Malaysia – Bangkok – Bua Yai –
Mukdaharn – Lao PDR – Vietnam - China
 Potential Route 7: Singapore – Malaysia – Bangkok – Chiang
Rai – Chiang Khong/Houy Sai – Lao PDR – China
China – Thailand High-Speed Train Initiatives:
Potential Route 1: NongKhai-Bangkok
Potential Route 2: Bangkok – Thai/ML Border
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
35
โครงการพ ัฒนาท่าเรือนา้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
• ท่าเรือนา้ ลึก ตัง้ ทีต
่ าบลนาบูเล (Nabule) ทางตอน
เหนือของจังหวัดทวายออกไป 34 กม.
• นิคมอุตสาหกรรม ในพืน
้ ทีร่ าว 250 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 4 แสนไร่ แบ่งเป็ น
่ ท่าเรือ อูต
− โซน A Port & Heavy Industry เชน
่ อ
่
เรือ อุตฯเหล็ก coal-fired power plant ระบบ
ี
บาบัดน้ าเสย
− โซน B – Oil & Gas Industry
ทวาย
กาญจนบุร ี
− โซน C1 – Up Stream Petrochemical Complex
โซน C2 – Down Stream Petrochemical
่ กระดาษ ยิปซม
ั่
− โซน D – Medium Industry เชน
ยาง ยานยนต์
่ แปรรูปอาหาร สงิ่ ทอ
− โซน E – Light Industry เชน
เครือ
่ งสาอาง
− โซนอืน
่ ๆ ได ้แก่ ทีพ
่ ักอาศัย,พืน
้ ทีส
่ ว่ นราชการแบบ
One-Stop Service และ Township ศูนย์การค ้า
(Commercial Center) และสถานพักผ่อนหย่อนใจ
(Recreation Area)
้ ทีท
แผนผ ังพืน
่ า่ เรือนา้ ลึกและนิคมอุตฯเมืองทวาย
ำนักนงำนคณะกรรมกำรพั
ฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554 www.nesdb.go.th
12 กุมสภำพั
ธ์ 2554
36
โครงการพ ัฒนาท่าเรือนา้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
•
•
•
•
•
ระยะที่ 1 (2554 - 2558)
ท่ำเรื อด้ ำนใต้
ถนนเชื่อมโยงทวำย-ชำยแดนไทย/พม่ำ
4 ช่องจรำจร ถนนเชื่อมโยงสนำมบิน
ทวำย ถนนในเขตนิคมอุตสำหกรรม
ด่ำนพรมแดน
ระบบระบำยน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำขนำด
93 ลบ.เมตร โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
โรงบำบัดน ้ำประปำ/น ้ำเสีย
ที่พกั One-Stop Service และTownship
•
•
•
•
ระยะที่ 2 (ปี 2556-2561)
ถนนในเขตนิคมอุตสำหกรรมและ
ระบบระบำยน ้ำเพิ่มเติม
ถนนเชื่อมโยงทวำย-ชำยแดน
ไทย/พม่ำขยำยเป็ น 8 ช่องจรำจร
สร้ ำงศูนย์กำรค้ ำและสถำน
พักผ่อนหย่อนใจ
ปรับปรุงร่องน ้ำ
ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563)
• ท่ำเรื อด้ ำนเหนือ
• ถนนในเขตนิคมอุตสำหกรรม
และระบบระบำยน ้ำเพิ่มเติม
• รถไฟ สำยส่งไฟฟ้ำ และท่อ
ก๊ ำซและท่อน ้ำมันเชื่อมโยง
ประเทศไทย
ที่มำ ข้ อมูลจำก บ.อิตลั ไทยดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
่ ง 10 ปี
แผนปฎิบ ัติการก่อสร้าง 3 ระยะ ในชว
ำนักนงำนคณะกรรมกำรพั
ฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554 www.nesdb.go.th
12 กุมสภำพั
ธ์ 2554
37
แนวทางเตรียมความพร้อมของไทย - มติ กบส. ครงที
ั้ ่ 1/2554 (25 ม.ค. 2554)
ระยะเร่งด่วน
สมช. และมท. เตรี ยม
ประกำศให้ บ้ำนพุน ้ำร้ อน
เป็ นจุดผ่ำนแดนชัว่ ครำว
ภำยใน 4-5 เดือน
ระยะปานกลาง-ยาว
เตรียมความพร้อม
ของด่านศุลกากรที่
บ้านพุนา้ ร้อน
จ ัดตงอนุ
ั้
กรรมการพ ัฒนา
ื่ มโยง
้ ฐานเชอ
โครงสร้างพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจฝั่งตะว ันตก
พืน
ก ับประเทศเพือ
่ นบ้าน
โดยมี รอง นรม. ไตรรงค์
เป็นประธานฯ และมี สศช.
เป็นฝ่ายเลขานุการ
ึ ษาความเป็นไปได้ใน
1. ศก
การพ ัฒนาโครงสร้าง
ื่ มต่อพม่า
้ ฐานเชอ
พืน
อย่างเต็มรูปแบบ
่
(ถนน รถไฟ สายสง
ไฟฟ้า ท่อก๊าซและ
นา้ ม ัน)
2. พ ัฒนาด่านพรมแดน
หาข้อยุตใิ นประเด็น
้ เขตแดนระหว่าง
เสน
ประเทศไทยและ
สหภาพพม่า
และสงิ่ อานวยความ
สะดวกทางการค้า และ
ยกระด ับด่านพุนา้ ร้อน
เป็นด่านถาวร
้ ที่
3. เตรียมการพ ัฒนาพืน
เว้ นพื ้นที่ 200 ม. บริเวณ
ชำยแดนไว้
ยังไม่ได้ รับกำรพัฒนำ
12 กุมภำพันธ์ 2554
www.nesdb.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
เศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดน และจ ังหว ัด
กาญจนบุร ี
38
การพ ัฒนากาญจนบุรเี ป็นศูนย์กลางภาคตะว ันตก
• สศช. ร่วมกับ มท. บูรณำกำรกำรพัฒนำกำญจนบุรี
เป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคตะวันตก โดย
เป็ นประตูเชื่อมเส้ นทำงท่ำเรื อทวำย ท่ำเรื อแหลมฉบัง
ท่ำเรื อสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชำ และท่ำเรื อวังเตำ
ประเทศเวียดนำม
• ศึกษำควำมเป็ นไปได้ และควำมเหมำะสมในกำร
พัฒนำพื ้นที่บริ เวณชำยแดนและตำมแนวพื ้นที่พฒ
ั นำ
เศรษฐกิจตอนใต้ เพื่อเป็ นฐำนกำรผลิตรองรับกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้นจำกกำรพัฒนำท่ำเรื อและ
นิคมอุตสำหกรรมทวำย
• ผลกำรประชุมหำรื อกับจังหวัดกำญจนบุรี (19 ม.ค. 2554)
เพื่อปรับปรุงร่ำงแผนบูรณำกำรฯนำเสนอ ครม.
โดยจังหวัดมีข้อเสนอให้ กำญจนบุรี เป็ นศูนย์กลำงเศรษฐกิจ
ด้ ำนเกษตรอุตสำหกรรม และเน้ นกำรพัฒนำกำรค้ ำชำยแดนทัง้
2 พื ้นที่ คือ ด่ำนเจดีย์สำมองค์ และบ้ ำนพุน ้ำร้ อน
12 กุมภำพันธ์ 2554
www.nesdb.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2554
จังหวัดกาญจนบุรี
39

similar documents